Rólam

Rita vagyok bio­ló­gus mér­nök és mar­ke­ting mana­ger. Az első uta­zá­som az Azori-szigetekre annyi­ra elva­rá­zsolt, hogy néhány nap után eldön­töt­tem ide­köl­tö­zöm. Mivel elég kevés ada­tot talál­tam magya­rul a szi­ge­tek­ről, ezért elha­tá­roz­tam, hogy indí­tok egy blo­got, ami­ben pró­bá­lok minél több hasz­nos infor­má­ci­ót össze­gyűj­te­ni és így segí­te­ni az ide­uta­zó­kat. A blog­gal a célom még az is, hogy minél töb­ben ked­vet kap­ja­nak egy azori-szigeteki kirán­du­lás­hoz. Néze­lőd­je­tek, kér­dez­ze­tek!!! Pró­bá­lok min­den Azo­ri kirán­du­lás­sal kap­cso­la­tos kér­dés­re válaszolni!

Kinek szól a BLOG?

Min­den­ki­nek, aki­nek a bakancs­li­tá­ján sze­re­pel az Azori-szigetek vagy csak egy kicsit is töb­bet sze­ret­ne tud­ni Sao Miguel szi­ge­té­ről (főleg Fur­nasról) és az otta­ni élet­ről. Azok­nak is, akik eset­leg egy sze­rel­mes kikap­cso­ló­dá­son vagy  nász­úton gon­dol­koz­nak. A blog bejegy­zé­se­i­vel és infor­má­ci­ók­kal sze­ret­ném segí­te­ni, hogy min­den­ki leg­alább azt érez­ze – amit én az első kirán­du­lá­som után – hogy ez volt éle­te leg­jobb kirán­du­lá­sa. Akik vala­mi­lyen étel­al­ler­gi­á­ban szen­ved­nek vagy sze­ret­nék kipró­bál­ni a helyi külön­le­ges éte­le­ket vagy meg­ta­lál­ni a leg­jobb helye­ket a vacso­rá­juk­hoz azok olvas­sák a Bio­lány az Azori-szigeteken rész­ben lévő bejegyzéseimet.És főleg a szü­le­im­nek és a bará­ta­im­nak, hogy ne izgul­ja­nak, jól vagyok és élve­zem az új életemet!