Uta­zá­si segéd­let az Azori-szigetekre uta­zók­nak 2021 (júni­us)

Ebben a rövid bejegy­zés­ben sze­ret­ném össze­fog­lal­ni a Covid19 vírus miat­ti hely­zet­tel kap­cso­la­tos tud­ni­va­ló­kat és infor­má­ci­ó­kat, ame­lyek jelen­leg ren­del­ke­zés­re áll­nak az Azori-szigeteki beuta­zás­sal kapcsolatban. 

A BEJEGYZÉS TARTALMA FOLYAMATOSAN FRISSÜL, A LEGÚJABB HÍREK A CIKK VÉGÉN TALÁLHATÓK

Fon­tos az infor­má­ci­ók vál­toz­hat­nak napról-napra én a jelen­le­gi hely­zet­ről tudok csak írni. Ami­ről be tudok szá­mol­ni, hogy a turiz­mus hatá­ro­zot­tan indul az Azori-szigeteken. Rész­le­te­sen össze­gyűj­töt­tem a tud­ni­va­ló­kat. A cikk végén van lehe­tő­ség kér­dez­ni, ha van még olyan kér­dés eset­leg, ame­lyet nem érin­tet­tem a cikkben. 

HOGYAN UTAZHATUNK BE AZ AZORI-SZIGETEKRE, MILYEN PAPÍROKRA LESZ SZÜKSÉG?

A 6. ÉS 12. NAPI TESZTEKKEL KAPCSOLATBAN VÁLTOZÁSOK TÖRTÉNTEK EZEKRŐL A CIKK VÉGÉN LÉVŐ FRISSÍTÉSBEN OLVASHATNAK A KIRÁNDULÓK

Az uta­zás előtt min­den kirán­du­ló­nak regiszt­rál­nia kell a https://​mysa​fe​az​or​es​.com web­ol­da­lon, hogy gyor­sab­ban men­jen az ellen­őr­zés az Azori-szigetekre való érke­zés­kor. Min­den utas­nak ren­del­kez­nie kell egy 72 órá­nál nem régeb­bi RT-PCR teszt­tel az Azori-szigetekre érke­zés­kor. A bemu­ta­tan­dó teszt ered­mé­nyén az aláb­bi pon­tok­nak kell sze­re­pel­ni­ük: az utas azo­no­sí­tá­sá­ra vonat­ko­zó ada­tok, a tesz­tet vég­ző labor neve (pecsét és alá­írás előny), az elvég­zett teszt típu­sa, a nega­tív ered­mény és a min­ta­vé­tel dátuma. 

Ha vala­mely oknál fog­va pl. törölt járat stb. az utas kicsú­szik a 72 órás érvé­nyes teszt­ered­mény idő­tar­ta­má­ból akkor a tesz­tet az Azori-szigeteken újra el kell végez­tet­nie (ingye­ne­sen), de ebben az eset­ben a teszt ered­mény­nek meg­ér­kez­té­ig (álta­lá­ban 24 órá­ig) karan­tén­ban kell töl­te­nie az álta­la fog­lalt szálláshelyen. 

Ha a szi­ge­te­ken 7 nap­nál vagy 13 nap­nál több időt tölt vala­ki a 6. és a 12. napon szük­sé­ges újabb RT-PCR tesz­tek elvég­zé­se. A tesz­te­ket az uta­zók szá­má­ra ingye­ne­sek. A szál­lás­hely kör­ze­té­be tar­to­zó önkor­mány­zat egész­ség­ügyi ren­de­lő­jét szük­sé­ges a 6. és a 12. napon fel­hív­ni és idő­pon­tot egyez­tet­ni velük. A tele­fon­szá­mok­ról és a teen­dők­ről az érke­zés­kor min­den­kit érte­sí­te­nek. A beje­lent­ke­zés­nél ( mert már több cso­port­nak segí­tet­tem ezért tudom)az ügy­in­té­zők majd­nem 100%-ban beszél­nek ango­lul. A 2. és 3. tesz­te­lés­nél már nem szük­sé­ges 24 órán keresz­tül a szál­lá­son tar­tóz­kod­ni. A teszt ered­mé­nye 24 órán belül érke­zik meg általában. 

12 évnél fia­ta­labb gyer­me­kek­nek nem szük­sé­ges teszt bemutatása. 

MILYEN TESZTEK AZ ELFOGADOTTAK A SZIGETRE VALÓ BELÉPÉSHEZ ÉS MILYEN INFORMÁCIÓKAT KELL TARTALMAZNIA A MÁS ORSZÁGBÓL HOZOTT TESZTEREDMÉNYNEK?

Az Azori-szigetekre tör­té­nő belé­pés­hez RT-PCR teszt ( RT-PCR: reverz transzk­rip­ci­ós poli­meráz lánc­re­ak­ció) szük­sé­ges. Ez a leg­ér­zé­ke­nyebb vizs­gá­la­ti mód­szer az aktu­á­li­san zaj­ló fer­tő­zés meg­íté­lé­sé­re. A beteg­sé­get oko­zó vírus örö­kí­tő­anya­gát (RNS) mutat­ja ki a vizs­gált min­tá­ból, amely iga­zol­ja a vírus jelen­lé­tét a légutakban. 

A rapid anti­gén tesz­tek és az anti­gén tesz­tek ered­mé­nyei, vala­mint a védett­sé­gi iga­zol­vány egyen­lő­re nem elfo­ga­dot­tak a belépéshez. 

Még egy­szer össze­fog­la­lom milyen infor­má­ci­ó­kat kell tar­tal­maz­nia a digi­tá­lis vagy papír­for­má­ban sem­mi­kép­pen nem sms-ben bemu­ta­tan­dó teszt ered­mé­nyén: sze­re­pel­nie kell az utas azo­no­sí­tá­sá­ra vonat­ko­zó ada­tok­nak, a tesz­tet vég­ző labor nevé­nek (pecsét és alá­írás előny), az elvég­zett teszt típu­sá­nak, a nega­tív ered­mény­nek és a min­ta­vé­tel dátumának.

SZIGETEK KÖZÖTTI UTAZÁS

Jelen­leg a szi­ge­tek közöt­ti uta­zás­hoz mivel a 9 szi­get közül 8 a nagyon ala­csony koc­ká­za­tú terü­le­tek közé tar­to­zik csak a São Miguel szi­ge­té­ről indu­ló más szi­ge­tek­re érke­zők­nek szük­sé­ges érvé­nyes RT-PCR teszt meg­lé­te. Tesz­tet a másik szi­ge­tek­re érke­zés­kor szük­sé­ges elvég­zi. A teszt az uta­zók szá­má­ra ingye­nes. Az uta­zás­hoz szük­sé­ges kitöl­te­ni egy uta­zói nyi­lat­ko­za­tot az uta­zás­kor ebben infor­má­ci­ó­kat kell meg­ad­nunk az uta­zá­sunk­ról vala­mint az elő­ze­te­sen elvég­zett tesz­tek­ről és azok ered­mé­nyé­ről. Ugyan­ezt az uta­zá­si nyi­lat­ko­za­tot egyéb­ként ki kell töl­te­ni akkor is ha más ország­ból érke­zünk az Azori-szigetekre.

A kitöl­ten­dő uta­zói nyi­lat­ko­za­tot itt talál­já­tok.

MILYEN BESOROLÁSÚAK JELENLEG AZ EGYES SZIGETEK ÉS EZEK MILYEN FŐBB INTÉZKEDÉSEKET VONNAK MAGUK UTÁN

Pró­bál­tam össze­gyűj­te­ni, azo­kat a helye­ket ame­lyek a kiuta­zó­kat köz­vet­le­nül érint­he­tik. Az Azori-szigetek 9 szi­ge­te közül 8 a nagyon ala­csony koc­ká­za­tú helyek közé tar­to­zik vala­mint a 9. szi­get São Miguel szi­ge­té­nek két terü­le­te Povo­ação és Nor­des­te is. 

Ehhez a beso­ro­lás­hoz tar­to­zó korlátozások:

 • A össze­jö­ve­te­lek lét­szá­má­nak kor­lá­to­zá­sa 10 főben (nem egy ház­tar­tás­ban élők­re vonatkozóan).
 • Az étter­mek­ben és kávé­zók­ban is az asz­ta­lon­kén­ti lét­szám 10 főben kor­lá­to­zott, kivé­ve ha ugyan­ab­ban a ház­tar­tás­ban él mind a 10 ember. 
 • A lakos­ság kul­túrá­lis ese­mé­nye­ken, sport­ver­se­nye­ken való jelen­lé­té­nek kor­lá­to­zá­sa az adott hely­ka­pa­ci­tás 1/3‑ra így garan­tál­va a távol­ság­tar­tás szabályait. 

Az ala­csony koc­ká­za­tú kate­gó­ri­á­ba tar­to­zik Lagoa, Vila Fran­ca do Cam­po São Miguel szigetén. 

A köze­pe­sen magas koc­ká­za­tú kate­gó­ri­á­ba tar­to­zik Pon­ta Del­ga­da. Az ehhez a koc­ká­za­ti kate­gó­ri­á­hoz tar­to­zó megkötések:

 • Az össze­jö­ve­te­lek lét­szá­má­nak kor­lá­to­zá­sa 4 főben (nem az egy ház­ta­tás­ban élők­re vonatkozóan).
 • Min­den étte­rem és alko­holt áru­sí­tó egy­sé­gek 20:00-kor való bezá­rá­sa ide ért­ve a szol­gál­ta­tó tere­ket is. Az étter­mek­ben asz­ta­lon­ként maxi­má­li­san 4 fő a megengedett. 
 • Az üzem­anyag­töl­tő állo­má­sok 22:00 – 6:00 között szü­ne­tel­te­tik a működésüket. 
 • Min­den étte­rem­ben és kávé­zó­ban asz­ta­lon­kén­ti lét­szám kor­lá­to­zá­sa 6 főben amennyi­ben a 6 fő nem ugyan­ab­ba a ház­tar­tás­ban él. 
 • Alko­ho­los ita­lok érté­ke­sí­té­sé­nek tilal­ma 20:00 óra után. 
 • Az ezen a terü­le­ten elő­re meg­szer­ve­zett sport­ese­mé­nye­ket felfüggesztik. 

A magas koc­ká­za­tú kate­gó­ri­á­ba tar­to­zik Ribe­i­ra Gran­de São Miguel szi­ge­tén. Az ehhez a koc­ká­za­ti kate­gó­ri­á­hoz tar­to­zó megkötések:

 • min­den étte­rem és hason­ló léte­sít­mény bezárása
 • 22:00‑g az étter­mek ház­hoz szál­lí­tás­s­sal vagy elvi­he­tő szol­gál­ta­tás­sal működ­het­nek kivé­ve a szál­lo­dák és hason­ló létesítmények
 • gya­lo­gos, gép­jár­mű, moto­ros köz­le­ke­dés tilal­ma hét­köz­nap 20:00 és más­nap 5:00 óra között vala­mint hét­vé­gén 17:00 és 5:00 között. 

A beso­ro­lá­sok vál­to­zá­sát itt tud­já­tok követni.

MI TÖRTÉNIK, HA VALAKINEK POZITÍV A TESZTJE VAGY EGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMÁI VANNAK, AMELYEK COVID19 FERTŐZÉSRE UTALNAK?

Ha pozi­tív a tesz­tünk vagy rosszul érez­zük magun­kat az Azo­ri Egész­ség­ügyi Vona­lat kell hív­nunk. Por­tu­gá­lia hívó­szá­ma: +351 a tele­fon­szám: 808 24 60.

TIPPEK AZ UTAZÁSHOZ

 1. Aján­lom az indu­lás előtt kivál­ta­ni az Euró­pai egész­ség­biz­to­sí­tá­si kár­tyát, mert meg­be­te­ge­dés­kor sokat segít­het a gyor­sabb és olcsóbb ellá­tás érde­ké­ben. Biz­to­sí­tást, ha más­kor nem is kötöt­tek most min­den­kép­pen erő­sen aján­lott az uta­zás egész idő­tar­ta­má­ra kötni. 
Euró­pai egész­ség­ügyi kártya 

2. A szol­gál­ta­tók­nál keres­sük ezt a jel­zést. Ha ilyen Clean&Safe Aco­res mat­ri­cát látunk a szol­gál­ta­tó­nál pl. autó­bér­lő­nél, nálam a túrán, bár­mely más helyi túrán, akkor tud­hat­juk, hogy az adott szol­gál­ta­tó fel van készít­ve, a szük­sé­ges higi­é­ni­á­ra vonat­ko­zó isme­re­tek­kel, tud­ja mit kell ten­ni egy eset­le­ges meg­be­te­ge­dés ese­tén stb. Min­den­kép­pen keres­sé­tek ezt a jelet. 

Clean&Safe
Clean&Safe Aco­res

Május 16-tól Por­tu­gá­lia is meg­nyi­tot­ta a lehe­tő­sé­get a turisz­ti­kai célú beuta­zá­sok előtt Magyar­or­szág­ról így vár­ha­tó­an hamar bein­dul­nak újra a repü­lő­tár­sa­sá­gok gépei Lissza­bon­ba és Por­tó­ba, ahon­nan már nagyon egy­sze­rű eljut­ni a szigetekre. 

FRISSÍTÉS 2021.május 26-tól érvé­nyes új szabályok 

A világ­jár­vány ide­jén az Azori-szigetek kor­má­nya egy új kez­de­mé­nye­zés­sel áll elő, min­den­ki (kivé­ve az Azo­ri lako­sok), aki ellá­to­gat (beuta­zik) az Azori-szigetekre és az indu­lás előtt készít­tet tesz­tet egy kupont kap, hogy a leg­töb­bet tud­ja kihoz­ni az azori-szigeteki kirándulásából.

Az Azo­ri kor­mány ezzel a vou­cher­rel kíván ösz­tö­nöz­ni min­den beuta­zót, hogy az Azori-szigetekre való indu­lás előtt elvé­gez­ze a a Covid19 PCR tesz­tet. Ezzel sze­ret­nék ösz­tö­nöz­ni a fogyasz­tást az ide­gen­for­gal­mi szektorban.

MIT KELL TENNIE ANNAK, AKI KI SZERETNÉ HASZNÁLNI A KEZDEMÉNYEZÉS KÍNÁLTA VOUCHEREKET?
1. A kez­de­mé­nye­zés elő­nye­i­nek kihasz­ná­lá­sá­hoz az Azori-szigetekre indu­ló járat indu­lá­si idő­pont­ja előtt 72 órán belül el kell végez­nie a SARS-CoV‑2 szűrővizsgálatot.

2. Miu­tán meg­kap­ta a szű­rő­vizs­gá­lat nega­tív ered­mé­nyét, a beszál­lás előtt ki kell töl­te­nie a https://​des​ti​nos​egu​ro​.azor​es​.gov​.pt olda­lon elér­he­tő űrla­pot, csa­tol­va a nega­tív teszt ered­mé­nyét; Fon­tos meg­jegy­zés! Az űrlap kitöl­té­se­kor ügyel­nie kell az adat­ke­ze­lé­si hoz­zá­já­ru­lás elfo­ga­dás­ra külön­ben később nem tud­ják a vou­chert kiküldeni.

3. Az Azori-szigetekre érke­zés­kor egész­ség­ügyi csa­pa­tok a rep­té­ren ellen­őr­zik az űrla­pot és a nega­tív teszt­ered­ményt.
4. Érvé­nye­sí­tés után a 35,00 € össze­gű vou­cher e‑mailon érke­zik. Ez az utal­vány egy QR-kódból és egy alfa­nu­me­ri­kus kód­ból áll. A vou­cher a kiál­lí­tás dátu­má­tól 20 napig érvényes. 


HOGYAN ÉS HOL LEHET FELHASZNÁLNI A VOUCHEREKET?

1. A meg­vá­sá­rolt áru vagy szol­gál­ta­tás kifi­ze­té­sé­nél be kell mutat­ni a kapott QR kódot az elfo­ga­dó­he­lyek háló­za­tá­ba tar­to­zó szol­gál­ta­tók­nál, vagy online vásár­lás­kor beír­ni a kapott kódot. 

2. A kód fel­hasz­ná­lá­sa garan­tál­ja az azon­na­li ked­vez­ményt az áru vásár­lá­sa­kor vagy a szol­gál­ta­tás igény­be­vé­te­le­kor.
3. A vou­cher egy­ben hasz­nál­ha­tó csak fel egy tranz­ak­ci­ó­ban. A fenn­ma­ra­dó összeg ha a szol­gál­ta­tás keve­seb­be kerül­ne mint 35 € nem hasz­nál­ha­tó fel újra.
4. Az elfo­ga­dó­he­lyek lis­tá­ját ide kat­tint­va néz­he­tik meg.

Fon­tos! Az álta­lam aján­lott bál­na­les is fizet­he­tő a kapott vocher­rel. Igény ese­tén le tudom elő­re fog­lal­ni az időpontokat. 

Az egyik ked­ves kirán­du­ló küld­te nekem a fris­sí­té­se­ket. A szi­ge­tek­re indu­lás előtt, mint az fent leír­tam regiszt­rál­ni szük­sé­ges (QR kódos regiszt­rá­ció). A regiszt­rá­ció mel­lett a PCR tesz­tet is be kell mutat­ni min­den szi­get­re való beuta­zás­kor. Az 5. napon a regiszt­rá­ci­ó­kor meg­adott e‑mail cím­re érke­zik egy leírás, arról pon­to­san hová és mikor kell men­ni (GPS koor­di­ná­ták­kal) az újabb tesz­re. A tesz­te­lést a szi­ge­te­ken fel­ál­lí­tott sát­rak­ban vég­zik, aho­vá a meg­ha­tá­ro­zott idő­ben be kell haj­ta­ni és gyor­san (az autó­ból nem is kell kiszáll­ni) vég­zik el a tesz­te­lést. Az ered­mé­nyek­ről (álta­lá­ban még aznap, de leg­ké­sőbb 24 órán belül) érke­zik egy sms és egy e‑mail ben­ne az ered­ménnyel Por­tu­gál és angol nyel­ven. Ezúton is köszö­nöm Róbert­nek a tájékoztatást. 

A cégem az Eden­az­or­es Tours 2021. júni­us 1‑től vár­ja a Sao Miguel szi­ge­tén kirán­dul­ni vágyó­kat. Van lehe­tő­ség pri­vát túrák­ra és már szer­ve­ző­dő kis­cso­por­tos túrák­hoz való csat­la­ko­zás­ra is. Azok­nak is aján­lom a túrá­kat akik azt gon­dol­ják hogy egye­dül is könnyen bejár­ják a szi­ge­tet, mert nagyon sok kul­tú­rá­val, vul­ká­nok­kal, bál­nák­kal, álla­tok­kal és növé­nyek­kel kap­cso­la­tos infor­má­ci­ó­val bővít­he­tik a tudá­su­kat a Velem kirán­du­lók. A túrák­ról a len­ti gomb­ra kat­tint­va néz­het­tek meg videókat:

Az Azori-szigetekkel kap­cso­la­tos leg­fris­sebb hírek­ről az www​.azorie​den​.com blo­gon az https://​www​.face​book​.com/​a​z​o​r​i​e​d​en/ face­book olda­lon vagy bőveb­ben a https://​www​.face​book​.com/​g​r​o​u​p​s​/​a​z​o​r​i​e​d​en/ zárt cso­port­ban érte­sül­het­tek. Ins­pi­rá­ci­ó­kat egy Azori-szigeteki uta­zás­hoz az ins­ta­gram olda­la­mon talál­tok: https://​www​.ins​ta​gram​.com/​e​d​e​n​a​z​o​r​es/.

Remé­lem tud­tam min­den kiuta­zó­nak segí­te­ni. A követ­ke­ző beje­lent­ke­zé­sem idő­pont­ja 2021. júni­us 2, ekkor már elő­re­lát­ha­tó­lag az Azori-szigetekről jelent­ke­zem. Figyel­jé­tek az Azo­ri Éden face­book oldalt a híre­kért. Az eset­le­ge­sen fel­me­rü­lő kér­dé­se­ket a cikk alatt várom. A ked­ves kom­men­tek­nek is örü­lök. Jó uta­zást és kel­le­mes túrá­kat min­den kirándulónak!

A cikk for­rá­sai: https://​vou​cher​.azor​es​.gov​.pt/​p​t​-​pt/ ‚www​.vis​i​taz​or​es​.com, https://​des​ti​nos​egu​ro​.azor​es​.gov​.pt

Hozzászólások

 1. Nagyon sokat segí­tett Rita írá­sa! Napok óta búj­tam az angol nyel­vű olda­la­kat, de még így sem talál­tam meg min­den szük­sé­ges infor­má­ci­ót, viszont ez a cikk választ adott min­den mara­dék kér­dés­re! Nagyon hálás vagyok, köszi Rita! 🙂

  1. Ked­ves Szi­di! Nagyon örü­lök, hogy tud­tam segí­te­ni. Köszö­nöm a ked­ves vissza­jel­zést. Rita

 2. Köszi szé­pen! Nagyon hasz­nos volt. Ami­ről nem nagyon talál­tam infor­má­ci­ót sem itt, sem a külön­bö­ző angol nyel­vű olda­lo­kon, hogy ha Magyar­or­szá­gon elké­szít­jük a PCR tesz­tet és a nega­tív ered­ménnyel beuta­zunk Lissza­bon­ba és onnan átre­pü­lünk Sao Miguel­re, akkor 1 teszt elég, ha 72 órán belül maradunk.
  Vissza­fe­lé mi a hely­zet? Ha 1 hét­tel később az Pon­ta Del­ga­dá­ból vissza­re­pü­lünk Lissza­bon­ba, akkor az egy sima bel­föl­di uta­zás­nak szá­mít vagy Lissza­bon­ban újra kér­ni fog­ják tőlünk, hogy legyen egy 72 órá­nál nem régeb­bi nega­tív PCR tesztünk?

  Köszi elő­re is a segítséget!

  1. Sze­rin­tem erről azért nem talál­tál infor­má­ci­ót mert ezek egye­di kér­dé­sek. A köve­tel­mény az Azori-szigetekre belé­pés­hez egy teszt ami 72 órá­nál nem régeb­bi ha ez ren­del­ke­zés­re áll be lehet utaz­ni ha elő­re fel­töl­töt­ted, ahogy írtam a cikk­ben. Nem tudsz nagyon az átszál­lá­son kívül meg­áll­ni több idő­re hogy bele­férj a 72 órá­ba. A másik amit ugyan­csak meg­ta­lálsz a cikk­ben hogy mi tör­té­nik ha az átszál­lás nem sike­rül vagy tört­lik a gépet. Az Azori-szigetek Por­tu­gá­lia része a beuta­zás bel­föl­di uta­zás­nak minő­sül ha csak átszáll vala­ki egy másik gép­re és tovább­uta­zik akkor a Por­tu­gá­lia és a Magyar­or­szág közöt­ti meg­ál­la­po­dás érvé­nyes vala­mint fon­tos hogy az adott légi­tár­sa­ság köve­tel­mé­nye­it is figye­lem­be vegye vala­ki az uta­zás­kor. Remé­lem tud­tam segí­te­ni. Üdv. Azo­ri Éden Rita

 3. Ked­ves Rita! 

  Kér­lek segíts, 07.10 én uta­zunk a szi­get­re, Por­tu­gá­li­á­ba be utaz­ha­tunk az EU oltá­si iga­zo­lás­sal, de ha jól értel­mez­tem ez az Azo­ri szi­ge­tek­re még­se vonat­ko­zik és kell min­den kép­pen a 72 órá­val előt­te PCR teszt?
  Köszö­nöm a válaszod.

 4. Szia Rita! Szep­tem­ber­ben uta­zunk Fail szi­ge­té­re egy 1 hetes hajós uta­zás­ra. Ebben az eset­ben hogyan lehet meg adni hogy mi lesz a szál­lá­sunk címe? Hisz úgy a regiszt­rá­ci­ó­nál ezt kér­ni fogják…

Leave a Reply