Top 3 fesz­ti­vál 2018-ban az Azori-szigeteken, amit min­den­ki­nek lát­nia kell

1. Fes­tas do Sen­hor San­to Cris­to dos Milag­res – Cso­da­té­vő Úrjé­zus Fesztivál

A tava­lyi évben az egyik leg­na­gyobb élmé­nyem ehhez a fesz­ti­vál­hoz kap­cso­ló­dik. Az azo­ri bará­ta­im már napok­kal az ese­mény előtt jelez­ték, hogy a szi­ge­tek egyik leg­je­len­tő­sebb fesz­ti­vál­ja követ­ke­zik.  A képe­ken lát­ha­tó Jézus szob­rot min­den év máju­sá­ba a hívők a vál­lu­kon hor­doz­va kör­be­vi­szik Pon­ta Del­ga­da váro­sá­ban. A szo­bor helye az év töb­bi nap­ján a Cam­po de Sao Fran­cis­co téren lévő temp­lom. Ez a tér egy­ben a máju­si kör­me­net kiin­du­ló állo­má­sa is. A készü­lő­dés már reg­gel elkez­dő­dik, ami­kor is Pon­ta Del­ga­da lakói varázs­la­tos, szí­nes virág­sző­nye­get borí­ta­nak a menet elé. Az ünnep­lés más­nap haj­na­lig tart. A szo­bor­nak egy az 1700-as évek ele­jén tör­tént föld­ren­gés cso­dás meg­ál­lí­tá­sát tulaj­do­nít­ják. Ezért a szi­get apraja-nagyja sőt még a Kana­dá­ba és Ame­ri­ká­ba emig­rált Azo­ri embe­rek is fel­vo­nul­nak a szo­bor mögött. A kör­men­tet­ben részt­ve­vők­kel beszél­get­ve kide­rült, hogy min­den­ki a „saját vagy csa­lád­ja” cso­dá­ját vár­ja a  rész­vé­tel­től. Nagyon fon­tos ese­mény Sao Miguel szi­ge­tén élő embe­rek éle­té­ben oly­annyi­ra, hogy az ünnep­lés 2 hétig tart és a mene­tet köve­tő napot mun­ka­szü­ne­ti nap­pá nyilvánították.

Ebben az évben a fesz­ti­vál 2018. ápri­lis 28-tól egé­szen május 10-ig tart az egész szi­ge­ten. A kör­me­net Pon­ta Del­ga­da­ban. 2018. május 6‑án lesz. A mun­ka­szü­ne­ti nap kira­ko­dó­vá­sár­ral és kon­cer­tek­kel 2018 május 7‑én lesz. Továb­bi infor­má­ció az ese­mény­ről itt talál­ha­tó: http://​www​.san​to​-cris​to​.com/

2. Sao Joao Da Vila (Szent János) 2018 Fesztivál

A tava­lyi év máso­dik leg­jobb élmé­nyem júni­us­ban a Szent János fesz­ti­vál volt Vila Fran­ca do Cam­po váro­sá­ban. Az ese­mény azért is volt nagyon emlé­ke­ze­tes, mert a szü­le­im ekkor vol­tak kint a szi­ge­ten elő­ször és a meg­ér­ke­zé­sük utá­ni máso­dik nap már­is egy ilyen szí­nes, vidám for­ga­tag köze­pé­ben talál­ták magun­kat. A gyer­me­kek­től az idő­se­kig min­den­ki részt vett a közös tán­co­lás­ban és ének­lés­ben. Fan­tasz­ti­kus élmény volt. A fel­vo­nu­lás végén kon­cer­tek­kel ked­ves­ked­tek a résztvevőknek.

*A Szent János  ere­de­te a XIV. szá­zad­ra nyú­lik vissza, és kez­det­ben pogány ünnep volt, ahol az embe­rek a Nap iste­nét imád­ták és ünne­pel­ték a bősé­ges ter­mést. Keresz­te­lő Szent János tisz­te­le­té­re keresz­tény ünnep­pé nyilvánították.

Azok­ban az idők­ben, ami­kor pogány ünnep volt, ünne­pel­ték a ter­mé­keny­sé­get, és az egyik hagyo­mány a póré­hagy­mát lógat­tak a ház falán, így vonz­va a sze­ren­csét az adott ház­ra.  A gyógy­nö­vé­nyek is fon­tos részét képe­zik a fesz­ti­vál­nak úgy vélik, hogy egész­sé­get és jó sze­ren­csét hoz­nak. Ezt a fesz­ti­vált Por­tu­gá­li­á­ban több helyen és több szi­ge­ten is ünnep­lik. Sao Migue­len Vila Fran­ca do Cam­po váro­sá­ban van egy fel­vo­nu­lás, ahol a szi­get váro­sai kép­vi­se­le­té­ben tánc­cso­por­tok ének­kel és tánc­cal üdvöz­lik a bősé­ges ter­mést. Hihe­tet­le­nül szí­nes és vidám fesz­ti­vál, aki ott lesz min­den­kép­pen jöj­jön el.

2018. júni­us 16 – 24-ig tart a fesz­ti­vál. A tán­cos fel­vo­nu­lás ebben az idő­szak­ban több hely­szí­nen is zaj­lik Sao Miguel szi­ge­tén. Elő­re­lát­ha­tó­lag a fesz­ti­vál Vila Fran­ca do Cam­po­ban júni­us 23-án lesz. Erről pon­tos infor­má­ci­ó­kat erre az évre vonat­ko­zó­an nem találtam.

*For­rás: http://​www​.vis​i​tar​-por​to​.com/​e​n​/​w​h​a​t​s​-​o​n​/​p​o​r​t​o​-​e​v​e​n​t​s​/​f​e​s​t​a​-​d​e​-​s​a​o​-​j​o​a​o​.​h​tml

3. Wine in Azor­es (Azo­ri Bor­fesz­ti­vál) Fesz­ti­vál Ter­ce­i­ra és Sao Miguel Szigetén

Az aján­lóm­ban a 3. helyen, de iga­zá­ból ebben a kate­gó­ri­á­ban az első helyen vég­zett az azori-szigeteki bor­fesz­ti­vál, ahol 3 napig kivá­ló Por­tu­gál és Azo­ri boro­kat és gaszt­ro­nó­mi­ai külön­le­ges­sé­ge­ket kós­tol­hat­nak a részt­ve­vők. Nekem nagyon jó élmé­nye­im van­nak ezzel a fesz­ti­vál­lal kap­cso­lat­ban annyi­ra, hogy ezt több cikk­ben is meg­ír­tam. A régeb­bi bejegy­zé­se­i­met élmé­nye­i­met ezzel az ese­ménnyel kap­cso­lat­ban lent talál­já­tok. Aki tehe­ti jöj­jön ebben az évben is. Ter­ve­zem egy cso­port szer­ve­zé­sét és közös bor­kós­to­lást a kiuta­zók­kal. Kihagy­ha­tat­lan élmény, aki ekkor a szi­ge­ten tartózkodik!

Ter­ce­i­ra szi­ge­tén az ese­mény 2018. május 25 – 27 lesz. Továb­bi infor­má­ci­ót itt olvashattok.

Sao Miguel szi­ge­tén  Ribe­i­ra Gran­de mel­lett 2018. októ­ber 19 – 21 ren­de­zik meg. 

Koráb­bi bejegy­zé­se­im a fesz­ti­vál­ról: Wine in Azor­es 1 és Wine in Azor­es 2

+1 Red Bull Cliff Diving Vila Fran­ca Islet Red Bull szik­la­ug­ró ver­seny egyik állo­má­sa Vila Fran­ca do Cam­po váro­sá­val szem­be­ni Vila Fran­ca szigetecskén

A Red Bull szik­la­ug­ró világ­so­ro­za­tot 2009-ben ala­pí­tot­ta a Red Bull. Éven­te a világ több orszá­gá­ban meg­ren­de­zés­re kerü­lő szik­la­ug­ró ese­mény. A szik­la­ug­rók exlu­zív hely­szí­ne­ken  26 – 28 m magas áll­vá­nyok­ról ugra­nak a mélybe. 

Sao Miguel Island a 3. állo­má­sa a 2018-as soro­zat­nak. 22 világ­klasszis műug­ró, szik­la­ug­ró vesz részt a meg­mé­ret­te­té­sen, 9 ország­ból. Az óce­án­ból kiemel­ke­dő külön­ál­ló szi­ge­tecs­ké­re épí­tik a  műug­ró áll­vá­nyo­kat. Nagyon izgal­mas és egye­dül­ál­ló élmény! ❤️

Erről az ese­mény­ről saj­nos tavaly lema­rad­tam, de  ebben az évben ter­ve­zem egy bará­ti csa­pat szer­ve­zé­sét, akik­kel hajó­ról fog­juk néz­ni ezt az elké­pesz­tő ese­ményt. Még lehet csatlakozni. 

Az ese­mény idő­pont­ja: 2018. júli­us 14. 
Fotó­kat az ese­mény­ről ide kat­tint­va nézegethettek

Leave a Reply