Hogyan utazz ingyen a 9 Azo­ri szi­get között a SATA légitársasággal

Az elő­ző cik­ke­im egyi­ké­ben, amely­ben fel­tér­ké­pez­tem a Magyar­or­szág­ról az Azori-szigetekre indu­ló jára­to­kat emlí­tést tet­tem arról, hogy van lehe­tő­ség ingyen repü­lő­jegy igény­lé­sé­re a szi­ge­tek közöt­ti uta­zás­hoz a SATA Azo­ri légi­tár­sa­ság­tól. A hon­lap­juk erre vonat­ko­zó részé­nek átta­nul­má­nyo­zá­sa és a tömér­dek álta­la­tok erre vonat­ko­zó­an fel­tett kér­dés után, úgy dön­töt­tem utá­na­já­rok, milyen fel­té­te­lek­kel lehet ezt a típu­sú jegyet igényelni.

Néhány fon­tos tipp, tud­ni­va­ló a SATA Azo­ri légi­tár­sa­ság­gal kapcsolatban

A SATA légi­tár­sa­ság­gal eddig csak nagyon pozi­tív élmé­nye­im vol­tak, mint írtam az elő­ző cik­kem­ben is: több­ször meg is köszön­tem a légi­utas­kí­sé­rők­nek az uta­zást, mert iga­zi „ÉLMÉNY” volt a ked­ves­sé­gük és a gon­dos­ko­dá­suk a repülőn.

A légi­tár­sa­ság maga­zin­ja, „Azor­ean Spi­rit”, ami min­den hónap­ban meg­je­le­nik, sok minő­sé­gi infor­má­ci­ót tar­tal­maz, az ide­uta­zók­nak ezért javas­lom min­den­ki­nek az olvas­ga­tá­sát, ha a SATA-val uta­zik. Én min­den hónap­ban beszer­zem a leg­újabb kiadást. Az „Azor­ean Spi­rit” összes eddi­gi (ango­lul és por­tu­gá­lul nyel­vű) szá­mát letölt­he­ti­tek PDF for­má­tum­ban erre a link­re kat­tint­va.

A légi­tár­sa­ság 2 iro­dát üze­mel­tet Sao Miguel szi­ge­tén, mind­ket­tőt Pon­ta Del­ga­da­ban. Az egyik a João Pau­lo II rep­té­ren, a másik a bel­vá­ros­ban, az Ave­ni­da Infan­te Dom Hen­ri­que sugár­úton talál­ha­tó. Az iro­dák­ban a tájé­koz­ta­tás gyors és iga­zán kivá­ló. Bár­mi­lyen kér­dé­sem­re pil­la­na­tok alatt választ kaptam.

Tér­jünk vissza az ingyen repü­lő­je­gyek­re és azok igény­lé­sé­nek feltételeire. 

Mit is jelent az ingyen­jegy? Melyik szi­ge­tek között lehet­sé­ges az uta­zás, és milyen feltételekkel?

A SATA légi­tár­sa­ság pro­mó­ci­ó­já­ban lehe­tő­sé­günk van 1 jegy árán 2 szi­get meg­lá­to­ga­tá­sá­ra, vagy egy Azori-szigeteki kör­uta­zás­ra is.

Az első eset­ben – mikor 1 jegy árá­ért 2 szi­ge­tet sze­ret­nénk meg­lá­to­gat­ni – a pro­mó­ció igény­be­vé­te­le az aláb­bi fel­té­te­lek tel­je­sü­lé­se ese­tén lehetséges: 

  1. A leg­fon­to­sabb fel­té­tel a Buda­pest­ről az Azori-szigetekre uta­zók­nak, hogy ingyen szi­ge­tek közöt­ti repü­lő­jegy kizá­ró­lag akkor igé­nyel­he­tő, ha a Kon­ti­nen­tá­lis Por­tu­gá­li­á­ból az Azori-szigetekre (Sao Miguel­re vagy Ter­ce­i­rá­ra) vagy az Azori-szigetekről (Sao Miguel vagy Ter­ce­i­ra) Kon­ti­nen­tá­lis Por­tu­gá­li­á­ba szó­ló jegyünk van. Ha a jegyet egy fog­la­lás alatt vásá­rol­tuk meg Buda­pest­ről vagy másik euró­pai ország­ból, akkor ennek a pro­mó­ci­ós jegy­nek a igény­lé­se nem lehetséges.
  2. Az érke­ző vagy indu­ló szi­ge­tek: Sao Miguel vagy Ter­ce­i­ra szigete.
  3. Ha meg­ér­kez­tünk a fel­so­rolt két szi­get egyi­ké­re fon­tos, hogy 24 órán belül el kell repül­nünk a szi­get­ről a követ­ke­ző szi­get­re. A máso­dik­nak meg­je­lölt szi­ge­ten viszont nincs a légi­tár­sa­ság által kije­lölt idő­in­ter­val­lum a tar­tóz­ko­dás tekintetében.
  4. Nagyon fon­tos még, hogy az ingyen jegy igény­lé­se a Kon­ti­nen­tá­lis Por­tu­gá­li­á­ból az Azori-szigetekre való uta­zás előtt tör­tén­jen – leg­ké­sőbb köz­vet­le­nül a Kon­ti­nen­tá­lis Por­tu­gá­li­á­ból való indu­lás előtt – mert a jegy utó­lag nem igé­nyel­he­tő, illet­ve nem igé­nyel­he­tő vissza az ára. Érde­mes elő­re lekér­dez­ni a ren­del­ke­zés­re álló jegyek szá­mát az adott szi­ge­tek közöt­ti jára­to­kon, és annak függ­vé­nyé­ben vásá­rol­ni meg a repülőjegyet.
  5. Még egy infor­má­ció, ami kava­ro­dást szo­kott okoz­ni ezek­kel a jegyek­kel kap­cso­lat­ban. A Kon­ti­nen­tá­lis Por­tu­gá­li­á­ból az Azori-szigetek meg­je­lölt szi­ge­te­i­re tör­té­nő uta­zás­kor a légi­tár­sa­ság, amit igény­be veszünk lehet bár­mi­lyen légi­tár­sa­ság (TAP, Ryan Air, SATA stb.), azaz nem fon­tos SATA-val utaz­nunk az Azori-szigetekre, de a szi­ge­tek között kizá­ró­lag SATA légi­tár­sa­ság üze­mel­tet járatokat.

Hogyan és hol lehet az ingyen jegye­ket kérni?

A leg­egy­sze­rűbb módon online lehet igé­nyel­ni ango­lul, az aláb­bi lin­ken keresztül.

Ezen a lin­ken elér­he­tő a fog­la­lá­si olda­luk: https://​enc​amin​ha​men​tos​.sata​.pt/​e​n​/​H​ome

A másik lehe­tő­ség, hogy az utas ellá­to­gat a cik­kem ele­jén emlí­tett SATA iro­dák egyi­ké­be, de akkor a jegyet már csak a vissza­út­ra lehet­sé­ges ren­del­ni, ami elég rizi­kós, hiszen a jegyek csak a sza­bad helyek függ­vé­nyé­ben áll­nak rendelkezésre.

Milyen ada­tok szük­sé­ge­sek az online igényléshez?

  • Az uta­zó tel­jes neve
  • Útle­vél száma
  • Por­tu­gá­li­á­ból az Azori-szigetekre szó­ló jegy száma

Indu­lás előtt fon­tos meg­vár­nunk a SATA légi­tár­sa­ság visszaigazolását.

Máso­dik eset: Azori-szigetek közöt­ti körutazás

A máso­dik lehe­tő­ség, ha már meg­ér­kez­tünk a szi­ge­tek­re vagy ott­hon­ról ter­vez­zük a több szi­get közöt­ti uta­zást, hogy kör­uta­zás­ra fog­lal­junk jegyet. Ebben az eset­ben a SATA légi­tár­sa­ság egy szi­ge­tek köz­ti retúr­jegy árá­ért nyújt lehe­tő­sé­get több, akár 4 szi­get meg­lá­to­ga­tá­sá­ra is. Kör­uta­zás fog­la­lá­sát leg­könnyeb­ben a SATA iro­dák­ban intéz­het­jük el. Online igény­lést a SATA fog­la­lá­si olda­lán lehet megtenni.

Remé­lem tud­tam segí­te­ni, hogy minél több gyö­nyö­rű szi­ge­tet sike­rül­jön meglátogatnotok.

Leave a Reply