Prog­ram­aján­ló júli­us­ra az Azori-szigetekre érke­zők­nek

WAlk&Talk Fesz­ti­vál

Idő­pont­ja: 2018.június 29-július 14
Hely­szí­ne: São Miguel szi­ge­te több hely­szí­nen (infor­má­ci­ós cent­ru­mok­ban lehet prog­ram­fü­zet­hez hoz­zá­jut­ni)
Bővebb infor­má­ció: www​.walk​tal​kaz​or​es​.org
Közös­sé­gi művé­sze­ti fesz­ti­vál, amely az Azori-szigetekhez kap­cso­ló­dó kre­á­ci­ó­kat hiva­tott ins­pi­rál­ni.

Fes­ta Do Chi­char­ro (Mak­ré­la) Fesz­ti­vál

Idő­pont­ja: 2018.július 5 – 8
Hely­szí­ne: Ribe­i­ra Quen­te (POVOAÇAO)
Bővebb infor­má­ció: http://​www​.face​book​.com/​f​e​s​t​a​d​o​c​h​i​c​h​a​rro
Vic­ces főleg fia­ta­lok­nak szó­ló zenei fesz­ti­vál. Jegyek elő­vé­tel­ben is meg­vá­sá­rol­ha­tók.

II. Ang­ra World Sound Fest (Ang­ra Világ Hang­ja Fesz­ti­vál)

Idő­pont­ja: 2018. Júli­us 7. 21:00
Hely­szí­ne: Ter­ce­i­ra szi­ge­te Ang­ra fo Herois­mo, Cais da Alfân­de­ga
Bővebb infor­má­ció: https://​www​.face​book​.com/​A​n​g​r​a​.​W​o​r​l​d​.​S​o​u​nd/
Fel­lé­pő együt­te­sek: Sto­n­ebon­es & Bad spag­het­ti (Por­tugal), Enra­i­zar­te (Por­tugal), Melt­ing­Pot (Íror­szág)

Fei­ra Quin­hen­tis­ta (Közép­ko­ri vásár)

Idő­pont­ja: 2018.július 12 – 15-ig
Hely­szí­ne: Ribe­i­ra Gran­de
Bővebb infor­má­ció: http://​www​.ribe​i​rag​ran​de​.pt/​a​g​e​n​da/
Ribe­i­ra Gran­de nagy közép­ko­ri vásá­ra. Elő­adá­sok­kal, zen­éve, tánc­cal és az elma­rad­ha­tat­lan dobo­sok­kal ter­mé­sze­te­sen. Az ese­mény­ről tavaly írtam egy kis össze­fog­la­lót ezt itt olvas­hat­já­tok.
A város köz­pont­ja ilyen­kor meg­te­lik közép­ko­ri ruhá­ba öltö­zött gye­re­kek­kel, fel­nőt­tek­kel és öre­gek­kel. Min­den dél­után, esté­be haj­ló­an a elő­adá­so­kat tar­ta­nak a város­há­za előt­ti téren, ahol külön­bö­ző sát­rak­nál kira­ko­dó­vá­sár is van. Ami még nagyon érde­kes volt tavaly, hogy az éte­lek nevét is „közép­ko­ri­a­sí­tot­ták”. Vic­ces volt! Az édes­sé­ge­ket ked­ve­lők meg­kós­tol­hat­ják az Azo­ri cuk­ros fán­kot is a Malas­sa­dat vagy a téren talál­ha­tó A Meren­da cuk­rász­dá­ban az erre a város­ra jel­lem­ző babos sütit vagy akár a helyi Algo­dao Doce‑t a vat­ta­cuk­rot is.
A belé­pés a ren­dez­vény­re ingye­nes!

Red Bull Cliff Diving (Red Bull szik­la­ug­ró ver­seny azori-szigeteki állo­má­sa)

Idő­pont­ja: 2018. Júli­us 13 – 14-ig 11:00
Hely­szí­ne: Vila Fran­ca do Cam­po Ileu (Vila Fran­ca do Cam­po váro­sá­val szem­be­ni kis szi­ge­tecs­ke)
Bővebb infor­má­ció: www​.red​bull​c​liff​di​ving​.com
A Res Bull Cliff Diving szik­la­ug­ró ver­seny azo­ri állo­má­sát Vila Fran­ca do Campo-val szem­ben lévő kis szi­ge­tecs­ke egy külön­ál­ló szik­lá­já­ra épí­tett ugró­pil­lér­ről ugra­nak a bátor szik­la­ug­rók az óce­án­ba. A leg­jobb atlé­ták közül került ki az a 14 fér­fi és 10 nő, aki halál­meg­ve­tő bátor­ság­gal 27 méter­ről 3 másod­perc alatt 85km/órás sebes­ség­gel vetik magu­kat a mély­be köz­ben szal­tó­kat és egyéb fan­tasz­ti­kus gya­kor­la­to­kat mutat­nak be. A szi­get kör­nyé­ke ilyen­kor meg­te­lik a hajók­kal és onnan köve­tik az érdek­lő­dők az ese­mé­nye­ket. Érde­mes helyet fog­lal­ni vala­me­lyik hajón, aki sze­ret­né lát­ni ezt a külön­le­ges ese­ményt.

XV. San­ta Maria Blues Fes­ti­val

Idő­pont­ja: 2018. júli­us 12 – 14
Hely­szí­ne: San­ta Maria szi­ge­te
Bővebb infor­má­ció a ren­dez­vény­ről: www​.san​ta​ma​ri​a​b​lues​.com
Sao Miguel szi­ge­té­ről könnye­dén néhány órás hajó­úton érhe­tő el San­ta Maria szi­ge­te. Ebben az idő­szak­ban nagyon telít­ve van a Blues iránt érdek­lő­dők­kel. Euró­pa egyik leg­ré­geb­bi blues fesz­ti­vál­ja. A jegyek és a szi­ge­ten a szál­lá­sok nagyon gyor­san tel­nek, tehát ha vala­ki részt sze­ret­ne ven­ni ezen az ese­mé­nyen min­den­kép­pen idő­ben gon­dos­kod­jon a szál­lás­ról és a hajó- vagy repü­lő­je­gyé­ről Sao Miguel szi­ge­té­ről.

Fes­ti­val de Jul­ho

Idő­pont­ja: 2018. júli­us 12 – 16
Hely­szí­ne: Sao Jor­ge szi­ge­te, Cais da Cal­he­ta, Lar­go do Cais
Bővebb infor­má­ció a ren­dez­vény­ről: http://​www​.cm​-cal​he​ta​.pt/
Kon­cer­tek­kel, bál­na­va­dász hajó ver­se­nyek­kel teli fesz­ti­vál.

Fes­ti­val Cal­do do Pei­xe

Idő­pont­ja: 2018. júli­us 20 – 22
Belé­pő: 5 – 8 Euro
Hely­szí­ne: Sao Miguel szi­ge­te, Por­to Pes­cas de Rabo de Pei­xe, Rua do Por­to
Bővebb infor­má­ció a ren­dez­vény­ről: https://​pt​-br​.face​book​.com/​f​e​s​t​i​v​a​l​c​a​l​d​o​p​e​i​xe/
Zenés, tán­cos gaszt­ro­nó­mi­ai fesz­ti­vál.

Calo­u­ra Blues Fesz­ti­vál

Idő­pont­ja: 2018. júli­us 27 – 30
Hely­szí­ne: Pra­ia Bai­xa d’Areia (Calo­u­ra strand)
Bővebb infor­má­ció a ren­dez­vény­ről: http://​www​.calo​u​rab​lues​.com/
Calo­u­ra blues fesz­ti­vál.

Jó szó­ra­ko­zást min­den­ki­nek!

Hozzászólás