Téli prog­ram­aján­ló az Azori-szigetekre 2018

Sokan érkez­tek a téli idő­szak­ra ide Sao Miguel­re és kér­té­tek, hogy készít­sem el a  novem­be­ri és decem­be­ri prog­ram­aján­lót. Íme. Saj­nos az infor­má­ci­ók még ilyen­kor nagyon nehe­zen össze­gyűjt­he­tők, ezért javas­lom min­den­ki­nek, hogy néz­zen ide vissza időn­ként vagy az uta­zá­sa előtt, mert folya­ma­to­san bővít­jük a lis­tát. Jó kirán­du­lást min­den­ki­nek!

KARÁCSONYI VÁSÁR NORDESTE VÁROSÁBAN

Idő­pont: 2018. novem­ber 15-től decem­ber 23-ig
Hely­szín: Turis­ta infor­má­ci­ós köz­pont Nor­des­te (Pos­to de Turis­mo de Nor­de­se­te) – Sao Miguel szi­ge­te
Nyit­va tar­tás: hét­fő­től pén­te­kig 9:30 – 17:30
                       szom­bat, vasár­nap és ünnep­nap 10:00 – 14:15‑i

ALÉM DO AZULVÍZALATTI FOTÓKIÁLLÍTÁS 

Idő­pont: 2018. novem­ber 23
Hely­szín: Lagoa, Con­ven­to dos Fran­cis­ca­nos da Lagoa – Sao Miguel szi­ge­te
Nel­son Rapo­so fotó­mű­vész által készí­tett víz­alat­ti fotók kiál­lí­tá­sa

DA TERRA AO MAR – A SZÁRAZFÖLDRŐL A TENGERIG KIÁLLÍTÁS

Idő­pont: 2018. novem­ber 30-tól
Hely­szín: Mus­eu Muni­ci­pal da Ribe­i­ra Gran­de – Sao Miguel szi­ge­te
A kiál­lí­tás a régen a szi­get­re érke­ző tele­pe­sek által a halá­szat­hoz hasz­nált kéz­zel készí­tett ter­mé­ke­ket mutat­ja be.

JAMGYÖKÉR FESZTIVÁL

Idő­pont: 2018. novem­ber 30-tól decem­ber 1‑ig.
Hely­szín: Poli­des­por­ti­vo dos Remé­di­os, Bre­tan­ha – Sao Miguel szi­ge­te
Már máso­dik éve annak, hogy meg­ren­de­zik ezt a fesz­ti­vált, sok zené­vel, gaszt­ro­nó­mi­ai finom­sá­gok­kal, és művé­szet­tel egy­be­köt­ve. A jam­gyö­kér az Azori-szigeteken tra­di­ci­o­ná­lis étel a helyi föld alatt készí­tett Coz­ido egyik alap­anya­ga. 

FADO EST NORDESTE VÁROSÁBAN

Idő­pont: 2018. novem­ber 17
Hely­szín: Cent­ro Muni­ci­pal de Acti­vi­da­des Cult­u­ra­is (Vila do Nor­des­te) – Sao Miguel szi­ge­te
Fel­lé­pő művé­szek: Alf­re­do Gabo da Cama­ra, Ricar­do Melo és Pau­lo Lin­ha­res
A belé­pés ingye­nes.

A KARÁCSONYI FÉNYEK FELKAPCSOLÁSA PONTA DELGÁDÁBAN

Idő­pont: 2018. novem­ber 23 18:00
Hely­szín: Pon­ta Del­ga­da Por­tas do Cida­de

INSPIRAL ZENEI RENDEZVÉNYSOROZAT

Idő­pont: 2018. decem­ber 1, 21:00
Hely­szín: Con­ven­to dos Fran­cis­ca­nos fre­gue­sia de San­ta Cruz – Sao Miguel szi­ge­te
A fesz­ti­vál decem­be­ri állo­má­sán Adam Bar­nes lép fel

PRENDAAZORI KÉZMŰVES FESZTIVÁL

Idő­pont: 2018. novem­ber 29 – decem­ber 1 
Hely­szín: Pon­ta Del­ga­da, Pavil­hao do Mar – Sao Miguel szi­get

O ÚLTIMO FESTIVAL DO ANOAZ ÉV UTOLSÓ FESZTIVÁLJA (zenei fesz­ti­vál)

Idő­pont: 2018. decem­ber 1‑től
Hely­szín: La Bam­ba Baza­ar Store, Arco 8 Azor­es és 34 Café – Sao Miguel szi­ge­te
Pon­tos hely­szín miatt min­den­ki keres­se a Yuzin Azor­es kis azo­ri prog­ram­fü­ze­tet.

XIII. CORRIDA TERRAS DO PRIOLO ( AZORI SÜVÖLTŐK FÖLDJÉN) – FUTÓVERSENY

Idő­pont: 2018. decem­ber 1, 10:30
Hely­szín: Vila do Nor­des­te – Sao Miguel szi­ge­te
Neve­zés: c.​d.​r.​c.​nordeste@​gmail.​com
Bővebb infor­má­ció: www​.aat​letis​mos​mi​guel​.pthttps://​www​.face​book​.com/​e​v​e​n​t​s​/​4​8​3​8​6​8​4​7​5​4​5​3​9​16/
A rész­vé­tel ingye­nes.

KARÁCSONYI RENDEZVÉNYEK MEGNYITÓJA

Idő­pont: 2018. decem­ber 7, 20:00
Hely­szín: Pra­ca da Repúb­li­ca e Jar­dim do Muni­cí­pio – Vila do Nor­des­te – Sao Miguel szi­ge­te
Fel­lé­pő együt­te­sek, DJk: Ban­da Lar­ga Trio, Ban­da Ste­reo Mode, DJ Antoine C
A belé­pés ingye­nes.

EPIC TRAIL RUN  AZORES 2018 – AZORI TEREPFUTÓ VERSENY

Idő­pont: 2018. decem­ber 8 – 9
Hely­színNor­des­te – Sao Miguel szi­ge­te
Továb­bi infor­má­cióhttp://​www​.epictra​il​run​az​or​es​.com/​en/

55. SZENT SZILVESZTERI FUTÁS PONTA DELGÁDÁBAN 

Idő­pont: 2018.december 15 19:00
Hely­szín: Pon­ta Del­ga­da – Sao Miguel szi­ge­te
Távok: 6,2 km futás, 4 km séta, mini-futás 1,3 km
Elő­ze­tes beje­lent­ke­zés szük­sé­geswww​.aat​letis​mos​mi​guel​.pt, saosilvestrepdl@​gmail.​com

Ha több, az Azori-szigetekkel kap­cso­la­tos cik­ket sze­ret­né­tek olvas­ni, vagy csak érte­sül­ni sze­ret­né­tek a leg­fris­sebb prog­ra­mok­ról újdon­sá­gok­ról innen Sao Miguel szi­ge­té­ről, akkor köves­se­tek ben­nün­ket az Azo­ri Éden Face­book olda­lun­kon, az Eden­az­or­es Ins­ta­gram olda­lun­kon vagy a www​.azorie​den​.com blo­gon.

Hozzászólás