Hogyan hasz­nál­juk a par­ko­ló­au­to­ma­tát Pon­ta Del­gádá­ban? – avagy par­ko­lás Sao Miguel szigetén

Egy­sze­rű dolog­nak tűnik, de én már leg­alább 10 ember­nek segí­tet­tem hasz­nál­ni a par­ko­lók mel­let­ti auto­ma­tát. Ezért gon­dol­tam kité­rek erre néhány mon­dat­ban, hogy is hasz­nál­juk itt a parkolóautomatát.A par­ko­lás a nagyobb váro­sok­ban, kilá­tók­nál kivá­ló­an meg­ol­dott. Álta­lá­ban min­den­hol kiala­kí­tott par­ko­lók vannak,ahol sze­ret­nék, hogy par­kol­juk. Az út szé­lén ha nincs kije­lölt kilá­tó vagy par­ko­ló jobb ha nem állunk meg, nagyon balesetveszélyes.

Szó­val lás­suk az auto­ma­tát! Fon­tos, hogy csak a kije­lölt helyen par­kol­junk. Ami­kor lepar­kol­tunk ‑mielőtt elsi­et­nénk az auto­ma­tá­hoz – jegyez­zük meg az autónk rend­szá­mát, szük­sé­günk lesz rá. Pon­tok­ba szed­ve leírom, mint egy útmu­ta­tó­ban mit kell tenni.

  1. Bil­len­tyűz­ze be az autó rendszámát. 
  2. Nyom­ja le a zöld pipát.
  3. Ellen­őriz­ze mennyi ide­ig sze­ret­ne par­kol­ni és az mennyi­be fog kerül­ni. A kis táb­lán a bil­len­tyűk felett talál­ja az ár-idő táblázatot. 
  4. Dob­ja be a pénzt. (apró­pénzt)
  5. Nyom­ja le a zöld pipát újra. 
  6. Tegye a szél­vé­dő mögé a kinyom­ta­tott parkolójegyet. 

Remé­lem tud­tam segí­te­ni. Amennyi­ben hasz­nos volt a bejegy­zés kérek min­den­kit, like­ol­ja vagy ossza meg, hogy akik­nek szük­sé­ge van rá azok­hoz is eljusson. 

Ui. A szi­get néhány par­ko­ló­já­ban hagyo­má­nyos par­ko­ló­au­to­ma­tá­kat is talál­tunk, a fent emlí­tet­tek főleg Pon­ta Del­gádá­ban for­dul­nak elő. 

Leave a Reply