Hogyan jut­ha­tunk el az Azori-szigetekre? Milyen légi­tár­sa­sá­got válasszunk a kirán­du­lás­hoz? Érdemes‑e stop­o­ver opci­ót válasz­ta­ni? Hogyan készül­tem az azori-szigetekre való költözésemre?

Kiköl­tö­zé­sem uta­zá­si tapasztalatai

A köl­tö­zé­sem­kor elég sok bőrönd­del indultam/indultam útnak (a szü­le­im­mel utaz­tam, mert nekik is sze­ret­tem vol­na meg­mu­tat­ni hol lesz az új ott­ho­nom). A köl­tö­zés­nél még elég kevés uta­zá­si lehe­tő­ség közül lehe­tett válasz­ta­ni a Budapest-Ponta Del­ga­da útvo­na­lon. Elő­ször a Wizz Air – TAP Por­tugal légi­tár­sa­sá­gok kom­bi­ná­ci­ó­ját válasz­tot­tam. A Wizz Air­nél a Wizz Plus a TAP Por­tu­gál légi­tár­sa­ság­nál pedig a Busi­ness Class opci­ót válasz­tot­tam az uta­zás­hoz. Ekkor a TAP Por­tu­gál még nem üze­mel­tet­te a Budapest-Lisszabon jára­tát, amely 2017 nya­ra óta nagy­ban meg­könnyí­ti a mos­ta­ná­ban a szi­get­re uta­zók kirán­du­lá­sá­nak szer­ve­zé­sét és eme­li a kényel­mi szintet.

 A Wizz Air­nél egy Wizz Plus kate­gó­ri­ás jegy ese­té­ben 32 kg-os poggyászt lehet fel­ad­ni, és még egy nagy­mé­re­tű kézi­poggyászt is vihe­tünk magunk­kal  pl. egy kisebb tás­kát vagy kisebb sze­mé­lyes tár­gyat, fény­ké­pe­ző­gé­pet, lap­to­pot. A TAP Por­tugal viszont a Busi­ness Class jegy­tí­pus­hoz 2 db 23 kg-os bőrön­döt tár­sí­tott. Szó­val pako­lás­nál, mivel töb­ben velem utaz­tak, alkal­maz­tuk a bőrönd a bőrönd­ben mód­szert. A mód­szer lénye­ge, hogy kisebb (ult­ra light)  és az Ike­á­ban vásá­rolt össze­csuk­ha­tó bőrön­dök­be pakol­tunk és eze­ket bele­cso­ma­gol­tuk a nagyobb bőrön­dök­be kiszá­mol­va pon­to­san a kilo­gram­mo­kat, hogy nagyobb bőrön­dök súlya ne halad­ja meg a 32 kg‑t. Később, az átszál­lás­nál a kis bőrön­döt kiemel­tük és azt külön cso­mag­ként fel­ad­tuk. A töb­bi  bőrönd tar­tal­mát egy­más­ba helyez­ve ügyel­tünk arra, hogy a  fel­adan­dó bőrön­dök súlya maxi­mum 23 kg  és bőrönd mennyi­ség, uta­son­ként 2 legyen. Így elég sok sze­mé­lyes dol­got sike­rült magam­mal vinnem.

Egy digi­tá­lis cso­mag­mér­leg beszer­zé­se min­den uta­zás­nál elen­ged­he­tet­len kellék!

A hoz­zá­adott poggyászt érde­mes minél előbb – a Wizz Air­nél már a  jegy fog­la­lá­sa­kor meg­vá­sá­rol­ni. Ha az utol­só pil­la­na­tig nem tud­juk mennyi bőrön­dünk lesz a végén, akkor hagy­juk a végé­re a beszál­ló­kár­tyák nyom­ta­tá­sát. Az online módo­sí­tás új poggyász vásár­lá­sa ese­tén lénye­ge­sen olcsóbb, mint a rep­té­ren és az indu­lás előtt 3 órá­ig még hoz­zá­ad­ha­tó a foglaláshoz.

Új lehe­tő­sé­gek a TAP Ppor­tu­gál légitársasággal

De ez már a múlt. 2017 júli­us 1 óta ugyan­is a TAP PORTUGÁL légi­tár­sa­ság Buda­pest és Lissza­bon között újra üze­mel­te­ti a jára­ta­it, ezzel nagy­ban meg­könnyít­ve az azori-szigeteki  kirán­du­lás ter­ve­zé­sét Magyarországról.

A légi­tár­sa­ság szin­te min­den nap üze­mel­tet jára­to­kat Magyar­or­szág és Por­tu­gá­lia között. Az Azori-szigetekre köz­vet­len járat egy­elő­re Buda­pest­ről még nincs, így kizá­ró­lag átszál­lás­sal jut­ha­tunk el a Para­di­csom­ba. Az átszál­lás Por­tu­gá­li­á­ban Lissza­bon­ban és Por­tó­ban a leggyakoribb.

Ha egy kör­utat ter­ve­zünk Port­gá­li­á­ban, akkor javas­lom a TAPSTOPOVER” – „OTTALVÁSOS”  opci­ó­ját. Nagyon jó ötlet – ame­lyet egy a szi­ge­tek­re érke­ző kirán­du­ló­tól hal­lot­tam – hogy amennyi­ben ezt a funk­ci­ót választ­juk, a légi­tár­sa­ság fel­ajánl egy ingye­nes prog­ra­mot Lissza­bon­ban vagy Por­tó­ban pl. 3 órás város­né­zés, bór­kós­to­lás stb. Érde­mes élni vele. De ha a bor­kós­to­lást, vagy a túrá­kon kívül mást válasz­ta­nánk vagy nem STOPOVER opci­ó­val érke­zünk Lissza­bon­ba vagy Por­tó­ba, akkor érde­mes fel­ke­res­ni a helyi magyar ide­gen­ve­ze­tő­ket, akik­ről egy elő­ző cik­kem­ben már írtam bőveb­ben. Nagyon sok tájé­koz­ta­tást kap­ha­tunk Por­tu­gá­li­á­ról egy néhány órás túra során és ráadá­sul magyarul.

A repü­lő­gép csat­la­ko­zá­sok viszony­lag kis vára­ko­zá­si idő­vel működ­nek, de így is mini­mum 6 óra szük­sé­ges, hogy eljus­sunk Pon­ta Del­ga­da­ba és a repü­lő álta­lá­ban éjfél­kor ér a szigetre.

Sze­mély sze­rint a ked­venc légi­tár­sa­sá­gom a SATA Azo­ri légi­tár­sa­ság. Iga­zá­ból VIP sze­mély­nek érez­tem magam mikor velük utaz­tam, pedig nem vet­tem külö­nö­sen drá­ga jegyet az egyik kiuta­zá­som alkal­má­val sem. Még a légi­utas­kí­sé­rők­nek is meg­kö­szön­tem, hogy ilyen kel­le­mes volt az élmény. Pedig nem volt sem­mi külö­nös, csak oda­fi­gyel­tek az embe­rek­re és nagyon ked­ve­sek vol­tak mindenkivel. 

Ugyan­ezt a TAP légi­tár­sa­ság­nál is érez­tem már néhány utam során. Egy­szer az első osz­tá­lyon utaz­hat­tam a stan­dard jegyem­mel, ez egy iga­zán jó élmény volt.  A TAP néhány pro­mó­ci­ó­val is segí­ti a magya­rok uta­zá­sát Por­tu­gá­li­á­ba, álta­lá­ban az egyik ilyen év ele­jén szo­kott len­ni 15% vagy 10% ked­vez­mény a jegyek árá­ból. Érde­mes ilyen­kor vásá­rol­ni. Egy vagy két ilyen pro­mó­ció szo­kott álta­lá­ban elő­for­dul­ni. Ezzel a légi­tár­sas­ság­gal tör­té­nő uta­zás­nak sok elő­nye van a fapa­dos ter­mi­nál­vál­tás­sal járó légi­tár­sa­ság kom­bi­ná­ci­ók­hoz képest (pl. Wizz Air+ Ryan Air). A fapa­dos kom­bi­ná­ci­ók­kal való tapasz­ta­la­ta­im, hogy min­den eset­ben ter­mi­nált szük­sé­ges vál­ta­nunk, nem adhat­juk fel a csol­ma­gun­kat a tel­jes útvo­nal­ra, légi­tár­sa­ság vál­tás­kor újra be kell chec­kol­ni. A fapa­dos váró­te­rem eny­hén szól­va nem üti meg a kényel­mes vára­ko­zás­hoz szük­sé­ges szin­tet. Kevés az ülő­hely, az illem­he­lyek sok­szor nagyon nem higi­é­ni­ku­sak nem tud­tam meg­fe­le­lő éte­le­ket ven­ni pl. én aki glu­tén­men­te­sen táp­lál­ko­zom. Nem volt jó élmény. Ez inkább a tavasszal, nyá­ron és kora őszi idő­szak­ban jel­lem­ző. De ter­mé­sze­te­sen ez az én tapasz­ta­la­tom, min­den­ki­nek más a preferenciája.

A TAP Por­tu­gál­lal való uta­zás elő­nye a töb­bi kom­bi­ná­ci­ó­hoz képest

Sze­ret­ném jelez­ni, hogy az itt leír­ta­kat nem szpon­zo­rál­ja egyet­len légi­tár­sa­ság sem, ezek a saját tapasz­ta­la­ta­im. Remé­lem, hogy ezzel a kis írás­sal tudom segí­te­ni a választásotokat.

A TAP Por­tu­gál­lal való uta­zás egyik leg­na­gyobb elő­nye a jó csat­la­ko­zás mel­lett, hogy a cso­ma­gun­kat Buda­pest­ről Pon­ta Del­gádá­ig fel tud­juk adni, nagyon kényel­mes, hogy csak a kis bőrönd­del kell a repü­lő­té­ren gépet – és nem ter­mi­nált – vál­ta­nunk. Ha eset­leg vala­me­lyik gép kés­ne, mivel egy légi­tár­sa­sá­gon belül tör­té­nik, a csat­la­ko­zás bevár­ja az uta­so­kat, ez a fapa­dos légi­tár­sa­ság kom­bi­ná­ci­ók­nál nincs így (a Ryan Air-nál van­nak erre vonat­ko­zó törek­vé­sek, ha jól olvas­tam). Nem kell bőrönd a bőrönd­ben tech­ni­kát alkal­maz­nunk vagy átpa­kol­nunk a köz­tes állomáson.

Nagyon aján­lom a TAP légi­tár­sa­ság­gal való uta­zást: www​.tap​.pt

Még egy fon­tos infor­má­ció: még soha nem késett a gépem mikor SATA vagy TAP légi­tár­sa­ság­gal utaz­tam (sze­rin­tem ez csak sze­ren­cse)  a Ryan Air­rel tör­té­nő uta­zá­som során viszont sok­szor volt késés. 

A Wizz Air- Ryan Air kom­bi­ná­ció a TAP járat­in­du­lá­sa után iga­zá­ból sok­szor nem is opció sem árban sem idő­ben a TAP Por­tu­gál­hoz képest. 

Hogyan jut­ha­tunk el Pon­ta Del­ga­da­ba, ha nem Magyar­or­szág­ról indulunk?

  • SATA Azo­ri légi­tár­sa­ság gépe­i­vel Tor­on­tó­ból, Mont­re­ál­ból, Frank­furt­ból, Lissza­bon­ból, Por­tó­ból, Func­hal­ból, Lon­don (Gat­wick), Bos­ton, Pro­vi­den­ce (USA).
  • TAP Por­tu­gál légi­tár­sa­ság jára­ta­i­val Lissza­bon­ból, Portóból. 
  • Ryan Air gépe­i­vel Frank­furt­ból, Lissza­bon­ból, Por­tó­ból, Lon­don (Stans­ted), Manchester. 
  • TUI jára­tá­val Brüsszelből. 
  • Pri­mera Air jára­ta­i­val Kop­pen­há­gá­ból, Billund­ból és Allborgból. 

A 2018 tava­szán és nya­rán indu­ló új jára­tok a Ger­ma­nia légi­tár­sa­ság Düsszel­dorf­ból és a DELTA légi­tár­sa­ság New Yorkból. 

Hogyan utaz­zunk az Azo­ri szi­get­cso­por­tok között?

A szi­ge­tek közöt­ti uta­zást a SATA Azo­ri légi­tár­sa­ság­gal old­hat­juk meg leg­könnyeb­ben. Ennél a légi­tár­sa­ság­nál van egy INGYENES szi­ge­tek közöt­ti lehe­tő­ség, amely­ről egy másik cik­kem­ben olvas­hat­tok bőveb­ben itt. A tapasz­ta­la­ta­im sze­rint a szi­ge­tek közöt­ti jegyek ára fix vagy kis­mér­ték­ben emel­ke­dik, viszont az alap­ár elég bor­sos. A szi­get­cso­por­tok egyes szi­ge­tei között (pl. a köz­pon­ti szi­get­cso­port­nál) már a hajó­val való köz­le­ke­dés is választ­ha­tó opció de pl. a nyu­ga­ti és a köz­pon­ti szi­get­cso­port között a leg­jobb a repü­lő. A hajó­já­ra­to­ok nem egész évben üzemelnek. 

Remé­lem tud­tam néhány ötle­tet adni az azori-szigeteki kirán­du­lás tervezéséhez.

Ha tet­szett a bejegy­zés vagy még fel­me­rült ben­ne­tek vala­mi­lyen kér­dés írhat­tok akár itt a cikk alatt vagy az Azo­ri Éden face­book olda­la­mon eset­leg a hello@​azoriede.​com e‑mail cím­re. Képe­ket és ins­pi­rá­ci­ót a kirán­du­lá­so­tok­hoz az ins­ta­gra­mon ide kat­tint­va találtok.

Leave a Reply