Azori-szigeteki prog­ram­aján­ló 2018 októ­ber

Sokan kér­de­zi­tek tőlem milyen prog­ra­mo­kon lehet részt ven­ni az Azori-szigeteken az őszi hóna­pok­ban, ezért készí­tet­tem egy össze­fog­la­lót egyen­lő­re csak az okó­be­ri prog­ra­mok­kal – viszont bele­vet­tem más szi­ge­tek aján­la­ta­it is. A Sao Miguel szi­ge­tén lévő ese­mé­nye­ken én is ott leszek.

Fes­ti­val de Sopas – Leves fesz­ti­vál Água de Pau köz­ség­ben Sao Miguel szi­ge­tén

Idő­pont: 2018. októ­ber 13 18:00 – 21:00
Hely­szín: Cent­ro Comuni­tário João Bos­co Mota Ama­ral, Rua da Ribe­i­ra, Blo­co C- R/C Água de Pau, Sao Miguel
Belé­pő: 5 Euró
A belé­pő tar­tal­maz­za a fesz­ti­vá­lon elké­szí­tett összes leves kóso­ló­ját és egy üdí­tőt.

Azo­ri Éden tipp! Aki sze­ret­ne részt ven­ni az ese­mé­nyen javas­lom érkez­zen 18:00 körül vagy előbb, mert min­dig elég hosszú sor kígyó­zik a leve­ses stan­dok előtt.  Eső ese­tén is jó prog­ram.

5. Fes­ti­val de Fado Ama­dor – Fado imá­dók fesz­ti­vál­ja Ter­ce­i­ra szi­ge­tén

Idő­pont: 2018. októ­ber 12 – 14 között
Hely­szín: Aca­de­mia de Juven­tu­de e das Artes. Rua Ser­pa Pin­to 66,  Pra­ia da Vitó­ria , Ter­ce­i­ra

Prog­ram:

Októ­ber 12

20:30-tól Prog­ra­mok a fesz­ti­vál részt­ve­vő­i­nek Car­los Bap­tis­ta Ávi­la, José Elmi­ro Nunes és Pau­lo Cun­ha  éne­ke­sek­kel.
A prog­ra­mok­ra a belé­pés ingye­nes.

Októ­ber 13 

17:00 – 20:00-ig Ének work­shop Sér­gio Pere­irá­val.  
17:00 – 20:00-ig Por­tu­gál gitár mas­terc­lass Dio­go Men­des gitár­ok­ta­tó­val a  Coimb­rai Fado isko­la okta­tó­já­val
Belé­pő a prog­ra­mok­ra 10 Euró/ fő. A prog­ra­mok­ra a fel­irat­ko­zást a geral@​praiacultura.​pt email címen lehet meg­ten­ni.

Októ­ber 14

20:30-tól Prog­ra­mok a fesz­ti­vál részt­ve­vő­i­nek Car­los Bap­tis­ta Ávi­la, José Elmi­ro Nunes és Pau­lo Cun­ha éne­ke­sek­kel.
22:00-tól Prog­ra­mok Sér­gio Pere­irá­val, Dio­go Men­des gitár­ok­ta­tó­val és Joao Fer­re­irá­val. A prog­ra­mok­ra a belé­pés ingye­nes.

Outo­no Vivo – 2018 Élő októ­ber fesz­ti­vál, Ter­ce­i­ra szi­ge­tén

Idő­pont: 2018. októ­ber 26 – novem­ber 11
Hely­szín: Pra­ia da Vitó­ria, Ter­ce­i­ra szi­ge­te

A ren­dez­vény hon­lap­ja: http://​www​.outon​ovi​vo​.com/

Ez a fesz­ti­vál egy átla­gos könyv­vá­sár­ral indul, de a fesz­ti­vál ide­je alatt részt vehe­tünk étel­kós­to­ló­kon helyi étter­mek­ben, kis kon­cer­te­ken a kávé­zók­ban Pra­ia da Vitó­ri­án.

Wine in Azor­es 2018 – Bor­fesz­ti­vál São Miguel szi­ge­tén

Idő­pont: 2018. októ­ber 19 – 21
Hely­szín: Asso­ci­ação Agrí­co­la de São Miguel. Ribe­i­ra Gran­de, São Miguel

A ren­dez­vény hon­lap­ja: http://​www​.wine​in​az​or​es​.com/

A leg­na­gyobb üzle­ti ese­mény az Azori-szigeteken: bor­fesz­ti­vál sok gaszt­ro­nó­mi­ai bemu­ta­tó­val, külön­le­ges­sé­gek­kel. A fesz­ti­vál mel­lett nagy hang­súlyt for­dí­ta­nak az itt fel­vo­nu­ló borok későb­bi keres­ke­del­mi célú érté­ke­sí­té­sé­nek segí­té­sé­re is.

Az Azo­ri Éden kós­to­ló csa­pa­ta ebben az évben is októ­ber 20-án  ott lesz a részt­ve­vők között. Aki még sze­ret­ne csat­la­koz­ni a csa­pat­hoz meg­te­he­ti az Azo­ri Éden face­boo­kon.

Kedv­csi­ná­ló­ként olvas­sá­tok el a tava­lyi ren­dez­vény­ről készí­tett cik­ke­in­ket, ebből kide­rült mi is a kós­to­ló csa­pa­tunk cél­ja mit csi­nál­tunk a tava­lyi évben. A cik­ke­ket itt olvas­hat­já­tok el. 1. A fesz­ti­vál­ról. 2. A kós­to­ló csa­pat ered­mé­nye­i­ről.

VII. Pico Play Auto Aco­re­a­na Rali 2018 – Azo­ri autó­ver­seny Pico szi­ge­tén 

Idő­pont: 2018 októ­ber 12 14:00 – Októ­ber 13 21:00-ig
Hely­szín: Mada­le­na, Pico szi­ge­te

A cikk elké­szí­té­sé­hez for­rás­ként az Agen­da dos Aco­res  és a Visit Azor­es olda­lak ada­ta­it és fotó­it hasz­nál­tam fel.

Ha több, az Azori-szigetekkel kap­cso­la­tos cik­ket sze­ret­né­tek olvas­ni, vagy csak érte­sül­ni sze­ret­né­tek a leg­fris­sebb prog­ra­mok­ról újdon­sá­gok­ról innen Sao Miguel szi­ge­té­ről, akkor köves­se­tek ben­nün­ket az Azo­ri Éden Face­book olda­lun­kon, azEden­az­or­es Ins­ta­gram olda­lun­kon vagy a www​.azorie​den​.com blo­gon

Leave a Reply