Adat­vé­del­mi irányelvek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL 

 SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS

I. FEJEZETAZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

II. FEJEZETADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Tár­sa­sá­gunk köny­ve­lő szolgáltatója

III. FEJEZETAZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

1. Adat­ke­ze­lés az érin­tett hoz­zá­já­ru­lá­sa alap­ján
2. Jogi köte­le­zett­ség tel­je­sí­té­sén ala­pu­ló adat­ke­ze­lés
3.  Az érin­tett joga­i­nak elő­se­gí­té­se
4. Regiszt­rá­ció a Tár­sa­ság hon­lap­ján
5. Hír­le­vél szol­gál­ta­tás­hoz kap­cso­ló­dó adat­ke­ze­lés
6. Aján­dék­sor­so­lás szer­ve­zés­sel kap­cso­la­tos adat­ke­ze­lés
7. Direkt mar­ke­ting célú adatkezelés

IV. FEJEZETLÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG HONLAPJÁNTÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL

V. FEJEZETTÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

BEVEZETÉS

A ter­mé­sze­tes sze­mé­lyek­nek a sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­se tekin­te­té­ben tör­té­nő védel­mé­ről és az ilyen ada­tok sza­bad áram­lá­sá­ról, vala­mint a 95/46/EK ren­de­let hatá­lyon kívül helye­zé­sé­ről szó­ló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016679 RENDELETE  (a továb­bi­ak­ban: Ren­de­let) elő­ír­ja, hogy az  Adat­ke­ze­lő meg­fe­le­lő intéz­ke­dé­se­ket hoz annak érde­ké­ben, hogy az érin­tett részé­re a sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sé­re vonat­ko­zó,  min­den egyes tájé­koz­ta­tást tömör, átlát­ha­tó, ért­he­tő és könnyen hoz­zá­fér­he­tő for­má­ban, vilá­go­san és köz­ért­he­tő­en meg­fo­gal­maz­va nyújt­sa, továb­bá hogy az Adat­ke­ze­lő elő­se­gí­ti az érin­tett joga­i­nak a gyakorlását. 

Az érin­tett elő­ze­tes tájé­koz­ta­tá­si köte­le­zett­sé­gét az infor­má­ci­ós önren­del­ke­zé­si jog­ról és az infor­má­ció­sza­bad­ság­ról 2011. évi CXII. tör­vény is előírja.

Az aláb­bi­ak­ban olvas­ha­tó tájé­koz­ta­tás­sal e jog­sza­bá­lyi köte­le­zett­sé­günk­nek teszünk eleget.

A tájé­koz­ta­tást köz­zé kell ten­ni a tár­sa­ság hon­lap­ján, vagy az érin­tett sze­mély részé­re kéré­sé­re meg kell küldeni. 

I. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájé­koz­ta­tás kiadó­ja, egy­ben az Adatkezelő: 

Cég­név: Meg­fe­le­lő Meg­ol­dás Kor­lá­tolt Fele­lős­sé­gű Társaság

Szék­hely: 2750 Nagy­kő­rös, Rákó­czi út 24.
Cég­jegy­zék­szám: 13 – 09-139647
Adó­szám: 22794473 – 2‑13
Kép­vi­se­lő: Per­la­ki Ferenc

 (a továb­bi­ak­ban: Társaság) 

II. FEJEZET

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE 

Adat­fel­dol­go­zó: az a ter­mé­sze­tes vagy jogi sze­mély, köz­ha­tal­mi szerv, ügy­nök­ség vagy bár­mely egyéb szerv, amely az adat­ke­ze­lő nevé­ben sze­mé­lyes ada­to­kat kezel; (Ren­de­let 4. cikk 8.)

Az adat­fel­dol­go­zó igény­be­vé­te­lé­hez nem kell az érin­tett elő­ze­tes bele­egye­zé­se, de szük­sé­ges a tájé­koz­ta­tá­sa. Ennek meg­fe­le­lő­en a követ­ke­ző tájé­koz­ta­tást adjuk:

Tár­sa­sá­gunk köny­ve­lő szolgáltatója:

Cég­név: Con­to Kor­lá­tolt Fele­lős­sé­gű Tár­sa­ság
Szék­hely: 2700 Ceg­léd, Tele­ki út 38.
Kép­vi­se­li: Riz­ner­né Saj­er­man Éva
Mobil: +36 – 30-255‑4323
Hon­lap: www​.con​to​.hu

III. FEJEZET

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

1. Adat­ke­ze­lés az érin­tett hoz­zá­já­ru­lá­sa alapján 

(1)  Amennyi­ben a Tár­sa­ság hoz­zá­já­ru­lá­son ala­pu­ló adat­ke­ze­lést kíván végez­ni, az érin­tett hoz­zá­já­ru­lá­sát sze­mé­lyes ada­tai keze­lé­sé­hez az adat­ke­ze­lé­si sza­bály­zat­ban meg­ha­tá­ro­zott adat­ké­rő lap sze­rin­ti tar­ta­lom­mal és tájé­koz­ta­tás­sal kell kérni. 

(2) Hoz­zá­já­ru­lás­nak minő­sül az is, ha az érin­tett a Tár­sa­ság inter­ne­tes hon­lap­já­nak meg­te­kin­té­se során beje­löl egy erre vonat­ko­zó négy­ze­tet, az infor­má­ci­ós tár­sa­da­lom­mal össze­füg­gő szol­gál­ta­tá­sok igény­be­vé­te­le során erre vonat­ko­zó tech­ni­kai beál­lí­tá­so­kat hajt vég­re, vala­mint bár­mely egyéb olyan nyi­lat­ko­zat vagy cse­le­ke­det is, amely az adott össze­füg­gés­ben az érin­tett hoz­zá­já­ru­lá­sát sze­mé­lyes ada­ta­i­nak ter­ve­zett keze­lé­sé­hez egy­ér­tel­mű­en jel­zi. A hall­ga­tás, az elő­re beje­lölt négy­zet vagy a nem cse­lek­vés ezért nem minő­sül hozzájárulásnak. 

(3) A hoz­zá­já­ru­lás az ugyan­azon cél vagy célok érde­ké­ben vég­zett összes adat­ke­ze­lé­si tevé­keny­ség­re kiter­jed. Ha az adat­ke­ze­lés egy­szer­re több célt is szol­gál, akkor a hoz­zá­já­ru­lást az összes adat­ke­ze­lé­si cél­ra vonat­ko­zó­an meg kell adni. 

(4) Ha az érin­tett hoz­zá­já­ru­lá­sát olyan írás­be­li nyi­lat­ko­zat kere­té­ben adja meg, amely más ügyek­re is vonat­ko­zik – pl., érté­ke­sí­té­si, szol­gál­ta­tá­si szer­ző­dés meg­kö­té­se – a hoz­zá­já­ru­lás irán­ti kérel­met ezek­től a más ügyek­től egy­ér­tel­mű­en meg­kü­lön­böz­tet­he­tő módon kell elő­ad­ni, ért­he­tő és könnyen hoz­zá­fér­he­tő for­má­ban, vilá­gos és egy­sze­rű nyel­ve­zet­tel. Az érin­tett hoz­zá­já­ru­lá­sát tar­tal­ma­zó ilyen nyi­lat­ko­zat bár­mely olyan része, amely sér­ti a Ren­de­le­tet, köte­le­ző erő­vel nem bír.

(5) A Tár­sa­ság nem köt­he­ti szer­ző­dés meg­kö­té­sét, tel­je­sí­té­sét olyan sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sé­hez való hoz­zá­já­ru­lás meg­adá­sá­hoz, ame­lyek nem szük­sé­ge­sek a szer­ző­dés teljesítéséhez.

(6) A hoz­zá­já­ru­lás vissza­vo­ná­sát ugyan­olyan egy­sze­rű módon kell lehe­tő­vé ten­ni, mint annak megadását. 

(7) Ha a sze­mé­lyes adat fel­vé­te­lé­re az érin­tett hoz­zá­já­ru­lá­sá­val került sor, az adat­ke­ze­lő a fel­vett ada­to­kat tör­vény elté­rő ren­del­ke­zé­sé­nek hiá­nyá­ban a rá vonat­ko­zó jogi köte­le­zett­ség tel­je­sí­té­se cél­já­ból továb­bi külön hoz­zá­já­ru­lás nél­kül, vala­mint az érin­tett hoz­zá­já­ru­lá­sá­nak vissza­vo­ná­sát köve­tő­en is kezelheti.

2. Jogi köte­le­zett­ség tel­je­sí­té­sén ala­pu­ló adatkezelés 

(1) A jogi köte­le­zett­sé­gen ala­pu­ló adat­ke­ze­lés ese­tén a kezel­he­tő ada­tok köré­re, az adat­ke­ze­lés cél­já­ra, az ada­tok táro­lá­sá­nak idő­tar­ta­má­ra, a cím­zet­tek­re az ala­pul szol­gá­ló jog­sza­bály ren­del­ke­zé­sei irányadók. 

(2) A jogi köte­le­zett­ség tel­je­sí­té­se jog­cí­mén ala­pu­ló adat­ke­ze­lés az érin­tett hoz­zá­já­ru­lá­sá­tól füg­get­len, mivel az adat­ke­ze­lést jog­sza­bály hatá­roz­za meg. Az érin­tet­tel az adat­ke­ze­lés meg­kez­dé­se előtt ezeset­ben közöl­ni kell, hogy az adat­ke­ze­lés köte­le­ző, továb­bá az érin­tet­tet az adat­ke­ze­lés meg­kez­dé­se előtt egy­ér­tel­mű­en és rész­le­te­sen tájé­koz­tat­ni kell az ada­tai keze­lé­sé­vel kap­cso­la­tos min­den tény­ről, így külö­nö­sen az adat­ke­ze­lés cél­já­ról és jog­alap­já­ról, az adat­ke­ze­lés­re és az adat­fel­dol­go­zás­ra jogo­sult sze­mé­lyé­ről, az adat­ke­ze­lés idő­tar­ta­má­ról, arról, ha az érin­tett sze­mé­lyes ada­ta­it az adat­ke­ze­lő a rá vonat­ko­zó jogi köte­le­zett­ség alap­ján keze­li, illet­ve arról, hogy kik ismer­he­tik meg az ada­to­kat. A tájé­koz­ta­tás­nak ki kell ter­jed­nie az érin­tett adat­ke­ze­lés­sel kap­cso­la­tos joga­i­ra és jog­or­vos­la­ti lehe­tő­sé­ge­i­re is. Köte­le­ző adat­ke­ze­lés ese­tén a tájé­koz­ta­tás meg­tör­tén­het az előb­bi infor­má­ci­ó­kat tar­tal­ma­zó jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek­re való uta­lás nyil­vá­nos­ság­ra hoza­ta­lá­val is.

3.  Az érin­tett joga­i­nak elősegítése

A Tár­sa­ság vala­mennyi adat­ke­ze­lé­se során köte­les biz­to­sí­ta­ni az érin­tett joga­i­nak gyakorlását.

4. Regiszt­rá­ció a Tár­sa­ság honlapján

(1) A hon­la­pon a regiszt­rá­ló ter­mé­sze­tes sze­mély az erre vonat­ko­zó négy­zet beje­lö­lé­sé­vel adhat­ja meg hoz­zá­já­ru­lá­sát sze­mé­lyes ada­tai keze­lé­sé­hez. Tilos a négy­zet elő­re bejelölése. 

(2) A kezel­he­tő sze­mé­lyes ada­tok köre: a ter­mé­sze­tes sze­mély neve (veze­ték­név, kereszt­név), címe, tele­fon­szá­ma, e‑mail címe, online azo­no­sí­tó, szám­lá­zá­si, pos­tá­zá­si név és cím. 

(3) A sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sé­nek célja: 

1. A hon­la­pon nyúj­tott szol­gál­ta­tá­sok teljesítése. 

2. Kap­cso­lat­fel­vé­tel, elekt­ro­ni­kus, tele­fo­nos, SMS, és pos­tai megkereséssel. 

3. Tájé­koz­ta­tás a Tár­sa­ság ter­mé­ke­i­ről, szol­gál­ta­tá­sa­i­ról, szer­ző­dé­si fel­té­te­le­i­ről, akcióiról. 

4. Reklám-küldemény a tájé­koz­ta­tás során elekt­ro­ni­ku­san és pos­tai úton küldhető. 

5. A hon­lap hasz­ná­la­tá­nak elemzése. 

(4) Az adat­ke­ze­lés jog­alap­ja az érin­tett hozzájárulása.

(5) A sze­mé­lyes ada­tok cím­zett­jei, illet­ve a cím­zet­tek kate­gó­ri­ái: a Tár­sa­ság ügy­fél­szol­gá­lat­tal, mar­ke­ting tevé­keny­sé­gé­vel kap­cso­la­tos fel­ada­to­kat ellá­tó munkavállalói.

(6) A sze­mé­lyes ada­tok táro­lá­sá­nak idő­tar­ta­ma: a regiszt­rá­ció / szol­gál­ta­tás aktív fenn­ál­lá­sá­ig, vagy az érin­tett hoz­zá­já­ru­lá­sa vissza­vo­ná­sá­ig (tör­lé­si kérelméig).

5.  Hír­le­vél szol­gál­ta­tás­hoz kap­cso­ló­dó adatkezelés 

(1) A hon­la­pon a hír­le­vél szol­gál­ta­tás­ra regiszt­rá­ló ter­mé­sze­tes sze­mély az erre vonat­ko­zó négy­zet beje­lö­lé­sé­vel adhat­ja meg hoz­zá­já­ru­lá­sát sze­mé­lyes ada­tai keze­lé­sé­hez. Tilos a négy­zet elő­re beje­lö­lé­se. A fel­irat­ko­zás során az Adat­ke­ze­lé­si tájé­koz­ta­tót (2. mel­lék­let) egy link­kel elér­he­tő­vé kell ten­ni. A hír­le­vé­ről az érin­tett a hír­le­vél „Leirat­ko­zás” alkal­ma­zá­sá­nak hasz­ná­la­tá­val, vagy írás­ban, vagy e‑mailben tett nyi­lat­ko­zat­tal bár­mi­kor leirat­koz­hat, amely a hoz­zá­já­ru­lás vissza­vo­ná­sát jelen­ti. Ilyen eset­ben a leirat­ko­zó min­den ada­tát hala­dék­ta­la­nul töröl­ni kell. 

(2) A kezel­he­tő sze­mé­lyes ada­tok köre: a ter­mé­sze­tes sze­mély neve (veze­ték­név, kereszt­név), e‑mail címe.

(3) A sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sé­nek célja: 

1. Hír­le­vél kül­dé­se a Tár­sa­ság ter­mé­kei, szol­gál­ta­tá­sai tárgyában

2. Rek­lám­anyag küldése 

(4) Az adat­ke­ze­lés jog­alap­ja: az érin­tett hozzájárulása.

(5) A sze­mé­lyes ada­tok cím­zett­jei, illet­ve a cím­zet­tek kate­gó­ri­ái: a Tár­sa­ság ügy­fél­szol­gá­lat­tal, mar­ke­ting tevé­keny­sé­gé­vel kap­cso­la­tos fel­ada­to­kat ellá­tó munkavállalói.

(6) A sze­mé­lyes ada­tok táro­lá­sá­nak idő­tar­ta­ma: a hírlevél-szolgáltatás fenn­ál­lá­sá­ig, vagy az érin­tett hoz­zá­já­ru­lá­sa vissza­vo­ná­sá­ig (tör­lé­si kérelméig).

6. Aján­dék­sor­so­lás szer­ve­zé­sé­vel kap­cso­la­tos adatkezelés 

(1) Ha a tár­sa­ság aján­dék­sor­so­lást (1991. évi XXXIV. tör­vény 23.§) szer­vez, hoz­zá­já­ru­lá­sa alap­ján kezel­he­ti az érin­tett ter­mé­sze­tes sze­mély nevét, címét, tele­fon­szá­mát, e‑mail címét, online azo­no­sí­tó­ját, adó­azo­no­sí­tó jelét. A játék­ban való rész­vé­tel önkéntes.

(2) A sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sé­nek cél­ja: nye­re­mény­já­ték nyer­te­sé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa, érte­sí­té­se, a nye­re­mény meg­kül­dé­se. Az adat­ke­ze­lés jog­alap­ja: az érin­tett hozzájárulása.

(3) A sze­mé­lyes ada­tok cím­zett­jei, illet­ve a cím­zet­tek kate­gó­ri­ái: a Tár­sa­ság ügy­fél­szol­gá­lat­tal kap­cso­la­tos fel­ada­to­kat ellá­tó munkavállalói. 

(4) A sze­mé­lyes ada­tok táro­lá­sá­nak idő­tar­ta­ma: az aján­dék­so­ro­lás vég­el­szá­mo­lá­sá­ig, nyer­tes ada­tai ese­tén 8 év a szám­vi­te­li ira­tok meg­őr­zé­se céljából.

7. Direkt mar­ke­ting célú adatkezelés 

(1) Ha külön tör­vény elté­rő­en nem ren­del­ke­zik, rek­lám ter­mé­sze­tes sze­mély­nek, mint rek­lám cím­zett­jé­nek köz­vet­len meg­ke­re­sé­se mód­sze­ré­vel (köz­vet­len üzlet­szer­zés), így külö­nö­sen elekt­ro­ni­kus leve­le­zés vagy azzal egyen­ér­té­kű más egyé­ni kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz útján – a 2008. évi XLVIII. tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott kivé­tel­lel – kizá­ró­lag akkor közöl­he­tő, ha ahhoz a rek­lám cím­zett­je elő­ze­te­sen egy­ér­tel­mű­en és kife­je­zet­ten hozzájárult. 

(2) A Tár­sa­ság által reklám-címzetti meg­ke­re­sés cél­já­ra kezel­he­tő sze­mé­lyes ada­tok köre: a ter­mé­sze­tes sze­mély neve, címe, tele­fon­szá­ma, e‑mail címe, online azonosító. 

(3) A sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sé­nek cél­ja a Tár­sa­ság tevé­keny­sé­gé­hez kap­cso­ló­dó direkt mar­ke­ting tevé­keny­ség foly­ta­tá­sa, azaz rek­lám­ki­ad­vá­nyok, hír­le­ve­lek, aktu­á­lis aján­la­tok nyom­ta­tott (pos­tai) vagy elekt­ro­ni­kus for­má­ban (e‑mail) tör­té­nő rend­sze­res vagy idő­sza­kon­kén­ti meg­kül­dé­se a regiszt­rá­ci­ó­kor meg­adott elérhetőségekre. 

(4) Az adat­ke­ze­lés jog­alap­ja: az érin­tett hozzájárulása.

(5) A sze­mé­lyes ada­tok cím­zett­jei, illet­ve a cím­zet­tek kate­gó­ri­ái: a Tár­sa­ság ügy­fél­szol­gá­lat­tal kap­cso­la­tos fel­ada­to­kat ellá­tó munkavállalói. 

(6) A sze­mé­lyes ada­tok táro­lá­sá­nak idő­tar­ta­ma: a hoz­zá­já­ru­lás visszavonásáig.

IV. FEJEZET

LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG HONLAPJÁNTÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL

1. A hon­lap­ra láto­ga­tót a hon­la­pon tájé­koz­tat­ni kell a sütik alkal­ma­zá­sá­ról, és ehhez – a tech­ni­ka­i­lag elen­ged­he­tet­le­nül szük­sé­ges mun­ka­me­net (ses­si­on) sütik kivé­te­lé­vel – a hoz­zá­já­ru­lá­sát kell kérni. 

2.  Álta­lá­nos tájé­koz­ta­tás a sütikről 

2.1. A süti (ango­lul coo­kie) egy olyan adat, amit a meg­lá­to­ga­tott web­ol­dal küld a láto­ga­tó bön­gé­sző­jé­nek (változónév-érték for­má­ban), hogy az eltá­rol­ja és később ugyan­az a web­ol­dal be is tud­ja töl­te­ni a tar­tal­mát. A süti­nek lehet érvé­nyes­sé­ge, érvé­nyes lehet a bön­gé­sző bezá­rá­sá­ig, de kor­lát­lan ide­ig is.  A későb­bi­ek­ben min­den HTTP(S) kérés­nél eze­ket az ada­to­kat is elkül­di a bön­gé­sző a szer­ver­nek. Ezál­tal a fel­hasz­ná­ló gépén lévő ada­to­kat módosítja.

2.2.  A süti lénye­ge, hogy az web­ol­dal­szol­gál­ta­tá­sok ter­mé­sze­té­nél fog­va szük­ség van arra, hogy egy fel­hasz­ná­lót meg­je­löl­jön (pl., hogy belé­pett az oldal­ra) és annak meg­fe­le­lő­en tud­ja a követ­ke­zők­ben kezel­ni. A veszé­lye abban rej­lik, hogy erről a fel­hasz­ná­ló­nak nem min­den eset­ben van tudo­má­sa és alkal­mas lehet arra, hogy fel­hasz­ná­lót köves­se a web­ol­dal üze­mel­te­tő­je vagy más szol­gál­ta­tó, aki­nek a tar­tal­ma be van épít­ve az oldal­ban (pl. Face­book, Goog­le Analy­tics), ezál­tal pro­fil jön lét­re róla, ebben az eset­ben pedig a süti tar­tal­ma sze­mé­lyes adat­nak tekinthető.

2.3.  A sütik fajtái: 

2.3.1. Tech­ni­ka­i­lag elen­ged­he­tet­le­nül szük­sé­ges mun­ka­me­net (ses­si­on) sütik: ame­lyek nél­kül az oldal egy­sze­rű­en nem működ­ne funk­ci­o­ná­li­san, ezek a fel­hasz­ná­ló azo­no­sí­tá­sá­hoz, pl. annak keze­lé­sé­hez szük­sé­ges, hogy belépett‑e, mit tett a kosár­ba stb. Ez jel­lem­ző­en egy session-id letá­ro­lá­sa, a töb­bi adat a szer­ve­ren kerül táro­lás­ra, ami így biz­ton­sá­go­sabb. Van biz­ton­sá­gi vonat­ko­zá­sa, ha a ses­si­on süti érté­ke nem jól van gene­rál­va, akkor session-hijacking táma­dás veszé­lye fenn­áll, ezért fel­tét­le­nül szük­sé­ges, hogy meg­fe­le­lő­en legye­nek ezek az érté­kek gene­rál­va. Más ter­mi­no­ló­gi­ák ses­si­on cookie-nak hív­nak min­den sütit, amik a bön­gé­sző­ből való kilé­pés­kor tör­lőd­nek (egy ses­si­on egy bön­gé­sző­hasz­ná­lat az elin­dí­tás­tól a kilépésig).

2.3.2. Hasz­ná­la­tot elő­se­gí­tő sütik: így azo­kat a süti­ket szok­tál nevez­ni, ame­lyek meg­jegy­zik a fel­hasz­ná­ló válasz­tá­sa­it, pél­dá­ul milyen for­má­ban sze­ret­né a fel­hasz­ná­ló az oldalt lát­ni. Ezek a faj­ta sütik lénye­gé­ben a süti­ben tárolt beál­lí­tá­si ada­to­kat jelentik. 

2.3.3. Tel­je­sít­ményt biz­to­sí­tó sütik: bár nem sok közük van a „teljesítmény”-hez, álta­lá­ban így neve­zik azo­kat a süti­ket, ame­lyek infor­má­ci­ó­kat gyűj­te­nek a fel­hasz­ná­ló­nak a meg­lá­to­ga­tott web­ol­da­lon belü­li visel­ke­dé­sé­ről, eltöl­tött ide­jé­ről, kat­tin­tá­sa­i­ról. Ezek jel­lem­ző­en har­ma­dik fél alkal­ma­zá­sai (pl. Goog­le Analy­tics, AdWords, vagy Yan​dex​.ru sütik). Ezek a láto­ga­tó­ról pro­fil­al­ko­tás készí­té­sé­re alkalmasak.

A Goog­le Analy­tics sütik­ről itt tájé­ko­zód­hat:
https://​devel​opers​.goog​le​.com/​a​n​a​l​y​t​i​c​s​/​d​e​v​g​u​i​d​e​s​/​c​o​l​l​e​c​t​i​o​n​/​a​n​a​l​y​t​i​c​s​j​s​/​c​o​o​k​i​e​-​u​s​age

A Goog­le AdWords sütik­ről itt tájé­ko­zód­hat:
https://​sup​port​.goog​le​.com/​a​d​w​o​r​d​s​/​a​n​s​w​e​r​/​2​4​0​7​7​8​5​?​h​l​=hu

2.4. A sütik hasz­ná­la­tá­nak elfo­ga­dá­sa, enge­dé­lye­zé­se nem köte­le­ző.  Vissza­ál­lít­hat­ja bön­gé­sző­je beál­lí­tá­sa­it, hogy az uta­sít­sa el az összes cookie‑t, vagy, hogy jelez­ze, ha a rend­szer éppen egy cookie‑t küld.  A leg­több bön­gé­sző ugyan alap­ér­tel­me­zett­ként auto­ma­ti­ku­san elfo­gad­ja a süti­ket, de ezek álta­lá­ban meg­vál­toz­tat­ha­tó­ak annak érde­ké­ben, hogy meg­aka­dá­lyoz­ha­tó legyen az auto­ma­ti­kus elfo­ga­dás és min­den alka­lom­mal fel­ajánl­ja a válasz­tás lehetőségét.

A leg­nép­sze­rűbb bön­gé­szők süti beál­lí­tá­sa­i­ról az aláb­bi lin­ke­ken tájé­ko­zód­hat
• Goog­le Chro­me: https://​sup​port​.goog​le​.com/​a​c​c​o​u​n​t​s​/​a​n​s​w​e​r​/​6​1​4​1​6​?​h​l​=hu
• Fire­fox: https://​sup​port​.mozil​la​.org/​h​u​/​k​b​/​s​u​t​i​k​-​e​n​g​e​d​e​l​y​e​z​e​s​e​-​e​s​-​t​i​l​t​a​s​a​-​a​m​i​t​-​w​e​b​o​l​d​a​k​-​h​a​szn
• Mic­ro­soft Inter­net Exp­lo­rer 11: http://​win​dows​.mic​ro​soft​.com/​h​u​-​h​u​/​i​n​t​e​r​n​e​t​-​e​x​p​l​o​r​e​r​/​d​e​l​e​t​e​-​m​a​n​a​g​e​-​c​o​o​k​i​e​s​#​i​e​=​i​e​-11
• Mic­ro­soft Inter­net Exp­lo­rer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win‑7
• Mic­ro­soft Inter­net Exp­lo­rer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie‑9
• Mic­ro­soft Inter­net Exp­lo­rer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie‑8
• Mic­ro­soft Edge: http://​win​dows​.mic​ro​soft​.com/​h​u​-​h​u​/​w​i​n​d​o​w​s​-​1​0​/​e​d​g​e​-​p​r​i​v​a​c​y​-​faq
• Safa­ri: https://​sup​port​.app​le​.com/​h​u​-​h​u​/​H​T​2​0​1​265

Mind­ezek mel­lett azon­ban fel­hív­juk a figyel­met arra, hogy elő­for­dul­hat, hogy bizo­nyos web­hely­funk­ci­ók vagy ‑szol­gál­ta­tá­sok nem fog­nak meg­fe­le­lő­en működ­ni cookie‑k nélkül. 

3.  Tájé­koz­ta­tás a Tár­sa­ság hon­lap­ján alkal­ma­zott sütik­ről, illet­ve a láto­ga­tás során lét­re­jö­vő adatokról

3.1. A láto­ga­tás során kezelt adat­kör: Tár­sa­sá­gunk hon­lap­ja a web­ol­dal hasz­ná­la­ta során a láto­ga­tó­ról, illet­ve az álta­la bön­gé­szés­re hasz­nált esz­köz­ről az aláb­bi ada­to­kat rög­zít­he­ti és kezelheti:

• az láto­ga­tó által hasz­nált IP cím,
• a bön­gé­sző típu­sa,
• a bön­gé­szés­re hasz­nált esz­köz ope­rá­ci­ós rend­sze­ré­nek jel­lem­zői (beál­lí­tott nyelv),
• láto­ga­tás idő­pont­ja,
• a meg­lá­to­ga­tott (al)oldal, funk­ció vagy szol­gál­ta­tás.
• kat­tin­tás. 

Eze­ket az ada­to­kat maxi­mum 90 napig őriz­zük meg és első­sor­ban biz­ton­sá­gi inci­den­sek vizs­gá­la­tá­hoz használhatjuk.

3.2. A hon­la­pon alkal­ma­zott sütik

3.2.1. Tech­ni­ka­i­lag elen­ged­he­tet­le­nül szük­sé­ges mun­ka­me­net (ses­si­on) sütik

Az adat­ke­ze­lés cél­ja: a hon­lap meg­fe­le­lő műkö­dé­sé­nek biz­to­sí­tá­sa. Ezek a sütik ahhoz szük­sé­ge­sek, hogy a láto­ga­tók bön­gész­hes­sék a web­ol­dalt, zök­ke­nő­men­te­sen és tel­jes­kö­rű­en hasz­nál­has­sák annak funk­ci­ó­it, a web­ol­da­lon keresz­tül elér­he­tő szol­gál­ta­tá­so­kat, így – töb­bek között- külö­nö­sen a láto­ga­tó által az adott olda­la­kon vég­zett műve­le­tek meg­jegy­zé­sét vagy a beje­lent­ke­zett fel­hasz­ná­ló azo­no­sí­tá­sát egy láto­ga­tás során. Ezen sütik adat­ke­ze­lé­sé­nek idő­tar­ta­ma kizá­ró­lag a láto­ga­tó aktu­á­lis láto­ga­tá­sá­ra vonat­ko­zik, a mun­ka­me­net végez­té­vel, illet­ve a bön­gé­sző bezá­rá­sá­val a sütik e faj­tá­ja auto­ma­ti­ku­san tör­lő­dik a számítógépéről.

Ezen adat­ke­ze­lés jog­alap­ja az elekt­ro­ni­kus keres­ke­del­mi szol­gál­ta­tá­sok, vala­mint az infor­má­ci­ós tár­sa­dal­mi szol­gál­ta­tá­sok egyes kér­dé­se­i­ről szó­ló 2001. CVIII. tör­vény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekez­dé­se, amely sze­rint aszol­gál­ta­tó a szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sa cél­já­ból kezel­he­ti azon sze­mé­lyes ada­to­kat, ame­lyek a szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sá­hoz tech­ni­ka­i­lag elen­ged­he­tet­le­nül szük­sé­ge­sek. A szol­gál­ta­tó­nak az egyéb fel­té­te­lek azo­nos­sá­ga ese­tén úgy kell meg­vá­lasz­ta­nia és min­den eset­ben oly módon kell üze­mel­tet­nie az infor­má­ci­ós tár­sa­da­lom­mal össze­füg­gő szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sa során alkal­ma­zott esz­kö­zö­ket, hogy sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sé­re csak akkor kerül­jön sor, ha ez a szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sá­hoz és az e tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott egyéb célok tel­je­sü­lé­sé­hez fel­tét­le­nül szük­sé­ges, azon­ban ebben az eset­ben is csak a szük­sé­ges mér­ték­ben és ideig.

3.2.1. Hasz­ná­la­tot elő­se­gí­tő sütik:

Ezek meg­jegy­zik a fel­hasz­ná­ló válasz­tá­sa­it, pél­dá­ul milyen for­má­ban sze­ret­né a fel­hasz­ná­ló az oldalt lát­ni. Ezek a faj­ta sütik lénye­gé­ben a süti­ben tárolt beál­lí­tá­si ada­to­kat jelentik. 

Az adat­ke­ze­lés jog­alap­ja a láto­ga­tó hozzájárulása.

Az adat­ke­ze­lés cél­ja: A szol­gál­ta­tás haté­kony­sá­gá­nak növe­lé­se, fel­hasz­ná­lói élmény növe­lé­se, a hon­lap hasz­ná­la­tá­nak kényel­me­seb­bé tétele. 

Ez az adat inkább a fel­hasz­ná­ló gépén van, a web­ol­dal csak hoz­zá­fér és felismer(het)i álta­la a látogatót. 

3.2.2. Tel­je­sít­ményt biz­to­sí­tó sütik: 

Infor­má­ci­ó­kat gyűj­te­nek a fel­hasz­ná­ló­nak a meg­lá­to­ga­tott web­ol­da­lon belü­li visel­ke­dé­sé­ről, eltöl­tött ide­jé­ről, kat­tin­tá­sa­i­ról. Ezek jel­lem­ző­en har­ma­dik fél alkal­ma­zá­sai (pl. Goog­le Analy­tics, AdWords).

Az adat­ke­ze­lés jog­alap­ja: az érin­tett hozzájárulása.

Az adat­ke­ze­lés cél­ja: a hon­lap elem­zé­se, rek­lám­aján­la­tok küldése. 

V. FEJEZET

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

I.  Az érin­tett jogai rövi­den összefoglalva:

1. Átlát­ha­tó tájé­koz­ta­tás, kom­mu­ni­ká­ció és az érin­tett jog­gya­kor­lá­sá­nak elősegítése 

2. Elő­ze­tes tájé­ko­zó­dás­hoz való jog – ha a sze­mé­lyes ada­to­kat az érin­tet­től gyűjtik

3. Az érin­tett tájé­koz­ta­tá­sa és a ren­del­ke­zé­sé­re bocsá­tan­dó infor­má­ci­ók, ha a sze­mé­lyes ada­to­kat az adat­ke­ze­lő nem tőle sze­rez­te meg

4. Az érin­tett hoz­zá­fé­ré­si joga

5. A helyes­bí­tés­hez való jog

6. A tör­lés­hez való jog („az elfe­led­te­tés­hez való jog”)

7. Az adat­ke­ze­lés kor­lá­to­zá­sá­hoz való jog

8. A sze­mé­lyes ada­tok helyes­bí­té­sé­hez vagy tör­lé­sé­hez, illet­ve az adat­ke­ze­lés kor­lá­to­zá­sá­hoz kap­cso­ló­dó érte­sí­té­si kötelezettség

9. Az adat­hor­doz­ha­tó­ság­hoz való jog

10. A til­ta­ko­zás­hoz való jog

11. Auto­ma­ti­zált dön­tés­ho­za­tal egye­di ügyek­ben, bele­ért­ve a profilalkotást

12. Kor­lá­to­zá­sok

13. Az érin­tett tájé­koz­ta­tá­sa az adat­vé­del­mi incidensről

14. A fel­ügye­le­ti ható­ság­nál tör­té­nő panasz­té­tel­hez való jog (ható­sá­gi jog­or­vos­lat­hoz való jog)

15. A fel­ügye­le­ti ható­ság­gal szem­be­ni haté­kony bíró­sá­gi jog­or­vos­lat­hoz való jog

16. Az adat­ke­ze­lő­vel vagy az adat­fel­dol­go­zó­val szem­be­ni haté­kony bíró­sá­gi jog­or­vos­lat­hoz való jog

II. Az érin­tett jogai részletesen: 

1. Átlát­ha­tó tájé­koz­ta­tás, kom­mu­ni­ká­ció és az érin­tett jog­gya­kor­lá­sá­nak elősegítése 

1.1. Az adat­ke­ze­lő­nek az érin­tett részé­re a sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sé­re vonat­ko­zó vala­mennyi infor­má­ci­ót és min­den egyes tájé­koz­ta­tást tömör, átlát­ha­tó, ért­he­tő és könnyen hoz­zá­fér­he­tő for­má­ban, vilá­go­san és köz­ért­he­tő­en meg­fo­gal­maz­va kell nyúj­ta­nia, külö­nö­sen a gyer­me­kek­nek cím­zett bár­mely infor­má­ció ese­té­ben. Az infor­má­ci­ó­kat írás­ban vagy más módon – ide­ért­ve adott eset­ben az elekt­ro­ni­kus utat is – kell meg­ad­ni. Az érin­tett kéré­sé­re szó­be­li tájé­koz­ta­tás is adha­tó, fel­té­ve, hogy más módon iga­zol­ták az érin­tett személyazonosságát.

1.2. Az adat­ke­ze­lő­nek elő kell segí­te­nie az érin­tett joga­i­nak a gyakorlását. 

1.3. Az adat­ke­ze­lő indo­ko­lat­lan kése­de­lem nél­kül, de min­den­fé­le­kép­pen a kére­lem beér­ke­zé­sé­től szá­mí­tott egy hóna­pon belül tájé­koz­tat­ja az érin­tet­tet a jogai gya­kor­lá­sá­ra irá­nyu­ló kérel­me nyo­mán hozott intéz­ke­dé­sek­ről. E határ­idő a Ren­de­let­ben írt fel­té­te­lek­kel továb­bi két hónap­pal meg­hosszab­bít­ha­tó. amely­ről az érin­tet­tet tájé­koz­tat­ni kell. 

1.4. Ha az adat­ke­ze­lő nem tesz intéz­ke­dé­se­ket az érin­tett kérel­me nyo­mán, kése­de­lem nél­kül, de leg­ké­sőbb a kére­lem beér­ke­zé­sé­től szá­mí­tott egy hóna­pon belül tájé­koz­tat­ja az érin­tet­tet az intéz­ke­dés elma­ra­dá­sá­nak oka­i­ról, vala­mint arról, hogy az érin­tett panaszt nyújt­hat be vala­mely fel­ügye­le­ti ható­ság­nál, és élhet bíró­sá­gi jog­or­vos­la­ti jogával.

1.5. Az adat­ke­ze­lő az infor­má­ci­ó­kat és az érin­tett joga­i­ról szó­ló tájé­koz­ta­tást és intéz­ke­dést díj­men­te­sen biz­to­sít­ja, azon­ban a Ren­de­let­ben írt ese­tek­ben díj szá­mít­ha­tó fel.

A rész­le­tes sza­bá­lyok a Ren­de­let 12 cik­ke alatt találhatók.

2. Elő­ze­tes tájé­ko­zó­dás­hoz való jog – ha a sze­mé­lyes ada­to­kat az érin­tet­től gyűjtik

2.1. Az érin­tett jogo­sult arra, hogy az adat­ke­ze­lés­sel össze­füg­gő tények­ről és infor­má­ci­ók­ról az adat­ke­ze­lés meg­kez­dé­sét meg­elő­ző­en tájé­koz­ta­tást kap­jon.  Ennek kere­té­ben az érin­tet­tet tájé­koz­tat­ni kell:

a)  az adat­ke­ze­lő és kép­vi­se­lő­je kilé­té­ről és elérhetőségeiről, 

b) az adat­vé­del­mi tiszt­vi­se­lő elér­he­tő­sé­ge­i­ről (ha van ilyen), 

c) a sze­mé­lyes ada­tok ter­ve­zett keze­lé­sé­nek cél­já­ról, vala­mint az adat­ke­ze­lés jogalapjáról,

d) jogos érdek érvé­nye­sí­té­sén ala­pu­ló adat­ke­ze­lés ese­tén, az adat­ke­ze­lő vagy har­ma­dik fél jogos érdekeiről, 

e) a sze­mé­lyes ada­tok cím­zett­je­i­ről – akik­kel a sze­mé­lyes ada­tot köz­lik -, illet­ve a cím­zet­tek kate­gó­ri­á­i­ról, ha van ilyen; 

e) adott eset­ben annak tényé­ről, hogy az adat­ke­ze­lő har­ma­dik ország­ba vagy nem­zet­kö­zi szer­ve­zet részé­re kíván­ja továb­bí­ta­ni a sze­mé­lyes adatokat.

2.2. A tisz­tes­sé­ges és átlát­ha­tó adat­ke­ze­lés biz­to­sít­sa érde­ké­ben az adat­ke­ze­lő­nek az érin­tet­tet a követ­ke­ző kiegé­szí­tő infor­má­ci­ók­ról kell tájékoztatnia: 

a) a sze­mé­lyes ada­tok táro­lá­sá­nak idő­tar­ta­má­ról, vagy ha ez nem lehet­sé­ges, ezen idő­tar­tam meg­ha­tá­ro­zá­sá­nak szempontjairól;

b) az érin­tett azon jogá­ról, hogy kérel­mez­he­ti az adat­ke­ze­lő­től a rá vonat­ko­zó sze­mé­lyes ada­tok­hoz való hoz­zá­fé­rést, azok helyes­bí­té­sét, tör­lé­sét vagy keze­lé­sé­nek kor­lá­to­zá­sát, és til­ta­koz­hat az ilyen sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­se ellen, vala­mint az érin­tett adat­hor­doz­ha­tó­ság­hoz való jogáról;

c) az érin­tett hoz­zá­já­ru­lá­sán ala­pu­ló adat­ke­ze­lés ese­tén arról, hogy a hoz­zá­já­ru­lás bár­mely idő­pont­ban tör­té­nő vissza­vo­ná­sá­hoz való jog, amely nem érin­ti a vissza­vo­nás előtt a hoz­zá­já­ru­lás alap­ján vég­re­haj­tott adat­ke­ze­lés jogszerűségét;

d) a fel­ügye­le­ti ható­ság­hoz cím­zett panasz benyúj­tá­sá­nak jogáról;

e) arról, hogy a sze­mé­lyes adat szol­gál­ta­tá­sa jog­sza­bá­lyon vagy szer­ző­dé­ses köte­le­zett­sé­gen ala­pul vagy szer­ző­dés köté­sé­nek előfeltétele‑e, vala­mint, hogy az érin­tett köteles‑e a sze­mé­lyes ada­to­kat meg­ad­ni, továb­bá, hogy milyen lehet­sé­ges követ­kez­mé­nye­ik­kel jár­hat az adat­szol­gál­ta­tás elmaradása;

f) az auto­ma­ti­zált dön­tés­ho­za­tal tényé­ről, ide­ért­ve a pro­fil­al­ko­tást is, vala­mint leg­alább ezek­ben az ese­tek­ben az alkal­ma­zott logi­ká­ról, és arra vonat­ko­zó­an ért­he­tő infor­má­ci­ók­ról, hogy az ilyen adat­ke­ze­lés milyen jelen­tő­ség­gel, és az érin­tett­re néz­ve milyen vár­ha­tó követ­kez­mé­nyek­kel bír.

2.3. Ha az adat­ke­ze­lő a sze­mé­lyes ada­to­kon a gyűj­té­sük cél­já­tól elté­rő cél­ból továb­bi adat­ke­ze­lést kíván végez­ni, a továb­bi adat­ke­ze­lést meg­elő­ző­en tájé­koz­tat­nia kell az érin­tet­tet erről az elté­rő cél­ról és min­den rele­váns kiegé­szí­tő információról.

 Az elő­ze­tes tájé­ko­zó­dás­hoz való jog rész­le­tes sza­bá­lya­it a Ren­de­let 13. cik­ke tartalmazza. 

3. Az érin­tett tájé­koz­ta­tá­sa és a ren­del­ke­zé­sé­re bocsá­tan­dó infor­má­ci­ók, ha a sze­mé­lyes ada­to­kat az adat­ke­ze­lő nem tőle sze­rez­te meg

3.1. Ha az adat­ke­ze­lő a sze­mé­lyes ada­to­kat nem az érin­tet­től sze­rez­te meg, az érin­tet­tet  az adat­ke­ze­lő­nek  a sze­mé­lyes ada­tok meg­szer­zé­sé­től szá­mí­tott  leg­ké­sőbb egy hóna­pon belül; ha a sze­mé­lyes ada­to­kat az érin­tet­tel való kap­cso­lat­tar­tás cél­já­ra hasz­nál­ják, leg­alább az érin­tet­tel való első kap­cso­lat­fel­vé­tel alkal­má­val; vagy ha vár­ha­tó­an más cím­zet­tel is köz­lik az ada­to­kat, leg­ké­sőbb a sze­mé­lyes ada­tok első alka­lom­mal való köz­lé­se­kor tájé­koz­tat­nia kell az előb­bi 2. pont­ban írt tények­ről és infor­má­ci­ók­ról, továb­bá az érin­tett sze­mé­lyes ada­tok kate­gó­ri­á­i­ról, vala­mint  a sze­mé­lyes ada­tok for­rá­sá­ról  és adott eset­ben arról, hogy az ada­tok nyil­vá­no­san hoz­zá­fér­he­tő for­rá­sok­ból származnak‑e. 

3.2. A továb­bi sza­bá­lyok­ra az előb­bi 2. pont­ban (Elő­ze­tes tájé­ko­zó­dás­hoz való jog) írtak irányadók. 

E tájé­koz­ta­tás rész­le­tes sza­bá­lya­it a Ren­de­let 14. cik­ke tartalmazza. 

4. Az érin­tett hoz­zá­fé­ré­si joga

4.1. Az érin­tett jogo­sult arra, hogy az adat­ke­ze­lő­től vissza­jel­zést kap­jon arra vonat­ko­zó­an, hogy sze­mé­lyes ada­ta­i­nak keze­lé­se folya­mat­ban van‑e, és ha ilyen adat­ke­ze­lés folya­mat­ban van, jogo­sult arra, hogy a sze­mé­lyes ada­tok­hoz és az előb­bi 2 – 3. pont­ban írt kap­cso­ló­dó infor­má­ci­ók­hoz hoz­zá­fé­rést kap­jon. (Ren­de­let 15. cikk). 

4.2. Ha sze­mé­lyes ada­tok­nak har­ma­dik ország­ba vagy nem­zet­kö­zi szer­ve­zet részé­re tör­té­nő továb­bí­tá­sá­ra kerül sor, az érin­tett jogo­sult arra, hogy tájé­koz­ta­tást kap­jon a továb­bí­tás­ra vonat­ko­zó­an a Ren­de­let 46. cikk sze­rin­ti meg­fe­le­lő garanciákról.

4.3. Az adat­ke­ze­lő­nek az adat­ke­ze­lés tár­gyát képe­ző sze­mé­lyes ada­tok máso­la­tát az érin­tett ren­del­ke­zé­sé­re kell bocsá­ta­nia. Az érin­tett által kért továb­bi máso­la­to­kért az adat­ke­ze­lő az admi­niszt­ra­tív költ­sé­ge­ken ala­pu­ló, ész­sze­rű mér­té­kű díjat szá­mít­hat fel. 

Az érin­tett hoz­zá­fé­ré­si jogá­ra vonat­ko­zó rész­le­tes sza­bá­lyo­kat a Ren­delt 15. cik­ke tartalmazza. 

5. A helyes­bí­tés­hez való jog

5.1. Az érin­tett jogo­sult arra, hogy kéré­sé­re az Adat­ke­ze­lő indo­ko­lat­lan kése­de­lem nél­kül helyes­bít­se a rá vonat­ko­zó pon­tat­lan sze­mé­lyes adatokat. 

5.2. Figye­lem­be véve az adat­ke­ze­lés cél­ját, az érin­tett jogo­sult arra, hogy kér­je a hiá­nyos sze­mé­lyes ada­tok – egye­bek mel­lett kiegé­szí­tő nyi­lat­ko­zat útján tör­té­nő – kiegé­szí­té­sét is.

Ezen sza­bá­lyo­kat a Ren­de­let 16. cik­ke tartalmazza.

6. A tör­lés­hez való jog („az elfe­led­te­tés­hez való jog”)

6.1. Az érin­tett jogo­sult arra, hogy kéré­sé­re az adat­ke­ze­lő indo­ko­lat­lan kése­de­lem nél­kül töröl­je a rá vonat­ko­zó sze­mé­lyes ada­to­kat, az adat­ke­ze­lő pedig köte­les arra, hogy az érin­tett­re vonat­ko­zó sze­mé­lyes ada­to­kat indo­ko­lat­lan kése­de­lem nél­kül töröl­je, ha 

a) a sze­mé­lyes ada­tok­ra már nincs szük­ség abból a cél­ból, amely­ből azo­kat gyűj­töt­ték vagy más módon kezelték; 

b) az érin­tett vissza­von­ja az adat­ke­ze­lés alap­ját képe­ző hoz­zá­já­ru­lá­sát, és az adat­ke­ze­lés­nek nincs más jogalapja;

c) az érin­tett til­ta­ko­zik az adat­ke­ze­lé­se ellen, és nincs elsőbb­sé­get élve­ző jog­sze­rű ok az adatkezelésre,

d) a sze­mé­lyes ada­to­kat jog­el­le­ne­sen kezelték;

e) a sze­mé­lyes ada­to­kat az adat­ke­ze­lő­re alkal­ma­zan­dó uni­ós vagy tag­ál­la­mi jog­ban elő­írt jogi köte­le­zett­ség tel­je­sí­té­sé­hez töröl­ni kell;

f) a sze­mé­lyes ada­tok gyűj­té­sé­re köz­vet­le­nül gyer­mek­nek kínált, infor­má­ci­ós tár­sa­da­lom­mal össze­füg­gő szol­gál­ta­tá­sok kíná­lá­sá­val kap­cso­la­to­san került sor.

6.2. A tör­lés­hez való jog nem érvé­nye­sít­he­tő, ha az adat­ke­ze­lés szükséges

a) a véle­mény­nyil­vá­ní­tás sza­bad­sá­gá­hoz és a tájé­ko­zó­dás­hoz való jog gya­kor­lá­sa céljából;

b) az adat­ke­ze­lő­re alkal­ma­zan­dó uni­ós vagy tag­ál­la­mi jog sze­rin­ti köte­le­zett­ség tel­je­sí­té­se, illet­ve köz­ér­dek­ből vagy az adat­ke­ze­lő­re ruhá­zott köz­ha­tal­mi jogo­sít­vány gya­kor­lá­sa kere­té­ben vég­zett fel­adat vég­re­haj­tá­sa céljából;

c) a nép­egész­ség­ügy terü­le­tét érin­tő köz­ér­dek alapján;

d) a köz­ér­de­kű archi­vá­lás cél­já­ból, tudo­má­nyos és tör­té­nel­mi kuta­tá­si cél­ból vagy sta­tisz­ti­kai cél­ból, amennyi­ben a tör­lés­hez való jog való­szí­nű­sít­he­tő­en lehe­tet­len­né ten­né vagy komo­lyan veszé­lyez­tet­né ezt az adat­ke­ze­lést; vagy

e) jogi igé­nyek elő­ter­jesz­té­sé­hez, érvé­nye­sí­té­sé­hez, illet­ve védelméhez.

A tör­lés­hez való jog­ra vonat­ko­zó rész­le­tes sza­bá­lyo­kat a Ren­de­let 17. cik­ke tartalmazza. 

7. Az adat­ke­ze­lés kor­lá­to­zá­sá­hoz való jog

7.1. Az adat­ke­ze­lés kor­lá­to­zá­sa ese­tén az ilyen sze­mé­lyes ada­to­kat a táro­lás kivé­te­lé­vel csak az érin­tett hoz­zá­já­ru­lá­sá­val, vagy jogi igé­nyek elő­ter­jesz­té­sé­hez, érvé­nye­sí­té­sé­hez vagy védel­mé­hez, vagy más ter­mé­sze­tes vagy jogi sze­mély joga­i­nak védel­me érde­ké­ben, vagy az Unió, illet­ve vala­mely tag­ál­lam fon­tos köz­ér­de­ké­ből lehet kezelni. 

7.2. Az érin­tett jogo­sult arra, hogy kéré­sé­re az Adat­ke­ze­lő kor­lá­toz­za az adat­ke­ze­lést, ha az aláb­bi­ak vala­me­lyi­ke teljesül:

a) az érin­tett vitat­ja a sze­mé­lyes ada­tok pon­tos­sá­gát, ez eset­ben a kor­lá­to­zás arra az idő­tar­tam­ra vonat­ko­zik, amely lehe­tő­vé teszi, hogy az Adat­ke­ze­lő ellen­őriz­ze a sze­mé­lyes ada­tok pontosságát;

b) az adat­ke­ze­lés jog­el­le­nes, és az érin­tett ellen­zi az ada­tok tör­lé­sét, és ehe­lyett kéri azok fel­hasz­ná­lá­sá­nak korlátozását;

c) az Adat­ke­ze­lő­nek már nincs szük­sé­ge a sze­mé­lyes ada­tok­ra adat­ke­ze­lés cél­já­ból, de az érin­tett igény­li azo­kat jogi igé­nyek elő­ter­jesz­té­sé­hez, érvé­nye­sí­té­sé­hez vagy védel­mé­hez; vagy

d) az érin­tett til­ta­ko­zott az adat­ke­ze­lés ellen; ez eset­ben a kor­lá­to­zás arra az idő­tar­tam­ra vonat­ko­zik, amíg meg­ál­la­pí­tás­ra nem kerül, hogy az adat­ke­ze­lő jogos indo­kai elsőbb­sé­get élveznek‑e az érin­tett jogos indo­ka­i­val szemben.

7.3. Az adat­ke­ze­lés kor­lá­to­zá­sá­nak fel­ol­dá­sá­ról az érin­tet­tet elő­ze­te­sen tájé­koz­tat­ni kell.

A vonat­ko­zó sza­bá­lyo­kat a Ren­de­let 18. cik­ke tartalmazza.

8. A sze­mé­lyes ada­tok helyes­bí­té­sé­hez vagy tör­lé­sé­hez, illet­ve az adat­ke­ze­lés kor­lá­to­zá­sá­hoz kap­cso­ló­dó érte­sí­té­si kötelezettség

Az adat­ke­ze­lő min­den olyan cím­zet­tet tájé­koz­tat vala­mennyi helyes­bí­tés­ről, tör­lés­ről vagy adatkezelés-korlátozásról, aki­vel, illet­ve amellyel a sze­mé­lyes ada­tot közöl­ték, kivé­ve, ha ez lehe­tet­len­nek bizo­nyul, vagy arány­ta­la­nul nagy erő­fe­szí­tést igé­nyel. Az érin­tet­tet kéré­sé­re az adat­ke­ze­lő tájé­koz­tat­ja e címzettekről.

E sza­bá­lyok a Ren­de­let 19. cik­ke alatt találhatók. 

9. Az adat­hor­doz­ha­tó­ság­hoz való jog

9.1. A Ren­de­let­ben írt fel­té­te­lek­kel az érin­tett jogo­sult arra, hogy a rá vonat­ko­zó, álta­la egy adat­ke­ze­lő ren­del­ke­zé­sé­re bocsá­tott sze­mé­lyes ada­to­kat tagolt, szé­les kör­ben hasz­nált, gép­pel olvas­ha­tó for­má­tum­ban meg­kap­ja, továb­bá jogo­sult arra, hogy eze­ket az ada­to­kat egy másik adat­ke­ze­lő­nek továb­bít­sa anél­kül, hogy ezt aka­dá­lyoz­ná az az adat­ke­ze­lő, amely­nek a sze­mé­lyes ada­to­kat a ren­del­ke­zé­sé­re bocsá­tot­ta, ha

a) az adat­ke­ze­lés hoz­zá­já­ru­lá­son vagy szer­ző­dé­sen ala­pul; és

b) az adat­ke­ze­lés auto­ma­ti­zált módon történik.

9.2. Az érin­tett kér­he­ti a sze­mé­lyes ada­tok adat­ke­ze­lők közöt­ti köz­vet­len továb­bí­tá­sát is. 

9.3. Az adat­hor­doz­ha­tó­ság­hoz való jog gya­kor­lá­sa nem sért­he­ti a Ren­de­let 17. cik­két (A tör­lés­hez való jog („az elfe­led­te­tés­hez való jog”). Az adta­hor­doz­ha­tó­ság­hoz való jog nem alkal­ma­zan­dó abban az eset­ben, ha az adat­ke­ze­lés köz­ér­de­kű vagy az adat­ke­ze­lő­re ruhá­zott köz­ha­tal­mi jogo­sít­vá­nyai gya­kor­lá­sá­nak kere­té­ben vég­zett fel­adat vég­re­haj­tá­sá­hoz szük­sé­ges. E jog nem érint­he­ti hát­rá­nyo­san mások joga­it és szabadságait.

A rész­le­tes sza­bá­lyo­kat a Ren­de­let 20. cik­ke tartalmazza. 

10. A til­ta­ko­zás­hoz való jog

10.1. Az érin­tett jogo­sult arra, hogy a saját hely­ze­té­vel kap­cso­la­tos okok­ból bár­mi­kor til­ta­koz­zon sze­mé­lyes ada­ta­i­nak köz­ér­de­ken, köz­fel­adat vég­re­haj­tá­sán (6. cikk (1) e)), vagy jogos érde­ken (6. cikk f)) ala­pu­ló keze­lé­se ellen, ide­ért­ve az emlí­tett ren­del­ke­zé­se­ken ala­pu­ló pro­fil­al­ko­tást is. Ebben az eset­ben az adat­ke­ze­lő a sze­mé­lyes ada­to­kat nem kezel­he­ti tovább, kivé­ve, ha az adat­ke­ze­lő bizo­nyít­ja, hogy az adat­ke­ze­lést olyan kény­sze­rí­tő ere­jű jogos okok indo­kol­ják, ame­lyek elsőbb­sé­get élvez­nek az érin­tett érde­ke­i­vel, joga­i­val és sza­bad­sá­ga­i­val szem­ben, vagy ame­lyek jogi igé­nyek elő­ter­jesz­té­sé­hez, érvé­nye­sí­té­sé­hez vagy védel­mé­hez kapcsolódnak.

10.2. Ha a sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­se köz­vet­len üzlet­szer­zés érde­ké­ben tör­té­nik, az érin­tett jogo­sult arra, hogy bár­mi­kor til­ta­koz­zon a rá vonat­ko­zó sze­mé­lyes ada­tok e cél­ból tör­té­nő keze­lé­se ellen, ide­ért­ve a pro­fil­al­ko­tást is, amennyi­ben az a köz­vet­len üzlet­szer­zés­hez kap­cso­ló­dik.  Ha az érin­tett til­ta­ko­zik a sze­mé­lyes ada­tok köz­vet­len üzlet­szer­zés érde­ké­ben tör­té­nő keze­lé­se ellen, akkor a sze­mé­lyes ada­tok a továb­bi­ak­ban e cél­ból nem kezelhetők.

10.3. Ezen jogok­ra leg­ké­sőbb az érin­tet­tel való első kap­cso­lat­fel­vé­tel során kife­je­zet­ten fel kell hív­ni annak figyel­mét, és az erre vonat­ko­zó tájé­koz­ta­tást egy­ér­tel­mű­en és min­den más infor­má­ci­ó­tól elkü­lö­nít­ve kell megjeleníteni.

10.4. Az érin­tett a til­ta­ko­zás­hoz való jogot műsza­ki elő­írá­so­kon ala­pu­ló auto­ma­ti­zált esz­kö­zök­kel is gyakorolhatja.

10.5. Ha a sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sé­re tudo­má­nyos és tör­té­nel­mi kuta­tá­si cél­ból vagy sta­tisz­ti­kai cél­ból kerül sor, az érin­tett jogo­sult arra, hogy a saját hely­ze­té­vel kap­cso­la­tos okok­ból til­ta­koz­has­son a rá vonat­ko­zó sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­se ellen, kivé­ve, ha az adat­ke­ze­lés­re köz­ér­de­kű okból vég­zett fel­adat vég­re­haj­tá­sa érde­ké­ben van szükség.

A vonat­ko­zó sza­bá­lyo­kat a Ren­de­let cik­ke tartalmazza. 

11. Auto­ma­ti­zált dön­tés­ho­za­tal egye­di ügyek­ben, bele­ért­ve a profilalkotást

11.1. Az érin­tett jogo­sult arra, hogy ne ter­jed­jen ki rá az olyan, kizá­ró­lag auto­ma­ti­zált adat­ke­ze­lé­sen – ide­ért­ve a pro­fil­al­ko­tást is – ala­pu­ló dön­tés hatá­lya, amely rá néz­ve jog­ha­tás­sal jár­na vagy őt hason­ló­kép­pen jelen­tős mér­ték­ben érintené.

11.2. Ez a jogo­sult­ság nem alkal­ma­zan­dó abban az eset­ben, ha a döntés:

a)  az érin­tett és az adat­ke­ze­lő közöt­ti szer­ző­dés meg­kö­té­se vagy tel­je­sí­té­se érde­ké­ben szükséges;

b) meg­ho­za­ta­lát az adat­ke­ze­lő­re alkal­ma­zan­dó olyan uni­ós vagy tag­ál­la­mi jog teszi lehe­tő­vé, amely az érin­tett joga­i­nak és sza­bad­sá­ga­i­nak, vala­mint jogos érde­ke­i­nek védel­mét szol­gá­ló meg­fe­le­lő intéz­ke­dé­se­ket is meg­ál­la­pít; vagy

c) az érin­tett kife­je­zett hoz­zá­já­ru­lá­sán alapul.

11.3. Az előb­bi a) és c) pont­já­ban emlí­tett ese­tek­ben az adat­ke­ze­lő köte­les meg­fe­le­lő intéz­ke­dé­se­ket ten­ni az érin­tett joga­i­nak, sza­bad­sá­ga­i­nak és jogos érde­ke­i­nek védel­me érde­ké­ben, ide­ért­ve az érin­tett­nek leg­alább azt a jogát, hogy az adat­ke­ze­lő részé­ről embe­ri beavat­ko­zást kér­jen, állás­pont­ját kife­jez­ze, és a dön­tés­sel szem­ben kifo­gást nyújt­son be.

A továb­bi sza­bá­lyo­kat a Ren­de­let 22. cik­ke tartalmazza.

12. Kor­lá­to­zá­sok

Az adat­ke­ze­lő­re vagy adat­fel­dol­go­zó­ra alkal­ma­zan­dó uni­ós vagy tag­ál­la­mi jog jog­al­ko­tá­si intéz­ke­dé­sek­kel kor­lá­toz­hat­ja jogok és köte­le­zett­sé­gek (Ren­de­let 12 – 22. cikk, 34. cikk, 5. cikk) hatá­lyát, ha a kor­lá­to­zás tisz­te­let­ben tart­ja az alap­ve­tő jogok és sza­bad­sá­gok lénye­ges tartalmát. 

E kor­lá­to­zás fel­té­te­le­it a Ren­de­let 23. cik­ke tartalmazza. 

13. Az érin­tett tájé­koz­ta­tá­sa az adat­vé­del­mi incidensről

13.1. Ha az adat­vé­del­mi inci­dens való­szí­nű­sít­he­tő­en magas koc­ká­zat­tal jár a ter­mé­sze­tes sze­mé­lyek joga­i­ra és sza­bad­sá­ga­i­ra néz­ve, az adat­ke­ze­lő­nek indo­ko­lat­lan kése­de­lem nél­kül tájé­koz­tat­nia kell az érin­tet­tet az adat­vé­del­mi inci­dens­ről. E tájé­koz­ta­tás­ban vilá­go­san és köz­ért­he­tő­en ismer­tet­ni kell az adat­vé­del­mi inci­dens jel­le­gét, és közöl­ni kell leg­alább a következőket:

a) az adat­vé­del­mi tiszt­vi­se­lő vagy a továb­bi tájé­koz­ta­tást nyúj­tó egyéb kap­cso­lat­tar­tó nevét és elérhetőségeit;

c) ismer­tet­ni kell az adat­vé­del­mi inci­dens­ből ere­dő, való­szí­nű­sít­he­tő következményeket;

d) ismer­tet­ni kell az adat­ke­ze­lő által az adat­vé­del­mi inci­dens orvos­lá­sá­ra tett vagy ter­ve­zett intéz­ke­dé­se­ket, bele­ért­ve adott eset­ben az adat­vé­del­mi inci­dens­ből ere­dő eset­le­ges hát­rá­nyos követ­kez­mé­nyek eny­hí­té­sét cél­zó intézkedéseket.

13.2. Az érin­tet­tet nem kell az tájé­koz­tat­ni, ha a követ­ke­ző fel­té­te­lek bár­me­lyi­ke teljesül:

a) az adat­ke­ze­lő meg­fe­le­lő tech­ni­kai és szer­ve­zé­si védel­mi intéz­ke­dé­se­ket haj­tott vég­re, és eze­ket az intéz­ke­dé­se­ket az adat­vé­del­mi inci­dens által érin­tett ada­tok tekin­te­té­ben alkal­maz­ták, külö­nö­sen azo­kat az intéz­ke­dé­se­ket – mint pél­dá­ul a tit­ko­sí­tás alkal­ma­zá­sa –, ame­lyek a sze­mé­lyes ada­tok­hoz való hoz­zá­fé­rés­re fel nem jogo­sí­tott sze­mé­lyek szá­má­ra értel­mez­he­tet­len­né teszik az adatokat;

b) az adat­ke­ze­lő az adat­vé­del­mi inci­denst köve­tő­en olyan továb­bi intéz­ke­dé­se­ket tett, ame­lyek biz­to­sít­ják, hogy az érin­tett joga­i­ra és sza­bad­sá­ga­i­ra jelen­tett, magas koc­ká­zat a továb­bi­ak­ban való­szí­nű­sít­he­tő­en nem való­sul meg;

c) a tájé­koz­ta­tás arány­ta­lan erő­fe­szí­tést ten­ne szük­sé­ges­sé. Ilyen ese­tek­ben az érin­tet­te­ket nyil­vá­no­san köz­zé­tett infor­má­ci­ók útján kell tájé­koz­tat­ni, vagy olyan hason­ló intéz­ke­dést kell hoz­ni, amely biz­to­sít­ja az érin­tet­tek hason­ló­an haté­kony tájékoztatását.

A továb­bi sza­bá­lyo­kat a Ren­de­let 34. cik­ke tartalmazza. 

14. A fel­ügye­le­ti ható­ság­nál tör­té­nő panasz­té­tel­hez való jog (ható­sá­gi jog­or­vos­lat­hoz való jog)

Az érin­tett jogo­sult arra, hogy panaszt tegyen egy fel­ügye­le­ti ható­ság­nál – külö­nö­sen a szo­ká­sos tar­tóz­ko­dá­si helye, a mun­ka­he­lye vagy a fel­té­te­le­zett jog­sér­tés helye sze­rin­ti tag­ál­lam­ban –, ha az érin­tett meg­íté­lé­se sze­rint a rá vonat­ko­zó sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­se meg­sér­ti a Ren­de­le­tet.  Az a fel­ügye­le­ti ható­ság, amely­hez a panaszt benyúj­tot­ták, köte­les tájé­koz­tat­ni az ügy­fe­let a panasszal kap­cso­la­tos eljá­rá­si fej­le­mé­nyek­ről és annak ered­mé­nyé­ről, ide­ért­ve azt is, hogy a az ügy­fél jogo­sult bíró­sá­gi jog­or­vos­lat­tal élni.

E sza­bá­lyo­kat a Ren­de­let 77. cik­ke tartalmazza. 

15. A fel­ügye­le­ti ható­ság­gal szem­be­ni haté­kony bíró­sá­gi jog­or­vos­lat­hoz való jog

15.1. Az egyéb köz­igaz­ga­tá­si vagy nem bíró­sá­gi útra tar­to­zó jog­or­vos­la­tok sérel­me nél­kül, min­den ter­mé­sze­tes és jogi sze­mély jogo­sult a haté­kony bíró­sá­gi jog­or­vos­lat­ra a fel­ügye­le­ti ható­ság rá vonat­ko­zó, jogi­lag köte­le­ző ere­jű dön­té­sé­vel szemben.

15.2. Az egyéb köz­igaz­ga­tá­si vagy nem bíró­sá­gi útra tar­to­zó jog­or­vos­la­tok sérel­me nél­kül, min­den érin­tett jogo­sult a haté­kony bíró­sá­gi jog­or­vos­lat­ra, ha az ille­té­kes fel­ügye­le­ti ható­ság nem fog­lal­ko­zik a panasszal, vagy három hóna­pon belül nem tájé­koz­tat­ja az érin­tet­tet a benyúj­tott panasszal kap­cso­la­tos eljá­rá­si fej­le­mé­nyek­ről vagy annak eredményéről.

15.3. A fel­ügye­le­ti ható­ság­gal szem­be­ni eljá­rást a fel­ügye­le­ti ható­ság szék­he­lye sze­rin­ti tag­ál­lam bíró­sá­ga előtt kell megindítani.

15.4. Ha a fel­ügye­le­ti ható­ság olyan dön­té­se ellen indí­ta­nak eljá­rást, amellyel kap­cso­lat­ban az egy­sé­ges­sé­gi mecha­niz­mus kere­té­ben a Tes­tü­let elő­ző­leg véle­ményt bocsá­tott ki vagy dön­tést hozott, a fel­ügye­le­ti ható­ság köte­les ezt a véle­ményt vagy dön­tést a bíró­ság­nak megküldeni.

E sza­bá­lyo­kat a Ren­de­let 78. cik­ke tartalmazza. 

16. Az adat­ke­ze­lő­vel vagy az adat­fel­dol­go­zó­val szem­be­ni haté­kony bíró­sá­gi jog­or­vos­lat­hoz való jog

16.1. A ren­del­ke­zés­re álló köz­igaz­ga­tá­si vagy nem bíró­sá­gi útra tar­to­zó jog­or­vos­la­tok – köz­tük a fel­ügye­le­ti ható­ság­nál tör­té­nő panasz­té­tel­hez való jog – sérel­me nél­kül, min­den érin­tett haté­kony bíró­sá­gi jog­or­vos­lat­ra jogo­sult, ha meg­íté­lé­se sze­rint a sze­mé­lyes ada­ta­i­nak, e ren­de­let­nek nem meg­fe­le­lő keze­lé­se követ­kez­té­ben meg­sér­tet­ték az e ren­de­let sze­rin­ti jogait.

16.2. Az adat­ke­ze­lő­vel vagy az adat­fel­dol­go­zó­val szem­be­ni eljá­rást az adat­ke­ze­lő vagy az adat­fel­dol­go­zó tevé­keny­sé­gi helye sze­rin­ti tag­ál­lam bíró­sá­ga előtt kell meg­in­dí­ta­ni. Az ilyen eljá­rás meg­in­dít­ha­tó az érin­tett szo­ká­sos tar­tóz­ko­dá­si helye sze­rin­ti tag­ál­lam bíró­sá­ga előtt is, kivé­ve, ha az adat­ke­ze­lő vagy az adat­fel­dol­go­zó vala­mely tag­ál­lam­nak a köz­ha­tal­mi jog­kö­ré­ben eljá­ró köz­ha­tal­mi szerve.

E sza­bá­lyo­kat a Ren­de­let 79. cik­ke tartalmazza. 

Kelt, Nagy­kő­rös 2019. novem­ber 01.

Per­la­ki Ferenc
ügy­ve­ze­tő igazgató