Kukoricatörés az Azori-szigeteken

Hagyo­mány­őr­ző kuko­ri­ca­tö­rés az Azori-szigeteken


A hét­vé­gén egy nagyon jó han­gu­la­tú hagyo­mány­őr­ző ren­dez­vény­re vol­tam hiva­ta­los, amit DESFOLHADA cím­mel hir­det­tek, de beval­lom első­re nem tud­tam 100%-an mi fog tör­tén­ni, de mint álta­lá­ban a szi­ge­ten szer­ve­zett ese­mé­nye­ken ezen is ott vol­tam. Már tudom ez a nálunk Magyar­or­szá­gon sem isme­ret­len kuko­ri­ca­tö­rés vagy kuko­ri­ca­fosz­tás volt, ami­kor az érett kuko­ri­ca­csö­ve­ket letö­rik a szár­ról és meg­foszt­ják a csu­hé­tól.
Az idő­já­rás­tól füg­gő­en, szep­tem­ber köze­pe, vége felé törik a kuko­ri­cát. A nagyobb gaz­da­sá­gok­ban ez gépi­e­sí­tet­ten tör­té­nik, de itt a Quin­ta do Agri­cul­tor farm­ján kéz­zel tör­tük a ter­mé­nye­ket. Nem egy egy­sze­rű mun­ka. Az ese­mény tény­leg fan­tasz­ti­kus volt ezért szok­tam mon­da­ni az ide­uta­zók­nak men­je­nek el min­den ese­mény­re, ami az útjuk­ba kerül az itte­ni kirán­du­lá­suk során. Iga­zán mara­dan­dó élmé­nyek­kel gazdagodhatnak. .

Hogyan zaj­lott az esemény?

A részt­ve­vők régi hagyo­má­nyok­nak meg­fe­le­lő szok­nyá­ban, fejü­kön ken­dő­ben a fér­fi­ak szal­ma­ka­lap­ban jelen­tek meg a ren­dez­vé­nyen. A házi­gaz­da elmond­ta mi fog tör­tén­ni és rövi­den bemu­tat­ta a far­mot majd mun­ká­ba kezd­tünk. A kuko­ri­ca­csö­ve­ket letör­tük a szár­ról és nagy fonott kosa­rak­ba tet­tük ezek­ben a fér­fi­ak fel­hord­ták, halom­ba öntöt­ték és kez­dőd­he­tett a kulo­ri­ca­fosz­tás. Ezt asszo­nyok és a gye­re­kek végez­ték. A kuko­ri­ca­csu­hét leszed­ték a kuko­ri­cá­ról. ()A csu­hé a kuko­ri­ca­cső lefosz­tott héja ) A kuko­ri­ca egy részé­nél a kuko­ri­ca­sze­me­ket lemor­zsol­ták és össze­gyűj­töt­ték a másik felét össze­köt­ve egy fából kiala­kí­tott gúlá­ra rak­ták szá­rad­ni. Sok fáj­dal­mas szár­sé­rü­lést lehe­tett sze­rez­ni ilyen­kor ter­mé­sze­te­sen én is besze­rez­tem egy elég csú­nyát. és hogy miért van ez mert a szá­radt, érdes­sé vált kuko­ri­ca­le­vél szé­le nagyon éles, 

Milyen ter­mé­kek készülhetnek/készülhettek még kukoricából?


A kuko­ri­ca­cső­höz leg­kö­ze­leb­bi leve­lek puhák és fehé­res szí­nű­ek eze­ket külön gyűj­töt­ték az asszo­nyok fel­vág­ták, meg­szí­nez­ték és láb­tör­lő készült belő­le vala­mint egy ügyes kezű fér­fi külön­bö­ző deko­rá­ci­ós esz­kö­zö­ket készí­tett belő­le. Régen a babá­kat is ezek­ből készí­tet­ték a gye­re­kek­nek. A meg­ma­radt csu­hét, mint itt a far­mon is pap­lan­ba töl­töt­ték és az ágy­ban mat­rac­ként hasz­nál­ták. Így a kuko­ri­ca min­den része fel­hasz­ná­lás­ra került. Régen ez nagyon jel­lem­ző volt, hogy nem dob­tak ki sem­mit. Aki ellá­to­gat a farm­ra az lát­hat­ja, hogy a nád­tól kezd­ve a kuko­ri­ca­csu­hé­kig min­dent fel­hasz­nál­nak. A meg­szá­rí­tott kuko­ri­cá­ból min­dig annyit mor­zsol­tak, amennyi­re szük­sé­gük volt és kis kézi­ma­lom­ban megőrölték. 

És mi tör­tént még?

Az ese­mé­nyen ter­mé­sze­te­sen kós­tol­hat­tunk kuko­ri­cá­ból készí­tett éte­le­ket is, ahogy régen készí­tet­ték vala­mint meg­néz­het­tük mit cso­ma­gol­tak kuko­ri­ca­héj­ba cso­ma­gol­va az asszo­nyok a kuko­ri­ca­me­ző­re indu­ló fér­je­ik­nek. A kuko­ri­ca­csu­hé­ba kol­bász, pap­ri­ka, kenyér került és a kosár­ká­ba került egy kis bor is mindig.

Fan­tasz­ti­kus nap volt. Én sze­mély sze­rint azt élvez­tem nagyon, hogy min­den­ki beöl­tö­zött és nagyon lel­ke­sen végig­csi­nál­ta a lépé­se­ket. Úgy lát­tam min­den­ki nagyon jól érez­te magát a kós­to­ló is kivé­te­le­sen finom volt. Jövő­re ha ebben az idő­szak­ban érkez­tek érde­mes csat­la­koz­ni nagyon élve­ze­tes prog­ram, de ha nem ekkor érkez­tek is több a far­mon szer­ve­zett prog­ram közül választ­hat­tok . Eze­ket és az egyéb prog­ram­le­he­tő­sé­ge­ket itt tud­já­tok meg­néz­ni. A lis­ta folya­ma­to­san bővül. 

Néz­zé­tek meg az ott készült képe­im­ből a válo­ga­tást fent, a képek­nek a szá­raz kuko­ri­ca jelen­lé­te iga­zán gyö­nyö­rű szí­ne­ket kölcsönzött.

A cik­kel vagy blog­gal kap­cso­la­tos véle­mé­nyek­nek nagyon örü­lök itt tud­já­tok elkül­de­ni nekem.

Az Azori-szigetekkel kap­cso­la­tos leg­fris­sebb hírek­ről az www​.azorie​den​.com blo­gon az https://​www​.face​book​.com/​a​z​o​r​i​e​d​en/ face­book olda­lon vagy bőveb­ben a https://​www​.face​book​.com/​g​r​o​u​p​s​/​a​z​o​r​i​e​d​en/ zárt cso­port­ban érte­sül­het­tek. Ins­pi­rá­ci­ó­kat egy Azori-szigeteki uta­zás­hoz az ins­ta­gram olda­la­mon talál­tok: https://​www​.ins​ta​gram​.com/​e​d​e​n​a​z​o​r​es/.

Leave a Reply