Téli prog­ram­aján­ló az Azori-szigetekre 2019 – 2020

Sokan érkez­tek a téli idő­szak­ra ide Sao Miguel­re és kér­té­tek, hogy készít­sem el a 2019 decem­be­ri és 2020-as janu­á­ri prog­ram­aján­lót. Íme. Saj­nos az infor­má­ci­ók még ilyen­kor nagyon nehe­zen össze­gyűjt­he­tők, ezért javas­lom min­den­ki­nek, hogy néz­zen ide vissza időn­ként vagy az uta­zá­sa előtt, mert folya­ma­to­san bővít­jük a lis­tát. Jó kirán­du­lást min­den­ki­nek!

CONCERTO PELO TRIO ORIGENS NO PRESÉPIO DAS FURNASTRIO ORIGENS KONCERT A FURNASI BETLEHEMNÉL

Aki kíván­csi mi Sao Miguel szi­ge­té­nek hagyo­má­nyos hang­sze­re ( Vio­la da Ter­ra) és sze­ret­né is meg­hall­gat­ni , hogy szó­lal­tat­ja meg egy iga­zi pro­fi annak aján­lom ezt a kon­cer­tet és nem utol­só sor­ban a fur­na­si cal­de­i­ras­nál fel­ál­lí­tott Bet­le­he­met is meg lehet még tekin­te­ni. A ren­dez­vény­re a belé­pés ingye­nes.

Idő­pont: 2019. decem­ber 28 21:30
Hely­szín: Fur­nas – Cal­de­i­ras ( Fur­nas köz­pont­já­ban)

I. TRAIL NO ANO BY MORCEGOS AZ ELSŐ „DENEVÉRTÚRA 2020-BAN

Idő­pont: 2020. janu­ár 1 9:00
Hely­szín: Pra­ia de Água d’Al­to (találkozó:Água d’Al­to strand (Bár)) Est­ra­da Regi­o­nal, 9680 Vila Frran­ca do Cam­po– São Miguel
A túra: Pra­ia de Água d’Alto-ból indul és oda is érke­zik vissza. 3 órás kb. 20 km-es túra a Pico da Bar­ros­sa csúcs érin­té­sé­vel

JÓGA AZ ÚJ VERDE MAR HOTELBEN - RIBEIRA GRANDÉN

Idő­pont: 2020. janu­ár 4 10:30
Hely­szín: Ver­de Mar Hotel, Ribe­i­ra Gran­de – São Miguel szi­ge­te Beje­lent­ke­zés: wellnesscenter@​verdemarhotel.​com e‑mail címen

A jóga óra ingye­nes, de beje­lent­ke­zés szük­sé­ges!

DENTRO DE CAIXASARA CRUZ, ROMEU BAIROS, LUÍS ALBERTO BETTERNCOURT, CRISTÓVAM

Idő­pont: 2020. janu­ár 17 – 18 21:30
Hely­szín: Teat­ro Mica­e­len­se – São Miguel szi­ge­te
Egy kon­cert­so­ro­zat első része. Sara Cruz és Romeu Bai­ros kon­cert. Sara Cruz az én sze­mé­lyes ked­ven­cem. Nagyon érde­mes elmen­ni, aki ebben az idő­szak­ban ott lesz az Azori-szigeteken. A soro­zat máso­dik nap­ján Luís Alber­to Bet­ten­co­urt és Cris­tó­vam( a len­gyel barát­nőm ked­ven­ce) lép fel.

Jegy­vá­sár­lás és infor­má­ció: Jegyek egy nap­ra 10 Euro/fő 2 nap­ra 15 Euro/ fő. https://​www​.face​book​.com/​p​g​/​t​e​a​t​r​o​m​i​c​a​e​l​e​n​s​e​/​e​v​e​n​t​s​/​?​r​e​f​=​p​a​g​e​_​i​n​t​e​r​nal

SZILVESZTERRÉVEILLON A HOTEL TERRA NOSTRA PARKBAN

Idő­pont: 2019. decem­ber 31.
Hely­szín: Hotel Ter­ra Nost­ra Park – Fur­nas – São Miguel szi­ge­te
Fel­lé­pő: Ste­reo Mode

JANTAR DE FIM DE ANOSZILVESZTERI VACSORA A SÃO DINIS ÉTTEREMBEN PONTA DELGADÁBAN

Idő­pont: 2019. decem­ber 31 20:00
Hely­szín: For­ne­ria São Dinis étte­rem Pon­ta Del­ga­da– São Miguel szi­ge­te
Belé­pő díj: 55 Euro/fő vagy 85 Euro/ fő ital­cso­mag­gal

Fog­la­lás: reservas@​forneirasaodinis.​com

GRANDE BAILE DE RÉVEILLON 2020 / COLISEU MICAELENSENAGY SZILVESZTERI BÁL A COLISEU MICAELENSÉBEN

Idő­pont: 2019. decem­ber 31
Hely­szín: Coli­seu Mica­e­len­se – São Miguel szi­ge­te
Nagyon jó szil­vesz­te­ri bál kivá­ló zené­vel, min­den­ki­nek csak aján­la­ni tudom.

Jegyek elő­vé­tel­ben: https://​coli​se​u​mi​ca​e​len​se​.pt/​e​v​e​n​t​s​p​o​s​t​s​/​g​r​a​n​d​e​-​b​a​i​l​e​-​d​e​-​r​e​v​e​i​l​l​o​n​-​2​0​20/ Jegyek 35 Euro/ főtől vagy van lehe­tő­ség egy egész asz­tal­tár­sa­ság­nak is jegyet vásá­rol­ni.

REVÉILLON 2020 PAVILHAO DO MARPONTA DELGADASZILVESZTERI BULI A PAVILHÃO DO MARBAN

Idő­pont: 2019.december 31  
Hely­szín: Pon­ta Del­ga­da, Pavilhão do Mar – Sao Miguel szi­get

Jegyek elő­vé­tel­ben: https://www.facebook.com/events/associa%C3%A7%C3%A3o-portas-do-mar/reveillon-2019-pavilh%C3%A3o-do-mar/561074511018035/

Hozzászólások

Leave a Reply