Nyá­ri prog­ram­aján­ló az Azori-szigetekre érke­zők­nek

Sao Joao Da Vila (Szent János) Fesz­ti­vál

Idő­pont­ja: 2019. júni­us 15 – 24

Hely­szí­ne: Vila Fran­ca do Cam­po, Sao Miguel szi­ge­te

Belé­pő: ingye­nes

A Szent János fesz­ti­vál Vila Fran­ca do Cam­po váro­sá­ban szí­nes, vidám for­ga­tag. A gyer­me­kek­től az idő­se­kig min­den­ki részt vesz a közös tán­co­lás­ban és ének­lés­ben. 

*A Szent János ere­de­te a XIV. szá­zad­ra nyú­lik vissza, és kez­det­ben pogány ünnep volt, ahol az embe­rek a Nap iste­nét imád­ták és ünne­pel­ték a bősé­ges ter­mést. Keresz­te­lő Szent János tisz­te­le­té­re keresz­tény ünnep­pé nyil­vá­ní­tot­ták.

Azok­ban az idők­ben, ami­kor pogány ünnep volt, ünne­pel­ték a ter­mé­keny­sé­get, és az egyik hagyo­mány a póré­hagy­mát lógat­tak a ház falán, így vonz­va a sze­ren­csét az adott ház­ra.  A gyógy­nö­vé­nyek is fon­tos részét képe­zik a fesz­ti­vál­nak úgy vélik, hogy egész­sé­get és jó sze­ren­csét hoz­nak. Ezt a fesz­ti­vált Por­tu­gá­li­á­ban több helyen és több szi­ge­ten is ünnep­lik. Sao Migue­len Vila Fran­ca do Cam­po váro­sá­ban van egy fel­vo­nu­lás, ahol a szi­get váro­sai kép­vi­se­le­té­ben tánc­cso­por­tok ének­kel és tánc­cal üdvöz­lik a bősé­ges ter­mést. Hihe­tet­le­nül szí­nes és vidám fesz­ti­vál, aki ott lesz min­den­kép­pen jöj­jön el.

Red Bull Cliff Diving (Red Bull szik­la­ug­ró ver­seny azori-szigeteki állo­má­sa)

Idő­pont­ja: 2019. júni­us 22.

Hely­szí­ne: Vila Fran­ca do Cam­po Ileu, Sao Miguel szi­ge­te

Belé­pő: hajó­ról néz­ve kb. 65 EUR

A Red Bull Cliff Diving szik­la­ug­ró ver­seny azo­ri állo­má­sát Vila Fran­ca do Campo-val szem­ben lévő kis szi­ge­tecs­ke egy külön­ál­ló szik­lá­já­ra épí­tett ugró­pil­lér­ről ugra­nak a bátor szik­la­ug­rók az óce­án­ba. A leg­jobb atlé­ták közül kerül­het­nek csak ki azok a szik­la­ug­rók, aki halál­meg­ve­tő bátor­ság­gal 27 méter­ről 3 másod­perc alatt 85km/órás sebes­ség­gel vetik magu­kat a mély­be köz­ben szal­tó­kat és egyéb fan­tasz­ti­kus gya­kor­la­to­kat mutat­nak be. A szi­get kör­nyé­ke ilyen­kor meg­te­lik a hajók­kal és onnan köve­tik az érdek­lő­dők az ese­mé­nye­ket. Érde­mes helyet fog­lal­ni vala­me­lyik hajón, aki sze­ret­né lát­ni ezt a külön­le­ges ese­ményt.

Fes­ta Do Chi­char­ro (Mak­ré­la Fesz­ti­vál)

Idő­pont­ja: 2019. júli­us 4 – 7

Hely­szí­ne: Ribe­i­ra Quen­te (Povo­a­cao), Sao Miguel szi­ge­te

Belé­pő: elő­vé­tel­ben jegy az egesz fesz­ti­vál­ra 20 EUR (júni­us 20-ig), utá­na 23 EUR, vagy napi­jegy 7 EUR (júli­us 4), 10 EUR (júli­us 5), 14 EUR (júli­us 6)

Izgal­mas, híres Azo­ri és Por­tu­gál zenei elő­adó­kat fel­so­ra­koz­ta­tó fesz­ti­vál. Jegyek elő­vé­tel­ben is meg­vá­sá­rol­ha­tók. 

A fesz­ti­vál leg­jobb prog­ram­ja: 2019. júli­us 6‑án Vania Dilac kon­cert­je lesz.

WALK&TALK Fesz­ti­vál

Idő­pont­ja: 2019. júli­us 5 – 20

Hely­szí­ne: São Miguel szi­ge­ten, több hely­szí­nen

Belé­pő: prog­ram­füg­gő

Közös­sé­gi művé­sze­ti fesz­ti­vál, amely az Azori-szigetekhez kap­cso­ló­dó kre­á­ci­ó­kat hiva­tott ins­pi­rál­ni. Turis­ta infor­má­ci­ós köz­pon­tok­ban lehet a prog­ram­fü­zet­hez hoz­zá­jut­ni vagy ezen a lin­ken.

Fei­ra Quin­hen­tis­ta (Közép­ko­ri Vásár)

Idő­pont­ja: 2019.július 8 – 14.

Hely­szí­ne: Ribe­i­ra Gran­de, Sao Miguel szi­ge­te

Belé­pő: ingye­nes

Ribe­i­ra Gran­de nagy közép­ko­ri vásá­ra. Elő­adá­sok­kal, zené­vel, tánc­cal és az elma­rad­ha­tat­lan dobo­sok­kal ter­mé­sze­te­sen. Az ese­mény­ről írtam egy kis össze­fog­la­lót ezt itt olvas­hat­já­tok.

A város köz­pont­ja ilyen­kor meg­te­lik közép­ko­ri ruhá­ba öltö­zött gye­re­kek­kel, fel­nőt­tek­kel és öre­gek­kel. Min­den dél­után, esté­be haj­ló­an elő­adá­so­kat tar­ta­nak a város­há­za előt­ti téren, ahol külön­bö­ző sát­rak­nál kira­ko­dó­vá­sár is van. Ami még nagyon érde­kes, hogy az éte­lek nevét is „közép­ko­ri­a­sí­tot­ták”. Vic­ces volt! Az édes­sé­ge­ket ked­ve­lők meg­kós­tol­hat­ják az azo­ri cuk­ros fán­kot is a Malas­sa­dat vagy a téren talál­ha­tó A Meren­da cuk­rász­dá­ban az erre a város­ra jel­lem­ző babos sütit vagy akár a helyi Algo­dao Doce‑t és a vat­ta­cuk­rot is.

XV. San­ta Maria Blues Fes­ti­val

Idő­pont­ja: 2019. júli­us 18 – 20

Hely­szí­ne: San­ta Maria szi­ge­te

Belé­pő: napi­jegy 15 EUR, egész fesz­ti­vál­ra 40 EUR

Sao Miguel szi­ge­té­ről könnye­dén néhány órás hajó­úton érhe­tő el San­ta Maria szi­ge­te. Ebben az idő­szak­ban nagyon telít­ve van a blues iránt érdek­lő­dők­kel. Euró­pa leg­ré­gebb óta meg­ren­de­zés­re kerü­lő blues  fesz­ti­vál­ja. A jegyek és a szi­ge­ten a szál­lá­sok nagyon gyor­san tel­nek, tehát ha vala­ki részt sze­ret­ne ven­ni ezen az ese­mé­nyen min­den­kép­pen idő­ben gon­dos­kod­jon a szál­lás­ról és a hajó- vagy repü­lő­je­gyé­ről Sao Miguel szi­ge­té­ről.

IX. Most­ra Gastro­nó­mi­ca De Água Retor­ta (Gaszt­ro­nó­mi­ai Bemu­ta­tó)

Idő­pont­ja: 2019. júli­us 18 – 21

Hely­szí­ne: Casa do Povo de Água Retor­ta, Sao Miguel szi­ge­te

Calo­u­ra Blues Fesz­ti­vál

Idő­pont­ja: 2019. júli­us 26 – 27

Hely­szí­ne: Pra­ia Bai­xa d’Areia (Calo­u­ra strand), Sao Miguel szi­ge­te

Belé­pő: fesz­ti­vál­jegy 15 EUR, napi­jegy 10 EUR

Calo­u­ra blues fesz­ti­vál, fan­tasz­ti­kus fel­lé­pők­kel. Én is ott leszek. 

A Ten­ger Ízei Fesz­ti­vál

Idő­pont­ja: 2019. júni­us 18 – 23

Hely­szí­ne: Lagoa, Sao Miguel szi­ge­te

Gaszt­ro­nó­mi­ai fesz­ti­vál, köz­pont­ban a ten­ger gyü­möl­cse­i­vel. 

Úrnap­ja Fesz­ti­vál Povo­a­cao Váro­sá­ban

Idő­pont­ja: 2019. júni­us 19 – 23

Hely­szí­ne: Povo­a­cao, Sao Miguel szi­ge­te

Belé­pő: ingye­nes

Virá­gok­ból készí­tett val­lá­si témá­jú képe­ket mutat­nak be a város lakói. Az ünnep virág­sző­nye­ges kör­me­net­tel zárul.

Fes­tas Do Nor­des­te 2019  (Nor­des­ti Napok)

Idő­pont­ja: 2019. júli­us 11 – 18

Hely­szí­ne: Nor­des­te, São Miguel szi­ge­te

Belé­pő: ingye­nes

Fan­tasz­ti­kus zenés prog­ra­mok­kal teli fesz­ti­vál Nor­des­te váro­sá­ban.

Fes­ta Do Bale­ei­ro Em Sao Vicen­te Fer­re­i­ra 2019 (Bál­na­va­dá­szok Ünne­pe)

Idő­pont­ja: 2019. júli­us 19 – 21

Hely­szí­ne: Pocos De Sao Vicen­te Fer­re­i­ra, Pon­ta Del­ga­da, São Miguel szi­ge­te

A bál­na­va­dá­szok ünne­pét egy régi bál­na­fel­dol­go­zó­ban ren­de­zik meg éve óta Pocos de Sao Vicen­te közös­ség­ben, nem messze Pon­ta Delgada-tól.

Hozzászólás