Azo­ri Éden Gaszt­ro­nó­mi­ai Bakancslista

(Az Azo­ri Éden angol hang­já­nak vendégposztja)

Rög­tön egy val­lo­más­sal kell kez­de­nem, ami nem lesz újdon­ság sen­ki­nek, aki csak egy kicsit is ismer: imá­dok enni. Ren­ge­teg sza­kács­könyv büsz­ke tulaj­do­no­sa vagyok, de az iga­zi szen­ve­dé­lyem nem a főzés, hanem a külön­bö­ző és külön­le­ges kuli­ná­ris finom­sá­gok kipróbálása.

Uta­zá­sa­im során igyek­szem olyan étter­mek­ben enni, aho­va a helyi­ek is szí­ve­sen jár­nak – az ilyen helyek meg­ta­lá­lá­sá­hoz leg­gyak­rab­ban a Tri­pad­vi­sor alkal­ma­zá­sát vagy a Goog­le Maps-be integ­rált étte­rem­aján­ló funk­ci­ót veszem igény­be. A menü­ből igyek­szem a hely spe­ci­a­li­tá­sát kike­res­ni, de min­den­kép­pen az ország­ra – vagy régi­ó­ra – jel­lem­ző fogást válasz­tok. Ha nem vagyok biz­tos a dön­té­sem­ben, akkor szí­ve­sen meg­kér­de­zem a pin­cért, hogy ő mit válasz­ta­na az étlap­ról. Sze­ren­csé­re sem­mi­lyen álta­lam ismert étel­al­ler­gi­á­ban nem szen­ve­dek, így gya­kor­la­ti­lag bár­mit meg­ehe­tek – a ten­ge­ri her­ken­tyű­ket is bele­ért­ve. Úgy­hogy ami­kor az Azori-szigeteki uta­zá­som­ra készül­tem – hogy meg­lá­to­gas­sam barát­nő­met, Azo­ri Éden Ritát – össze­ál­lí­tot­tam egy Gaszt­ro­nó­mi­ai Bakancs­lis­tát azok­ból az éte­lek­ből, ami­ket min­den­kép­pen ki sze­ret­tem vol­na pró­bál­ni a Sao Miguel szi­ge­ten töl­tött 6 napom alatt.

Követ­kez­zék tehát a lis­ta (nem fon­tos­sá­gi sor­rend­ben, a könnyebb beazo­no­sí­tás végett előbb az éte­lek por­tu­gál neve szerepel): 

 1. Coz­ido das Fur­nas / Fur­na­si “hús­lé nél­kü­li vulkánhúsleves”
 2. Mil­ho de Fur­nas / Fur­na­si vulkánkukorica
 3. Que­i­jo de São Jor­ge / Sajt Sao Jor­ge szigetről
 4. Que­i­jo Fre­sco com Pimen­ta da Ter­ra / Krém­sajt piros­pap­ri­ka szósszal
 5. Bife a Regi­o­nal / Steak azo­ri módra 
 6. Fran­cesin­ha / Por­tu­gál Cro­que Mon­sieur (fran­cia melegszendvics)
 7. Lapas / Lim­pet kagyló
 8. Bolos Leve­do / Fur­na­si édes kenyér
 9. Que­i­ja­das da Vila / Vila Fran­ca do Campo‑i sütemény
 10. Que­i­ja­das de Feijão / Babos süti
 11. Doce de Toma­te Mara­cu­ja / Tama­ril­ló lekvár
 12. Ana­nas / Ananász
 13. Ban­a­nas / Banán
 14. Licor de Tang­er­ina / Man­da­rin likőr
 15. KIMA Mara­cu­ja / Mara­cu­ja ízű szén­sa­vas üdítőital
 16. Chá / Tea

Az aláb­bi­ak­ban min­den kipró­bált étel­hez egy pont­szá­mot is ren­de­lek, ahol a szá­mok jelen­té­se a következő

1 – jelen­té­se “nem ehe­tő”
2 – jelen­té­se “ehe­tő, de rossz az íze”
3 – jelen­té­se “ehe­tő, íze elfo­gad­ha­tó”
4 – jelen­té­se “ehe­tő, íze jó”
5 – jelen­té­se “ehe­tő, íze kiváló”

Ahol lehe­tett, meg­pró­bál­tam egy auten­ti­kus recep­tet is keres­ni, hogy még job­ban el tud­já­tok kép­zel­ni, hogy ízle­nek ezek az azo­ri különlegességek.

1. Coz­ido das Fur­nas / Fur­na­si “hús­lé nél­kü­li vulkánhúsleves”

A Cozi­dó­ról már olvas­hat­ta­tok koráb­ban egy rész­le­tes www​.azorie​den​.com poszt­ban. A Coz­ido réte­ge­sen lera­kott külön­bö­ző húsok­ból (csir­ke, disz­nó – ide­ért­ve a disz­nó­fü­let is, mar­ha, kol­bász) és zöld­sé­gek­ből (répa, yam­gyö­kér, krump­li, káposz­ta, hagy­ma, fok­hagy­ma) készül a Furnas‑i kal­dérák­ban, ahol a for­ró vul­ka­ni­kus kőzet­be vájt göd­rök­ben 6 – 7 óra alatt töké­le­tes­re szu­vi­dá­ló­dik. Fur­nasnak ezt a hagyo­má­nyos éte­lét csak egy pár, erre jogo­sult étte­rem készít­he­ti el a kal­dérák­ban. Ennek meg­fe­le­lő­en nem volt kér­dés, hogy mit eszünk ebéd­re Fur­nas fel­fe­de­zé­sé­vel eltöl­tött napunk során.

A leg­job­ban talán úgy tud­nám leír­ni, ahogy a cím­ben is sze­re­pel: mint a hagyo­má­nyos, kuk­tá­ban főtt magyar hús­le­ves, nagyon sok zöld­ség­gel és sem­mi lével. A Coz­ido nagyon tar­tal­mas étel, nincs szük­ség köret­re (pl. kenyér­re vagy rizs­re), olyan sok a zöld­ség és a hús. Szá­mom­ra a leg­kü­lön­le­ge­sebb hoz­zá­va­ló a Mor­ce­la – véres hur­ka, ami meg­le­pő­en kemény, fűsze­res, és ízle­tes. Az adag olyan hatal­mas volt, hogy nem is tud­tam befe­jez­ni (velem ez nagyon rit­kán for­dul elő). Fon­tos meg­je­gyez­ni: a Cozi­dót a helyi­ek ebéd­re eszik (és nem vacsorára).

A Cozi­dót a fur­na­si Res­ta­u­ran­te Ban­hos Fer­re­os étte­rem­ben ettük.

Rita / Azo­ri Éden mond­ja: Igaz, hogy nem eszem vörös húst, de ezt az ételt egy­sze­rű­en imá­dom. Nálam öt csil­la­gos.

Ár: 15 EUR
Pont­szám: 45
Recept

2. Mil­ho de Fur­nas / Fur­na­si vulkánkukorica

Annak elle­né­re, hogy több­ször autóz­tunk keresz­tül Fur­na­son, egyik nap sem lát­tuk a vul­kán­ku­ko­ri­ca árus höl­gye­ket. Lát­tuk a helyet, ahol a kuko­ri­cá­kat a lobo­gó víz­ben főz­ni szok­ták, sőt, még a fém kam­pó is ott volt ami­vel a zsá­kot be- és kite­szik a víz­ből – de saj­nos kuko­ri­ca nem volt. Remél­he­tő­leg a fősze­zon­ban ide­lá­to­ga­tó turis­ták több sze­ren­csé­vel jár­nak majd – addig is ebben a poszt­ban töb­bet olvas­hat­tok a vulkánkukoricáról.

Ár: 1 EUR
Pont­szám: majd legközelebb

3. Que­i­jo de São Jor­ge / Sajt São Jor­ge szigetről

Egy kis tör­té­nel­mi ada­lék: miu­tán az első tele­pe­sek tehe­ne­ik­kel meg­ér­kez­tek São Jor­ge szi­ge­té­re, a sok zöl­del­lő rét­nek hála hama­ro­san több tejük volt, mint amennyi­re szük­sé­gük volt. Ezért kezd­tek el sajt­ké­szí­tés­sel fog­lal­koz­ni, hiszen sajt for­má­já­ban a tej sok­kal tovább eltart­ha­tó volt, vala­mint így lehe­tett azt a töb­bi szi­get­re expor­tál­ni. Nap­ja­ink­ban éven­te 1800 ton­na sajt készül São Jor­ge szi­ge­tén, ami­hez a tejet 9 ter­me­lő­szö­vet­ke­zet több mint 800 ter­me­lő­je szol­gál­tat­ja. A sajt­ké­szí­tés így ma a szi­get gaz­da­sá­gá­nak egyik fő oszlopa.

A São Jor­ge szi­get­ről szár­ma­zó saj­tot az érle­lé­si idő alap­ján osz­tá­lyoz­zák: lehet kap­ni 4, 7, de akár 12 hóna­pig érlelt saj­to­kat. Én a 7 hóna­pos vál­to­zat­ból sze­rez­tem be élel­mi­szer­bolt­ban egy kisebb dara­bot (400 g). A São Jor­ge szi­get­ről szár­ma­zó sajt fél­ke­mény – kemény kate­gó­ri­á­ba sorol­ha­tó, íze meg­le­he­tő­sen erős: sós, tejes, szin­te érez­ni a fű /szalma ízét.

Ár: 5 EUR
Pont­szám: 45

4. Que­i­jo Fre­sco com Pimen­ta da Ter­ra / Krém­sajt piros­pap­ri­ka szósszal

Que­i­jo Fre­sco, az azo­ri krém­sajt nagyon kré­mes, és egy nagyon kicsit sós. Ezt a nagyon lágy, kré­mes, friss saj­tot nem érle­lik – innen ered a neve is (Que­i­jo = sajt, Fre­sco = friss). Az álta­lam ismert krém­saj­tok­kal (pl. Phi­la­del­phia) ellen­tét­ben a Que­i­jo Fre­sco hal­maz­ál­la­po­ta sok­kal lágyabb, már majd­nem vizes, és mivel a sótar­tal­ma ret­ten­tő ala­csony, ezért szá­mom­ra meg­le­he­tő­sen ízet­len volt. A krém­saj­tot Por­tu­gá­li­á­ban sok étte­rem­ben elő­sze­re­tet­tel szol­gál­ják fel elő­étel­ként, Pimen­ta da Terra-val (piros­pap­ri­ka szósszal) kiegé­szít­ve. A piros­pap­ri­ka szósz a magyar Erős Pis­ta kicsit gyen­gébb ver­zi­ó­ja (de jóval erő­sebb az Édes Annánál).

A Que­i­jo Fre­sco com Pimen­ta da Ter­ra kom­bi­ná­ci­ó­ra a leg­jobb hason­la­tom talán ez len­ne: tej­fö­lös túró Erős Pistával.

Rita / Azo­ri Éden mond­ja: Ez volt az első étel, amit az Azo­ri szi­ge­tek­re való érke­zé­sem után kipró­bál­tam és azóta min­dent Pimen­ta da Terra-val eszek. Nálam csil­la­gos 5ös.

Ár: 4 EUR
Pont­szám: 35
Recept

5. Bife a Regi­o­nal / Steak azo­ri módra

Az azo­ri steak­nek neve­zett étel való­já­ban majd­nem min­den por­tu­gá­li­ai étte­rem étlap­ján elő­for­dul (por­tu­gál steak néven). A por­tu­gál (azo­ri) steak külön­le­ges­sé­ge az a vörös­bor­ból, fok­hagy­má­ból és oli­va­olaj­ból készült tar­tal­mas szósz, amellyel a húst és a tükör­to­jást leön­tik. Az azo­ri steak (Bife = mar­ha, Regi­o­nal = helyi) ter­mé­sze­te­sen azo­ri szi­ge­te­ki mar­há­ból készül. A hús mel­lé jár hasáb­bur­go­nya (néha hasáb­bur­go­nya ÉS rizs), néhány sze­let kápia pap­ri­ka, és egy tükör­to­jás. A hús­sze­let nagy, de elég vékony és zsí­ros (sir­lo­in = hátszín).

Őszin­tén, én lemond­tam vol­na a boros szósz­ról – és leg­in­kább szí­ve­sen kivá­lasz­tot­tam vol­na, hogy a mar­ha melyik részét sze­ret­ném meg­en­ni (filé). De az iga­zat meg­vall­va az azo­ri stea­ket egyet­len étte­rem­ben pró­bál­tam, szó­val biz­to­san van­nak étter­mek a szi­ge­ten ahol a steak met­szé­se (cut) megválasztható.

Az ízle­tes azo­ri stea­ket a fur­na­si Res­ta­u­ran­te Ban­hos Fer­re­os étte­rem­ben ettem.

Ár: 17 EUR
Pont­szám: 45
Recept

6. Fran­cesin­ha / Por­tu­gál Cro­que Mon­sieur (fran­cia melegszendvics)

A Fran­cesin­ha nevű szend­vics – elég sze­rény meg­ne­ve­zés erre a hatal­mas és táp­lá­ló kre­á­ci­ó­ra – Por­tó­ból szár­ma­zik, a kenyér­sze­le­tek közé pácolt son­kát, linguiça‑t (Bra­zí­li­á­ban és Por­tu­gá­li­á­ban hív­ják így a kol­bászt), chipolata‑t (friss kol­bász), és egy sze­let stea­ket vagy más ros­ton sült húst tesz­nek, a tete­jé­re jön egy tükör­to­jás, majd a “szend­vi­cset” leön­tik olvasz­tott sajt­tal és for­ró, paradicsomos-sörös szósszal. A “szend­vics” mel­lé ter­mé­sze­te­sen sült bur­go­nya dukál.

Kis tör­té­ne­lem­óra: az 1950-es és 60-as évek­ben Antó­nio Sala­zar kemény dik­ta­tú­rá­ja por­tu­gá­lok mil­li­ó­it kény­sze­rí­tet­te arra, hogy elhagy­ják hazá­ju­kat. Így lehet az, hogy 1970-re Lissza­bon lakos­sá­ga 800 ezer főre csök­kent, míg ugyan­ek­kor csak Fran­cia­or­szág­ban 700 ezer por­tu­gál élt. A haza­utalt pénz­be­li támo­ga­tá­so­kon túl a kül­ho­ni por­tu­gá­lok a fran­cia kul­tú­ra ele­me­it is haza­vit­ték maguk­kal, és úgy tűnik a Cro­que Monsieur‑t külö­nö­sen a szí­vük­be zárták.

A Fran­cesin­ha egész egy­sze­rű­en hatal­mas, az olvasz­tott sajt mennyi­sé­ge hihe­tet­len. A szend­vics ben­ne ül ebben a sűrű szósz­ban (ami saj­nos jócs­kán eláz­tat­ja a krump­lit). Nagyon ízlet­tek a szend­vics­ben levő külön­bö­ző húsok, de szá­mom­ra túl sok volt ben­ne a son­ka és a kol­bász, ami miatt túl­sá­go­san domi­nált a füs­tölt íz. Rit­kán tör­té­nik meg velem, hogy nem eszek meg min­dent, ami a tányé­ro­mon van – de a Fran­cesin­ha kifo­gott raj­tam, a felét sem bír­tam meg­en­ni. Egy hosszú, túrá­zás­sal eltöl­tött nap végén mél­tó vacsora.

A Francesinha-val a Pon­ta Del­ga­dai A Tas­ca étte­rem­ben bír­kóz­tam meg.

Ár: 13 EUR
Pont­szám: 45
Recept

7. Lapas / Lim­pet kagyló

A lim­pet kagy­ló egy külön­le­ges ízű kagyó­faj­ta. Szá­mom­ra az íze leg­in­kább ahhoz a feke­te kagy­ló­é­hoz hason­lít, amit az ango­lok és a bel­gák Mus­sels néven ismer­nek. Alap­ve­tő különb­ség, hogy a lim­pet kagy­ló sok­kal nagyobb – és ennek meg­fe­le­lő­en több ben­ne az anyag. Az oli­va­olaj­jal és fok­hagy­má­val elké­szí­tett kagy­ló­kat öntött­vas ser­pe­nyő­ben szol­gál­ják fel. Mel­lé köret­nek friss kenyér dukál – ami­vel a fok­hagy­más ola­jos szósz reme­kül kitunkolható.

Én éle­tem­ben nem ettem még ilyen finom kagy­lós ételt. Annak, aki sze­re­ti a ten­ger gyü­möl­cse­it egész egy­sze­rű­en kihagy­ha­tat­lan élmény. Utó­lag vissza­gon­dol­va bánom, hogy miért nem 2 ada­got ren­del­tem azon­nal – egyet elő­étel­nek, egyet meg főétel­nek (a gril­le­zett halak helyett) – ezzel pará­dé­san letud­va a vacso­rát. Csil­la­gos ötös, aka­rom mon­da­ni hatos.

A lim­pet kagy­lót a Caloura‑i La Calo­u­ra Bar-ban volt sze­ren­csém elfo­gyasz­ta­ni, hála ked­ves és jó humo­rú pin­cé­rünk­nek, Mar­ió­nak. Drá­ga Mario, ezúton is még egy­szer köszö­nök mindent!

Ár: 10 EUR
Pont­szám: 5/5
Recept

8. Bolos Leve­do / Fur­na­si édes kenyér

A Bolos Leve­do lapos kenye­ret – amit leg­in­kább egy süte­mény és egy kenyér keresz­te­zé­se­ként kell elkép­zel­ni – hagyo­má­nyo­san Fur­nasban készí­tik. A nagyon kel­le­mes, szá­raz, és leve­gős tex­tú­rá­jú pék­áru három külön­bö­ző méret­ben – kicsi, köze­pes, nagy – kap­ha­tó. Elő­sze­re­tet­tel hasz­nál­ják szend­vi­csek (ket­té­vág­va, sajt­tal, son­ká­val és rán­tot­tá­val tölt­ve), de akár bur­ger elké­szí­té­sé­hez is. Fino­man édes­kés íze reme­kül passzol a sós vaj­hoz (óh, az a cso­dás azo­ri vaj), a sajt­hoz és a sonkához.

Rita / Azo­ri Éden mond­ja: Való­szí­nű­leg nagyon fur­csán hang­zik majd a szá­mo­tok­ra, de a helyi­ek gyak­ran tesz­nek egy sze­let ana­nászt és egy kari­ka Mor­ce­lát (véres hur­kát) a Bolos Leve­do­ba. Beval­lom, ez a kom­bi­ná­ció nekem soha nem jutott vol­na magam­tól az eszembe.

A Bolos Leve­dot – mint min­den más pék­árut a szi­ge­ten – aján­la­tos ott­hon a hűtő­ben tárol­ni (vagy még jobb: a mély­hű­tő­ben), mert az idő­já­rá­si viszo­nyok (magas pára­tar­ta­lom) miatt a kenyér­fé­lék haj­la­mo­sak szo­ba­hő­mér­sék­le­ten gyor­san meg­pe­né­szed­ni. Egy darab nagy mére­tű Bolos Leve­do bőven elég volt reg­ge­li­re. Nem is tud­nék egy azo­ri reg­gelt más­kép­pen elkez­de­ni, mint egy Bolos Leve­do­val, amit a fur­na­si Glo­ria Moniz pék­sé­gé­ben sze­rez­tünk be.

Ár (3 darab, nagy méret­ben): 3 EUR
Pont­szám: 45
Recept

9. Que­i­ja­das da Vila Fran­ca do Cam­po  / Vila Fran­ca do Campo‑i sütemény

Ezek a nagyon tojás­sár­gá­ja ízű süte­mé­nyek Vila Fran­ca do Campo-ban készül­nek egy kis üzem­ben, a halász­ki­kö­tő mel­lett. Más váro­sok is büsz­kél­ked­nek a saját Queijada-jukkal, de a Vila Fran­ca do Campo‑i az iga­zi. Mivel nem vol­tam ben­ne biz­tos, hogy a süte­ményt áten­ge­dik a biz­ton­sá­gi­ak a repü­lő­té­ren, ezért a Pon­ta Delgada‑i rep­té­ren vet­tem belő­lük 2 doboz­zal (12 darabot).

Így min­den­ki­nek jutott egy süte­mény a csa­lád­ban és a szűk bará­ti kör­ben, és min­den­ki egy­be­hang­zó­an azt mond­ta, hogy nagyon tojá­sos – már-már tojás­li­kőr­be haj­lik – az íze. Való­szí­nű­leg a köze­li lejá­ra­ti idő (2 hét) miatt a süte­mé­nyek meg­le­he­tő­sen szá­ra­zak vol­tak. A helyi­ek sze­rint a leg­fi­no­mabb ter­mé­sze­te­sen fris­sen, ami­kor kijön az üzemből.

Rita / Azo­ri Éden mond­ja: Min­den­ki­nek azt taná­cso­lom, hogy láto­gas­son el az üzem­be ha Vila Fran­ca do Campo-ban jár, és ott pró­bál­ja ki. A Que­i­ja­da íze tel­je­sen már lágyan és mele­gen, mint hetek­kel később egy doboz­ból kivéve.

Ár (6 vagy 12 darab): 7.50 vagy 13.50 EUR (vám­men­tes bolt)
Pont­szám: 35
Recept

10. Que­i­ja­das de Feijão / Babos süti

A Que­i­ja­das de Feijão – azaz a babos süti – már rész­le­te­sen be lett mutat­va a www​.azorie​den​.com blo­gon, mint az Azori-szigeten kap­ha­tó kevés glu­tén­men­tes édes­sé­gek egyi­ke. A babos süti fehérbab-pasztából és darált man­du­lá­ból készül. Iga­zá­ból a bab tex­tú­rá­ja és édes­sé­ge teszi ezt a süte­ményt olyan különlegessé.

Nekem könnyű, mivel én min­dent meg­ehe­tek (és meg is eszek), és ezért beval­lom őszin­tén hogy én kevés­bé vol­tam elra­gad­tat­va ettől a süte­mény­től a töb­bi por­tu­gál klasszi­kus­hoz – pél­dá­ul Pas­tel de Nata-hoz – képest.

Rita / Azo­ri Éden mond­ja: Ez a süti sok helyi bará­tom ked­ven­ce, ame­ri­kai isme­rő­sök sze­rint is ez a leg­jobb süti, úgy­hogy min­den­ki­nek aján­lom, hogy pró­bál­ja meg és dönt­se el, hogy ízlik‑e neki.

A babos sütit a Gelada­ria a Meren­da fagyi­zó­ban pró­bál­tam ki Ribe­ria Grande‑n.

Ár: 1 EUR
Pont­szám: 25
Recept

11. Doce de Toma­te Mara­cu­ja / Tama­ril­ló lekvár

Nagyon izga­tot­tan vár­tam, hogy vég­re kipró­bál­has­sam ezt a lek­várt, mert még soha éle­tem­ben nem ettem tama­ril­lót (fapa­ra­di­cso­mot). A tojás­ala­kú gyü­möl­csök íze leg­in­kább para­di­csom, szil­va, és egres kom­bi­ná­ci­ó­ja­ként írha­tó le. A tama­ril­ló ren­ge­teg vita­mint, ásvá­nyi anya­got, ros­tot és anti­oxi­dánst tar­tal­maz, ugyan­ak­kor kaló­ria­tar­tal­ma nagyon alacsony.

A lek­vár kis kisze­re­lés­ben is kap­ha­tó, de én 2 – egyen­ként 250 ml – üveg lek­várt vet­tem végül az Azo­ri Éden által is aján­lott Quin­tal dos Aco­res már­ká­ból. Ebben a dup­la cso­ma­go­lás­ban két­fé­le lek­vár volt: tama­ril­ló és füge.

Nagyon édes, kicsit keser­nyés: külön­le­ges és imádnivaló.

Ár (2 x 250 ml): 6.50 EUR (vám­men­tes bolt)
Pont­szám: 5/5
Recept

FIGYELEM: amennyi­ben csak kézi­cso­mag­gal utaz­tok, de sze­ret­né­tek lek­várt vin­ni haza aján­dék­ba, akkor való­szí­nű­leg nem tud­já­tok elke­rül­ni a vám­men­tes bol­ti vásá­ro­lást. A mini lek­vár kisze­re­lé­sek­kel az a baj, hogy a leg­újabb EU sza­bá­lyo­zás sze­rint min­den utas­nál maxi­mum 1000 ml folya­dék lehet, 10 darab, egyen­ként maxi­mum 100 ml-es táro­ló­ban, és az így szál­lí­tott összes folya­dék­nak bele kell fér­nie egy 1 liter kapa­ci­tá­sú lezárt (újra­zár­ha­tó) zacs­kó­ba. Több infor­má­ci­ót a témá­ban ebben az Azo­ri Éden poszt­ban találtok.

12. Ana­nas / Ananász

Az ana­nász­nak meleg és szer­ves anyag­ban gaz­dag táp­ta­laj­ra van szük­sé­ge. Mivel az Azori-szigeteken nin­csen tró­pu­si nap­sü­tés, az ana­ná­szo­kat üveg­há­zak­ban neve­lik. Sao Miguel szi­ge­ten körül­be­lül hat­ezer meleg­ház talál­ha­tó – és még ezek­ben a meleg­há­zak­ban is az azo­ri ana­nász ter­mesz­té­sé­hez 2 évre van szük­ség, míg Dél-Amerikában a tró­pu­si napon 6 hónap alatt meg­érik az ananász.

Tud­tá­tok, hogy az ana­nász fűrész­por­ral és töm­jén­nel gaz­da­gí­tott talaj­ban él? És azt, hogy az ana­ná­szo­kat meg­füs­tö­lik (na jó, nem tel­je­sen, csak füs­töl­nek a meleg­ház­ban) hogy azok egy­szer­re virá­goz­za­nak? Az aláb­bi vide­ó­ból min­dent meg lehet tud­ni az azo­ri ana­nász­ter­mesz­tés­ről. És ha sze­ret­né­tek maga­tok minden­nek utá­na­jár­ni, meg­te­he­ti­tek az A. Arru­da Ana­nász Ültet­vé­nyen Sao Migel szi­ge­tén csak pár perc­re Pon­ta Del­ga­da belvárosától.

Az azo­ri ana­nász nagyon egye­di, koro­ná­ja kisebb és az íze inten­zí­vebb, de sok­kal kevés­bé cuk­ro­sabb mint jól ismert mainst­ream dél-amerikai tár­sa­ié (p. Dole). Szí­ne gyö­nyö­rű hal­vány­sár­ga, ami még job­ban kieme­li friss, cit­ru­sos, gyü­möl­csös ízét.

Az azo­ri ana­nászt a fur­na­si Res­ta­u­ran­te Ban­hos Fer­re­os étte­rem­ben kóstoltam.

Ár: 1 EUR
Pont­szám: 5/5

13. Ban­a­nas / Banán

Az azo­ri banán­ról való kuta­tó­mun­ka alap­ján úgy tűnik, hogy az Azori-szigetek banán­ja­it nem is locsol­ják a helyi­ek, hiszen annyit esik az eső. A gaz­dák azt is tud­ni vélik, hogy a banán job­ban nő a szi­get déli és nyu­ga­ti olda­la­in. Sok Pico‑i gaz­da göd­röt ás a föld­jén, és a gödör alján ülte­ti el a banán­fá­kat, hogy így véd­je őket a széltől.

Az azo­ri baná­nok kicsik, azaz kiseb­bek mint az álta­lam ismert mainst­ream dél-amerikai banán (pl. Dole). Az íze finom friss, nem túl édes. Egy­sze­rű­en tökéletes.

Ár (pro kg): 1.50 EUR
Pont­szám: 5/5
Recept: azo­ri sült banán

14. Licor de Tang­er­ina / Man­da­rin likőr

Nagyon sze­ren­csés­nek mond­ha­tom magam, mert alkal­mam nyílt az 1893-ban ala­pí­tott A Mul­her de Capo­te szesz­főz­de több likőr­jét is kipró­bál­ni. A csa­lá­di tulaj­don­ban levő vál­lal­ko­zás­ban ugyan­ak­kor nem csak likőrt, hanem brandy‑t és gint is készí­te­nek. Az álta­lam kós­tolt vál­to­za­to­kon kívül még ren­ge­teg ízben állít­ják elő cso­dá­la­tos likőr­je­i­ket, mint pél­dá­ul fahéj, banán, cse­resz­nye, sze­der, azo­ri ana­nász, tej, kávé, tea, és cukornád.

 • A Mul­her de Capo­te Man­da­rin likőr – töké­le­tes, és nem mű man­da­rin ízű (5/5)
 • A Mul­her de Capo­te Queen of the Island (A Szi­get Király­nő­je) – szá­mom­ra olyan mint a Bailey’s (4/5)
 • A Mul­her de Capo­te Ana­nász likőr – finom, de nagyon édes (4/5)
 • A Mul­her de Capo­te Mara­cu­ja bran­dy – nagyon édes és még erő­sebb, mint a likőr (4/5)
 • A Mul­her de Capo­te Rizs­pu­ding (Arroz Doce) likőr – pont olyan íze van mint a tej­be­rizs­nek, szen­zá­ci­ós (5/5)

A man­da­rin likőr volt szá­mom­ra a leg­fi­no­mabb, egész egy­sze­rű­en szen­zá­ci­ós, ezért javas­lom, hogy ha tehe­ti­tek vigye­tek haza egy nagyobb üveg­gel és örven­dez­tes­sé­tek meg vele szeretteiteket.

Mivel a rep­té­ri vám­men­tes bolt­ban az A Mul­her de Capo­te már­ká­jú likő­rök fel­ho­za­ta­la nem volt tel­jes (pont a man­da­rin és a mara­cu­ja hiány­zott – való­szí­nű­leg nem vélet­le­nül, mert ezek a leg­fi­no­mab­bak) ezért egy ked­ves eladó hölgy taná­csá­ra a Povoação‑i Celei­ro da Ter­ra likőr­je­i­ből vet­tem 1 – 1 üveg­gel. Meg­győ­ző volt az üve­gen sze­rep­lő mat­ri­ca misze­rint a likő­rök kizá­ró­lag ter­mé­sze­tes alap­anya­gok­ból, hoz­zá­adott szí­ne­zék és tar­tó­sí­tó­sze­rek nél­kül készül­nek. A man­da­rin likőr üve­gén volt egy továb­bi mat­ri­ca, ami arról tudó­sí­tott hogy a likőr 2o16-ban elnyer­te a Por­tu­gál Nem­ze­ti Likőr bizott­ság kitün­te­té­sét. Szó­val nagyon biza­ko­dó vol­tam, de ennél nagyob­bat nem is téved­het­tem volna.

 • Celei­ro da Ter­ra Mara­cu­ja likőr – tel­je­sen bizarr az íze, sen­ki­nek nem ízlett a csa­lád­ban (2/5)
 • Celei­ro da Ter­ra Man­da­rin likőr – kife­je­zet­ten kel­le­met­len az íze, talán még süti­be sem lesz jó  (1/5)

Azt java­so­lom, hogy sem­mi­kép­pen ne vegye­tek Celei­ro da Ter­ra likőrt, amit előt­te nem kós­tol­ta­tok meg.

Az aláb­bi infor­má­ció az A Mul­her de Capo­te man­da­rin likőr­re vonatkozik:

Ár (mini üveg): 2.50 EUR (a főz­dé­ben)
Ár (0.5 liter): 12.50 EUR (vám­men­tes bolt)
Pont­szám: 5/5

FIGYELEM: amennyi­ben csak kézi­cso­mag­gal utaz­tok, de sze­ret­né­tek likőrt vin­ni haza aján­dék­ba, akkor való­szí­nű­leg nem tud­já­tok elke­rül­ni a vám­men­tes bol­ti vásá­ro­lást. A mini likőr kisze­re­lé­sek­kel az a baj, hogy a leg­újabb EU sza­bá­lyo­zás sze­rint min­den utas­nál maxi­mum 1000 ml folya­dék lehet, 10 darab, egyen­ként maxi­mum 100 ml-es táro­ló­ban, és az így szál­lí­tott összes folya­dék­nak bele kell fér­nie egy 1 liter kapa­ci­tá­sú lezárt (újra­zár­ha­tó) zacs­kó­ba. Több infor­má­ci­ót a témá­ban ebben az Azo­ri Éden poszt­ban találtok.

15. KIMA Mara­cu­ja / Mara­cu­ja ízű szén­sa­vas üdítőital

Az Azo­ri Éden blo­gon már régen be lett mutat­va ez a cso­dá­la­to­san sár­ga, szén­sa­vas üdí­tő­ital ami ter­mé­sze­te­sen az Azori-szigeteken ter­mesz­tett mara­cu­já­ból készül. Nem kell fél­ni, egy­ál­ta­lán nem hason­lít az agyon­cuk­ro­zott, köz­is­mert üdí­tő­ita­lok­hoz (pl. Fan­ta, Mirin­da). Per­sze édes a KIMA is, de nagyon kel­le­me­sen és gyü­möl­csö­sen édes. Fan­tasz­ti­ku­san finom.

Sze­ret­tem vol­na az ana­ná­szos vál­to­za­tot is kipró­bál­ni, de saj­nos sehol nem lát­tunk. Remél­he­tő­leg leg­kö­ze­lebb sikerül.

Rita / Azo­ri Éden mond­ja: A KIMA a leg­ked­ve­sebb azo­ri ita­lom. Öt csil­la­got adok neki. Nem, inkább hatot.

Ár (kávé­zó­ban): 1.50 EUR
Pont­szám: 5/5

16. Chá / Tea

Euró­pá­ban csak az Azori-szigeteken talál­ha­tó tea­ül­tet­vény. Olyan sze­ren­csés vagyok, hogy Sao Miguel mind­két tea­ül­tet­vé­nyén: a Chá Gor­re­a­na­ban és a Chá Por­to For­mo­so­ban is jártam.

Úgy tud­ni, hogy az első teacserje-magokat a Por­tu­gál Kirá­lyi Test­őr­ség egyik parancs­no­ka hoz­ta el Sao Miguel­re egy Rio de Janeiro‑i láto­ga­tás­ból vissza­tér­ve, még a XIX. szá­zad ele­jén. Ele­in­te a tea­cser­jé­ket egy­sze­rű­en csak díszí­té­si cél­ból ter­mesz­tet­ték (tény­leg gyö­nyö­rű­ek a bok­rok) egé­szen addig, míg az üszög (növény­be­teg­ség) ki nem pusz­tí­tot­ta az szi­get összes narancs­fá­ját, ezzel egy egész ipar­ágat tönk­re­té­ve. Ezért a XIX. szá­zad máso­dik felé­ben kínai mes­te­rek érkez­tek az Azori-szigetekre, hogy a helyi­e­ket beve­zes­ség a tea­ter­mesz­tés művé­sze­té­be. Gaz­dag, vul­ka­ni­kus tala­já­nak és klí­má­já­nak köszön­he­tő­en Sao Miguel töké­le­tes­nek bizo­nyult: már a szá­zad­for­du­ló előtt több ültet­vény és 14 tea­fel­dol­go­zó üze­melt a szigeten.

A Hys­son (Chá Gor­re­a­na) zöld tea a tea­cser­je (Camel­lia Sinen­sis) leg­fel­ső 3 leve­lé­ből készül, ame­lye­ket az erő­sebb nap­sü­té­ses hóna­pok­ban – júli­us­ban és augusz­tus­ban – szü­re­tel­nek. A bar­nás árnya­la­tú zöld tea aro­má­ja lágy, íze inten­zív. A nap bár­mely sza­ká­ban élve­ze­tes fogyasz­ta­ni ezt  tan­ni­nok­ban és anti­oxi­dán­sok­ban gaz­dag, finom teát.

Az Azor­es Home Blend – azo­ri házi keve­rék – (Chá Por­to For­mo­so) az első szü­ret ere­mé­nye, így a cser­je min­den leve­le meg­ta­lál­ha­tó ben­ne (nem csak a fen­ti 3, mint pél­dá­ul a Hys­son ese­té­ben). Az Azor­es Home Blend nagyon is ere­de­ti ízét a szi­ge­ten még ma is léte­ző, kézi fel­dol­go­zá­son ala­pu­ló ott­ho­ni kis manu­fak­tú­rák inspirálják.

Ár (Cha Gor­re­a­na, 100 g Hys­son Green Tea): 3.10 EUR
Ár (Por­to For­mo­so, Azor­es Home Blend): 3.20 EUR
Pont­szám: 5/5

Min­den­ki­nek köszö­nöm a kitar­tást, aki eddig elért az olva­sás­ban. Remé­lem Nek­tek is annyi örö­mö­tök lesz ebben a cikk­ben, mint nekem volt meg­ír­ni azt. Ti mit pró­bál­ta­tok ki már erről a lis­tá­ról? Van olyan étel vagy ital ahol alap­ve­tő­en más a Ti érté­ke­lé­se­tek? Min­den vissza­jel­zést, kér­dést, meg­jegy­zést sze­re­tet­tel várunk itt a blo­gon, vagy a Face­boo­kon, de akár email­ben is.

Leave a Reply