KIMA ‑amit min­den­ki­nek meg kell kós­tol­nia

Az abszo­lút ked­venc üdí­tő­ita­lom az Azo­ri szi­ge­ten a KIMA.

A KIMA mara­cu­já­ból készült szén­sa­vas ital. Bio­lány révén nem sza­bad­na ilye­ne­ket innom, de ez annyi­ra jóó­ó­óó. Min­den­ki, aki eddig meg­kós­tol­ta imád­ta. 

A KIMÁ‑t leg­jobb tudo­má­som sze­rint Pon­ta Del­gá­bá­ban gyárt­ják a Melo Abreu üzem­ben. Ez az üzem azo­ri sört is gyárt.

Nagyon fur­csa, hogy a KIMÁt bár min­den­ki nagyon sze­re­ti nem vagy csak rit­kán lehet kisebb üzle­tek­ben kap­ni, viszont min­den étte­rem­ben Sumo de Mara­cu­ja néven vagy a Sumo (gyü­mölcs­lé) kate­gó­ria alatt lehet meg­ta­lál­ni az ital­la­pon.

Min­den­ki­nek aján­lom, hogy még ha nem is eszik, iszik szén­sa­vas ita­lo­kat álta­lá­ban ezt kós­tol­ja meg.

FRISS HÍR!

Egy kis kávé­zó­ban ráta­lál­tam a KIMA ana­ná­szos vál­to­za­tá­ra. Iste­ni!!! Azt kell mon­da­nom, hogy ha nem is jobb, mint a mara­cu­jás vál­to­zat, de leg­alább annyi­ra jó.

A kávé­zó, ahol Pon­ta Del­ga­da­ban meg­kós­tol­hat­já­tok ezt finom üdí­tőt itt talál­ha­tó:

Taba­ca­ria Espe­ran­ca
Rua Dr.Gil Mont Alver­ne Sequ­e­i­ra n.11
9500 – 199 Pon­ta Del­ga­da
Sao Miguel (Aco­res)

Hozzászólás