ÚJRAINDÍTÁSI TERV A KORONAVÍRUS UTÁN AZ AZORI-SZIGETEKEN

A leg­fris­sebb infor­má­ci­ók az Azori-szigetek újra indí­tá­sá­val, karan­tén­hely­zet­tel kap­cso­lat­ban a bejegy­zés végén talál­ha­tó­ak!

Teg­nap azaz 2020. ápri­lis 30-án Vas­co Cor­dei­ro az Azori-szigetek regi­o­ná­lis kor­má­nyá­nak elnö­ke beje­len­tet­te a szi­ge­tek újra­in­dí­tá­si ter­vét és ezt fog­lal­tam össze néhány fő pont­ban szá­mo­tok­ra.

Elő­ször is néz­zük mi a jelen­le­gi 2020. május 1‑i álla­pot.

A beteg­ség meg­je­le­né­se óta 142 koro­na­ví­ru­sos ese­tet regiszt­rál­tak össze­sen a 9 szi­ge­ten. São Miguel 8 napig volt új regiszt­rált beteg nél­kül a mai napon viszont 4 új ese­tet jelen­tet­tek Nor­dest­ből (Sao Miguel szi­ge­te). Az összes regiszt­rált eset közül 80 aktív bete­get, 48 gyó­gyul­tat és 14 halot­tat tar­ta­nak szá­mon.

Én első­sor­ban São Miguel szi­ge­té­ről tudok infor­má­ci­ók­kal szol­gál­ni, mert itt élek Fur­nas tele­pü­lé­sen és már 5. hete karan­tén­ban vagyok, de pró­bál­tam az összes szi­get­tel kap­cso­la­tos infor­má­ci­ó­kat rövi­den össze­fog­lal­ni. Jelen­leg a São Miguel szi­ge­te 6 köz­igaz­ga­tá­si egy­sé­ge között az átjá­rás nem enge­dé­lye­zett, ez a sza­bá­lyo­zás május 2‑ig volt ere­de­ti­leg érvény­ben, de a teg­nap május 4‑ig meg­hosszab­bí­tot­ták.  

A szi­ge­tek­re uta­zó turis­ták­nak 14 nap karan­tén­ba kell vonul­ni­uk a kor­mány által kije­lölt szál­lo­dák­ban. Az elszál­lá­so­lás és az ellá­tás költ­sé­ge­it eddig az Azo­ri kor­mány fizet­te. 2020. május 8‑tól viszont a kor­mány ezt meg­szün­te­ti és a szi­get­cso­port­ba érke­ző nem helyi lako­sok­nak a köte­le­ző kara­nén költ­sé­ge­it maguk­nak kell áll­ni­uk. A rezi­den­sek (helyi lako­sok) elszál­lá­so­lá­sát és ellá­tá­sát tovább­ra is a kor­mány fize­ti.  

Fon­tos tud­ni­va­ló, hogy azok a helyi lako­sok vagy beuta­zók, akik Sao Miguel vagy Ter­ce­i­ra szi­ge­té­re érkez­nek, de nem ez az uta­zá­si cél­pont­juk elő­ször ezen két szi­get vala­me­lyi­kén kell 14 napot karan­tén­ban töl­te­ni­ük egy szál­lo­dá­ban majd ezután a kívánt cél­pont­ra utaz­ni és ott újra 14 nap karan­tén­ba vonul­ni.

Az Azor­es Air­li­nes – a SATA cso­port­ból – és a Rya­nair nem indít jára­to­kat a szi­ge­tek­ről és a szi­ge­tek­re, viszont a TAP Por­tu­gál légi­tár­sa­ság jára­tai nem áll­tak le és tovább­ra is heten­te két járat indí­tá­sá­val fenn­tart­ják az össze­köt­te­tést a Kon­ti­nen­tá­lis Por­tu­gá­li­á­ból Sao Miguel és Ter­ce­i­ra felé.  

A ten­ge­ri szál­lí­tás és légi össze­köt­te­tés tovább­ra sem műkö­dik a szi­ge­tek­re vagy szi­ge­tek­ről kivé­ve a Flo­res és Cor­vo közöt­ti komp össze­köt­te­tést. 

A szi­get­cso­por­tok között az Atlan­tic­o­line tár­sa­ság a 2020 a tel­jes nyá­ri sze­zon­ra töröl­te a komp­já­ra­to­kat.

A szi­ge­te­ken ter­ve­zett val­lá­si fesz­ti­vá­lo­kat, kör­me­ne­te­ket erre az évre töröl­ték.

Az Azori-szigetek kor­má­nyá­nak elnö­ke teg­nap bemu­tat­ta a tér­ség­ben az elkö­vet­ke­ző hetek­re vonat­ko­zó intéz­ke­dé­se­ket a 9 szi­ge­tet négy blokk­ra oszt­va: az első blokk intéz­ke­dé­sei San­ta Maria, Flo­res és  Cor­vo szi­ge­té­re vonat­koz­nak, ahol a jár­vány kez­de­te óta nem regiszt­rál­tak koro­na­ví­ru­sos ese­tet. A máso­dik São Miguel szi­ge­té­re, ahol eddig a leg­több fer­tő­zöt­tet regiszt­rál­ták, de az össze­sen 4 fer­tő­zés átvi­te­li lán­cot sike­rült fel­tér­ké­pezt­ni és leel­len­őriz­ni.  A har­ma­dik blokk intéz­ke­dé­sei Gra­ci­o­sa szi­ge­tét érin­tik, ahol 12 nap­ja nincs új eset a negye­dik utol­só pedig Pico, Fai­al, São Jor­ge és Ter­ce­i­ra szi­ge­té­re vonat­ko­zik, ahol Pico kivé­te­lé­vel min­den szi­get 28 nap­ja men­tes az új meg­be­te­ge­dé­sek­től.

  • Az összes blokk­ban az egész­ség­ügyi szol­gál­ta­tók irány­mu­ta­tást kap­tak a Covid19 meg­be­te­ge­dé­se­ken kívü­li bete­gek­nek nyúj­tott szol­gál­ta­tá­sok hely­re­ál­lí­tá­sá­ra. 
  • A par­kok, intéz­mé­nyek, ipa­ri léte­sít­mé­nyek, szál­lo­dák, fod­rá­sza­tok stb.  újbó­li meg­nyi­tá­sá­nak dátu­ma a négy blokk között vál­to­zik: a San­ta Maria, a Flo­res és a Cor­vo az elsők, akik újra­kez­de­nek bizo­nyos tevé­keny­sé­ge­ket a követ­ke­ző két cso­port a Gra­ci­o­sa blokk és a Pico, Fai­al, São Jor­ge és Ter­ce­i­ra blokk és idő­ben leg­ké­sőbb szi­ge­tén indul­hat újra a keres­ke­de­lem, kul­tu­rá­lis intéz­mé­nyek, isko­lák, bárok stb.

Sao Miguel szi­ge­té­nek újra­in­dí­tá­si ter­ve 2020. május 31-ig

2020. május 4. Meg­nyit­ják a köz­igaz­ga­tá­si egy­sé­gek közöt­ti hatá­ro­kat. Enge­dé­lye­zik a sza­bad­ban a test­moz­gást egyé­ni­leg, az álla­tok ellá­tá­sá­val kap­cso­la­tos teen­dők miat­ti szük­sé­ges uta­zást és a mun­ka és bevá­sár­lás okán tör­té­nő uta­zá­so­kat.

2020. május 22. Keres­ke­del­mi egy­sé­gek és ipa­ri léte­sít­mé­nyek meg­nyi­tá­sa kivé­ve a kávé­zók bárok étter­mek. Ezen utób­bi­ak TAKE AWAY (elvi­te­les) szol­gál­ta­tá­sa viszont működ­het. Aján­lott 60 évnél idő­seb­bek szá­má­ra a vásár­lás­ra egy kije­lölt idő­pon­tot meg­ne­vez­ni. A maszk hasz­ná­la­ta köte­le­ző lesz és kéz­fer­tőt­le­ní­tő­ket kell kihe­lyez­ni az üzle­tek­ben.

2020. május 25. Az isko­la néhány osz­tá­lyá­nál főleg a vég­zős osz­tá­lyok­nak az isko­la meg­nyi­tá­sa. Maszk vise­lé­se és a kéz­fer­tőt­le­ní­té­si lehe­tő­sé­gek meg­lé­te köte­le­ző lesz. A régi­ós admi­niszt­ra­tív egy­sé­gek meg­nyi­tá­sa. A veszé­lyez­te­tett kor­osz­tály szá­má­ra kije­lölt idő­pont az egy­sé­gek meg­lá­to­ga­tá­sá­ra. Múze­u­mok, par­kok, stran­dok meg­nyi­tá­sa.

2020. május 29 Étter­mek meg­nyi­tá­sa. A távol­ság­tar­tá­si sza­bá­lyok betar­tá­sa mel­lett.

2020. május 31-ig Hajók, vitor­lá­sok és óce­án­já­rók, ha ki is köt­het­nek, de az uta­sok nem száll­hat­nak ki a hajó­ból.

Az Azori-szigetek kor­má­nyá­nak elnö­ke beje­len­tet­te továb­bi­ak­ban, hogy a szi­ge­tek közöt­ti légi össze­köt­te­tést, vala­mint a régi­ót a kon­ti­nens­sel való légi össze­köt­te­tést még bizony­ta­lan ide­ig fel­füg­gesz­tik és jelez­te, hogy az újra­in­dí­tás nem csak az Azori-szigetektől függ, hanem más orszá­gok egész­ség­ügyi hely­ze­té­től is.

A masz­kok hasz­ná­la­ta min­den­hol aján­lott lesz, de lesz­nek kiemelt helyek, ahol viszont köte­le­ző. A kéz­fer­tőt­le­ní­tés lehe­tő­sé­ge min­den­hol alap­ve­tő elvá­rás lesz.

Jelen­leg a turiz­mus indu­lá­sá­nak dátu­mát nem jelöl­ték meg, mint az ebben az idé­zett fel­szó­la­lás­ban is elhang­zott nagyon sok min­den függ a turis­tá­kat ide­utaz­ta­tó ország egész­ség­ügyi álla­po­tá­tól a szi­go­rí­tá­sok eny­hí­té­se.

Az össze­fog­la­lóm alap­ját az aláb­bi hiva­ta­los köz­le­mény adta: https://​covid19​.azor​es​.gov​.pt/​w​p​-​c​o​n​t​e​n​t​/​u​p​l​o​a​d​s​/​2​0​2​0​/​0​4​/​P​l​a​n​o​-​R​e​g​i​o​n​a​l​-​p​a​r​a​-​u​m​a​-​n​o​v​a​-​N​o​r​m​a​l​i​d​a​d​e​.​p​d​f​?​f​b​c​l​i​d​=​I​w​A​R​3​M​5​1​K​w​X​K​G​e​C​2​2​V​X​u​5​V​a​6​B​X​X​C​h​P​s​x​N​_​z​q​8​S​N​Y​t​2​1​g​3​u​H​R​K​W​V​e​J​B​w​v​X​r​z00

 

Fris­sí­tett infor­má­ci­ók az Azori-szigetekre érke­zők karan­tén sza­bá­lya­i­ról 2020.május 17

A pon­ta del­ga­dai bíró­ság hatá­ro­za­tát köve­tő­en, amely kimond­ta a szál­lo­dá­ban letöl­ten­dő köte­le­ző karan­tén meg­ha­tá­ro­zá­sá­nak alkot­mány­el­le­nes­sé­gét, az Azori-szigetek regi­o­ná­lis kor­má­nya 2020. május 17-én éjfél­től a szi­ge­tek­re uta­zók szá­má­ra új intéz­ke­dé­se­ket ren­delt el .

A WHO által Covid-19 aktív zónák­nak tekin­tett terü­le­tek­től indu­ló jára­tok­kal érke­zők­nek 4 alter­na­tí­va áll ren­del­ke­zé­sük­re a beuta­zást köve­tő­en a vírus­hely­zet­re vonat­ko­zó­an.

  1. Az Azori-szigetek terü­le­té­re belép­ni szán­dé­ko­zó utas­nak be kell mutat­nia egy hite­le­sí­tett, akk­re­di­tált labo­ra­tó­ri­um által vég­zett papír­ala­pú nega­tív Covid19 teszt iga­zo­lá­sát, (amely­nek tar­tal­maz­nia kell az utas nevét,a kiál­lí­tó labo­ra­tó­ri­um nevét, a vizs­gá­lat dátumát,a vizs­gá­la­tért fele­lős sze­mély aláírását,negatív teszt ered­mé­nyét), amely az uta­zás meg­kez­dé­se előt­ti 72 órá­ban készült, ha ez az utas leg­alább 7 napig a régi­ó­ban marad, akkor az 5. és a 13. napon fel kell kér­nie az egész­ség­ügyi ható­sá­got egy-egy új vizs­gá­lat elvég­zé­sé­re, amely­nek ered­mé­nyét leg­ké­sőbb 24 órán belül közöl­ni­ük kell a kérel­me­ző­vel;
  2. Az utas­nak a régi­ó­ba érke­zés­kor el kell elvé­gez­tet­nie egy Covid-19 tesz­tet (a leszál­lás­kor a repü­lő­té­ren dol­go­zó egész­ség­ügyi ható­ság szak­em­be­rei fog­ják begyűj­te­ni a bio­ló­gi­ai min­tát) és a meg­elő­zés­re irá­nyu­ló elkü­lö­ní­tés­ben egy erre kije­löl szál­lo­dai egy­sé­gé­ben kell meg­vár­nia a teszt ered­mé­nyét, amely leg­ké­sőbb 48 órán belül meg­ér­ke­zik, ha ez az utas leg­alább 7 napig a régi­ó­ban marad, akkor az ötö­dik és a 13. napon fel kell kér­nie az egész­ség­ügyi ható­sá­got egy új vizs­gá­lat elvég­zé­sé­re, amely­nek ered­mé­nyét 24 órán belül közöl­ni­ük kell a kérel­me­ző­vel; Az 1. és 2. eset­ben is a nega­tív teszt utá­ni 14 nap­ban a vírus meg­elő­zé­sé­re irá­nyu­ló elkü­lö­ní­tés­ben kell a beuta­zó­nak len­nie, ennek nem tel­je­sí­té­se ese­tén elren­del­he­tik a köte­le­ző karan­tént egy kije­lölt szál­lo­dá­ban.
  3. Az utas­nak 14 napig önkén­tes karan­tén­ba kell vonul­nia egy az egész­ség­ügyi ható­ság által meg­je­lölt szál­lo­dá­ban, ahol ebben az idő­szak­ban vizs­gá­lat cél­já­ból Covid19 vírus­teszt­nek kell alá­vet­nie magát, amely­nek ered­mé­nyét a ható­sá­gok­nak 24 órán belül az utas részé­re be kell mutat­ni.
  4. Ha a fen­ti 3 alter­na­tí­va egyi­ke sem való­sul meg akkor az utas­nak vissza kell tér­nie a szár­ma­zá­si ország­ba vagy bár­mely más ren­del­te­té­si hely­re, az Azori-szigetek szi­ge­tén kívül.

Ha az utas meg­ta­gad­ja a meg­adott eljá­rá­sok vala­me­lyi­két, a regi­o­ná­lis egész­ség­ügyi ható­ság meg­ha­tá­roz­hat­ja a karan­tén köte­le­ző betar­tá­sát egy kije­lölt szál­lo­dai egy­ség­ben, az utas szá­má­ra fel­szá­mí­tott költ­sé­gek­kel.

MEGJEGYZÉS: A leírt tar­tal­mak alap­ját a 2020.május 16-án az Azori-szigeteken tar­tott kor­mány­ülés után kihir­de­tett a regi­o­ná­lis kor­mány­zat web­he­lyén meg­je­lent bejegy­zés adta. Az eset­le­ges értel­me­zé­si nem­meg­fe­le­lő­ség­ből szár­ma­zó hibá­kért fele­lős­sé­get nem vál­la­lok. A régi­ó­ba indu­lás előtt min­den­ki­nek javas­lom tájé­ko­zód­jon a Por­tu­gál nagy­kö­vet­ség­nél vagy a légi­tár­sa­sá­gok­nál a folya­ma­to­san fris­sü­lő infor­má­ci­ók­ról és az uta­zás előtt köte­le­ző­en elvég­zen­dő teen­dők­ről. A beje­len­tett intéz­ke­dé­sek össze­fog­la­lá­sa, és az intéz­ke­dé­sek fenn­ma­ra­dó rész­le­te­i­vel a regi­o­ná­lis kor­mány­zat web­he­lyén talál­hat­tok bővebb infor­má­ci­ót.

Továb­bi infor­má­ci­ót és az ere­de­ti anya­got itt tud­já­tok elol­vas­ni: https://covid19.azores.gov.pt/wp-content/uploads/2020/05/Informa%C3%A7%C3%A3o-aos-passageiros-a-desembarcar-na-Regi%C3%A3o-Aut%C3%B3noma-dos‑A%C3%A7ores.pdf

Fris­sí­tett infor­má­ci­ók 2020. május 29-től élet­be lépő új sza­bá­lyo­zá­sok az Azori-szigetekre érke­zők­nek

Az Azori-szigetekre érke­ző uta­so­kat 2020. május 29-től men­te­sí­tik a 14 napos pro­fil­ak­ti­kus (meg­elő­zés­re irá­nyu­ló) elszi­ge­te­lés­ben vagy a 14 napos szál­lo­dai karan­tén­ban való tar­tóz­ko­dás­tól, amennyi­ben a beuta­zók az indu­lás idő­pont­ja előtt 72 órán belül elvég­zett nega­tív Covid-19 teszt­ered­ményt tud­nak fel­mu­tat­ni a repü­lő­té­ren. Amennyi­ben az Azori-szigetekre érke­ző turisták/ helyi lako­sok nem ren­del­kez­nek ilyen ered­ménnyel lehe­tő­ség van a teszt érke­zés­kor tör­té­nő elvég­zé­sé­re. Ebben az eset­ben az uta­zó­kat leg­fel­jebb 48 órá­ra a teszt ered­mé­nyé­nek meg­ér­ke­zé­sé­ig egy, az egész­ség­ügyi ható­ság által kije­lölt szál­lo­dá­ban helye­zik el. 2020. május 29-től ez vonat­ko­zik a jelen­leg szál­lo­dá­ban karan­tén­ban lévők­re az „ott­ho­ni karan­tén­ban” mások­tól elszi­ge­tel­ten lévő beuta­zók­ra és a jövő­ben ide uta­zók­ra is.

A fent emlí­tett 2020. május 26-án kihir­de­tett opci­ók kicsit módo­sul­tak az elő­ző sza­bá­lyo­zás­hoz képest, de az tovább­ra is fenn áll, hogy azok akik leg­alább 7 napig a régi­ó­ban marad­nak az első teszt elvég­zé­sé­hez képest az 5. és 13. napon új tesz­tet kell végez­tet­ni­ük.

A beuta­zó sze­mély a fent fel­so­rol­ta­kon kívül választ­hat­ja még az önkén­tes 14 napos karan­tént is vagy eset­leg, aki a fen­ti opci­ók közül aki egyi­ket sem talál­ja meg­va­ló­sít­ha­tó­nak, annak vissza kell tér­nie az indu­lá­si állo­más­ra.

A bejegy­zés módo­sí­tá­sá­nak for­rá­sa itt olvas­ha­tó por­tu­gá­lul.

A leg­újabb vál­toz­ta­tá­sok­ról, kér­dé­ses szi­tu­á­ci­ók­ról és eset­leg az olva­sók­ban az uta­zás­sal kap­cso­lat­ban fel­me­rü­lő kér­dé­sek­ről 2020. május 28-án 21:00-tól az Azo­ri Éden zárt cso­port­ban tar­tunk egy beszél­ge­tést.

Az Azori-szigetekkel kap­cso­la­tos leg­fris­sebb hírek­ről a‑tól zoo­mos beszél­ge­té­sek idő­pont­já­ról az www​.azorie​den​.com blo­gon az https://​www​.face​book​.com/​a​z​o​r​i​e​d​en/ face­book olda­lon vagy bőveb­ben a https://​www​.face​book​.com/​g​r​o​u​p​s​/​a​z​o​r​i​e​d​en/ zárt cso­port­ban tud­tok érte­sül­ni. Ispi­rá­ci­ó­kat egy Azori-szigeteki uta­zás­hoz az ins­ta­gram olda­la­mon itt talál­tok: https://​www​.ins​ta​gram​.com/​e​d​e​n​a​z​o​r​es/.

Min­den vissza­jel­zés­nek, kom­ment­nek uta­zás­sal kap­cso­la­tos kér­dés­nek akár itt a bejegy­zés alatt is örü­lök és szí­ve­sen segí­tek.

Leave a Reply