Kedv­csi­ná­ló egy azori-szigeteki fut­ball­meccs­hez – élmény­be­szá­mo­ló egy olva­sónk tol­lá­ból

Egy jó blog­hoz véle­mé­nyem sze­rint elen­ged­he­tet­len, hogy kíván­csi­ak és befo­ga­dók legyünk min­den új dolog iránt. Ese­ten­ként még olyan dol­gok iránt is, amik első­re nem tűn­nek szá­munk­ra izgal­mas­nak. Én így vol­tam a lab­da­rú­gás­sal.

Néhány hónap­ja azon­ban az Azori-szigeteken óri­á­si hír­nek szá­mí­tott, hogy az egyik csa­pat nagyon jól sze­re­pelt és az első ligá­ba jutott, ekkor meg is osz­tot­tam róla egy rövid hírt az Azo­ri Éden Face­book olda­lon, de ennyi volt.

Majd néhány hete egy nagyon ked­ves olva­sóm (Dani)  kér­dez­te, hogy mikor fogok az azo­ri fut­ball­ról írni. Figye­lem­be szok­tam ven­ni a cik­kek írá­sá­nál az olva­só­im kéré­sét, de a foci saj­nos elég távol áll/állt tőlem. Dani írt nekem arról, hogy mikor itt kirán­dult Sao Migue­len sike­rült eljut­nia egy fut­ball mér­kő­zés­re itt a sta­di­on­ba és milyen jó élmé­nyek­kel tért haza.

Meg­kér­tem, hogy írjon nek­tek erről és az azo­ri foci­ról egy ven­dég­cik­ket. A cikk egy kis idő múl­va el is készült és mond­ha­tom kivá­ló lett, sike­rült átad­nia az átélt élményt (szá­mom­ra biz­to­san), oly­annyi­ra, hogy nekem is ked­vem támadt kilá­to­gat­ni a követ­ke­ző nagy­sza­bá­sú mér­kő­zé­sek egyi­ké­re. Most ti is elol­vas­hat­já­tok Dani ösz­tön­ző írá­sát, aki­nek ezúton is nagyon köszö­nöm, hogy fel­kel­tet­te a kíván­csi­sá­go­mat az azo­ri fut­ball iránt és meg­ír­ta nek­tek ezt a nagy­sze­rű össze­fog­la­lót.

Az Azori-szigeteki fut­ball bra­vúr – San­ta Clara csa­pa­ta az első ligá­ban

2018 máju­sá­ban vált biz­tos­sá, hogy 15 év után újra a por­tu­gál baj­nok­ság első osz­tá­lyá­ban, a leg­job­bak között sze­re­pel­het a C.D. San­ta Clara lab­da­rú­gó­csa­pa­ta. Az Azori-szigetek leg­ne­ve­sebb klub­já­nak szur­ko­lói talán leg­me­ré­szebb álma­ik­ban sem gon­dol­hat­ták, hogy a csa­pat ilyen remek játék­kal – ezüst­ér­met sze­rez­ve – kihar­col­ja a fel­ju­tást. Az elmúlt évek­ben rend­re a máso­dik vonal közép­me­ző­nyé­ben fog­lal­tak helyet, vol­tak 15.-ek, 16.-ak, sőt elő­for­dult az is, hogy köze­lebb áll­tak a har­mad­osz­tály­ba tör­té­nő kiesés­hez, mint az első ligá­ba való fel­ju­tás­hoz. Ilyen előz­mé­nyek után sokan okkal mond­ják azt, hogy ez az ered­mény egy iga­zi cso­da. A cso­da idén immár a Liga NOS küz­del­mei során foly­ta­tód­hat, és ha csak az eddig leját­szott 4 baj­no­ki for­du­lót néz­zük, akkor az 1 győ­ze­lem, 2 dön­tet­len és 1 vere­ség­gel 8. helyen álló a csa­pat siker­szé­ri­á­ja foly­ta­tó­dik is.

A Por­tu­gál fut­ball nagy­ágyúi Sao Miguel szi­ge­tén

Az idei sze­zon egyéb­ként iga­zi cse­me­gé­ket tar­to­gat a fut­ball­ra­jon­gók­nak, ugyan­is a San­ta Clara ven­dé­ge lesz töb­bek között a por­tu­gál lab­da­rú­gás világ­hí­rű „nagy hár­ma­sa” az SL Ben­fi­ca, a Sport­ing Lissza­bon és az FC Por­to. Az emlí­tett csa­pa­to­kat alig­ha kell bemu­tat­ni a foci sze­rel­me­se­i­nek, hiszen több­szö­rös BEK (Baj­nok­csa­pa­tok Európa-kupája, más néven BL (Baj­no­kok Ligá­ja)), KEK (Kupa­győz­te­sek Európa-kupája) és UEFA kupa (Euró­pa Liga) győz­te­sek­ről beszé­lünk, akik nem vélet­le­nül kap­ták a fen­ti, kicsit sem sze­rény jel­zőt hazá­juk­ban. Velük kap­cso­lat­ban szin­te pél­da nél­kü­li rekord Euró­pá­ban, hogy az eddig meg­ren­de­zett 84 por­tu­gál baj­no­ki idény­ből 82‑t nyer­tek meg (csak a Bele­nen­ses 1946-ban és a Boa­vis­ta 2001-ben tudott 1 – 1 baj­no­ki címet sze­rez­ni) vala­mint ezek a klu­bok az egye­dü­li­ek, akik sosem estek ki az első osz­tály­ból. A  jó hír az, hogy „nagy hár­mas” tag­jai nem­so­ká­ra, vár­ha­tó­an az aláb­bi idő­pon­tok­ban Sao Miguel­re láto­gat­nak:

  • a Sport­ing Lissza­bon 2018. novem­ber 4‑én 17.00-kor,
  • az FC Por­to 2018. decem­ber 16-án 16:00-kor
  • és az SL Ben­fi­ca 2019. janu­ár 12-én 16:00-kor.

Azok­nak, akik eze­ken az idő­sza­kok­ban az Azori-szigeteken tar­tóz­kod­nak vagy egy azo­ri uta­zá­son gon­dol­kod­nak, külön aján­lom eze­ket a mér­kő­zé­se­ket.

Tavaly szep­tem­ber­ben felejt­he­tet­len élmény­ben volt részünk, ugyan­is az Est­a­dio de Sao Miguel­ben részt vehet­tünk az Uniao Madei­ra elle­ni rang­adón. A „szom­széd­vá­rak” csa­tá­ját izgal­mas vég­já­ték­kal, az utol­só perc­ben szer­zett gól­lal nyer­ték meg a haza­i­ak, 2 – 1‑re. A mér­kő­zés­re pár euró­ért cse­ré­be lehe­tett belé­pő­je­gyet kap­ni, amely a magyar­or­szá­gi jegy­árak­hoz képest olcsó­nak szá­mít! Nagyon szép gesz­tus volt, hogy a höl­gye­ket ingyen enged­ték be a sta­di­on­ba. Egyéb­ként nincs szük­ség szur­ko­lói kár­tyá­ra és véna­szken­ner­re sem.  

A helyi­ek elké­pesz­tő­en jófe­jek és barát­sá­go­sak, és összes­sé­gé­ben elmond­ha­tó az egész sta­di­on­ról, hogy nagyon csa­lá­di­as han­gu­la­tú. Szo­mo­rú­an tapasz­tal­tuk viszont, hogy itt sem menő a szo­tyi­zás, de a helyet­te fogyaszt­ha­tó olaj­bo­gyó iga­zi külön­le­ges­ség. Hason­ló­an tet­sze­tős a klub piros-fehér szí­ne­i­ben pom­pá­zó pop­corn is. Egy sálat 10 euró­ért vásá­rol­tam a sta­di­on bolt­já­ban, ez vala­mi­vel keve­sebb, mint az euró­pai baj­nok­sá­gok­ban meg­szo­kott. A sta­di­on egyéb­ként mind gya­log, mind autó­val könnyen meg­kö­ze­lít­he­tő és a par­ko­lás sem jelent gon­dot.

Az Azori-szigeteki lab­da­rú­gás magyar vonat­ko­zá­sai

Talán keve­sen tud­ják, de a csa­pat­nak magyar kötő­dé­se is van, ugyan­is Vin­c­ze Ist­ván (1998 – 2000) és Vayer Gábor (2001 – 2004) sze­mé­lyé­ben két válo­ga­tott játé­ko­sunk is erő­sí­tet­te a San­ta Clara csa­pa­tát. Érde­kes­ség, hogy mind­két idő­szak­ban az első osz­tály­ban sze­re­pelt a csa­pat.

Az Azori-szigetek kiemel­ke­dő játé­ko­sa – az „Azo­ri sas”  szár­nya­lá­sa

Ha Azori-szigetek és foci, akkor min­den­kép­pen érde­mel pár szót a 90’-es és 2000-es évek egyik kiemel­ke­dő játé­ko­sa, Pau­le­ta (tel­jes nevén: Ped­ro Miguel Car­rei­ro Resen­des), Por­tu­gá­lia 88-szoros válo­ga­tott játé­ko­sa. Pau­le­ta Pon­ta Del­ga­da szü­löt­te és kar­ri­er­jét a San­ta Clara csa­pa­tá­ban kezd­te, majd Estoril, Sala­man­ca, La Coru­na és Bor­deaux érin­té­sé­vel jutott el a Paris Saint Ger­ma­in­be. Pau­le­ta örök­re beír­ta magát a por­tu­gál lab­da­rú­gás tör­té­ne­lem­köny­vé­be, hiszen 47 válo­ga­tott­ban szer­zett gól­já­val a mai napig a 2. helyen áll az örök gól­lö­vő­lis­tán. Meg­elő­zi a por­tu­gál fut­ball legen­dá­it, pél­dá­ul Luis Figot vagy Euse­bi­ot is, és csak Cris­ti­a­no Ronal­do elő­zi meg. Pau­le­ta soha nem felej­tet­te el, hogy hon­nan indult, hiszen min­den gól­ja után szét­tárt karok­kal ünne­pelt, ezzel utal­va az Azori-szigetek zász­la­já­ra. Az „Azo­ri sas”  pálya­fu­tá­sa során közel 300 alka­lom­mal csa­pott le, ami egé­szen elké­pesz­tő adat (527 meccs / 279 gól).

Összes­sé­gé­ben azt gon­do­lom, hogy érde­kes kiegé­szí­té­se lehet egy Azori-szigeteki kirán­du­lás­nak egy C.D. San­ta Clara mér­kő­zés, kivá­ló kikap­cso­ló­dást jelent­het egy jó han­gu­la­tú, iga­zi por­tu­gál meccs, ahol a sta­di­on fes­tői kör­nye­zet­ben helyez­ke­dik el, a pop­corn édes, szo­tyi­héj helyett pedig az olaj­bo­gyó mag­ját köp­köd­he­ti az ember.

A cikk elké­szí­té­sé­hez for­rás­ként a cikk író­já­nak Dani­nak saját fotó­it és a Ped­ro Miguel PAULETA hiva­ta­los face­book olda­lá­nak fotó­it haszn­nál­tuk fel. Köszön­jük!

Az Azo­ri Éden blog író­já­nak beszá­mo­ló­ja saját Azo­ri foci­él­mé­nyé­ről

Teg­nap éle­tem első fut­ball­meccsén vet­tem részt São Migue­len. Egy olva­sóm Dani ajánlására-akinek a cik­két fent olvas­hat­já­tok az ő azo­ri foci­él­mé­nye­i­ről és aki­nek ezúton is köszönöm-tegnap kilá­to­gat­tam egy fon­tos meccs­re az FC Por­to mér­kő­zött a helyi ugyan­csak 1.osztályban ját­szó CD San­ta Clara csa­pa­tá­val. Nagyon izgal­mas mér­kő­zés volt és CD San­ta Clara csa­pa­ta nagyon jól ját­szott. Az FC Por­to nyert 2:1‑re de nem sokon múlott. Sze­ren­csé­re egy foci­ban jár­tas bará­tom volt velem így min­dig tud­tam mi tör­té­nik. Köszö­nöm Nuno a szu­per “első” foci­él­ményt! Min­den­ki­nek csak aján­la­ni tudom, egy Azori-szigeteki foci­meccs meg­lá­to­ga­tá­sát.

Ha több, az Azori-szigetekkel kap­cso­la­tos cik­ket sze­ret­né­tek olvas­ni, vagy csak érte­sül­ni sze­ret­né­tek a leg­fris­sebb prog­ra­mok­ról újdon­sá­gok­ról innen Sao Miguel szi­ge­té­ről, akkor köves­se­tek ben­nün­ket az Azo­ri Éden Face­book olda­lun­kon, az Eden­az­or­es Ins­ta­gram olda­lun­kon vagy a www​.azorie​den​.com blo­gon.
 

Hozzászólás