Két legyet egy csa­pás­ra – avagy hogyan egé­szít­sük ki azori-szigeteki kirán­du­lá­sun­kat egy lissza­bo­ni túrá­val plusz uta­zás nél­kül

Sze­ret­nék nek­tek aján­la­ni egy jó kis kirán­du­lást, ami kivá­ló­an kiegé­szít­he­ti az Azori-szigetekre tör­té­nő kirán­du­lá­so­to­kat és még ext­ra uta­zás­sal sem jár.

Min­den alka­lom­mal, ami­kor az Azori-szigetekre repül­tem Lissza­bo­non keresz­tül veze­tett az utam. Nem sze­ret­tem vol­na sokat vár­ni a rep­té­ren, ezért min­dig úgy dön­töt­tem, hogy szét­né­zek a város­ban. Amíg  egye­dül egy kis úti­könyv­vel kirán­dul­gat­tam, élvez­tem, de olyan kevés­nek érez­tem. Bár sok min­dent lát­tam még­sem volt egy tel­jes képem Lissza­bon­ról és arról milyen is ez a város iga­zá­ból. Meg­mon­dom őszin­tén messze elma­radt a vára­ko­zá­sa­im­tól főleg azok után, hogy mennyi jót olvas­tam róla. Viszont…. A leg­utób­bi alka­lom­mal az egyik barát­nőm Krisz­ti­na, aki már kilenc éve ott él és ide­gen­ve­ze­tő­ként dol­go­zik elvitt ben­nün­ket (egy másik barát­nő­met Virá­got és engem) egy három és fél órás túrá­ra a város­ban. 

Több fél napos túra közül választ­hat­tunk, és mi az Alfa­ma negye­det és Bai­xa alsó város­részt válasz­tot­tuk. Össze­ha­son­lít­ha­tat­lan volt az élmény azzal a túrá­val, amit én egye­dül csi­nál­tam eddig. Krisz­ti­na interp­re­tá­lá­sá­ban értel­met nyer­tek bizo­nyos épü­le­tek, terek, üzle­tek miért ott van­nak, miért olya­nok ami­lye­nek. Rész­le­te­sen elmon­dott min­dent és min­den kér­dé­sem­re választ kap­tam, azok­ra is ame­lye­ket meg sem kér­dez­tem, pedig már régeb­ben fel­me­rül­tek ben­nem, de az úti­könyv­ben nem talál­tam a vála­szo­kat. Imá­dom a por­tu­gál csem­pé­ket és hal­lot­tam elég érde­kes infor­má­ci­ó­kat erről is, hogy miért olyan nép­sze­rű Por­tu­gá­li­á­ban. Szá­mom­ra nagyon nagy öröm volt, hogy az Azori-szigetekről is nagyon sokat meg­tud­tam. Nagyon jó fel­ké­szí­tés vagy leve­ze­tés lehet egy ilyen veze­tett séta az Azori-szigeteki kirán­du­lás előtt vagy után. Még egy azo­ri ter­mé­ke­ket érté­ke­sí­tő bolt­ba is betér­tünk. Min­den­hol meg­áll­tunk és kap­tunk egy kis íze­lí­tőt a kul­tú­rá­ból, helyi ita­lok­ból (meg­kós­tol­tuk a Gin­jin­ha italt ami egy gyü­möl­csös alko­ho­los ital) elmen­tünk spe­ci­á­lis éte­le­ket kós­tol­ni (Pas­tel de Bacal­hau (tőke­hal gom­bó­cok) és azt is meg­néz­tük, hogyan készül). Még vásár­lás­ra is jutott időnk. Egy para­fa tár­gya­kat érté­ke­sí­tő kis üzlet­ben időz­tünk sokat és a vásár­lá­sunk egyik ered­mé­nyét a képek között lát­hat­já­tok.

Nagyon igé­nyes és szép ter­mé­ke­ket talál­tunk. Krisz­ti­na ismer­te a leg­jobb „kincs­le­lő­he­lye­ket”. Az Azori-szigeteken is nagyon sok para­fa ter­mé­ket vásá­rol­hat­tok, szép tás­ká­kat, háti­zsá­ko­kat, cipő­ket és még para­fa­nyak­ken­dőt is. A tapasz­ta­la­tom, hogy egye­dül a felét sem fedez­tem fel a lát­ni­va­lók­nak, pedig sok­kal több időm volt egye­dül néze­lőd­ni. Tehát, aki a szigetekre/szigetekről repül Lissza­bo­non keresz­tül, min­dig van 4 – 5 óra az átszál­lá­sok között érde­mes egy ilyen három és fél órás túrát beik­tat­ni vagy eset­leg néhány napot Lissza­bon­ban töl­te­ni és min­den­kép­pen igény­be ven­ni egy utas­kí­sé­rő segít­sé­gét, hogy az Azori-szigetek kul­túrá­lis és ter­mé­sze­ti cso­dái mel­lé, lissza­bo­ni, iga­zi por­tu­gál élmé­nye­ket is sze­re­zen min­den­ki. A TAP Por­tu­gál légi­tár­sa­ság támo­gat­ja is a Lissza­bon­ban vagy Por­tó­ban tör­té­nő STOPOVERT (útmeg­sza­kí­tást) amennyi­ben az Azori-szigetekre uta­zik vala­ki, erről a cikk utol­só részé­ben még olvas­hat­tok rész­le­te­ket. Krisz­ti­na nagyon ügyes ide­gen­ve­ze­tő.  Nekem külön élmény volt, hogy az Azori-szigetekkel  és  a helyi gaszt­ro­nó­mi­á­val kap­cso­lat­ban is kap­tunk sok infor­má­ci­ót, egy­részt hogy kós­tol­ha­tunk, amint már írtam helyi spe­ci­a­li­tá­so­kat, éte­le­ket, ita­lo­kat egy­aránt, más­részt betér­tünk egy zöld­sé­ge­ket, gyü­möl­csö­ket érté­ke­sí­tő hely­re, ahol átbe­szél­tük a por­tu­gál külön­le­ges­sé­ge­ket és még néhány zöld­ség­nél azt is hogyan készí­tik Por­tu­gá­li­á­ban.

Köszö­nöm ezúton is Krisz­ti­ná­nak, hogy meg­mu­tat­ta mennyi­re izgal­mas város is Lissza­bon és meg­vál­toz­tat­ta az ere­de­ti elkép­ze­lé­se­met, ami az én önál­ló kirán­du­lá­sa­im alatt kiala­kí­tot­tam erről a város­ról. Remé­lem Lissza­bon és a kör­nyék­be­li váro­sok neve­ze­tes­sé­ge­it és eldu­gott helye­it is együtt fog­juk fel­fe­dez­ni Krisz­ti­ná­val.

Aki sze­ret­né kiegé­szí­te­ni az Azori-szigetek kirán­du­lá­sát egy Lissza­bon élménnyel és választ kap­ni azok­ra a kér­dé­se­i­re, ame­lyek­re eset­leg én sem tudok vála­szol­ni, írjon nekünk  és válasszon indu­lá­sa előtt lissza­bo­ni váro­si sétát vagy akár több napos kirán­du­lást. Ha az útjuk eset­leg Por­tón, Algar­ven vagy Madei­rán keresz­tül vezet, akkor is jelez­ze­tek nekünk és segí­tünk még élve­ze­te­seb­bé ten­ni a túrá­to­kat.

Továb­bi segít­ség még a lissza­bo­ni túrá­hoz

Lissza­bon­ban a repü­lő­té­ren a cso­ma­gok fel­vé­te­le után a kijá­rat után jobb­ra for­dul­va a P2 par­ko­ló mel­lett talál­ha­tó a BAGGAGE STORAGE AREA (a cso­mag­meg­őr­ző), ami 24 órát tart nyit­va a hét min­den nap­ján. Itt a váro­si kirán­du­lá­sunk alatt fel­ügyel­nek a cso­ma­ja­ink­ra. 

A cso­mag­meg­őr­zés árai (napon­ta, cso­ma­gon­ként):

10 kg alatt 2,9 EUR
10 kg és 30 kg között 4,30 EUR
30 kg felett 8,6 EUR

Ter­mé­sze­te­sen a cso­ma­got Lissza­bon­ban is le lehet adni néhány órá­ra (a kirán­du­lás idő­tar­ta­má­ra) meg­őr­zés­re, ehhez továb­bi infor­má­ci­ót itt találsz.

A fagyi­zó amit min­den­ki­nek ki kell pró­bál­nia Lissza­bon­ban

A kirán­du­lá­sunk egyik fény­pont­ja a Krisz­ti­na által aján­lott olasz fagyi­zó volt. Nagy meg­le­pe­té­sem­re glu­tén­men­tes töl­csér és glu­tén­men­tes fagyi­kí­ná­lat is volt. Hmmmmmm….isteni volt a fagyi. Elha­tá­roz­tam leg­kö­ze­lebb ha arra járok meg­kér­de­zem a tulaj­do­no­sát, hogy kerül egy olasz a por­tu­gál fővá­ros­ba fagyit készí­te­ni. Javas­lom, hogy sen­ki ne hagy­ja ki ezt a fagy­lal­to­zót ha arra jár. A fotó nem sike­rült a leg­job­ban, ezért elné­zést kérek, de gyor­san beál­lí­tá­sok nél­kül kat­tin­tot­tam, de Krisz­ti­na pótol­ta a hiá­nyos­sá­go­mat és készí­tett egy sok­kal jobb képet. Ezúton is köszö­nöm

Hol talál­já­tok a fagyi­zót?
Gela­to Dav­ve­ro ide kat­tint­va meg­ta­lál­tok min­den infor­má­ci­ót.

Hogyan old­ha­tó meg a leg­ol­csób­ban a STOPOVER (útmeg­sza­kí­tás) lehe­tő­sé­ge a TAP Por­tu­gál légi­tár­sa­ság­nál ha Budapest-Lisszabon/Porto-Azori-szigetek útvo­na­lon uta­zunk?

A TAP légi­tár­sa­ság a „Két desz­ti­ná­ció egy árá­ért” szlo­gen­nel hir­de­ti az útmeg­sza­kí­tás lehe­tő­sé­gét. A kér­dés­re, hogy miért érde­mes meg­sza­kí­ta­ni az Azori-szigetekre tör­té­nő uta­zást Lissza­bon­ban vagy Por­tó­ban a légi­tár­sa­ság az aláb­bi­a­kat választ­ol­ta:

  • A STOPOVER-ÚTMEGSZAKÍTÁS egy egye­dül­ál­ló lehe­tő­ség 2 város meg­lá­to­ga­tá­sá­ra 1 árá­ért. 
  • Akkor van lehe­tő­sé­günk meg­sza­kí­ta­ni az uta­zá­sun­kat ha a vég­ső úti­cé­lunk vala­mely Azo­ri szi­get, Madei­ra vagy Algar­ve. Ha ez a fel­té­tel tel­je­sül az aláb­bi­ak közül választ­ha­tunk: hosszú átszál­lá­si idő (ha csak egy rövi­debb időt sze­ret­nénk Lissza­bon­ban eltöl­te­ni), kör­uta­zás, egy­irány­ba tör­té­nő uta­zás közül. 
  • Ha a légi­tár­sa­ság hon­lap­ján TAP Por­tu­gál a Stop­o­ver lehe­tő­sé­gét választ­juk meg­ad­hat­juk, hogy 1,2,3,4 vagy 5 napos útmeg­sza­kí­tást sze­ret­nénk.
  • A légi­tár­sa­ság spe­i­á­lis aján­la­tok­kal, exk­lu­zív hotel ked­vez­mé­nyek­kel, autó­bér­lé­si lehe­tő­ség­gel segí­ti ezt a törek­vé­sün­ket. 

​Ha sze­ret­né­tek továb­bi rész­le­te­ket az útmeg­sza­kí­tás­ról, kat­tint­sa­tok ide TAP Por­tugal Stop­o­ver.

VÁRUNK MINDENKIT KRISZTINÁVAL EGYÜTT, HOGY MINÉL TÖBB INFORMÁCIÓT OSZTHASSUNK MEG MINDENKIVEL PORTUGÁLIÁRÓL. HA ÉRDEKLŐDTÖK ÍRJATOK NEKÜNK IDE.

Leave a Reply