Uta­zá­si segéd­let az Azori-szigetekre uta­zók­nak 2.rész

Az Uta­zá­si segéd­let 2. része a jelen­le­gi Azori-szigeteki sza­bá­lyo­zá­sok­ról, a turis­ták által betar­tan­dó sza­bá­lyok­ról szól­nak. Ezzel sze­ret­nék segí­te­ni az Azori-szigetekre uta­zók­nak, hogy fel­ké­szül­ten érkez­ze­nek a szi­get­re. Kérek min­den­kit mivel nem sok infor­má­ció van köz­vet­le­nül a szi­ge­tek­ről osszá­tok meg a bará­ta­i­tok­kal vagy aki­nek hasz­nos lehet ezt a bejegyzést. 

1. Az Azori-szigeteken jelen­leg érvény­ben lévő beuta­zá­si szabályok

Az Azori-szigetekre jelen­leg a leg­eny­hébb beuta­zá­si sza­bá­lyok a Kon­ti­nen­tá­lis Por­tu­gá­li­á­ból van­nak. Az onnan érke­zők­nek a belé­pés­kor Covid 19 tesz­tet kell csi­nál­tat­ni­uk a hely­szí­nen és a maxi­má­li­san a „elszi­ge­telt­ség­ben” eltöl­tött idő max. 12 óra. Míg pl. a Lon­don­ból, Frank­furt­ból és egyéb nem Kon­ti­nen­tá­lis Por­tu­gá­li­á­ból érke­ző jára­tok ese­tén ez az idő maxi­mum 48 óra.

Az Azori-szigetekre érke­zés­kor az utas­nak ren­del­kez­nie kell az uta­zás meg­kez­dé­se előtt maxi­mum 72 órá­val elvég­zett nega­tív Covid 19 teszt­tel, ekkor sza­ba­don beléphet

  1. Azori-szigetekre érke­zés­kor az utas­nak ren­del­kez­nie kell egy az uta­zás meg­kez­dé­sé­nél 72 órá­val nem régeb­bi nega­tív Covid 19 tesz­tet­tel (a kiadott ered­mé­nyen az idő­pont nem lehet 72 órá­nál régeb­bi), ekkor sza­ba­don belép­het bár­mely szi­get­re, viszont az uta­zá­sa 6. nap­ján egy egyez­te­tett idő­pont­ban Pon­ta Del­ga­da kór­há­za mel­lett elhe­lye­zett egész­ség­ügyi sátor­nál egy új tesz­tet kell végez­tet­nie. Fon­tos még, hogy a csak olyan tesz­tet fogad­nak el , amely regiszt­rált labo­ra­tó­ri­um­ban készült. 
  2. Ha az utas nem ren­del­ke­zik nega­tív teszt­tel, akkor a belé­pés­kor külön költ­sé­gek nél­kül leve­szik a min­tá­ját és maxi­mum 12 órá­ig a szál­lás­he­lyén kell meg­vár­nia a vírus­teszt ered­mé­nyét, ezalatt az idő alatt meg­va­ló­sít­va azt, hogy kerü­li mások­kal az érint­ke­zést és ha ez elke­rül­he­tet­len akkor ter­mé­sze­te­sen a higi­é­ni­ás sza­bá­lyo­kat betart­ja. Az uta­zá­sa 6. nap­ján újra tesz­tel­tet­nie kell magát.Ezek az intéz­ke­dé­sek 2020. júni­us 30-ig van­nak érvény­ben. A 12 órás vára­ko­zás São Miguel és Ter­ce­i­ra szi­ge­té­re érke­zők ese­té­ben érvé­nyes. A töb­bi szi­get­nél a vára­ko­zá­si idő hosszabb lehet, mivel ezen a két szi­ge­ten van jelen­leg vizs­gá­la­ti laboratórium.
2. Múze­u­mok, étter­mek, par­kok nyit­va tartása

A sza­bá­lyo­zá­sok fel­ol­dá­sá­val a múze­u­mok, étter­mek, par­kok szá­má­ra is meg­nyílt a lehe­tő­ség, hogy meg­nyis­sák a kapu­i­kat a turis­ták előtt, de mivel júni­us­ban még nem vár­ha­tó kife­je­zet­ten sok ven­dég ezért sok étte­rem a 2020. júli­us 1‑et jelöl­te ki a meg­nyi­tás dátu­ma­ként. A tapasz­ta­la­ta­im alap­ján az étter­mek a face­book olda­la­i­kon és goog­le busi­ness olda­la­i­kon nap­ra­kész tájé­koz­ta­tást nyúj­ta­nak a nyit­va­tar­tá­si idő­ről, vál­to­zá­sok­ról. Az étter­mek egy része meg­nyi­tott és csök­ken­tett válasz­ték­kal vár­ják a ven­dé­ge­ket. A svéd­asz­ta­los reg­ge­lit a leg­több hotel­ben fel­vál­tot­ta az egyé­ni kiszol­gá­lás, de nem min­den hotel­nél. Most még job­ban érvé­nyes, mint az elő­ző évek­ben , hogy köte­le­ző lesz az elő­re hely­fog­la­lás ha sze­ret­nénk vala­hol étkez­ni. A kisebb bárok­ban és étter­mek­ben is csak meg­ha­tá­ro­zott szá­mú ven­dé­get fogad­hat­nak és csak meg­ha­tá­ro­zott helyek­re ülhet­nek az étter­men belül. A maszk vise­lé­se az étter­mek­ben belé­pés­kor köte­le­ző. Étke­zés köz­ben ter­mé­sze­te­sen nem. A pin­cé­rek­nek folya­ma­to­san visel­ni­ük kell az arcmaszkot. 

A múze­u­mok meg­nyi­tot­tak, ame­lye­ket lát­tam és ellen­őrz­tem tel­jes nyit­va­tar­tá­si rend­ben üzemelnek. 

Több park meg­nyi­tott, de van néhány magán­park pl. Gre­ná park Fur­nasban, amely csak hét­vé­gén és ünnep­na­po­kon tart nyit­va jelenleg. 

3. Stran­dok, óce­án­par­ti für­dők, ter­mál fürdők

A stran­dok, ter­mál­für­dők ese­té­ben ellen­tét­ben a múze­u­mok és étter­mek kom­mu­ni­ká­ci­ó­já­val nem talál­tam nagyon sok nap­ra­kész infor­má­ci­ót a sza­bá­lyo­zá­sok­ról, az ere­de­ti­től eset­leg elté­rő nyit­va­tar­tá­si rendről. 

A sza­bad­stran­do­kon nin­cse­nek nagy meg­kö­té­sek viszont a fize­tős stran­dok ese­té­ben, mint pél­dá­ul Ribe­i­ra Gran­de strand­ja vagy Lagoa strand­ja a meg­szo­kott nyit­va­tar­tá­si rend­től elté­rő­en 13:00 – 15:00 között taka­rí­tás miatt bezár­nak. A belé­pés­kor a strand­pa­pu­csok, szan­dá­lok tal­pát le kell fer­tőt­le­ní­te­ni­ük a ven­dé­gek­nek vala­mint csak kor­lá­to­zott szá­mú für­dőz­ni vágyót (Lagoa ese­té­ben 300 főt) fogadhatnak. 

A ter­mál für­dők közül a Cal­de­i­ra Vel­ha 10:00 – 17:00-ig vár­ja a ven­dé­ge­ket. A ven­dé­gek szá­mát 150 főben maxi­mál­ták. A Poca da dona Beija für­dő is meg­nyi­tott. A nyita­tar­tá­si idő­vel kap­cso­lat­ban nem talál­tam információt. 

Fon­tos ez a mai álla­pot, való­szí­nű­leg idő­vel a sza­bá­lyok és a nyit­va­tar­tá­si rend is vál­toz­ni fog. 

4. Túrák veze­tő­vel, autós, hajós túrák, taxizás

A túrák Velem magyar ide­gen­ve­ze­tés­sel elő­re­lát­ha­tó­lag júli­us 10 – 14‑e között indul­nak újra. Kérek min­den­kit, hogy elő­re jelent­kez­zen be. Ter­mé­sze­te­sen ha vál­to­zik a vírus­sal kap­cso­la­tos hely­zet a szi­ge­ten az eset­le­ges lemon­dá­so­kat, ahogy eddig is rugal­ma­san keze­lem, de nekem is szük­sé­ges tud­nom az érke­zők lét­szá­mát a kiala­kult hely­zet­ből adó­dó új sza­bá­lyo­zá­sok miatt. 

A taxik­ban a sza­bá­lyo­zá­sok miatt nem lehet elő­re ülni kizá­ró­lag csak a hát­só ülé­sek használhatók. 

A buszos túrák ese­té­ben egy 8 sze­mé­lyes busz most 4 sze­mélyt szál­lít­hat hacsak nem 1 csa­lád­ból van­nak többen. 

Az autós túrák­nál egy 5 sze­mé­lyes autó ese­té­ben szál­lít­ha­tó uta­sok szá­ma max. 2 fő.

A cso­por­tos gya­lo­gos túrák­nál a maszk vise­lé­se és/vagy a 1,5 m távol­ság betar­tá­sa is köte­le­ző. A hor­ten­zi­ák már gyö­nyö­rű­en virá­goz­nak a tel­jes virág­zás 1 – 2 hét múl­va kezdődik. 

5. Bevá­sár­lás

A leg­na­gyobb bevá­sár­ló­köz­pont nyit­va­tar­tá­si ide­je meg­vál­to­zott sőt az üzle­tek is hama­rabb zár­nak mint eddig. A Con­ti­nen­te élel­mi­szer­üz­let  8:30 – 19:00-ig tart nyit­va az ere­de­ti 10:00 – 23:00 helyett. A maszk vise­lé­se a bevá­sár­ló­köz­pont­ban és Con­ti­nen­te üzlet­ben köte­le­ző. A bevá­sár­ló­köz­pont­ban a lif­tet egy biz­ton­sá­gi őr keze­li és a lift­ben kizá­ró­lag 2 fő vagy 2 kisebb cso­port tar­tóz­kod­hat egy­szer­re a mat­ri­cá­val kije­lölt helye­ken áll­va. A bol­tok­ban is ki  van­nak jelöl­ve a távol­ság­tar­tást segí­tő mat­ri­cák. Eze­ket a távol­sá­go­kat min­den­ki betart­ja és erre kérik a turis­tá­kat is. 

6. Milyen védő­fel­sze­re­lés vise­le­te köte­le­ző? Mire figyel­jünk ami­kor szol­gál­ta­tót választunk?

Arc­maszk vise­lé­se a gyógy­szer­tá­rak­ban, élel­mi­szer­üz­le­tek­ben és egyéb üzle­tek­ben köte­le­ző. Masz­kot a gyógy­szer­tá­rak­ban lehet ven­ni néme­lyik­ben a sima maszk vásár­lá­sa­kor a limit 4 db/ fő. Egyéb üzle­tek­ben a masz­ko­kat 100 db-os kisze­re­lés­ben tud­juk meg­vá­sá­rol­ni. A 100 db-os kisze­re­lés ára 27 – 32 Euro között inga­do­zik. Kesz­tyűt én a repü­lő­gé­pek­re min­den­kép­pen aján­lok főleg, hogy ha nincs kesz­tyű akkor fer­tőt­le­ní­tő­ket nyom­nak a kezünk­re beszál­lás­kor ami­től egész úton ragad­ni for a kezünk. 

Cle­an & Safe matrica

A szol­gál­ta­tók kivá­lasz­tá­sá­nál a Cle­an & Safe mat­ri­ca jel­zi, hogy adott étte­rem tulaj­do­no­sa, sze­mély­ze­te, a túra­ve­ze­tő, a taxis vagy éppen a szo­bát vagy házat nekünk kiadó tulaj­do­nos meg­fe­le­lő­en tájé­ko­zó­dott az aktu­á­lis vírus­sal kap­cso­la­tos hely­zet­ről és van egy bel­ső a cégé­re kiala­kí­tott sza­bály­za­ta amely alap­ján az egy­sé­gé­ben, autó­já­ban vagy a túrá­in a taka­rí­tást elvég­zi vala­mint, ahogy a vele együtt uta­zó vagy együtt kirán­du­ló turis­tá­kat tájé­koz­tat­ja. Ez a mat­ri­ca jel­zi, hogy a cég m, túra­ve­ze­tő, taxis stb. elvég­zett egy tan­fo­lya­mot és alkal­maz­za az ott hal­lot­ta­kat a mun­ká­ja során. Az Azori-szigeteken mind a Por­tu­gál mind az Azori-szigetekre vonat­ko­zó mat­ri­ca érvény­ben van. Érde­mes az ilyen mat­ri­cá­val jel­zett szol­gál­ta­tó­kat keres­ni, mert nagyon ala­pos tájé­koz­ta­tást kap­tak a higi­é­ni­ai teen­dők­ről, a vírus ter­mé­sze­té­ről, tisz­tí­tá­si eljá­rá­sok­ról. Én mint túra­ve­ze­tő ren­del­ke­zem ilyen pecsét­tel egyen­lő­re a Por­tu­gá­li­á­ban hasz­ná­la­tos pecsét­tel, de néhány napon belül ami­kor mód nyí­lik rá az Azori-szigeteki pecsé­tet is megszerzem. 

Kérek min­den­kit, hogy a maszk vise­lé­sét vegye komo­lyan és visel­je min­den­hol ahol arra figyel­mez­te­tő jelet lát. A bol­tok­ba maszk nél­kü­li belé­pés kel­le­met­len szi­tu­á­ci­ó­kat is ered­mé­nyez­het. A szi­ge­ten élő embe­rek betart­ják a maszk vise­lés­re vonat­ko­zó előírásokat. 

A fent leír­tak a mai napon érvé­nyes álla­po­tot tük­rö­zik, mivel vál­to­zá­sok min­den nap van­nak főleg azzal kap­cso­lat­ban mely üzle­tek nyit­nak újra és milyen nyit­va­tar­tá­si rend­ben dol­goz­nak ezért érde­mes ezt a cik­ket csak egy tám­pont­nak tekinteni. 

Min­den vissza­jel­zés­nek, ész­re­vé­tel­nek, új hír­nek örü­lök a cik­kel vagy a blog­gal vagy eset­leg az aktu­á­lis hely­zet­tel kap­cso­lat­ban. Írhat­tok akár itt a cikk alatt is. 

Az Azori-szigetekkel kap­cso­la­tos leg­fris­sebb hírek­ről az www​.azorie​den​.com blo­gon az https://​www​.face​book​.com/​a​z​o​r​i​e​d​en/ face­book olda­lon vagy bőveb­ben a https://​www​.face​book​.com/​g​r​o​u​p​s​/​a​z​o​r​i​e​d​en/ zárt cso­port­ban érte­sül­het­tek. Ins­pi­rá­ci­ó­kat egy Azori-szigeteki uta­zás­hoz az ins­ta­gram olda­la­mon talál­tok: https://​www​.ins​ta​gram​.com/​e​d​e​n​a​z​o​r​es/.

Leave a Reply