Azori-szigeteki prog­ram­aján­ló 2017 augusz­tus­ra

Augusz­tus 10 – 13
Mon­te ver­de fesz­ti­vál
Sao miguel szi­get

A nyár leg­na­gyobb zenei fesz­ti­vál­ja
Hely­szín: pra­ia do mon­te ver­de (mon­te ver­de strand), ribe­i­ra gran­de
Belé­pő: 28 euro (elő­vé­tel) 33 eur (hely­szí­ni)
Web: http://​mon​te​ver​de​fes​ti​val​.com/

Augusz­tus 10 – 12
Folk­lór fesz­ti­vál por­to for­mo­so­ban
Sao miguel szi­get

Nem­zet­kö­zi folk­lór fesz­ti­vál hagyo­mány­ör­ző tánc­cso­por­tok érkez­nek hawaii-ról, argen­tí­ná­ból, spa­nyol­or­szág­ból és indi­á­ból is.
Hely­szín: ribe­i­ra gran­de és por­to for­mo­so – por­to de pes­cas (halász­ki­kö­tő)
Face­book: https://​www​.face​book​.com/​e​v​e​n​t​s​/​4​4​4​3​6​3​5​7​9​2​8​1​792

Augusz­tus 13 – 20

Nem­zet­kö­zi folk­lór fesz­ti­vál – folk azor­es
Ter­ce­i­ra szi­get

Kon­cer­tek, nem­zet­kö­zi és azo­ri tánc­cso­port bemu­ta­tók egy­be­köt­ve kira­ko­dó­vá­sár­ral, magyar részt­ve­vők­kel
Hely­szín: ang­ra do hero­ís­mo
Web: http://​www​.cofit​.org/​f​e​s​t​i​v​al/

Augusz­tus 19
Fes­ta bran­ca do con­ven­to – white par­ty
Sao miguel szi­get

Zenés prog­ram, ahol min­den­ki fehér­be öltö­zik
Hely­szín: lagoa
Belé­pők: 15 – 20 eur
Web: http://​www​.agen​da​do​sa​co​res​.pub​li​cor​.pt/​e​v​e​n​t​/​f​e​s​t​a​-​b​r​a​n​c​a​-​d​o​-​c​o​n​v​e​n​t​o​-​2​0​17/

Augusz­tus 19
Vila fran­ca bran­ca – white par­ty
Sao miguel szi­get

Zenés prog­ram, ahol min­den­ki fehér­be öltö­zik
Hely­szín: atlân­ti­co vila, sa, rua eng. Manu­el mar­tins mota, s/n , vila fran­ca do cam­po
Belé­pők: 30 – 65 eur
Web: http://​www​.atlan​ti​covi​la​even​tos​.com/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​e​v​e​n​t​/​i​n​d​e​x​/12

Augusz­tus 24 – 26
Fes­ti­val da povo­ação – fesz­ti­vál povo­ação­ban
Sao miguel szi­get

Egy rég­óta meg­ren­de­zés­re kerü­lő fesz­ti­vál nem­zet­kö­zi művé­szek­kel, de iga­zi azo­ri han­gu­lat­tal
Hely­szín: povo­ação
Face­book: https://​www​.face​book​.com/​f​e​s​t​i​v​a​l​.​p​o​v​o​a​cao

Augusz­tus 11 – 14
Fes­ti­val ihla bran­ca – a fehér szi­get fesz­ti­vál­ja
Gra­ci­o­sa szi­get

A 4 napos fesz­ti­vál a lord san­to cris­to dos milag­res ünnep része. Nem­zet­kö­zi és hazai (por­tu­gál) fel­lé­pők­kel fia­ta­lok­nak és idő­seb­bek­nek
Hely­szín: san­ta cruz da gra­ci­o­sa
Web: https://​www​.fes​ti​va​lil​hab​ran​ca​.com/
A fesz­ti­vál ingye­nes

Augusz­tus 18 – 20
Maré de agos­to fesz­ti­vál
San­ta maria szi­get
For­mo­so strand­ján san­ta maria szi­ge­ten főleg por­tu­gál zene­ka­rok­kal talál­koz­hat min­den oda­lá­to­ga­tó
Hely­szín: praia(strand) for­mo­sa, vila do por­to
Web: http://​www​.mare​de​agos​to​.com/

Hozzászólás