Prog­ram­aján­ló – Fan­tasz­ti­kus kéz­mű­ves nap São Miguel szigetén

A kará­csony­ra készül­ve a barát­nőm­mel olvas­gat­tuk a Pren­da kéz­mű­ves­fesz­ti­vál prog­ram­ját és ráakad­tunk egy kéz­mű­ves nap hir­de­té­sé­re. A helyi kéz­mű­ve­sek szer­ve­ze­te a Cent­ro Regi­o­nal de Apo­io ao Arte­sana­to szer­ve­zé­sé­ben. A jelent­ke­zés kicsit körül­mé­nyes volt, de ettől elte­kint­ve min­den nagyon jól sike­rült. Első­re lehet, hogy más jelent­ke­zők­nek is – ahogy nekünk is – kicsit hosszú­nak tűnt, hogy reg­gel 9‑től este 7‑ig kéz­mű­ves dol­gok­kal fog­lal­koz­zunk, de ha elol­vas­sá­tok a beszá­mo­lót meg­tud­já­tok mennyi­re jól telt az idő, és nem is vet­tük ész­re és már vége is volt, amit sajnáltunk.

A reg­ge­li talál­ko­zó Pon­ta Del­ga­da­ban volt, nagyon könnyen elér­he­tő helyen. Saj­nos lehet, hogy sokan meg­ijed­tek első­re a prog­ram hosszá­tól, ezért keve­sen jelent­kez­tek.  De a szer­ve­zők, akik­nek ezúton is köszön­jük úgy dön­töt­tek, hogy így is meg­tart­ják a prog­ra­mot. Így ala­kult, hogy a PRENDA fesz­ti­vál művé­sze­i­vel tölt­het­tük együtt ezt a napot.

Vio­la da Ter­ra készí­tő üzem

Az első állo­má­sunk Ribe­i­ra Gran­de váro­sá­ban volt, egy gitár­ké­szí­tő csa­lád­nál. Ren­ge­teg infor­má­ci­ó­val gaz­da­god­tam és kicsit utá­na is olvas­tam. Sze­ret­nék meg­osz­ta­ni vele­tek néhány érde­kes­sé­get, amit olvas­tam. Nyugat-Európában a 2 leg­főbb „gitá­ros” ország Spa­nyol­or­szág és Por­tu­gá­lia az Azori-szigetekkel együtt. Míg Spa­nyol­or­szág­ban a Fla­men­co, Gui­tar­ri­co, Ban­dur­ria, Laud gitá­rok a jel­lem­ző­ek addig Por­tu­gá­li­á­ban a Por­tu­gá­li­á­ra jel­lem­ző gitá­ro­kat Vio­la­nak hív­ják. Ter­mé­sze­te­sen a hang­ver­se­nye­ken Por­tu­gá­li­á­ban is klasszi­kus gitá­ron ját­sza­nak álta­lá­ban. Ezek a hang­sze­rek majd­nem tel­je­sen eltűn­tek, de úgy tűnik az utób­bi idő­ben újra élet­re kelt a gyár­tá­suk. A vio­lák főleg a deko­rá­ci­ó­juk­ban külön­böz­nek egy­más­tól, de eltér­het­nek a for­má­juk­ban, a hang­lyuk alak­já­ban, vala­mint a hang­szer fejé­nek kiala­kí­tá­sá­ban is. Egy rész­let nagyon fon­tos a por­tu­gál gitá­rok­kal kap­cso­lat­ban, hogy a gitár szé­le­i­nek védel­me hiány­zik, a díszes vona­lak álta­lá­ban messzebb van­nak a szé­lek­től, így azok nem védet­tek egy ese­le­ges ütéstől.

Por­tu­gá­lia tény­leg egy gitár para­di­csom: olvas­tam vio­la da Fado­ról, ami a Fado zenék­nél hasz­nált fém­hú­ros gitár, vio­la bra­gu­e­sá­ról, vio­la ama­ran­ti­ná­ról, vio­la toei­ra­ról, vio­la beiro­a­ról, vio­la cam­pa­mi­ca­ról, cava­quin­ho­ról (ami a Hawa­i­ról szár­ma­zó Uku­lele nagy­pa­pá­ja, amit elő­ször Madei­rán készítettek).

Az Sao Miguel szi­ge­tén hasz­nált gitárt Vio­la da Ter­rá­nak hív­ják. A mére­te kicsit kisebb, mint egy klasszi­kus gitár­nak. A hang­lyuk alak­ja két szí­vet for­máz, és 15 húr­ja van szem­ben a klasszi­kus 6 húros gitár­ral. Egy másik azo­ri szi­get­re Ter­ce­i­ra szi­ge­té­re jel­lem­ző Vio­la da Ter­ce­i­rán hang­lyu­ka kör alakú.

Az Azori-szigeteken elő­sze­re­tet­tel hasz­nált hang­szer a ban­do­lin, ami tulaj­don­kép­pen a por­tu­gál mandolin.

A készí­tő Hugo Rapo­so és az édes­ap­ja, Dinis Rapo­so 15 éve készí­te­nek gitá­ro­kat a klasszi­kus gitá­ro­kon át a külön­le­ges azo­ri gitá­ro­kig min­den típust itt Ribe­i­ra Gran­de városában.

For­rás: http://​www​.atlas​ofp​luc​ke​dinst​ru​ments​.com/

Ofi­ci­na Mus­eu das Capelas

A követ­ke­ző állo­má­sunk az Ofi­ci­na Mus­eu das Cap­el­as múze­um volt, ahol egy hatal­mas gyűj­te­ményt lát­tunk régi műanyag babák­tól kezd­ve egé­szen a régi mes­ter­sé­ge­ket bemu­ta­tó hatal­mas hajó­kig és gépe­kig. A múze­um kiala­kí­tá­sa nagyon egye­di. A múze­u­mon belül kis házak­ban ren­dez­tek be szö­vő­mű­helyt, pos­tát, bol­to­kat stb. Ami még nagyon érde­kes, hogy néhány ház­ban tény­le­ges mun­ka folyik. A kará­cso­nyi Bet­le­hem állí­tá­sá­nak itt nagyon nagy hagyo­má­nya van. Az agyag­ból for­má­zott és fes­tett kis figu­rá­kat, ame­lyek­ből a Pres­é­pi­ót (Bet­le­he­met) fel­épí­tik nem csak az év ezen részé­ben hasz­nál­ják – hanem szin­te egész évben – ezért folya­ma­to­san szük­sé­ges a gyár­tá­suk. A szö­vő­nők is egész évben készí­te­nek  itt sző­nye­ge­ket. Egy kis idő­re én is szö­vő­nő lehet­tem: egy mini szö­vő­gé­pen gya­ko­rol­hat­tam. A dél­után folya­mán ott a múze­um­ban alkal­munk nyílt kipró­bál­ni az agyag­fi­gu­rák for­má­zá­sát, fes­té­sét, és a hal­pik­kely­ből készít­he­tő itt jel­lem­ző virá­gok készí­té­sét is. Gon­dol­tuk, hogy a 3 óra nagyon hosszú lesz kéz­mű­ves ter­mé­kek készí­té­sé­re, de még marad­tunk vol­na a végén. Köszön­jük a sok segít­sé­get ezen kéz­mű­ves ter­mé­kek elké­szí­té­sé­ben külö­nö­sen Ana­nak és Ines­nek. Néz­zé­tek meg a ter­mé­ke­ket, ame­lye­ket a barát­nőm­mel készí­tet­tünk. Ki ne sze­ret­ne haza­vin­ni egy ilyen álta­la készí­tett az Azori-szigetekre jel­lem­ző ajándékot.

Mini gitár­kon­cert a Gru­ta do Car­vao lávabarlangban

Ezután követ­ke­zett talán a leg­iz­gal­ma­sabb része a túrá­nak: a meg­le­pe­tés prog­ram. A buszunk a Gru­ta do Car­vao láva­bar­lang­nál állt meg. Én nagyon örül­tem, mert már nagyon régen sze­ret­tem vol­na ide ellá­to­gat­ni. A meg­le­pe­tés nem csak a bar­lang meg­lá­to­ga­tá­sa volt, hanem a végén mikor jöt­tünk fel a fel­szín­re nagyon kel­le­mes gitár­ze­ne foga­dott ben­nün­ket. A szer­ve­zők egy helyi gitár­mű­vészt, Rafa­el Car­val­ho gitár­mű­vészt kér­ték fel, hogy a bar­lang­ban adjon nekünk mini­kon­cer­tet Vio­la da Ter­ra (gitá­ron), ami­nek a készí­té­sé­ről reg­gel tud­tunk meg töb­bet. Hihe­tet­len élmény volt. Néz­zé­tek meg a képe­ket, saj­nos vide­ót nem lehet a bar­lang­ban rög­zí­te­ni. 
Össze­fog­lal­va a napot. Fan­tasz­ti­kus volt min­den része.

Fotók: Eden­az­or­es, Cent­ro Regi­o­nal de Apo­io ao Artesanato

Köszön­jük, hogy részt vehet­tünk és köszö­nöm a barát­nőm­nek, hogy velem tar­tott. A kéz­mű­ves szö­vet­ség ter­ve­zi a jövő­ben több ilyen kéz­mű­ves nap meg­ren­de­zé­sét is. Min­den­ki­nek csak aján­la­ni tudom. Ha vala­ki­nek vala­mi­lyen kér­dé­se van ezzel kap­cso­lat­ban, vagy sze­ret­ne jelent­kez­ni ilyen ren­dez­vény­re, írjon és mikor lesz több infor­má­ci­óm jelzek.

Ha több, az Azori-szigetekkel kap­cso­la­tos cik­ket sze­ret­né­tek olvas­ni, vagy csak érte­sül­ni sze­ret­né­tek a leg­fris­sebb prog­ra­mok­ról újdon­sá­gok­ról innen Sao Miguel szi­ge­té­ről, akkor köves­se­tek ben­nün­ket az Azo­ri Éden Face­book olda­lun­kon, az Eden­az­or­es Ins­ta­gram olda­lun­kon vagy a http://​www​.azorie​den​.com/ blogon.

Leave a Reply