Láto­ga­tás az Azo­ri Mini Miku­lá­sok föld­jén avagy prog­ram­aján­ló decem­ber­ben az Azori-szigetre érke­zők­nek

Az egy év alatt, amit az Azori-szigeteken töl­töt­tem azt tapasz­tal­tam, hogy a lako­sok min­den alkal­mat meg­ra­gad­nak az ünnep­lés­re. Kará­csony köze­led­té­vel decem­ber­ben egy­re több szá­mom­ra, és a csa­lá­dom szá­má­ra is élve­ze­tes prog­ra­mon tud­tunk részt ven­ni. Az egyik ilyen prog­ram a miku­lás­ru­há­ba öltö­zött óvo­dá­sok és isko­lá­sok fel­vo­nu­lá­sa volt Ribe­i­ra Gran­den. A ren­dez­vé­nyek­be álta­lá­ban elő­sze­re­tet­tel von­ják be a fia­ta­lo­kat, gye­re­ke­ket és idő­se­ket. Néhány nap­ja egy inter­ne­tes por­tu­gál por­tál prog­ram­aján­ló­já­ban let­tem figyel­mes egy ren­dez­vény­re, amit a javu­ló por­tu­gá­lom­nak köszön­he­tő­en (köszö­net érte a leg­jobb por­tu­gál tanár­nak: Krisz­ti­ná­nak és az ő szu­per Por­tu­gá­lul taní­tó face­book olda­lá­nak – az új évre a foga­dal­mam, hogy sok­kal inten­zí­veb­ben fogok por­tu­gá­lul tanul­ni) nagy­já­ból sike­rült meg­fej­te­nem. Egy olyan ese­mény­ről volt szó, amin sok miku­lás­ru­há­ba öltö­zött ember fog fut­ni, vagy sétál­ni és a Ren­dez­vény hely­szí­ne Ribe­i­ra Gran­de lesz.

Ribe­i­ra Gran­de – ha jól tudom – a máso­dik leg­né­pe­sebb város Sao Miguel szi­ge­tén, gyö­nyö­rű főtér­rel és egy káp­rá­za­tos temp­lom­mal a köz­pont­ban. Mikor oda­ér­tünk a téren és a ten­ger­re néző park­ban egy nagyon impo­záns bet­le­hem volt fel­ál­lít­va. A fur­na­si után sze­rin­tem a máso­dik leg­szebb bet­le­hem volt a szi­ge­ten. Az Azori-szigeteken főleg kato­li­kus val­lá­sú­ak az embe­rek, ezért sok, ehhez a val­lás­hoz kap­cso­ló­dó tra­dí­ci­ó­val ren­del­kez­nek. Az azori-szigeteki kará­cso­nyi tra­dí­ci­ók­ról itt a blo­go­mon köz­vet­le­nül kará­csony előtt meg­je­le­nő bejegy­zé­sem­ben olvas­hat­tok majd. Jelent­kez­ze­tek be az Azo­ri Éden Face­book olda­lam­ra vagy az Eden­az­or­es Ins­ta­gram olda­lam­ra, hogy min­dig érte­sül­je­tek a leg­újabb bejegy­zé­sek­ről. Vissza a San­ta Claus fesz­ti­vál­hoz. Min­den fesz­ti­vá­lon, amin eddig sike­rült részt ven­nem a fel­vo­nu­lás mene­te a követ­ke­ző volt: elöl men­tek a gye­re­kek, utá­nuk a fia­ta­lok, és a menet végén az idő­seb­bek. Itt a menet élén vonult egy kará­cso­nyi deko­rált autó­val és néhány kis­mi­ku­lás­sal a fedél­ze­ten az „iga­zi” Miku­lás, utá­na jöt­tek isko­lán­ként a miku­lás­ru­há­ba öltöz­te­tett diá­kok a taní­tó­né­nik­kel, és vár­tuk a töb­bi­e­ket is de a gye­re­kek csak jöt­tek, jöt­tek és jöt­tek.

A fel­vo­nu­lás a köze­li Igreja de Nos­sa Sen­ho­ra da Est­re­la temp­lom lép­cső­jén ért véget, ahol nagy örö­münk­re vagy 2000 mini miku­lást lát­hat­tunk együtt. Idő­köz­ben kide­rült, a gye­re­kek­nek volt egy kis szí­ni­elő­adás az aján­dé­ko­zás­ról a kará­cso­nyi manó­val a fősze­rep­ben. A kis­is­ko­lá­sok tán­cos fel­lé­pé­sét a töb­bi kis­gye­rek lel­ke­sen tap­sol­ta végig. Mi fel­nőt­tek is nagyon jól szó­ra­koz­tunk a több mint fél órás elő­adás alatt. Soha nem lát­tam még ennyi miku­lást egy helyen. A ren­dez­vényt min­den évben Ribe­i­ra Gran­don ren­de­zik ebben az évben 2017. decem­ber 15-én került rá sor. Az élmény­be­szá­mo­lón túl ezt egy prog­ram­aján­ló­nak is szán­tam a decem­ber­ben Sao Miguel szi­ge­té­re érke­zők­nek. A prog­ra­mot fia­ta­lok­nak, idő­sek­nek és csa­lá­dok­nak egy­aránt aján­lom, fotó­sok­nak iga­zi kána­án. Néz­zé­tek meg a képe­ket és várom az eset­le­ges kér­dé­se­ket, vala­mint a bejegy­zés alatt és a Face­boo­kon is meg­oszt­hat­já­tok velem és a töb­bi olva­só­val hogy Nek­tek milyen Miku­lás­sal kap­cso­la­tos élmé­nye­i­tek vol­tak ebben az évben. Nekem min­den bizonnyal ez volt a leg­meg­ha­tá­ro­zóbb talál­ko­zá­som a Mikulással(sokkal), annál is inkább, mert mikor az egyik kis­lánnyal sze­ret­tem vol­na képet csi­nál­ni, ő a nya­kam­ba kapasz­ko­dott és alig akart elen­ged­ni. Iga­zán cuki volt. Gyer­tek és éljé­tek át ti is ezt a cso­dát: 20 fok­ban miku­lás­par­tin részt ven­ni 2000 kis­gye­rek­kel.

Hozzászólás