Azo­ri vul­kán­ban főtt finom­sá­gok: Fur­na­si „vul­kán­ku­ko­ri­ca” és „hús­lé nél­kü­li vul­kán­hús­le­ves” a Coz­ido.

Glu­tén­men­tes finom­sá­gok egye­ne­sen a FURNASI vul­kán­ból, nem csak glu­tén­men­te­sen táp­lál­ko­zók­nak

Fur­nas a leg­ked­vel­tebb turis­ta cél­pont a szi­ge­ten. Pon­ta Del­gádá­tól kb. 45 perc­nyi­re helyez­ke­dik el. A ter­mé­sze­ti adott­sá­gai kiemel­ke­dő­ek. És nem utol­só sor­ban ebben a város­ban készül­nek a leg­fi­no­mabb­ra párolt vul­ká­ni éte­lek.

Nagyon sok leírást olvas­tam a Fur­nas váro­sá­ra jel­lem­ző étel­ről a Coz­ido­ról.  Én kicsit más szem­szög­ből nézem ezt a külön­le­ges ételt. Ez tény­leg az a finom­ság, amit min­den­ki­nek meg kell és meg is lehet kós­tol­nia. Élel­mi­szer­al­ler­gi­á­sok­nak jó hír a coz­ido glu­tén és lak­tóz­men­tes  viszont a vege­tá­ri­á­nu­so­kat el kell kese­rí­te­nem, ez egy húsos étel. 

Mi is az a Coz­ido das Fur­nas?

A Coz­ido szó párolt húst, páro­lást jelent. Sao Miguel szi­ge­tén, a húsos Coz­ido a Fur­na­si Cal­de­i­ras­ban (kazá­nok­ban), a föld alatt 4 – 5 órán át főtt étel. A főzés­hez a ter­mé­sze­tes hőt,  a terü­let vul­ká­ni akti­vi­tá­sa biz­to­sít­ja.
Egy fém edény­ben zöld­ség és hús réte­gek vált­ják egy­mást. A zöld­sé­gek jel­lem­ző­en bur­go­nya, sár­ga­ré­pa, káposz­ta és yam gyö­kér. A hús nagyon sok­fé­le mar­ha­hús, disz­nó­hús, a disz­nó érde­kes részei mint pl. a fül, csir­ke­hús, cho­ri­zo kol­bász és  helyi véres­hur­ka.

Hogyan készül a Coz­ido?

Min­den reg­gel kb. 7 óra­kor az fur­na­si étter­mek­ben össze­ké­szí­tik egy lezárt (kuk­ta­ként műkö­dő) spe­ci­á­lis edény­be a vul­ká­ni hús­le­ves alap­anya­ga­it . Az edény­ben hús és a zöld­ség réte­gek vált­ják egy­mást. A vul­ká­ni tevé­keny­sé­get muta­tó terü­let köze­pé­re ásott és spe­ci­á­li­san kiala­kí­tott hen­ge­res göd­rök­be, helye­zik be ezt a fém edényt és föld­del leta­kar­ják.  A föld­ku­pac tete­jé­re helye­zett  táb­lák jel­zik melyik páro­ló gödör melyik étte­rem tulaj­do­na.
Kb. 4 – 5 óra szük­sé­ges a hús­nak és a zöld­sé­gek­nek, hogy a por­ha­nyós­ra páro­lód­jon.   Min­den nap 12:30 körül az étter­mek meg­bí­zott­jai kieme­lik az edé­nye­ket és elszál­lít­ják az étter­mek­be, ahol meg lehet őket kós­tol­ni. 
Mivel min­den étte­rem sza­ká­csa más­ként készí­ti el ezt az ételt, ezért min­den­hol kicsit más íze­ket kós­tol­ha­tunk. A KIMA helyi üdí­tő­ital kivá­ló kiegé­szí­tő­je a  Coz­ido­nak. A KIMA-ról itt olvas­hat­tok bőveb­ben. 

Hol készí­tik a Cozido‑t?

A Cozido‑t Fur­nas váro­sá­ban a Cal­de­i­ras das Fur­nas ( Fur­nas kazán­jai) nevű helyen készí­tik köz­vet­le­nül a Fur­nas tó mel­lett. A belé­pő­díj: 2 Euro/fő.
A tér­ké­pet lásd itt.

A Cozido-val telt fém edé­nyek kieme­lé­sé­ről és a fuma­ró­lák­kal teli terü­let­ről készí­tet­tem nek­tek néhány képet.

Hol kós­tol­hat­juk meg a Cozido‑t?

Szin­te min­den étte­rem­ben Fur­nasban. 

Milyen egyéb vul­ká­ni éte­le­ket kós­tol­ha­tunk még Fur­nasban?

A másik Fur­nasban készült külön­le­ges­ség a vul­kán­ban főtt kuko­ri­ca. Mivel elég közel lakom az egyik fuma­ró­lák­kal teli terü­let­hez, sokat járok arra. Figyel­mes let­tem néhány fehér zsák­ra, amit min­den nap az egyik kénes fuma­ró­lá­ban helyez­tek el. Egyik nap rákér­dez­tem mit rej­te­nek a zsá­kok. Elő­ször azt hit­tem, mert ez egy elég aktív kénes fuma­ró­la, ami­be a zsá­ko­kat helye­zik, hogy azért teszik oda, hogy a for­ró víz nehogy a turis­ták­ra fröccsen­jen, de nem.  A zsá­kok­ban az Azori-szigeteken ter­mett kuko­ri­cát főz­nek kihasz­nál­va a terü­let vul­ká­ni jel­le­gét. A kuko­ri­cá­kat a köze­li bódé­ban meg is kós­tol­hat­juk. Fen­sé­ges íze van. Tel­je­sen más, mint a gázon főtt kuko­ri­cá­nak. Nagyon puha és ízle­tes. Kós­tol­já­tok meg ha tehe­ti­tek! Jó étvá­gyat!

Amennyi­ben még vala­mi­re kíván­csi­ak len­né­tek az Azo­ri éte­lek­kel kap­cso­lat­ban, kér­lek írjá­tok meg nekem a kér­dé­se­i­te­ket az Azo­ri Éden face­book olda­la­mon vagy itt com­ment­ben a bejegy­zés alatt. Ha tet­szett a leírás van lehe­tő­ség like­ol­ni és meg­osz­ta­ni is. Eze­ket elő­re is köszö­nöm. 

Hozzászólás