Glu­tén­men­tes süti­le­lő helyek São Miguel szi­ge­tén I. rész

Sao Miguel szi­ge­tén azt tapasz­tal­tam, hogy min­den város­nak vagy tér­ség­nek van egy külön­le­ges süti­je. Ezek­nek a sütik­nek majd szen­te­lek egy hosszabb bejegy­zést. Saj­nos majd­nem kivé­tel nél­kül min­den édes­ség glu­tén­nel készül. Ezért elha­tá­roz­tam, hogy kör­be­já­rom a kör­nyé­ken a pék­sé­ge­ket, sütö­dé­ket hát­ha siker­rel járok és más glu­tén­re érzé­keny ide­lá­to­ga­tó­nak is tudok ezzel segí­te­ni. Leg­na­gyobb örö­möm­re Fur­nas váro­sá­ban talál­tam egy nagyon jó kis helyet: Glo­ria Moniz sütö­dé­jét. És rátal­á­tam az egyik ked­venc süte­mé­nyem­re a Que­i­ja­das de Feijão-ra – Babos süti­re.

Ez a hely azért nagyon külön­le­ges, mert a Fur­nas város tipi­kus süti­jét, a Bolos Levedos‑t (pufi sütit) is itt készí­tik a leg­fi­no­mab­ban. A szi­ge­ten kap­ha­tó más pék­sé­gek­ben készí­tett Bolos Leved­os ter­mé­ke­i­hez képest itt azt tapasz­tal­tam, gaz­da­gabb a tész­tá­ja és kicsit „nehe­zebb” jó érte­lem­ben, mint a töb­bi, de erről a süti­ről majd egy követ­ke­ző bejegy­zés­ben írok.

A ked­ves eladó mikor beme­gyek már tud­ja, hogy ezt a finom süte­ményt fogom kér­ni. Nagyon finom kicsit édes de liszt nél­kül készült édes­ség. A helyet aján­lom azok­nak is akik nem glu­tén­men­te­sen táp­lál­koz­nak. A mara­cu­jás tor­ta, a hab­csók és bár­me­lyik tor­ta nagyon finom a bará­ta­im sze­rint. A cuk­rász­da ter­mé­ke­it bár­mely nagyobb bevá­sár­ló­köz­pont­ban is meg tud­juk vásá­rol­ni. A helyet kicsit nehéz ész­re­ven­ni, mert egy hát­só kert­ben van kint­ről csak egy kis nyil a falon és egy fes­tés a föl­dön mutat­ja, hogy Glo­ria Moniz sütö­dé­jé­ben járunk ahol Bolo Levedos‑t is lehet vásá­rol­ni.

Hol talál­ha­tó pon­to­san Glo­ria Moniz Pada­ria?

Itt talál­hat­tok pon­to­sabb infor­má­ci­ót a hely­ről.

Annak aki még nem most ter­ve­zi a kirán­du­lá­sát az Azori-szigetekre, de sze­ret­né elké­szí­te­ni ezt a finom­sá­got talál­tam egy Azo­ri babos süti recep­tet. Várom a véle­mé­nye­ket és a képe­ket az ott­hon készí­tett süti­ről!

Hozzászólás