Lissza­bo­ni élmé­nyek – shop­ping menny­or­szág­tól a vege­tá­ri­á­nus fesz­ti­vá­lon át a vár­va várt masszá­zsig

A Rya­nair akci­ó­já­nak köszön­he­tő­en néhány hét­tel ezelőtt vet­tem egy jegyet kb. 30 euró­ért egy oda-vissza útra Lissza­bon­ba. Arra gon­dol­tam, mivel nem lesz időm meg­ven­ni a kará­cso­nyi aján­dé­ko­kat Magyar­or­szá­gon, mert az ünne­pek­re érke­zem ezért kará­cso­nyi bevá­sár­lást tar­tok. Javas­lom néz­zé­tek folya­ma­to­san a Rya­nair aján­la­ta­it, nagyon szu­per pro­mó­ci­ós jegye­ket lehet kifog­ni.

Reg­gel nagyon korán kel­lett kel­ni, és a gép késett 2 órát. De a vára­ko­zás egy másik szem­pont­ból nagyon hasz­nos­nak bizo­nyult: kipró­bál­hat­tam ugyan­is mennyi­re tudok por­tu­gá­lul (amit ugye már hóna­pok óta nagyon inten­zí­ven tanu­lok). Meg­is­mer­ked­tem egy nagyon ked­ves azo­ri csa­lád­dal, akik­kel sokat beszél­get­tem. A végén mond­ták, hogy jól beszé­lek és min­dent értet­tek. Szó­val ez az élmény elfe­led­tet­te velem a késést.

A nagyobb meg­le­pe­tés ezután követ­ke­zett mikor beszál­lás­kor meg­lát­tam, hogy egy bará­tom is ezzel a gép­pel uta­zik és tör­té­ne­te­sen mel­lém szól a jegye. Egy barát­nőm jóvol­tá­ból szu­per szál­lá­som volt a bel­vá­ros­ban. Majd dél­után bele­ve­tet­tem magam a bevá­sár­ló­köz­pon­tok sűrű­jé­be. Soha nem gon­dol­tam, hogy ennyi­re fogom élvez­ni a nyüzs­gést és a ren­ge­teg embert körü­löt­tem. Imád­tam néze­lőd­ni és vásá­rol­gat­ni.

Meg­ta­lál­tam Lissza­bon talán egyet­len glu­tén­men­tes pék­sé­gét és elmen­tem kenye­ret ren­del­ni magam­nak így a követ­ke­ző 2 hét­ben nem kell majd ott­hon süt­nöm. Iga­zán jól érez­tem magam.

Más­nap egy – a repü­lő­té­ri infor­má­ci­ós pult­nál beszer­zett – bros­sú­rá­ban (hol­ott az infor­má­ci­ós köz­pont­ban azt mond­ták sem­mi­lyen ese­mény nincs ezen a héten) ráta­lál­tam egy vege­tá­ri­á­nus fesz­ti­vál (Veg­gi­e­World Por­tugal)  meg­hí­vó­já­ra. Vasár­na­pi prog­ram­nak jónak tűnt. Szu­per volt és fokoz­ta a jó han­gu­la­tom, hogy lehe­tett megint por­tu­gá­lul beszél­ni és rálel­tem néhány igen érde­kes dolog­ra, amit per­sze meg­osz­tok most vele­tek, hát­ha hasz­nos lesz nek­tek is

Glu­tén­men­tes pék­ség – Zar­zu­e­la

Étel­al­ler­gi­á­sok figye­lem! Glu­tén­men­tes, lak­tóz­men­tes pék­áruk lelő­he­lye a Zar­zu­e­la pék­ség.

Sze­mé­lyes véle­mé­nyem a pék­ség­ről.

Ami tet­szett:

  • A pék­ség nagyon jól meg­kö­ze­lít­he­tő: rövid sétá­val elér­he­tő a Praça do Com­ér­cio tér­től vagy a Baixa-Chiado met­ró­ál­lo­más­tól;
  • Nagy a válasz­ték sós és édes pék­áru­ból is;
  • A ter­mé­kek ízben elma­rad­nak ugyan a magyar­or­szá­gi ked­venc Free glu­tén­men­tes üzle­tem ter­mé­ke­i­nek ízé­től, de fino­mak vol­tak (a kenye­ret még nem pró­bál­tam);
  • A glu­tén­men­tes Pas­tel de Nata iste­ni volt, szó­val aki Por­tu­gá­li­á­ba uta­zik és étel­al­ler­gi­á­ja van, de nem sze­ret­né kihagy­ni ezt a hagyo­má­nyos sütit min­den­kép­pen láto­gas­son el ide.

Ami nem tet­szett:

  • Kenye­ret csak meg­ren­de­lés­re, elő­re fize­tés­sel lehe­tett elvin­ni, ezért ha vala­ki csak átuta­zó­ban van kicsit körül­mé­nyes a beszer­zés;
  • A hely maga nem volt túl barát­sá­gos. Én min­den­kép­pen meg­pró­bál­nék zené­vel, szí­nek­kel és sok­kal ked­ve­sebb, gyor­sabb, hoz­zá­ér­tőbb sze­mély­zet­tel kel­le­me­sebb han­gu­la­tot terem­te­ni, hogy ked­ve legyen a vevők­nek vissza­tér­ni;
  • Fur­csa, hogy még a sós ter­mé­kek tész­tá­ja is kicsit édes volt – mond­juk ez Por­tu­gá­li­á­ban jel­lem­ző.

Glu­tén­men­tes pék­ség – Cho­co and Mousse

A másik glu­tén­men­tes pék­sé­get ami­ről tudo­mást sze­rez­tem egy magyar lány, Sza­bó Eri­ka veze­ti és ő is kizá­ró­lag meg­ren­de­lés­re készít kenye­ret. Erről a hely­ről még pró­bá­lok néhány dol­got kide­rí­te­ni a későb­bi­ek­ben.

De most vissza a vege­tá­ri­á­nus fesz­ti­vál­ra. Az aláb­bi bekez­dé­sek­ben a  leg­ér­de­ke­sebb fel­fe­de­zé­se­im­ről olvas­hat­tok.

Orga­ni­kus test­ápo­lá­si cik­kek kör­nye­zet­ba­rát cso­ma­go­lás­ban – Rin­ga­na

Auszt­ri­á­ban van egy olyan cég, ami kizá­ró­lag orga­ni­kus arc, fog, kéz­ápo­lá­si ter­mé­kek gyár­tá­sá­val fog­lal­ko­zik. Külön­le­ges­sé­ge, hogy nem csak a ter­mé­kek szer­ve­zet­re és körmye­zet­re gya­ko­rolt hatá­sá­val fog­lal­koz­nak, hanem a ter­mé­ke­ket spe­ci­á­lis cukor alap­anyag­ból készült fla­ko­nok­ban érté­ke­sí­tik. A cso­ma­go­lás­nál hasz­nált töl­tő­anyag búzá­ból készül és a ter­mé­ke­ket vászon­ból készült tás­ká­ban szál­lít­ják,  amely alap­anya­gá­nak elké­szí­té­sé­hez kémi­ai anya­go­kat nem hasz­nál­tak.

Van egy külön­le­ges fog ola­juk, amit ki fogok hama­ro­san pró­bál­ni. Ilyet sem hal­lot­tam még. Tel­je­sen lenyű­gö­zött a cég és a por­tu­gál kép­vi­se­lő­jük is. Köszö­nöm a kivá­ló tájé­koz­ta­tást. A cég hon­lap­ja itt talál­ha­tó. Por­tu­gá­li­á­ba is szál­lí­ta­nak, de az Azori-szigetekre egy­elő­re nem.

Egy ilyen jel­le­gű fesz­ti­vá­lon nagyon sok ember sok­kal kör­nye­zet­tu­da­to­sabb, mint álta­lá­ban az embe­rek így nem nagyon sok helyen lát­tam műanyag tányé­ro­kat, kana­la­kat, vil­lá­kat és szí­vó­szá­la­kat. A ter­mé­kek cso­ma­go­lá­sa is újra­hasz­nált papír volt leg­több eset­ben. Mi tet­szett még!

Fog­ke­fe és fül­tisz­tí­tó pál­ci­ka bam­busz­ból – Babu

Volt egy stand kör­nye­zet­ba­rát bam­busz­ból készült fog­ke­fék­kel, fül­pisz­ká­lók­kal. A fog­ke­fék­nek külön bam­busz­ból készült fog­ke­fe­tar­tó­juk is van. A cég ter­mé­ke­it Pon­ta Del­ga­da­ban is meg lehet vásá­rol­ni. A stan­don lévő hölgy iga­zán ked­ves volt, jót beszél­get­tünk. Remé­lem mikor Pon­ta Del­gádá­ba láto­gat, talál­ko­zunk majd. A cég hon­lap­ja itt talál­ha­tó.

Bio bolt – Cele­rio

Fel­vo­nul­tak a helyi főleg vege­tá­ri­á­nus étter­mek, üzle­tek, köz­tük a Cele­rio is. A Celei­ro natúr ter­mé­ke­ket for­gal­ma­zó üzlet az étel­al­ler­gi­á­sok para­di­cso­ma és ország­szer­te (saj­nos az Azori-szigeteken nin­cse­nek jelen) több üzlet­tel ren­del­kez­nek. Nagyon meg­nye­rő, szí­nes stand­juk volt remek pre­zen­tá­ci­ó­val és tény­leg nagyon ked­ves sze­mély­zet­tel. A Colom­bo bevá­sár­ló­köz­pont­ban is van egy jó nagy Celei­ro üzlet. A cég web­ol­da­la itt talál­ha­tó.

Vegán és glu­tén­men­tes saj­tok Bar­ce­lo­ná­ból – Veg­gie Kar­ma

Egy másik fel­fe­de­zé­sem egy kis sajt­ma­nu­fak­tú­ra volt 3 fér­fi­vel a pult mögött. A saj­tok nagyon külön­le­ge­sek vol­tak. Iga­zá­ból nem is nagyon tud­tam válasz­ta­ni melyik volt a ked­ven­cem: talán a kakukk­fü­ves olivás vagy az aszalt­pa­ra­di­cso­mos – nagyon nehéz dön­te­ni. Az üve­ges feta sajt­juk is nagyon nagyon finom volt. Egyen­lő­re nem szál­lí­ta­nak az Azori-szigetekre, de ami késik nem múlik. A ter­mé­ke­ik vegán és glu­tén­men­tes ter­mé­kek. A hon­lap­juk itt talál­ha­tó. Pho­to: Veg­gie Kar­ma web­sit

Mini vete­mé­nyes, lakás­ba is töké­le­tes – OKPlants

És a leg­utol­só ami­ről sze­ret­nék írni – nem nagyon tudom kör­be­ír­ni mi ez, talán kony­ha­kert­nek vagy vete­mé­nyes­nek nevez­ném, de a képe­ken lát­szik, hogy kisebb nagyobb méret­ben kap­ha­tó. Kép­zel­jé­tek vet­tem egyet kipró­bál­ni. De nem csak a tar­tót, hanem az álta­luk kikí­sér­le­te­zett föl­det is adják a ter­mék­kel együtt. Erről kipró­bá­lás után töb­bet fogok tud­ni írni.

Na most mond­já­tok meg ki az, aki elin­dul kará­cso­nyi aján­dé­ko­kat ven­ni és vissza­fe­lé a repü­lőn végig­ci­pel 10 liter föl­det és egy növény­tá­ro­ló edényt. Sok­szor gon­dol­tam ami­kor cipel­tem ezt a cso­ma­got hogy talán még­sem volt olyan jó ötlet, de most már itt uta­zik velem és alig várom, hogy ott­hon kipró­bál­jam.  Érde­mes meg­néz­ni a képe­i­met és per­sze a hon­lap­ju­kat is.

A ren­dez­vény jól szer­ve­zett, kör­nye­zet­tu­da­tos, jó han­gu­la­tú volt kivá­ló kiál­lí­tók­kal. Imá­dom az új fel­fe­de­zé­se­ket. Min­den­kit arra ösz­tön­zök, mikor meg­ér­ke­zik vala­ho­vá néz­zen szét min­dig a leg­kö­ze­leb­bi infor­má­ci­ós pon­ton az aktu­á­lis ese­mé­nyek­kel kap­cso­lat­ban.

A hét­vé­ge csúcs­pont­ja: masszázs – Bele­z­in­tem­po­ral

A hét­vé­ge leg­jobb része csak ezután követ­ke­zett. A barát­nőm masszőr és sze­ren­csé­re tud­ta úgy intéz­ni, hogy bele­fér­jek az ide­jé­be. Egy masszázs­ra nagyon vágy­tam már régebb óta. Nagyon köszö­nöm neki. Iste­ni volt! Min­den­ki­nek aján­lom, aki kikap­cso­lód­ni vágyik kicsit mikor Lissza­bon­ba kirán­dul, hogy láto­gas­sa meg Krisz­tit. Az egész kirán­du­lás leg­jobb része volt! A szép­ség­sza­lont, ahol ebben a szu­per élmény­ben részem volt itt érhe­ti­tek el.

Most élmé­nyek­kel fel­töl­tőd­ve indu­lok haza, mert este már megyek Por­tu­gál órá­ra. Remé­lem tud­tam néhány tip­pet adni – főleg az élel­mi­szer­al­ler­gi­á­val ren­del­ke­ző tár­sa­im­nak – hogy egy lissza­bo­ni kirán­du­lás során mer­re­fe­lé lehet kör­nye­zet­tu­da­tos ter­mé­ke­ket vásá­rol­ni vagy hol lehet relax mód­ba kap­csol­ni.

Várom a vissza­jel­zé­se­i­te­ket vagy ötle­te­i­te­ket ha ti tud­tok olyan étte­rem­ről, pék­ség­ről ahol külön élel­mi­szer­al­ler­gi­á­sok­nak készí­te­nek éte­le­ket akár Por­tu­gá­li­á­ban akár az Azori-szigeteken.

Egyéb Lissza­bon­nal kap­cso­la­tos cik­ke­in­ket ide kat­tint­va olvas­hat­já­tok:  1. Lissza­bo­ni ide­gen­ve­ze­tős kaland­ja­im. 2. Hogyan jus­sunk el az Azori-szigetekre? 

Ha több, az Azori-szigetekkel kap­cso­la­tos cik­ket sze­ret­né­tek olvas­ni, vagy csak érte­sül­ni sze­ret­né­tek a leg­fris­sebb prog­ra­mok­ról újdon­sá­gok­ról innen Sao Miguel szi­ge­té­ről, akkor köves­se­tek ben­nün­ket az Azo­ri Éden Face­book olda­lun­kon, az Eden­az­or­es Ins­ta­gram olda­lun­kon vagy a www​.azorie​den​.com blo­gon.

Hozzászólás