Kará­cso­nyi idő­szak vége az Azori-szigeteken – Janu­ár 6, Víz­ke­reszt, Király­tor­ta (Bolo Rei), Király­nő­tor­ta (Bolo Rain­ha)

Janu­ár 6, Víz­ke­reszt

Mit ünnep­lünk Víz­ke­reszt­kor? Milyen hagyo­má­nyok kap­cso­lód­nak ehhez az ünnep­hez Magyar­or­szá­gon és Por­tu­gá­li­á­ban?

Víz­ke­reszt nap­ja janu­ár 6‑a, ekkor ér véget a kará­cso­nyi ünnep­so­ro­zat, ami 12 napon át tart. Ez a nap jel­zi a far­san­gi idő­szak kez­de­tét is. Magyar­or­szá­gon ezen a napon fon­tos, hogy lebont­suk a kará­csony­fát. A hagyo­mány sze­rint az örök­zöld növé­nyek­ben így a kará­csony­fá­ban is jó szel­le­mek élnek és áldást, jó ter­mést hoz­hat­nak, viszont ha eddig az idő­pon­tig nem adjuk vissza a ter­mé­szet­nek nem érvé­nye­sül­nek ezek a jó ener­gi­ák.

Víz­ke­reszt­kor emlé­ke­zünk meg a nap­ke­le­ti böl­csek­ről  (3 bölcs király­ról) Gás­pár­ról, Meny­hért­ről és Bol­di­zsár­ról. Nem tudom más orszá­gok­ban ünneplik‑e a név­na­po­kat, de Magyar­or­szá­gon janu­ár 6‑a Gás­pár, Meny­hért és Bol­di­zsár nap­ja.  Az evan­gé­li­um sze­rint a böl­csek a bet­le­he­mi csil­la­got követ­ve men­tek Júde­á­ba, hogy kife­jez­zék hódo­la­tu­kat a zsi­dók újszü­lött kirá­lyá­nak. Miu­tán Jeru­zsá­lem­ben hiá­ba keres­ték, Heró­des király Bet­le­hem­be küld­te őket, ahol meg­ta­lál­ták a gyer­me­ket, aki­nek ara­nyat, töm­jént és mir­hát aján­dé­koz­tak.

Olasz­or­szág­ban ekkor érke­zik a Befa­na vagy­is a Jóbo­szor­kány és aján­dé­kot hoz a gye­re­kek­nek. Orosz­or­szág­ban ezen a napon kez­dő­dik a kará­cso­nyi idő­szak. Leg­több ország­ban a koro­na ala­kú süte­mé­nyek a nap fősze­rep­lői. Spa­nyol­or­szág­ban a süte­mény neve Ros­cón de Reyes, Görög­or­szág­ban – Vasi­lop­ita, Fran­cia­or­szág­ban, Svájc­ban – Galet­te des Reis és Por­tu­gá­li­á­ban a Bolo-Rei.

Bolo-Rei – A Por­tu­gá­lok Kará­cso­nyi Süte­mé­nye

Por­tu­gá­lia és az Azori-szigetek kará­cso­nyi süte­mé­nye a Bolo-Rei magyar for­dí­tás­ban a Király­tor­ta, amely egy kalács­fé­le vagy talán még job­ban hason­lít egy gyü­mölcs­ke­nyér­re. A magyar hosszú­kás bejg­li­vel ellen­tét­ben a Por­tu­gá­lok egy kerek szí­nes süte­ményt esz­nek kará­csony­kor és víz­ke­reszt­kor. A Bolo Rei‑t novem­ber köze­pé­től lehet meg­vá­sá­rol­ni, szép szí­nes kará­cso­nyi cso­ma­go­lás­ban. A süte­mény­be mazso­lát és külön­fé­le mago­kat süt­nek a tete­jé­re pedig szí­nes kan­dí­ro­zott gyü­möl­csö­ket helyez­nek. Álta­lá­ban a három­ki­rá­lyok nap­já­ig a (Dia de Reis-ig) fogyaszt­ják. „A keresz­tény legen­da sze­rint más jelen­tést is tulaj­do­ní­ta­nak a süte­mény kül­le­mé­nek: arany­ló kér­ge az ara­nyat, a gyü­möl­csök a mir­hát, az illa­ta pedig a töm­jént szim­bo­li­zál­ja, eze­ket a nap­ke­le­ti böl­csek aján­dé­koz­ták a kis­jé­zus­nak. A szí­nes kan­dí­ro­zott gyü­möl­csök a drá­ga­kö­ve­ket szim­bo­li­zál­ják a koro­nán. A süte­mény­be szok­tak egy lóba­bot (fava) bele­süt­ni, és aki meg­ta­lál­ja, az vásá­rol­ja a jövő évben ezt az édes­sé­get a csa­lád­nak, más hie­del­mek sze­rint, aki rálel a bab­ra annak sze­ren­csé­je lesz egész évben vagy Ő lesz a nap kirá­lya. Régeb­ben kis király ala­kú műanyag figu­rá­kat, kitű­ző­ket stb. is sütöt­tek a süte­mény­be, de ezt már a EU‑s biz­ton­sá­gi sza­bá­lyo­zá­sok miatt nem teszik. (Ame­ri­ká­ban való­szí­nű, hogy a Por­tu­gál közös­sé­gek­ben ezt a hagyo­mányt nem őrzik ott ugyan­is még a Kin­der­to­jást is til­tott ter­mék, mert lenyel­he­tik a gye­re­kek a kis műanyag aján­dé­ko­kat.) A lóba­bot a legen­da sze­rint azért sütik a süte­mény­be, mert ami­kor a nap­ke­le­ti böl­csek meg­ér­kez­tek Jézus­hoz nem tud­ták eldön­te­ni ki legyen az aki első­ként meg­aján­dé­koz­za az újszü­löt­tet és egy pék­nek az jutott eszé­be, hogy egy kalács­ba egy lóba­bot süt és a kalá­csot három rész­re oszt­ják és ame­lyi­kük meg­ta­lál­ja azé a meg­tisz­tel­te­tés. „Bolo do Rei női vál­to­za­ta a Bolo do Rain­ha (király­nő­tor­ta), ami kan­dí­ro­zott gyü­möl­csök nél­kül, kizá­ró­lag ola­jos mag­vak­kal készül.”

A Kará­cso­nyi Süte­mény Recept­je

Ha a képek és a leírás alap­ján ked­ve­tek len­ne jövő­re ott­hon elké­szí­te­ni ezt a por­tu­gál édes­sé­get a BOLO DO REI RECEPTJÉT itt talál­já­tok.

Ebben az évben kós­tol­tam meg elő­ször ezt a süte­ményt egy Por­tu­gál bará­tom­nak Nuno­nak köszön­he­tő­en (Köszö­nöm), aki a csa­lá­dom­nak aján­dé­ko­zott az Azori-szigeteken egy szép cso­ma­go­lá­sú Bolo Rei‑t, amit itt­hon Magyar­or­szá­gon fogyasz­tot­tunk el kará­csony­kor. Nagyon ízlett. Min­den­ki­nek aján­lom, hogy kós­tol­ja meg. A leg­több azo­ri cuk­rász­da egye­di cso­ma­go­lá­sú Bolo Rei‑t készít. Sok helyen akár sze­let­ben is meg­kós­tol­hat­juk, nem kell az egész süte­ményt meg­vá­sá­rol­ni. Min­den­ki­nek aján­lom, hogy kós­tol­ja meg. Glu­tén­men­tes ver­zi­ót nem talál­tam belő­le saj­nos így a  csa­lá­dom tag­jai vol­tak a fő minő­sé­gi ellen­őrök. 

For­rás:
http://​www​.cook​ta​.hu/​h​i​r​/​2​0​1​8​0​1​0​6​-​e​g​y​-​i​g​a​z​a​n​-​k​i​r​a​l​y​-​s​u​t​e​m​e​n​y​-​g​a​s​p​a​r​-​m​e​n​y​h​e​r​t​-​e​s​-​b​o​l​d​i​z​s​a​r​-​k​e​d​v​e​nce
http://​www​.select​fo​od​.hu/​2​0​1​1​/​1​2​/​b​o​l​o​-​r​e​i​-​k​i​r​a​l​y​t​o​r​t​a​.​h​t​m​l​#​.​W​l​E​5​W​q​j​i​ZPZ
http://​por​tu​gu​es​e​di​ner​.com/​t​i​a​m​a​r​i​a​/​b​o​l​o​-​r​ei/

Hozzászólás