Hol vásá­rol­junk Sao Miguel szi­ge­tén ha min­den­evők vagyunk? És hová men­jünk, ha étel­al­ler­gi­á­ban szen­ve­dünk?

Nagyon sokan érdek­lőd­te­tek, hogy egy ilyen kicsi szi­ge­ten hol lehet élel­mi­szert vásá­rol­ni. Csi­nál­tam egy gyűj­te­ményt a szi­ge­ten lévő üzle­tek­ről. Remé­lem hasz­nos­nak talál­já­tok majd, hiszen nem keve­set – pon­to­san 3 napot – dol­goz­tam raj­ta.

Tapasz­ta­la­ta­im az üzle­tek­kel kap­cso­lat­ban

Üzle­tek étel­al­ler­gi­á­sok­nak (is)

Con­ti­nen­te az első a lis­tám­ban, azért is tet­tem elő­re, mert ez a ked­ven­cem. És a fő ked­venc a Con­ti­nen­te Modelo Pon­ta Del­gádá­ban. Ez az egyik leg­na­gyobb üzlet és itt a leg­szé­le­sebb a válasz­ték is. Nekem nagyon fon­tos, hogy olyan üzle­tet talál­jak, ahol a dié­tám­nak meg­fe­le­lő éte­le­ket is be tudok sze­rez­ni. Ez volt az egyet­len nagyobb üzlet, ahol lát­tam külön rész­le­get az étel­al­ler­gi­á­sok­nak. A Con­ti­nen­te Modelo a Par­que Atlan­ti­co bevá­sár­ló­köz­pont­ban talál­ha­tó. A Con­ti­nen­te Modelo‑t azért is nagyon sze­re­tem, mert 23:00-ig tart nyit­va az egész szi­ge­ten.

Ugyan­eb­ben a bevá­sár­ló­köz­pont­ban talál­tam egy „bio­bolt­sze­rű­sé­get” is. A bolt kíná­la­ta nem túl szé­les, de alap­anya­got a talá­lunk néhány alap­anya­got a glu­tén­men­tes és lak­tóz­men­tes éte­lek elké­szí­té­sé­hez. A Con­ti­nen­te hiper­mar­ket mel­lett talál­ha­tó ez a kis üzlet. 

Készí­tet­tem néhány képet a Continente-ben, hogy kap­ja­tok egy kis íze­lí­tőt az ott meg­vá­sá­rol­ha­tó glu­tén­men­tes, tej­men­tes ter­mé­kek­ről.

Fur­nastól elég messze van min­den hiper­mar­ket, ezért ha csak tehe­tem Pon­ta Del­gádá­ba megyek vásá­rol­ni, mert min­den sok­kal fris­sebb, mint a SOL*MAR-ban.  Én sze­mély sze­rint nem sze­re­tem a SOL*MART‑t, kicsit disz­kont Tes­co jel­le­ge van. Sok eset­ben nem talál­tam meg azo­kat a ter­mé­ke­ket, ame­lyek­hez a Continente-ben egy­sze­rű­en hoz­zá­ju­tot­tam. A hús­árú nem szép és az étel­al­ler­gi­á­sok­nak való részt sem talál­tam. 

A Fur­nasban talál­ha­tó kis bol­tok közül a SPAR a ked­ven­cem. A bolt mére­té­hez képest a kíná­lat, még glu­tén­men­tes és lak­tóz­men­tes ter­mé­kek köré­ben is kiemel­ke­dő. A gyü­möl­csök, zöld­sé­gek sok­szor még a Con­ti­nen­t­e­ben kap­ha­tó zöld­sé­gek­hez képest is szeb­bek és fris­seb­bek.

Casa Che­ia sok helyi ember­nek nagyon ked­velt bevá­sár­ló­he­lye. Én nem sok­szor vol­tam még ott. Disz­kont üzlet­nek tűnik nekem, de sok helyi ter­mé­ket is meg­ta­lál­ha­tunk.

Zöld­ség, gyü­mölcs

A piac – Mer­ca­do da Gra­ca – ahol szép gyü­möl­csö­ket, zöld­sé­ge­ket lehet kap­ni Pon­ta Del­ga­da­ban talál­ha­tó. A piac 7:00-től 14:00-ig van nyit­va. Vasár­nap zár­va. A piac bejá­ra­ta mel­lett talál­ha­tó egy külön­le­ges saj­to­kat és a turis­ták­nak is érde­kes Azo­ri finom­sá­go­kat érté­ke­sí­tő kis üzlet. Érde­mes meg­néz­ni.

Miért nem érté­ke­lik le a „csú­nyább” zöld­sé­ge­ket, gyü­möl­csö­ket?

Mivel a szi­get törek­szik arra, hogy minél job­ban önel­lá­tó legyen, a kicsit csú­nyább zöld­sé­ge­ket, gyü­möl­csö­ket, ame­lyek a szi­ge­ten terem­nek nem dob­ják ki és nem is érté­ke­lik le a lejá­ra­ti határ­idő előtt. Bizo­nyos élel­mi­sze­rek beho­za­ta­la a szi­get­re nagyon költ­sé­ges, mert a leg­több dolog hajó­val érke­zik. Szó­val nem sze­re­tik sem olcsób­ban adni, sem elpo­csé­kol­ni a helyi vagy a drá­gán beho­zott ter­mé­ke­ket. Kérek min­den­kit, hogy tart­sa ezt szem előtt, ami­kor ott vásá­rol. Nekem nagyon szim­pa­ti­kus, hogy az étter­mek és az ott élő embe­rek is nagyon büsz­kék azok­ra a ter­mé­kek­re, ame­lye­ket a szi­ge­te­ken ter­mel­nek. 

Egyéb üzle­tek lis­tá­ja és tér­kép

Liberty Ame­ri­can Store – Ame­ri­kai ter­mé­ke­ket érté­ke­sí­tő élel­mi­szer­üz­let. Ezt az üzle­tet Pon­ta Del­ga­da­ban és Ribe­i­ra Grande‑n talál­juk.
Reche­io – Élel­mi­szer­üz­let Pon­ta Del­ga­da­ban

Remé­lem az össze­fog­la­lóm sok oda­ér­ke­ző­nek fog segí­te­ni. Írjá­tok meg nekem a ti tapasz­ta­la­ta­i­to­kat az élel­mi­szer­bol­tok­kal kap­cso­lat­ban, hogy bővít­hes­sük – eset­leg javít­has­suk – a lis­tát és a tér­ké­pet.

Az Azori-szigeteken talál­ha­tó élel­mi­szer­üz­le­tek lis­tá­ja

 CONTINENTE MODELO RIBEIRA GRANDE
Rua Adol­fo Cou­tin­ho de Mede­i­ros, 9600 – 516
RIBEIRA GRANDE
Nyit­va­tar­tás: 8:00 – 23:00
MEU SUPER
Rua Dr. Fili­pe Cun­ha, Blo­co 1, R/c 
PONTA DELGADA
SOL MAR Ave­ni­da
Ave­ni­da Infan­te Dom. Hen­ri­que, 97
9500 – 764
PONTA DELGADA
Nyit­va tar­tás: 8:30 – 20:00
CONTINENTE MODELO  LAGOA
 R. Dire­ita da Atal­ha­da, 9560 – 414 LAGOA
Nyit­va tar­tás: 8:00 – 23:00
MEU SUPER
Rua da Gro­ta Hen­ri­que João nº5,
PONTA GARCA
SOL MAR CAPELAS
Rua da Gro­ta da Cadima
Est­a­cao de Ser­vi­cio BP
9545 – 108
CAPELAS
Nyit­va tar­tás: 8:30 – 20:00
CONTINENTE MODELO PONTA DELGADA
R. da Juven­tu­de 38, 9500 – 211 
PONTA DELGADA
Nyit­va tar­tás: 8:00 – 23:00
MEU SUPER
Rua Dr. Fred­eri­co Moniz Pere­i­ra, nº 49FURNAS
SOLMAR  CENTRO DA VILARUA SIMOES DE ALMEIRA, 44
VILA FRANCA DO CAMPO
Nyit­va tar­tás: 8:30 – 20:00
Con­ti­nen­te Modelo Fajã de Bai­xo
Rua do Loreto, 1, 9500 – 452
 Fajã de Bai­xo
Nyit­va tar­tás: 8:00 – 23:00

MEU SUPER
Lar­go do Muni­cí­pio nº POVOACAO
SOLMAR FAJA DE BAIXOAVENIDA DUARTE VIVEIROS, 1 9500 – 441 
PONTA DELGADA
Nyit­va tartás:8:30.20:00

MEU SUPER
Rua Trin­da­de, nº 50LAGOA
SOLMAR LIVRAMENTO
Rua Pad­re José M. Barc­elos, 1A
9500 – 725
PONTA DELGADA
Nyit­va­tar­tás: 8:30 – 20:00
SOLMAR PROVOACAO
Rua Pad­re Joao Mede­i­ros, 1
9650PROVOACAO
Nyit­va tar­tás :8:30 – 20:00
Casa Che­ia
Lar­go São Sebas­tião 6
Rabo de Pei­xe
SPAR
Regi­o­nal nº139
Can­de­lá­ria
SOLMAR RIBEIRA GRANDEESTRADA DA RIBEIA GRANDE, Km 8
960 – 102 
RIBEIRA GRANDE
Nyit­va tar­tás: 9:00 – 21:00
Casa Che­ia
Rua Car­de­al D. Hum­ber­to de Mede­i­ros
Arri­fes
SPAR
Lg. do Ros­sio, nº34
Cap­el­as
SOL MAR SAO GONCALO
Rua de Sao gonca­lo, 223
9500 – 343
PONTA DELGADA
Nyit­va tar­tás: 9:00 – 22:00
Casa Che­ia
Rua Cid Laval, 92 – Pon­ta Del­ga­da
Rua Mer­ca­dor­es, 13 - Pon­ta Del­ga­da
Rua Cid Laval, 92 – Pon­ta Del­ga­da
Est­ra­da Regi­o­nal, 29 B – Pon­ta Del­ga­da
SPAR
Rua da Igreja, nº2
Fajã de Cima
SOLMAR VALADOS
Rua Antó­nio Resen­des Tavar­es, 9
Arri­fes 9500 – 367
PONTA DELGADA
Nyit­va tar­tás: 9:00 – 21:00
Casa Che­ia
Rua Cida­de da Ribe­i­ra Gran­de 25
 Ribe­i­ra Gran­de 
SPAR
Rua Mau­rí­cio Antó­nio de Fraga, nº1
Pon­ta Del­ga­da
SOLMAR VILAFRANCA DO CAMPO
Ave­ni­da das Com­ni­da­des Emig­ran­tes
9680
VILA FRANCA DO CAMPO
Nyit­va tar­tás: 8:30 – 21:00
Casa Che­ia
Rua 25 de abril
Lagoa
SPAR
Rua das Águ­as Quen­tes, nº23
Fur­nas

Casa Che­ia
Rua Teó­fi­lo Braga, 8
Vila Fran­ca do Cam­po
SPAR
R. Dire­ita nº60
 Nor­des­te

Casa Che­ia
Rua Pad­re José Tavar­es, 12
 Fur­nas


Casa Che­ia
Rua Coope­ra­ti­va San­to Antão
Pon­ta Garça


Casa Che­ia
Rua Inf Sag­res, 20
 Povo­ação


Casa Che­ia
Rua Dou­tor Antó­nio Alves Oli­ve­i­ra, 16
 Nor­des­te


Casa Che­ia
Rua Ribe­i­ra, 2
 Água de Pau


Hozzászólás