Azori-szigeteki uta­zás­ter­ve­ző elő­adás az Azo­ri Éden blog­ge­re­i­vel

Sokak kéré­sé­re ősszel újra meg­ren­dez­zük az Azo­ri Éden blog­ge­rei által össze­ál­lí­tott azori-szigeteki uta­zás­ter­ve­ző elő­adást.

Kinek szól az elő­adás?

Az elő­adás azok­nak szól, akik eddig még nem hal­lot­tak az Azori-szigtekről és azok­nak is, akik már sokat olvas­tak, hal­lot­tak róla és sze­ret­né­nek vala­mi újat meg­tud­ni vagy eset­leg a kirán­du­lá­suk szer­ve­zé­sé­hez néhány tám­pon­tot kap­ni. 
Sao Miguel szi­ge­tén élő blog­ger­ként sike­rült részt ven­nem sok kirán­du­lá­son élve­ze­tes prog­ra­mo­kon, fesz­ti­vá­lo­kon és sokat tanul­tam az ott élő embe­rek kul­tú­rá­já­ról, gaszt­ro­nó­mi­á­já­ról is. Ezek során szer­zett tasz­ta­la­tok fel­hasz­ná­lá­sá­val,  a www​.azorie​den​.com blo­gom fel­tett olva­sói kér­dé­sek alap­ján vala­mint a blo­gom angol részé­nek író­já­val Kati­val eltöl­tött 1 hetes gaszt­ro és élmény túránk alap­ján állí­tot­tuk össze az elő­adá­sun­kat. 

Milyen kér­dé­sek­re kap­hat választ, aki eljön meg­hall­gat­ni az elő­adást?

Melyek a leg­fon­to­sabb álta­lá­nos infor­má­ci­ók az Azori-szigetekkel kap­cso­lat­ban, ame­lye­ket az uta­zás előtt fon­tos tud­ni? Melyek vol­tak a leg­él­ve­ze­te­sebb ese­mé­nyek, fesz­ti­vá­lok, ame­lye­ken részt vet­tem Sao Miguel szi­ge­tén? Mikor érde­mes az Azori-szigetekre utaz­ni? Milyen ott az idő­já­rás? Mire kell oda­fi­gyel­ni a szi­ge­te­ken tör­té­nő autó­bér­lés­nél? Taná­csok mind low cost túrát mind luxus­ki­rán­du­lást szer­ve­zők­nek. Hogyan igé­nyel­jünk ingyen repü­lő­je­gyet ha a szi­ge­tek között sze­ret­nénk utaz­ni? Milyen más lehe­tő­sé­gek van­nak arra, hogy szét­néz­zünk, ha nem sze­ret­nénk autót bérel­ni? Hány napot érde­mes az Azori-szigeteken töl­te­ni? Milyen lát­ni­va­lók van­nak a másik szi­ge­te­ken? Milyen spor­to­lá­si lehe­tő­sé­gek van­nak ? Melyek azok az éte­lek, ita­lok, édes­sé­gek ame­lye­ket min­den­kép­pen meg kell kós­tol­ni, ha ott járunk? Hogyan készül­jön a kirán­du­lá­sá­ra, aki étel­al­ler­gi­á­val küzd?

Ezek­re és még sok más uta­zás­sal kap­cso­la­tos kér­dés­re kap­hat választ, aki úgy dönt, hogy regiszt­rál és eljön meg­hall­gat­ni. 
Az elő­adá­son főleg 3 szi­get­ről Sao Miguel­ről, Ter­ce­i­rá­ról és Pico­ról lesz szó. 
Meg­le­pe­tés ven­dé­gek rész­vé­te­lé­nek szer­ve­zé­se folya­mat­ban!

A ren­dez­vény­re a helyek limi­tál­tak ezért, aki biz­to­san sze­ret­ne ott len­ni kérem regiszt­rál­jon a magyarulazazoriszigeteken@​gmail.​com email címen vagy az Azo­ri Éden Face­book olda­lon. 
Az ese­mény­ről a leg­fris­sebb infor­má­ci­ó­kat ide kat­tint­va tud­já­tok elér­ni vagy az Eden­az­or­es ins­ta­gram olda­lun­kon. 

Várunk min­den­kit sze­re­tet­tel! Regiszt­rál­ja­tok!!

Hozzászólás