Glu­tén­men­tes helyek, ame­lyek nagyon hiá­nyoz­tak amíg az Azori-szigeteken vol­tam

Mivel az Azori-szigeteken nem túl egy­sze­rű tar­ta­ni a glu­tén­men­tes dié­tát több­ször volt, hogy nagyon hiá­nyoz­tak az itt­ho­ni meg­szo­kott helyek és ízek. Ebben a kis bejegy­zés­ben sze­ret­ném leír­ni nek­tek, hogy itt­hon melyek a ked­venc glu­tén­men­tes és eset­leg „min­den­men­tes” helye­im. Ez az első rész remé­lem lesz időm töb­bet is írni, mert jó sok kivá­ló üzle­tet és étter­met isme­rek.

Az első és ami a leg­job­ban hiány­zott az Anyu­kám főzt­je. Sze­rin­tem nekem van a leg­jobb anyu­kám a vilá­gon és kép­zel­jé­tek, ami­kor egy beteg­sé­gem után ezt a dié­tát kel­lett kez­de­nem kikí­sér­le­tez­te a leg­jobb fogá­so­kat nekem, azóta már az egész csa­lád nagyon sze­re­ti eze­ket. Ha kéri­tek a face­boo­kon, néhány szu­per recep­tet is elárul­ha­tok nek­tek. Iste­ni­ek.
Egy másik hely, amit nagyon sze­ret­ném, ha ti is ismer­né­tek, mert egy varázs­la­tos kis étkez­de a XI. kerü­let­ben Buda­pes­ten a Say Che­ez Raw. A tulaj­do­no­sok (Mer­cé­desz és Roland) tel­jes oda­adás­sal és sok-sok sze­re­tet­tel készí­tik 100%-ban nyers, vegán, orga­ni­kus és bio alap­anya­gok­ból az éte­le­i­ket. Az én sze­mé­lyes ked­ven­cem a vegán szend­vics, soha nem gon­dol­tam vol­na, hogy egy min­den­men­tes szend­vics ennyi­re ízle­tes lehet. És a sajtok….hmmmmm azo­kat min­den­ki­nek meg kell kós­tol­nia. Amit én tapasz­ta­lok, hogy a sze­re­tet­tel készí­tett éte­lek a szer­ve­ze­tünk­re is más hatás­sal van­nak ezt az anyu­kám élte­le­i­nél meg­fi­gyel­tem és vala­mi hason­lót érez­tem itt is. Sze­ret­ném, hogy ti is érez­zé­tek a különb­sé­get!

Amit imá­dok még ezzel a kis üzlet­tel kap­cso­lat­ban, hogy a cso­ma­go­ló­anya­gok­ra is nagy figyel­met for­dí­ta­nak. Még nem talál­tam olyan helyet, ahol ennyi­re ügyel­nek a rész­le­tek­re. Sokan azt hin­né­tek, hogy a cso­ma­go­lás mind­egy, de nem így van a leg­több manap­ság hasz­ná­la­tos cso­ma­go­ló­anyag­ból a szer­ve­zet­re káros anya­gok oldód­nak bele az éte­lek­be, ami­ket később meg­eszünk ezért nagyon fon­tos, hogy oda­fi­gyel­jünk ne csak arra mit eszünk arra is miben tárol­juk, miből esszük. Nem is gon­dol­juk, milyen egész­ség­ügyi prob­lé­má­kat okoz­hat a nem meg­fe­le­lő cso­ma­go­ló­anya­gok rend­sze­res hasz­ná­la­ta.

Én anyu­kám­tól tanul­va min­dent üveg­edé­nyek­ben tar­tok ott­hon és már besze­rez­tem az Azori-szigetekre is üveg táro­ló­edé­nye­ket. Ha étte­rem­be, gyors­ét­te­rem­be megyünk, ciki-nem ciki én viszem a kis üveg­tá­ro­lót, ha haza sze­ret­nék vin­ni ételt. Tapasz­ta­la­ta­im sze­rint álta­lá­ban csak habo­sí­tott poli­szti­rol­ból készült táro­ló­kat hasz­nál­nak elvi­tel­re. Sokan a for­ró kávé­ju­kat is ilye­nek­ből isszák min­den nap. Ha sze­ret­né­tek, teszek fel erről egy az USA-ban meg­je­lent cik­ket, hogy lás­sá­tok, milyen veszé­lye­ket rejt. (Alap vég­zett­sé­gem élel­mi­szer­bio­ló­gus mér­nök, ezért min­dig is érde­kelt milyen éte­le­ket eszük, miből készül­nek a cso­ma­go­ló­anya­gok stb.)

Itt a Say Che­ez Raw-ban ha jól tudom csak 100%-ban lebom­ló cso­ma­go­ló­anya­go­kat hasz­nál­nak, ame­lyek ter­mé­sze­tes anya­gok­ból készül­nek, de erről nem kér­dez­tem a tulaj­do­no­so­kat pon­to­san, remé­lem meg­ír­ják nekem a face­boo­kon ha olvas­sák ezt a cik­ket, hogy milyen cso­ma­go­lást hasz­nál­nak, ha nem titok.

Szó­val min­den­ki­nek nagyon aján­lom – mivel nem láto­gat­hat­ja meg min­den­ki az anyu­kám iste­ni kony­há­ját – láto­gas­son el ebbe a cso­dá­la­tos kis étel­bár­ba.

Fotók: Azo­ri Éden és Say­Che­ez­Raw face­book page

A Say­Che­ez­Raw elér­he­tő­sé­ge: XI. kerü­let Buda­pest, Sza­bolcs­ka Mihály utca 7. say­che­ez­raw

Ha szi­ve­sen olvas­ná­tok még ilyen helyek­ről itt­hon és az Azori-szigeteken, vagy csak kíván­csi­ak vagy­tok vagy tet­szett és véle­ményt írná­tok a face­book olda­la­mon meg­te­he­ti­tek Azo­ri Éden

Hozzászólás