Azori szájmaszk készítése - alapanyagok

AZORI-SZIGETEK INSPIRÁLTA SZÁJMASZK KÉSZÍTÉSE HÁZILAG

Ami­óta az Azori-szigetekre köl­töz­tem az éle­te­met talán még kör­nye­zet­tu­da­to­sab­ban élem, mint Magyar­or­szá­gon. Annyi­ra sok szép­ség vesz itt körül, hogy nem sze­ret­ném lerom­bol­ni, szennyez­ni ezt a cso­dá­la­tos kör­nye­ze­tet. Ami­kor már­ci­us­ban az Azori-szigetekre érkez­tem már elkez­dőd­tek a koro­na­ví­rus­sal kap­cso­la­tos intéz­ke­dé­sek Euró­pá­ban, de ekkor még koránt­sem vol­tak ilyen intéz­ke­dé­sek, lezá­rá­sok mint jelen­leg. És még száj­masz­kot is elfo­gad­ha­tó áron lehe­tett kap­ni. Nekem az uta­zás­hoz már kb. 5 éve hoz­zá­tar­to­zott, hogy eldob­ha­tó maszk­ban uta­zom a repü­lőn. Miu­tán lát­tam egy képet, hogy a vírus kez­de­te óta mennyi védő­maszk végez­te az óce­án­ban és hogy hiány van masz­kok­ból vala­mint ha vala­hol lehet kap­ni ( ez Magyar­or­szá­gon volt jel­lem­ző), akkor azt ext­rém áron érté­ke­sí­tik, ekkor elkezd­tem alter­na­tí­vák után kutat­ni.
Én elég kre­a­tív ember vagyok, de a sok mun­ka mel­lett nem min­dig jutott időm ezt kibon­ta­koz­tat­ni. Mivel mos­ta­ná­ban nincs mun­kám ezért a fel­sza­ba­dult idő­met a ter­vez­ge­tés mel­lett kre­a­tív dol­gok készí­té­sé­re is hasz­ná­lom.
Teg­nap éppen egy mos­ha­tó, több­ször fel­hasz­nál­ha­tó, több­ré­te­gű, száj­masz­kot készí­tet­tem kéz­zel. Min­den­ki azt írja az ott­hon készí­tett védő­maszk nem véd a koro­na­ví­rus­sal szem­ben. Ter­mé­sze­te­sen én sem állí­tom, hogy ez egy sebé­szi maszk és aki vise­li 100%-osan véd­ve van a csepp­fer­tő­zés­sel ter­je­dő víru­sok­kal szem­ben, de én min­den­eset­re nagyobb biz­ton­ság­ban érzem magam ben­ne, mint az élel­mi­szer­bolt­ban a pult­nál az eladók­kal maszk nél­kül beszél­get­ve, ráadá­sul ez a ter­mék egy filc betét­tel készült, ami rész­le­ge­sen szű­rő­ként funk­ci­o­nál, vala­mint meg­aka­dá­lyoz abban a rossz szo­ká­som­ban, hogy az arcom­hoz, szám­hoz érjek mikor vise­lem. Ami­kor jött az ötlet a száj­maszk készí­té­sé­re, arra gon­dol­tam, ha már csi­ná­lok vala­mit csi­nál­jam stí­lu­sos­ra és ha már az Azori-szigeteken élek miért ne a szi­ge­tek­re jel­lem­ző motí­vu­mok­kal. Mivel önkén­tes itt­ho­ni karan­tén­ban vagyok ezért a kéz­mű­ves bol­tok kíná­la­tá­ból nem tud­tam anya­go­kat válasz­ta­ni így azo­kat hasz­nál­tam, ame­lye­ket itt­hon találtam. 

Azori szájmaszk készítése
Az új Azori-szigetek ins­pi­rál­ta maszkomban.
 1. lépés
  Az első lépés a sza­bás­min­ta kere­sé­se volt. Nekem leg­job­ban az online talál­ha­tó masz­kok készí­té­sét bemu­ta­tó vide­ók közül Mare­ni Eni­kő sza­bás­min­tá­ja és vide­ó­ja tet­szett a leg­job­ban. Ezúton is köszö­nöm neki, hogy ilyen szu­per ter­mé­ket készí­tett, amúgy érde­mes meg­néz­ni a www​.mare​nig​ro​up​.com oldalt és a Mare­ni aca­demy online ruha­ké­szí­tő tan­fo­lya­ma­it. Ha len­ne itt­hon var­ró­gé­pem a karan­tén végé­re biz­tos sok szép ter­mé­ket készí­te­nék, ame­lye­ket ez az oldal ins­pi­rál­na.
  Az első lépés a olva­sók szá­má­ra tehát a sza­bás­min­ta letöl­té­se innen: https://​www​.mare​nig​ro​up​.com/​w​o​r​k​s​h​op/
Azori szájmaszk készítése - alapanyagok
Azo­ri száj­maszk készí­té­se – szük­sé­ges anyagok

 1. lépés
  Meg­néz­tem az elké­szí­tés­hez a vide­ót.(( A vide­ót a cikk alján talál­já­tok (magyar nyel­vű)) Ezután fel­ku­tat­ta az anyagokat,amelyekből el lehet készí­te­ni a száj­masz­kot. Mivel nem olyan régen var­ró­gép­pel tanul­tam varr­ni egy suli­ban itt São Migue­len, ezért volt itt­hon néhány darab anyag. Így talál­tam rá az Azori-szigetekre nagyon jel­lem­ző hor­ten­zi­ás anyag­ra. És mivel a vide­ó­ban egy spe­ci­á­lis anya­got hasz­nált Mare­ni a maszk elké­szí­té­sé­re ezért pró­bál­tam én is ezt az anya­got fel­ku­tat­ni itt­hon. Egy régi pár­na­tar­tó zacs­kó egyik fele meg is felelt ennek. Úgy dön­töt­tem mivel több réte­gű masz­kot készí­tek ezért ez lesz a bel­se­je.
  A vide­ó­ban elhang­zik, hogy filc anya­got hasz­nál­ha­tunk a két réteg közöt­ti rész­le­ges szű­rő­nek (ter­mé­sze­te­sen ez nem egye­zik meg, az orvo­si masz­kok­ban hasz­nált szű­rők­kel, de egy plusz réteg) talál­tam itt­hon egy meg­ma­radt kis filc anya­got is felhasználtam. 
 2. lépés
  20 cm szé­les anyag­ból dol­goz­tam, amit, dup­lán össze­haj­tot­tam. A sza­bás­min­tán talál­ha­tó nagyobb min­ta alap­ján kivág­tam 2 db-ot a Hor­ten­zi­ás anyag­ból és 2 dara­bot a pár­na­tar­tó zacs­kó­ból. A sza­bás­min­tán a kisebb min­ta alap­ján kivág­tam 2 db-ot a filc anyag­ból. (Elné­zést, ha nem a meg­fe­le­lő kife­je­zé­se­ket hasz­ná­lom, de tény­leg még most készí­tet­tem elő­ször ilyen.)
 1. lépés
  A kivá­gott anya­go­kat ket­te­sé­vel a száj és orr rész­nél a sza­bás­min­tán jel­zett var­rás­szé­les­ség vona­lán össze­varr­tam (én kéz­zel, viszony­lag sok idő alatt, de aki­nek van var­ró­gé­pe ez csak néhány pil­la­nat). Ezután bevág­tam V alak­ban a var­rás­szé­les­sé­gen az anya­got, ez a kifor­dí­tá­sá­nál fog segí­te­ni. Ezután a var­rás­szé­les­sé­get mind­két olda­lon levarr­tam. Ezt a lépést elő­ször nem értet­tem miért szük­sé­ges, de ha ezt nem tesszük meg a száj rész­nél sok anyag lesz egy­má­son és nem lesz hely a maszk­ban és nem is szép.
 1. lépés
  Az elké­szült kül­ső és bel­ső részt egy­más felé for­dít­va (gon­dol­va arra, hogy ez ki lesz for­dít­va tehát hor­ten­zi­ás rész befe­lé) a var­rás­szé­les­ség men­tén össze­varr­tam az oldal­só részek kivé­te­lé­vel. Ezután kifor­dí­tot­tam az elké­szült művet. Már ekkor lát­tam, hogy nagyon jól fog sikerülni. 
 1. lépés
  A filc anyag­ból készí­tett beté­tet össze­varr­tam majd elő­ször úgy gon­dol­tam bevar­rom a két réteg közé ext­ra réteg­nek, de később úgy dön­töt­tem csak méret­re vágom és becsúsz­tat­tam a kifor­dí­tott anyag­nál a réte­gek közé. 
Azori szájmaszk készítése 10
A rózsa­szín filc anyag­ból készült beté­tet helyez­zük a már össze­varrt és kifor­dí­tott réte­gek közé.
 1. lépés
  Ezután elkezd­tem gumit keres­ni, de saj­nos nem talál­tam itt­hon. Helyet­te viszont talál­tam egy fla­min­gó készí­tés­ből kima­radt rózsa­szín póló anya­got és abból vág­tam le 2x40cm hosszú darabokat. 
 2. lépés A maszk két olda­lán bele­te­ker­ve ezt a póló anya­got vissza­haj­tot­tam a sza­bás­min­tán jel­zett része­ket és levarr­tam úgy, hogy a meg­kö­tő rész sza­ba­don tud­jon mozogni. 
 1. lépés
  A meg­kö­tő részt a mére­tem­re iga­zí­tot­tam. A maszk nagyon kényel­mes és jól fedi az arcot és kivá­ló­an illesz­ke­dik az orrom­nál is. Ami­vel még ki lehet egé­szí­te­ni az egy fém drót, ami­vel a maszk orr rész­nél szo­ro­sab­ban áll­jon, de ez nem fon­tos, mert nagyon jó volt a sza­bás­min­ta, ami alap­ján készí­tet­tem az Azori-szigetek ins­pi­rál­ta szájmaszkot. 

Jó mun­kát min­den­ki­nek ott­hon­ra! Vigyáz­za­tok maga­tok­ra és még egy­szer köszö­nöm a Club Mare­ni­nek az inspirációt. 

A maszk elké­szí­té­sét segí­tő Mare­ni videó: https://​www​.you​tu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​_​0​X​p​l​Y​D​e​Ht8

Nagyon kíván­csi vagyok ti milyen masz­ko­kat készí­te­tek a leírás és a videó alap­ján. Véle­mé­nye­te­ket a bejegy­zés­ről itt a bejegy­zés alatt meg­ír­hat­já­tok Nekünk, azzal kap­cso­lat­ban is miről olvas­ná­tok itt szívesen. 

Ha több, az Azori-szigetekkel kap­cso­la­tos cik­ket sze­ret­né­tek olvas­ni, vagy csak érte­sül­ni sze­ret­né­tek a leg­fris­sebb prog­ra­mok­ról újdon­sá­gok­ról innen Sao Miguel szi­ge­té­ről, akkor köves­se­tek ben­nün­ket az Azo­ri Éden Face­book olda­lun­kon, azEden­az­or­es Ins­ta­gram olda­lun­kon vagy a www​.azorie​den​.com blo­gon jelen­kez­ze­tek be a hírlevelünkre. 

Leave a Reply