Élmény­be­szá­mo­ló az Azo­ri uta­zás­ter­ve­ző elő­adás­ról Buda­pest­ről

Már las­san 2 éve élek Sao Miguel szi­ge­tén és min­den magyar­or­szá­gi láto­ga­tá­som alkal­má­val sok kérést kapok azzal kap­cso­lat­ban, hogy mesél­jek az otta­ni éle­tem­ről és segít­sek a szi­ge­tek­kel kap­cso­la­tos kér­dé­sek meg­vá­la­szo­lá­sá­ban. Azért, hogy ele­get tud­jak ten­ni a köve­tők kéré­se­i­nek elha­tá­roz­tam, hogy meg­szer­ve­zek egy azori-szigeteki étel­kós­to­ló­val egy­be­kö­tött uta­zást segí­tő elő­adást.

Tanul­va az elő­ző év tapasz­ta­la­ta­i­ból a 2018 őszi elő­adás szer­ve­zé­sét már bő egy hónap­pal az elő­adás előtt elkezd­tem, így a ked­venc hely­szí­ne­men az Urban­fo­od Café & Cowor­king közös­sé­gi iro­dá­ban ren­dez­het­tük meg az ese­ményt. Azért sze­re­tem ezt a helyet, mert köszön­he­tő­en Balázs­nak, aki­vel már össze­szo­kott csa­pat­ként intéz­zük eze­ket az ese­mé­nye­ket,  a szer­ve­zés gör­dü­lé­keny és pro­fesszi­o­ná­lis.  A szer­ve­zés ele­jén még nem tud­tam, hogy ilyen jól fog kijön­ni az idő­pont és az Azo­ri Éden csa­pat másik tag­ja Kati is éppen Magyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dik majd a ren­dez­vény idő­pont­já­ban, így Őt is fel­kér­tem, hogy mesél­jen nek­tek az Azori-szigeteki gaszt­ro élmé­nye­ink­ről.

A szer­ve­zés­hez ötle­tek­kel, pros­pek­tu­sok­kal, tér­ké­pek­kel és hasz­nos infor­má­ci­ók­kal a fur­na­si és a pon­ta del­ga­dai turis­ta iro­da veze­tői járul­tak hoz­zá.

Az azori-szigeteki kós­to­ló­hoz min­dent egye­dül sze­rez­tem be nek­tek. 

A cukor­ká­kért hatal­mas köszö­net Ema­nu­el Casa­do­nak és a fele­sé­gé­nek, akik mesél­tek nekem a ter­mé­ke­ik­ről és hoz­zá­já­rul­tak, hogy meg­kós­tol­has­sá­tok ti is a régi recept alap­ján csa­lá­di vál­lal­ko­zás kere­té­ben készí­tett cukor­ká­kat, kara­mel­le­ket.

Az AICEP iro­dá­hoz bár­mi­kor for­dul­tam nagyon kész­sé­ge­sen segí­tet­tek, mint most is. Az elő­adás meg­nyi­tá­sá­ra Joa­qu­im Pimpão keres­ke­del­mi és gaz­da­sá­gi taná­csost az AICEP Por­tu­gál Nagy­kö­vet­ség Keres­ke­del­mi Iro­dá­já­nak veze­tő­jét kér­tem fel, aki nagy örö­möm­re el is fogad­ta a fel­ké­rést és ked­ves sza­va­i­val segí­tet­te az elő­adá­so­mat.

Nagy örö­möm­re  a TAP érté­ke­sí­té­si veze­tő­je Szol­nok Péter is részt tudott ven­ni a ren­dez­vé­nyen emel­lett a légi­tár­sa­ság­gal kap­cso­la­tos blog­be­jegy­zé­sem átol­va­sá­sá­val és taná­csa­i­val segí­tet­te a fel­ké­szü­lé­se­met, vala­mint az elő­adá­son nyúj­tott tájé­koz­ta­tást a részt­ve­vő­ket a TAP légi­tár­sa­ság­gal kap­cso­lat­ban fel­me­rült kér­dé­sek­re.

Az Azori-szigetekre min­dig viszek magam­mal Magyar­or­szág­ról olyan éte­le­ket, ame­lye­ket nagyon sze­re­tek. Az egyik ilyen a Pet­ra­mond­ta aszalt­pa­ra­di­csom, ami biz­to­san min­dig van a bőrön­döm­ben a kiuta­zás­kor. Meg­kér­tem a csa­pa­tot, hogy az én ked­ven­ce­i­men kívül mutas­sák be a töb­bi  kivé­te­le­sen finom ter­mé­kü­ket is az elő­adá­son.

A Saját­sü­ti csa­pa­ta külön erre az alka­lom­ra ter­ve­zett ana­ná­szos és bál­nás süti­ki­szú­rók­kal emel­te az ese­mény szín­vo­na­lát.

Nekem fon­tos, hogy az Azo­ri Éden indu­lá­sa­kor nekem fon­tos embe­rek is ott legye­nek az elő­adá­son ezért hív­tam meg a Mert utaz­ni jó,utazni érde­mes oldal szer­ző­jét Kap­ri­nyák Nikit, aki az első inter­jút készí­tet­te velem az indu­lás­kor.

Egy ese­mény­nél nagyon fon­tos, hogy a kel­le­mes élmé­nye­in­ket nagyon igé­nyes for­má­ban örö­kít­sük meg a kivá­ló fotók­ról ezút­tal egy az Azori-szigeteken meg­is­mert fotó­ri­por­ter bará­tunk Bácsi Róbert (www​.robert​ba​csi​.com) gon­dos­ko­dott. Nagyon köszö­nöm min­den segí­tő­nek, hogy ez az ese­mény ilyen minő­ség­ben és szín­vo­na­lon jöhe­tett lét­re.

Sze­ret­ném külön kiemel­ni és meg­kö­szön­ni Lász­ló Kati­nak a blo­gom angol olda­lá­nak veze­tő­jé­nek, hogy  az én turis­ták­nak adott szá­ra­zabb elő­adá­so­mat kiegé­szí­tet­te egy igen íny­csik­lan­dó azo­ri gaszt­ro­él­mé­nye­in­ket bemu­ta­tó  humo­ros elő­adás­sal.  Köszö­nöm Kati!!

És ter­mé­sze­te­sen nagyon sze­ret­ném meg­kö­szön­ni a részt­ve­vők­nek, hogy ennyi­re érdek­lő­tek az Azori-szigetek iránt és 1 – 2 nap alatt a helyek be is tel­tek és a ren­dez­vé­nyünk telt­há­zas volt. Tovább­ra is biz­ta­tok min­den­kit, hogy köves­se a www​.azorie​den​.com blo­got az Azo­ri Éden Face­book vagy az Eden­az­or­es Ins­ta­gram olda­lun­kat a folya­ma­tos infor­má­ci­ók beszer­zé­se érde­ké­ben. Ha bár­ki­nek kér­dé­se len­ne, az uta­zá­sa előtt a fen­ti elér­he­tő­sé­ge­ken elér ben­nün­ket.

Az elő­adás után már annyi­ra sze­ret­tem vol­na, ha meg­kós­tol­já­tok a ked­venc Azo­ri finom­sá­ga­i­mat, hogy a nagy siet­ség­ben a Pico szi­ge­tek­ről szó­ló képes beszá­mo­lóm kima­radt az elő­adás­ból. Ezért elné­zést kérek és ígé­rem hama­ro­san írá­sos for­má­ban fogom pótol­ni ezt a beszá­mo­lót.

A kiál­lí­tott finom­sá­gok lis­tá­ját, ha sze­ret­né­tek mást is meg­kós­tol­ni itt találjátok:Cukorkák és kara­mel­lák, méz és mézes ital – Ema­nu­el Casa­do, Fur­nas
Likő­rök – Mul­her de Capo­te likőr­gyár, Ribe­ria Gran­de
Lek­vá­rok – Quin­tal dos Aco­res lek­vár­üzem, Can­de­lá­ria
Tea – Chá Gor­re­a­na tea­farm, Por­to For­mo­so
Aszalt para­di­csom és más finom kré­mek – Pet­ra­mond­ta, Buda­pest

Még egy­szer sze­ret­ném meg­kö­szön­ni min­den­ki­nek, aki segí­tett, akár csak a jelen­lé­té­vel is , hogy ez ren­dez­vény ilyen jól sike­rül­jön. Leg­fő­kép­pen a szü­le­im­nek köszö­nöm, akik min­dig min­den ötle­tem meg­va­ló­sí­tá­sá­ban támo­gat­nak.

Hozzászólás