Glu­tén­men­tes süte­mé­nyek a Swe­et­De­light Buda­pest­től, ame­lyek nagyon hiá­nyoz­nak az Azori-szigeteken

Ebben a bejegy­zés­ben foly­ta­tom a soro­za­tot, azok­ról a magyar­or­szá­gi helyek­ről, sze­mé­lyek­ről, akik kivá­ló glu­tén­men­tes ter­mé­ke­ket készí­te­nek, és nagyon hiá­nyoz­nak nekem, ami­kor az Azori-szigeteken vagyok éppen. Sze­ren­csé­re nagyon sok kül­föl­di köve­tőm is van, akik egy eset­le­ges buda­pes­ti kirán­du­lá­suk alkal­má­val már tud­ni fog­ják, melyik helye­ket kell kipró­bál­ni­uk.

 A mai rész­ben sze­ret­ném nek­tek bemu­tat­ni a Swe­et­de­light Buda­pest glu­tén­men­tes süte­mé­nyei és ter­mé­kei mögött álló „süt­iva­rázs­lót” Nyer­ges Dórit.

Dóri­val tavaly talál­koz­tunk a Vio­let and the bota­n­ist cukor­vi­rá­go­kat készí­tő work­shop­ján. A work­shop nagyon szu­per volt és Dóri­val nagyon gyor­san egy hul­lám­hossz­ra kerül­tünk. Mesél­te, hogy a cukor­vi­rá­gok készí­té­sét azért jött el meg­ta­nul­ni, hogy a glu­tén­men­tes süte­mé­nye­it tud­ja szeb­bé ten­ni velük. A talál­ko­zónk után volt alkal­mam több­ször meg­kós­tol­ni Dóri süte­mé­nye­it, el kell mon­da­nom iste­ni­ek. Már szin­te hagyo­mánnyá vált, hogy ami­kor uta­zom vala­ho­vá akkor a Swe­et­de­light glu­tén­men­tes süti­je­it viszem magam­mal.

Dóri­val készí­tett inter­jú során nagyon kíván­csi vol­tam néhány kulissza­ti­tok­ra. Az első kér­dé­sem az volt, hogy mi indí­tot­ta el a glu­tén­men­tes süti­ké­szí­tés útján?

Nagyon meg­le­pő választ kap­tam. A leg­több eset­ben egy köze­li csa­lád­tag vagy maga a készí­tő küzd vala­mi­lyen egész­ség­ügyi prob­lé­má­val, ami miatt el kell kez­de­ni a glu­tén­men­tes éte­le­ket készí­te­ni ott­hon. Sze­ren­csé­re ebben az eset­ben nem így indult a tör­té­nek. Dóri kez­det­ben egy glu­tén­men­tes alap­anya­got hozott be kül­föld­ről és fel­me­rült az igény, hogy a haté­ko­nyabb érté­ke­sít­he­tő­ség érde­ké­ben kis kuta­tó­mun­kát végez­zen az alap­anyag fel­hasz­nál­ha­tó­sá­ga tekin­te­té­ten. Később már kísér­le­te­zett is ter­mé­kek­kel, elő­ször csak az adott alap­anyag­ból. Kis idő múl­va azt vet­te ész­re, hogy nagy az igény a kész­ter­mé­kek­re is. Ekkor kez­dett el iga­zá­ból azon gon­dol­koz­ni, hogy neki kel­le­ne nagyobb mennyi­ség­ben glu­tén­men­tes ter­mé­ke­ket készí­te­ni.

A követ­ke­ző kér­dé­sem­ben arra vol­tam kíván­csi kinek ajánl­ja a ter­mé­ke­it és hol talál­koz­ha­tunk velük? 

Iga­zá­ból most ala­kul még a vonal, ami­vel nagyon sze­ret­nék fog­lal­koz­ni. Az utób­bi idő­ben látom, hogy egy eskü­vőn, céges ren­dez­vé­nyen szin­te kivé­tel nél­kül talá­lunk olyan részt­ve­vő­ket, akik­nek szük­sé­gük van glutén‑, laktóz‑, min­den­men­tes ter­mé­kek­re. Sze­ret­nék ezek­re a  ren­dez­vé­nyek­re kon­cent­rál­ni. Az eskü­vő­kön és céges ren­dez­vé­nye­ken már nem rit­ka, hogy külön asz­talt szen­tel­nek a élel­al­ler­gi­á­sok­nak.

A másik nagy sze­re­lem a Baby Cake vonal. Az 1 vagy 2 éves gyer­me­kek táp­lá­lá­sá­nál még elég sok olyan, alap­anyag van, amit az anyu­kák nem sze­ret­né­nek hasz­nál­ni. Elő­for­dul­hat már a kis gyer­me­kek­nél is étel­in­to­le­ran­cia. Ezek­nek a kicsik­nek szü­le­tés­nap­já­ra, név­nap­já­ra vagy vala­mi­lyen jelen­tős ese­mény­re sze­re­tek süte­mé­nye­ket készí­te­ni egye­di igény sze­rint. Nagy öröm mikor tőlük érke­zik pozi­tív vissza­jel­zés a süte­mé­nye­im­re. A min­den­na­pok­ban is szük­ség van ezek­nek az étel­al­ler­gi­ás gyer­me­kek­nek a helyes (minél keve­sebb káros anyag­gal való) táp­lá­lá­sá­ra, erre is van meg­ol­dá­som.

Milyen vissza­jel­zé­sek van­nak a süte­mé­nye­id­del kap­cso­lat­ban?

Sze­ren­csé­re nagyon jók a vissza­jel­zé­sek. Alap­já­ban véve a ter­mé­ke­im glutén‑, és lak­tóz­men­te­sek és amit még jó tud­ni nagyon kevés cuk­rot és főként kókusz­vi­rág­cuk­rot vagy kérés­re más cukor­al­ter­na­tí­vát pl. xili­tet hasz­ná­lok. 

Mint már írtam a süte­mé­nye­ket volt sze­ren­csém több­ször meg­kós­tol­ni. 

Az egyik ilyen alka­lom egy eskü­vő­re készü­lő párok­nak szer­ve­zett süte­mény­kós­to­ló volt.  A han­gu­lat kivá­ló volt, a süte­mé­nyek pedig nagyon fino­mak.  A beszá­mo­lót erről az ese­mény­ről itt talál­já­tok. Aján­lom min­den pár­nak vagy kis­gyer­me­kes szü­lők­nek eze­ket az alkal­ma­kat, hogy meg­íz­lel­hes­sék a Swe­et­De­light Buda­pest apró­sü­te­mé­nye­it.

Ami­kor Dóri­val beszél­get­tem éppen a Diner en Blanc-ra készül­tem egy barát­nőm­mel, Virág­gal, aki már az előb­bi poszt­ja­im­ban is sze­re­pelt. Köszö­nöm neki a segít­sé­get ennél a poszt­nál is.  A fehér vacso­ra lénye­ge, hogy a részt­ve­vők­nek fehér­be kell öltöz­ni­ük az asz­talt, szé­ket, a fehér deko­rá­ci­ót, sőt még az éte­le­ket is vin­ni kell a ren­dez­vény­re.

A desszer­tet Dóri süte­mé­nye­i­ből válo­gat­tuk össze. Min­dent ala­po­san meg­kós­tol­tunk ezt lát­hat­já­tok a képe­ken is. A ked­ven­ce­im a habos süte­mé­nyek vol­tak, de iga­zá­ból nem talál­tam olyat ami ne ízlett vol­na.

A tapasz­ta­la­tom a glu­tén­men­tes ter­mé­kek­kel kap­cso­lat­ban, hogy azok kiemel­ke­dő­en fino­mak, ahol a készí­tő sok sze­re­te­tet is „bele­süt” a süte­mé­nyek­be. Ez a gon­dos­ko­dás a Swe­et­De­light Buda­pest süti­cso­dá­in nagyon érző­dik. 

Min­den­ki­nek aján­lom, hogy prób­lá­ja ki eze­ket az egész­sé­ges édes­sé­ge­ket. Jelen­leg a ter­mé­kek a Swe­et­De­light  Buda­pest  Face­book olda­lán talál­ha­tók meg. Most nagyon idő­sze­rű, hogy már a kará­csony­ra való készü­lő­dés folyik Dóri Face­book olda­lán. Érde­mes figye­lem­mel követ­ni. Én sze­mély sze­rint az uta­zá­sa­im­hoz ren­de­lek min­dig a süte­mé­nyek­ből, mert soká­ig eltart­ha­tók, és míg nem fede­zem fel abban a város­ban aho­vá éppen uta­zom a glu­tén­men­tes lehe­tő­sé­ge­ket, ezt talál­tam a leg­jobb meg­ol­dás­nak. 

Köszö­nöm Dóri­nak a beszél­ge­tést és a szu­per süte­mé­nye­ket. 

Fotók: Swe­et­de­light Buda­pest Face­book oldal, Azo­ri Éden fotó

Hozzászólás