Ez fogadja az Azori-szigetekre érkezőket

Uta­zá­si segéd­let az Azori-szigetekre uta­zók­nak 2021 nyár

Ebben a rövid bejegy­zés­ben sze­ret­ném össze­fog­lal­ni a Covid19 vírus miat­ti hely­zet­tel kap­cso­la­tos tud­ni­va­ló­kat vala­mint néhány szót ejte­ni a szi­ge­ten az autó­bér­lés­sel kap­cso­lat­ban, ame­lyek jelen­leg ren­del­ke­zés­re áll­nak az Azori-szigeteki beuta­zás­sal kapcsolatban. 

BEJEGYZÉS TARTALMA FOLYAMATOSAN FRISSÜL, A LEGÚJABB HÍREK A CIKK VÉGÉN TALÁLHATÓK!  Ez a bejegy­zés jelen­leg a 2021.07.23‑i álla­pot­ról ad tájé­koz­ta­tást. (Fris­sí­tés lent a júli­us 26-tól élet­be lépő vál­to­zá­sok­kal kapcsolatban.)

Fon­tos az infor­má­ci­ók vál­toz­hat­nak napról-napra én a jelen­le­gi hely­zet­ről tudok csak írni. Ami­ről be tudok szá­mol­ni, hogy a turiz­mus hatá­ro­zot­tan indul az Azori-szigeteken. Rész­le­te­sen össze­gyűj­töt­tem a tud­ni­va­ló­kat. A cikk végén van lehe­tő­ség kér­dez­ni, ha van még olyan kér­dés eset­leg, ame­lyet nem érin­tet­tem a cikkben. 

HOGYAN UTAZHATUNK BE AZ AZORI-SZIGETEKREMILYEN PAPÍROKRA LESZ SZÜKSÉG?

RT-PCR TESZTTEL UTAZÓK TEENDŐI

Nagyon sok min­den vál­to­zo­tott az utol­só álla­pot­fris­sí­tés óta. Itt olvas­hat­já­tok a leg­fris­sebb híreket. 

Az uta­zás előtt a 72 órá­nál nem régeb­bi nega­tív RT-PCR teszt­tel uta­zó kirán­du­ló­nak regiszt­rál­nia kell a https://​mysa​fe​az​or​es​.com web­ol­da­lon, hogy gyor­sab­ban men­jen az ellen­őr­zés az Azori-szigetekre való érke­zés­kor. Az uta­sok, akik RT-PCR teszt­tel utaz­nak jogo­sul­tak csak a 35 Euros vou­cher­re itt a szi­ge­te­ken, ame­lyek­ről a későb­bi­ek­ben fogok írni. A bemu­ta­tan­dó teszt ered­mé­nyén az aláb­bi pon­tok­nak kell sze­re­pel­ni­ük: az utas azo­no­sí­tá­sá­ra vonat­ko­zó ada­tok, a tesz­tet vég­ző labor neve (pecsét és alá­írás előny), az elvég­zett teszt típu­sa, a nega­tív ered­mény és a min­ta­vé­tel dátuma. 

Ha vala­mely oknál fog­va pl. törölt járat stb. az utas kicsú­szik a 72 órás érvé­nyes teszt­ered­mény idő­tar­ta­má­ból akkor a tesz­tet az Azori-szigeteken újra el kell végez­tet­nie a meg­ér­ke­zés­kor a fel­ál­lí­tott Covid 19 sátor­ban adnak erre fel­vi­lá­go­sí­tást, de ebben az eset­ben a teszt ered­mény­nek meg­ér­kez­té­ig (álta­lá­ban 24 órá­ig) karan­tén­ban kell töl­te­nie az álta­la fog­lalt szálláshelyen. 

Ha vala­ki PCR teszt­tel uta­zik és a szi­ge­te­ken 7 nap­nál vagy 13 nap­nál több időt tölt vala­ki a 6. napon szük­sé­ges újabb RT-PCR tesz­tek elvég­zé­se. A 6. napot az uta­zás előtt elké­szí­tett teszt min­ta­vé­te­lé­nek idő­pont­já­tól szá­mít­ják. A teszt az uta­zók szá­má­ra tovább­ra is ingye­nes. A szál­lás­hely kör­ze­té­be tar­to­zó önkor­mány­zat egész­ség­ügyi ren­de­lő­jé­nek ügy­in­té­ző­je hív­ja fel az 5. vagy eset­leg 6. napon a beuta­zó­kat és egyez­tet­nek egy idő­pon­tot a teszt­re. A 2. teszt­nél már nem szük­sé­ges 24 órán keresz­tül a szál­lá­son tar­tóz­kod­ni. A teszt ered­mé­nye 24 órán belül érke­zik meg általában. 

12 évnél fia­ta­labb gyer­me­kek­nek nem szük­sé­ges teszt bemutatása. 

A kitöl­ten­dő uta­zói nyi­lat­ko­za­tot itt talál­já­tok.

EURÓPAI DIGITÁLIS OLTÁSI IGAZOLVÁNNYAL UTAZÓK TEENDŐI

AZ RT-PCR teszt­tel érke­zők teen­dő­i­hez képest annyi­ban más a már oltás­sal ren­del­ke­zők hely­ze­te, hogy nekik nem szük­sé­ges regiszt­rál­ni­uk uta­zás előtt, nem kap­nak 35 Euro vou­chert sem és nem kell men­ni­ük a 6. napon sem tesz­tel­ni. Az oltás­ról (2 oltás) iga­zo­lást papí­ron vagy digi­tá­lis for­má­ban is be lehet mutat­ni kivé­ve SMS-ben kapott bár­mi­lyen üze­net az oltás­ról. Elő­for­du­lat néhány eset­ben az oltá­si kár­tyá­val uta­zók ese­té­ben is, hogy 6. napi teszt­re kell men­ni­ük, de ez nagyon ritka. 

MILYEN TESZTEK AZ ELFOGADOTTAK A SZIGETRE VALÓ BELÉPÉSHEZ ÉS MILYEN INFORMÁCIÓKAT KELL TARTALMAZNIA A MÁS ORSZÁGBÓL HOZOTT TESZTEREDMÉNYNEK?

Az Azori-szigetekre tör­té­nő belé­pés­hez RT-PCR teszt ( RT-PCR: reverz transzk­rip­ci­ós poli­meráz lánc­re­ak­ció) szük­sé­ges. Ez a leg­ér­zé­ke­nyebb vizs­gá­la­ti mód­szer az aktu­á­li­san zaj­ló fer­tő­zés meg­íté­lé­sé­re. A beteg­sé­get oko­zó vírus örö­kí­tő­anya­gát (RNS) mutat­ja ki a vizs­gált min­tá­ból, amely iga­zol­ja a vírus jelen­lé­tét a légutakban. 

A rapid anti­gén tesz­tek és az anti­gén tesz­tek ered­mé­nyei, vala­mint a védett­sé­gi iga­zol­vány egyen­lő­re nem elfo­ga­dot­tak a belépéshez. 

Még egy­szer össze­fog­la­lom milyen infor­má­ci­ó­kat kell tar­tal­maz­nia a digi­tá­lis vagy papír­for­má­ban sem­mi­kép­pen nem sms-ben bemu­ta­tan­dó teszt ered­mé­nyén: sze­re­pel­nie kell az utas azo­no­sí­tá­sá­ra vonat­ko­zó ada­tok­nak, a tesz­tet vég­ző labor nevé­nek (pecsét és alá­írás előny), az elvég­zett teszt típu­sá­nak, a nega­tív ered­mény­nek és a min­ta­vé­tel dátumának.

HAZAUTAZÁS KÖVETELMÉNYEK

Az Azori-szigetekről haza­u­ta­zás fel­té­te­le­i­ről min­dig aktu­á­li­san az utaz­ta­tó légi­tár­sa­ság­nál és abban az ország­ban aho­vá innen utaz­tok kell tájé­ko­zód­ni. A repü­lő­gé­pek­re álta­lá­ban oltá­si iga­zol­ványt vagy PCR teszt­tet fogad­nak el. Az Azori-szigeteteken az RT-PCR teszt ára 100 Euro. Az adott légi­tár­sa­ság­nál kell érdek­lőd­ni, hogy anti­gén tesz­tet vagy gyors­tesz­tet, amely­nek nega­tív vol­tát és érvé­nyes­sé­gét egy helyi gyógy­szer­tár­ban doku­men­tu­mok­kal iga­zol­ták elfogadják‑e. Ez több helyen meg­ol­dást jelen­tett ekkor a fize­ten­dő összeg az utá­na­já­rás­sal kb. kicsit keve­sebb mint a felé­be kerül. 

SZIGETEK KÖZÖTTI UTAZÁS

Jelen­leg a szi­ge­tek közöt­ti uta­zás­hoz a két szi­get ese­té­ben (Sao Miguel és Ter­ce­i­ra) ha vala­ki PCR teszt­tel uta­zik a szi­ge­tek­re új tesz­tet kell elvé­gez­tet­nie. A teszt a fent emlí­tett 2 szi­get­ről más szi­ge­tek­re való uta­zás­kor szük­sé­ges. Ha a tesz­tet indu­lás­kor nem vég­zi el vala­ki akkor a másik szi­get­re érke­zés­kor szük­sé­ges ebben az eset­ben lehet (erről nincs egy­ér­tel­mű infor­má­ci­óm) vár­nia kell a teszt ered­mé­nyé­nek meg­ér­ke­zé­sé­ig a szál­lá­son. Jobb indu­lás előtt elvé­gez­tet­ni. A teszt ingye­ne­sen elvé­gez­tet­he­tő a kije­lölt laborokban. 

MILYEN BESOROLÁSÚAK JELENLEG AZ EGYES SZIGETEK ÉS EZEK MILYEN FŐBB INTÉZKEDÉSEKET VONNAK MAGUK UTÁN

Pró­bál­tam össze­gyűj­te­ni, azo­kat a helye­ket ame­lyek a kiuta­zó­kat köz­vet­le­nül érint­he­tik. A tel­jes lakos­ság átol­tott­sá­ga 100%os 4 szi­ge­ten: San­ta Maria, Sao Jor­ge, Gra­ci­o­sa, Cor­vo. Az Azori-szigetek 9 szi­ge­te közül igy az átol­tot­ta­kon kívül 3 szi­get a nagyon ala­csony koc­ká­za­tú helyek közé tar­to­zik.

Ehhez a beso­ro­lás­hoz tar­to­zó korlátozások:

 • A össze­jö­ve­te­lek lét­szá­má­nak kor­lá­to­zá­sa 10 főben (nem egy ház­tar­tás­ban élők­re vonatkozóan).
 • Az étter­mek­ben és kávé­zók­ban is az asz­ta­lon­kén­ti lét­szám 10 főben kor­lá­to­zott, kivé­ve ha ugyan­ab­ban a ház­tar­tás­ban él mind a 10 ember. 
 • A lakos­ság kul­túrá­lis ese­mé­nye­ken, sport­ver­se­nye­ken való jelen­lé­té­nek kor­lá­to­zá­sa az adott hely­ka­pa­ci­tás 1/3‑ra így garan­tál­va a távol­ság­tar­tás szabályait. 

Az ala­csony koc­ká­za­tú kate­gó­ri­á­ba tar­to­zik Vila Fran­ca do Cam­po São Miguel szigetén. 

A köze­pe­sen magas koc­ká­za­tú kate­gó­ri­á­ba tar­to­zik Pon­ta Del­ga­da. Az ehhez a koc­ká­za­ti kate­gó­ri­á­hoz tar­to­zó megkötések:

 • Az össze­jö­ve­te­lek lét­szá­má­nak kor­lá­to­zá­sa 4 főben (nem az egy ház­ta­tás­ban élők­re vonatkozóan).
 • Min­den étte­rem és alko­holt áru­sí­tó egy­sé­gek 20:00-kor való bezá­rá­sa ide ért­ve a szol­gál­ta­tó tere­ket is. Az étter­mek­ben asz­ta­lon­ként maxi­má­li­san 4 fő a megengedett. 
 • Az üzem­anyag­töl­tő állo­má­sok 22:00 – 6:00 között szü­ne­tel­te­tik a működésüket. 
 • Min­den étte­rem­ben és kávé­zó­ban asz­ta­lon­kén­ti lét­szám kor­lá­to­zá­sa 6 főben amennyi­ben a 6 fő nem ugyan­ab­ba a ház­tar­tás­ban él. 
 • Alko­ho­los ita­lok érté­ke­sí­té­sé­nek tilal­ma 20:00 óra után. 
 • Az ezen a terü­le­ten elő­re meg­szer­ve­zett sport­ese­mé­nye­ket felfüggesztik. 

A magas koc­ká­za­tú kate­gó­ri­á­ba tar­to­zik Ribe­i­ra Gran­de, Lagoa São Miguel szi­ge­tén. Az ehhez a koc­ká­za­ti kate­gó­ri­á­hoz tar­to­zó megkötések:

 • min­den étte­rem és hason­ló léte­sít­mény bezárása
 • 22:00‑g az étter­mek ház­hoz szál­lí­tás­s­sal vagy elvi­he­tő szol­gál­ta­tás­sal működ­het­nek kivé­ve a szál­lo­dák és hason­ló létesítmények
 • gya­lo­gos, gép­jár­mű, moto­ros köz­le­ke­dés tilal­ma hét­köz­nap 20:00 és más­nap 5:00 óra között vala­mint hét­vé­gén 17:00 és 5:00 között. 

A beso­ro­lá­sok vál­to­zá­sát itt tud­já­tok követni.

2021. JÚLIUS 26-án ÉLETBE LÉPŐ VÁLTOZÁSOK A VÍRUSHELYZET KAPCSÁN 

Két éve nem látott mennyi­sé­gű turis­ta érke­zik egy hete az Azori-szigetekre. A  kor­mány az új az azo­ri lako­sok uta­zá­sát segí­tő prog­ram­mal misze­rint a repü­lő­jegy egy oda-vissza útra csak 60 Euro jelen­tő­sen bein­dí­tot­ta a szi­ge­tek közöt­ti repü­lő­gép for­gal­mat. A leg­lá­to­ga­tot­tabb szi­ge­tek Pico, Flo­res, Ter­ce­i­ra és Sao Miguel. Új köz­vet­len jára­tok is indul­tak a szi­ge­tek­re ezzel a turis­ták más szi­ge­tek­re való elju­tá­sát is segí­tik vala­mint bein­dul­tak a más orszá­gok­ból köz­vet­le­nül Pon­ta Del­ga­dá­ba is a jára­tok.  Viszont ez a nagyobb mennyi­sé­gű ember, ván­dor­lás és az, hogy nem köte­le­ző a PCR teszt azt ered­mé­nyez­te, hogy a Covid19 fer­tő­zöt­tek szá­ma nagyon meg­emel­ke­dett. Így hét­fő­től Pon­ta Delgadát,Lagoát és Ter­ce­i­rán Pra­ia da Vitó­ria váro­sát a magas koc­ká­za­ti kate­gó­ria­jú terü­le­tek közé sorolják. 

Ezért a beve­ze­te­nő intéz­ke­dé­sek eze­ken a terü­le­te­ken a következők: 

A magas koc­ká­za­tú önkor­mány­za­tok­ban az étter­mi órák 22: 00-tól 23: 00-ig meg­hosszab­bod­nak, de a magas koc­ká­za­tú kör­ze­tek­ben a kávé­zók­nak 20: 00-kor kell bezárniuk.

Szin­tén hét­főn 00:00 órá­tól az ala­cso­nyabb és nagyon ala­csony koc­ká­za­tú megyék étter­me­i­nek, bár­ja­i­nak és hason­ló léte­sít­mé­nye­i­nek már nem köte­le­ző éjfél­kor bezárniuk.

 A köze­pes koc­ká­za­tú tele­pü­lé­se­ken ezek a léte­sít­mé­nyek  most éjfél­kor zárnak. 

 Egy másik vál­to­zás a köz­úti köz­le­ke­dés idő­tar­ta­má­nak csök­ken­té­sét érin­ti a nagy koc­ká­za­tú tele­pü­lé­se­ken tilos köz­úton köz­le­ked­ni  00:00 és 5:00 óra között. 

 A tör­vény­ben elő­írt kivé­te­le­ket fenntartják.

 A nagy koc­ká­za­tú tele­pü­lé­se­ken műkö­dő keres­ke­del­mi léte­sít­mé­nyek 23: 00-kor bezár­nak, kivé­ve a gyógy­szer­tá­ra­kat, kli­ni­ká­kat és üzem­anyag­töl­tő állomásokat.

A köz­uta­kon való össze­jö­ve­te­lek szá­ma 10 főre kor­lá­to­zó­dik a nagyon ala­csony koc­ká­za­tú tele­pü­lé­se­ken, nyolc főre az ala­csony koc­ká­za­tú, hat köze­pes és négy köze­pe­sen magas koc­ká­za­tú településeken. 

 Az étter­me­ket csak 34 rész­ben lehet megtölteni. 

 Kul­tu­rá­lis és sport­ese­mé­nye­ken a meg­en­ge­dett maxi­má­lis kapa­ci­tás a fele nagyon ala­csony koc­ká­za­tú önkor­mány­za­tok­ban, egy­har­ma­da ala­csony koc­ká­za­tú és egy­ne­gyed a leg­ma­ga­sabb szintű.

 Az új intéz­ke­dé­sek „kivé­te­le­sen” hét­főn 00:00 óra­kor lép­nek élet­be, nem pedig szom­ba­ton 00:00 órakor.

 Hét­fő éjfél­től São Miguel szi­ge­tén Ribe­i­ra Gran­de és Vila Fran­ca do Cam­po köze­pe­sen magas koc­ká­za­tú beso­ro­lás alá esik majd. 

MI TÖRTÉNIKHA VALAKINEK POZITÍV A TESZTJE VAGY EGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMÁI VANNAKAMELYEK COVID19 FERTŐZÉSRE UTALNAK?

Ha pozi­tív a tesz­tünk vagy rosszul érez­zük magun­kat az Azo­ri Egész­ség­ügyi Vona­lat kell hív­nunk. Por­tu­gá­lia hívó­szá­ma: +351 a tele­fon­szám: 808 24 60.

TIPPEK AZ UTAZÁSHOZ

 1. Aján­lom az indu­lás előtt kivál­ta­ni az Euró­pai egész­ség­biz­to­sí­tá­si kár­tyát, mert meg­be­te­ge­dés­kor sokat segít­het a gyor­sabb és olcsóbb ellá­tás érde­ké­ben. Biz­to­sí­tást, ha más­kor nem is kötöt­tek most min­den­kép­pen erő­sen aján­lott az uta­zás egész idő­tar­ta­má­ra kötni. 
Euró­pai egész­ség­ügyi kártya 

2. A szol­gál­ta­tók­nál keres­sük ezt a jel­zést. Ha ilyen Cle­an&Safe Aco­res mat­ri­cát látunk a szol­gál­ta­tó­nál pl. autó­bér­lő­nél, nálam a túrán, bár­mely más helyi túrán, akkor tud­hat­juk, hogy az adott szol­gál­ta­tó fel van készít­ve, a szük­sé­ges higi­é­ni­á­ra vonat­ko­zó isme­re­tek­kel, tud­ja mit kell ten­ni egy eset­le­ges meg­be­te­ge­dés ese­tén stb. Min­den­kép­pen keres­sé­tek ezt a jelet. Én mint turisz­ti­kai szol­gál­ta­tó ren­del­ke­zem ilyen mat­ri­cá­val és a tudás­sal a Covid19 vírus­hely­zet­tel kap­cso­lat­ban. A velem kirán­du­lók biz­to­sak lehet­nek ben­ne, hogy velem biz­ton­ság­ban kirándulnak. 

Clean&Safe
Cle­an&Safe Aco­res

MIT KELL TENNIE ANNAKAKI KI SZERETNÉ HASZNÁLNI A KEZDEMÉNYEZÉS KÍNÁLTA VOUCHEREKET?

A világ­jár­vány ide­jén az Azori-szigetek kor­má­nya egy új kez­de­mé­nye­zés­sel áll elő, min­den­ki (kivé­ve az Azo­ri lako­sok), aki ellá­to­gat (beuta­zik) az Azori-szigetekre és az indu­lás előtt készít­tet tesz­tet egy kupont kap, hogy a leg­töb­bet tud­ja kihoz­ni az azori-szigeteki kirándulásából.

Az Azo­ri kor­mány ezzel a vou­cher­rel kíván ösz­tö­nöz­ni min­den beuta­zót, hogy az Azori-szigetekre való indu­lás előtt elvé­gez­ze a a Covid19 PCR tesz­tet. Ezzel sze­ret­nék ösz­tö­nöz­ni a fogyasz­tást az ide­gen­for­gal­mi szek­tor­ban.
1. A kez­de­mé­nye­zés elő­nye­i­nek kihasz­ná­lá­sá­hoz az Azori-szigetekre indu­ló járat indu­lá­si idő­pont­ja előtt 72 órán belül el kell végez­nie a SARS-CoV‑2 szűrővizsgálatot.

2. Miu­tán meg­kap­ta a szű­rő­vizs­gá­lat nega­tív ered­mé­nyét, a beszál­lás előtt ki kell töl­te­nie a https://​des​ti​nos​egu​ro​.azor​es​.gov​.pt olda­lon elér­he­tő űrla­pot, csa­tol­va a nega­tív teszt ered­mé­nyét; Fon­tos meg­jegy­zés! Az űrlap kitöl­té­se­kor ügyel­nie kell az adat­ke­ze­lé­si hoz­zá­já­ru­lás elfo­ga­dás­ra külön­ben később nem tud­ják a vou­chert kiküldeni.

3. Az Azori-szigetekre érke­zés­kor egész­ség­ügyi csa­pa­tok a rep­té­ren ellen­őr­zik az űrla­pot és a nega­tív teszt­ered­ményt.
4. Érvé­nye­sí­tés után a 35,00 € össze­gű vou­cher e‑mailon érke­zik. Ez az utal­vány egy QR-kódból és egy alfa­nu­me­ri­kus kód­ból áll. A vou­cher a kiál­lí­tás dátu­má­tól 20 napig érvé­nyes. Az én túrá­i­mon az ebé­dek­nél vala­mint a nálam is fog­lal­ha­tó bál­na­le­sen és a del­fi­nek­kel úszá­son is fel­ha­szál­ha­tó. Túrá­kat a magyarulazazoriszigeteken@​gmail.​com e‑mail címen fog­lal­hat­tok Velem/Nálam.


HOGYAN ÉS HOL LEHET FELHASZNÁLNI A VOUCHEREKET?

1. A meg­vá­sá­rolt áru vagy szol­gál­ta­tás kifi­ze­té­sé­nél be kell mutat­ni a kapott QR kódot az elfo­ga­dó­he­lyek háló­za­tá­ba tar­to­zó szol­gál­ta­tók­nál, vagy online vásár­lás­kor beír­ni a kapott kódot. 

2. A kód fel­hasz­ná­lá­sa garan­tál­ja az azon­na­li ked­vez­ményt az áru vásár­lá­sa­kor vagy a szol­gál­ta­tás igény­be­vé­te­le­kor.
3. A vou­cher egy­ben hasz­nál­ha­tó csak fel egy tranz­ak­ci­ó­ban. A fenn­ma­ra­dó összeg ha a szol­gál­ta­tás keve­seb­be kerül­ne mint 35 € nem hasz­nál­ha­tó fel újra.
4. Az elfo­ga­dó­he­lyek lis­tá­ját ide kat­tint­va néz­he­tik meg.

AUTÓBÉRLÉS São Miguel SZIGETÉN

Júli­us végén és augusz­tus­ban a szűk kereszt­met­szet itt a szi­ge­ten álta­lá­ban az autó­bér­lés. Amit javas­lok ezzel kap­cso­lat­ban. Ha egyik olda­lon sem tud­tok autót fog­lal­ni javas­lom fel­hív­ni a tár­sa­sá­go­kat telefonon. 

Taxi is egy lehe­tő­ség a szi­get bejá­rá­sá­ra. Nem olcsó opció, de opció. Igény ese­tén ennek a fog­la­lá­sá­ban is tudok segíteni. 

Ha eset­leg kényel­me­sebb stressz­men­tes kirán­du­lás­ra vágy­tok, akkor viszont a pri­vát túrá­i­mat aján­lom, bár sza­bad napok már nálam is nagyon kor­lá­to­zot­tan áll­nak ren­del­ke­zés­re. A pri­vát túrák során a blog­ge­rek­től, inter­net­ről össze­sze­dett egy-egy hely helyett egy komp­lett álta­lam már elő­re meg­ter­ve­zett útvo­na­lon lévő helye­ket láto­gat­juk meg elő­re lefog­lalt étter­mek­kel, für­dő­be­lé­pés­sel, kényel­me­sen utaz­ha­tunk. Meg­spó­rol­va a sor­ban­ál­lást az utá­na­já­rást és sok­szor elke­rül­ve a leg­for­gal­ma­sabb kirán­du­lók­kal tömött helye­ket (ami így Covid ide­jén igen aján­lott), tit­kos helyi­ek által ked­velt helyek fel­fe­de­zé­sé­vel és elke­rül­ve, hogy eset­leg vala­mi nincs nyit­va vagy nincs akkor nyit­va mikor odaértek. 

A túrák­kal kap­cso­lat­ban a magyarulazazoriszigeteken@​gmail.​com e‑mail címen vagy itt a blo­gon írhat­tok nekem. Javas­lom a túrá­kat elő­re lefog­lal­ni, mert hamar fogy­nak az időpontok. 

Az én túrá­i­mon felül tudok segí­te­ni bál­na­les és del­fin­úszás prog­ram­ja­i­nak fog­la­lá­sá­ban is. 

A cégem az Eden­az­or­es Tours vár­ja a Sao Miguel szi­ge­tén kirán­dul­ni vágyó­kat. Mint fent emlí­tet­tem van lehe­tő­ség pri­vát túrák­ra és már szer­ve­ző­dő kis­cso­por­tos túrák­hoz való csat­la­ko­zás­ra is. Azok­nak is aján­lom a túrá­kat akik azt gon­dol­ják hogy egye­dül is könnyen bejár­ják a szi­ge­tet, mert nagyon sok kul­tú­rá­val, vul­ká­nok­kal, bál­nák­kal, álla­tok­kal és növé­nyek­kel kap­cso­la­tos infor­má­ci­ó­val bővít­he­tik a tudá­su­kat a Velem kirándulók. 

A túrák­ról a len­ti gomb­ra kat­tint­va néz­het­tek meg videókat

Az Azori-szigetekkel kap­cso­la­tos leg­fris­sebb hírek­ről az www​.azorie​den​.com blo­gon az https://​www​.face​book​.com/​a​z​o​r​i​e​d​en/ face­book olda­lon vagy bőveb­ben a https://​www​.face​book​.com/​g​r​o​u​p​s​/​a​z​o​r​i​e​d​en/ zárt cso­port­ban érte­sül­het­tek. Ins­pi­rá­ci­ó­kat egy Azori-szigeteki uta­zás­hoz az ins­ta­gram olda­la­mon talál­tok: https://​www​.ins​ta​gram​.com/​e​d​e​n​a​z​o​r​es/.

Remé­lem tud­tam min­den kiuta­zó­nak segí­te­ni. A követ­ke­ző beje­lent­ke­zé­sem idő­pont­ja 2021. júni­us 2, ekkor már elő­re­lát­ha­tó­lag az Azori-szigetekről jelent­ke­zem. Figyel­jé­tek az Azo­ri Éden face­book oldalt a híre­kért. Az eset­le­ge­sen fel­me­rü­lő kér­dé­se­ket a cikk alatt várom. A ked­ves kom­men­tek­nek is örü­lök. Jó uta­zást és kel­le­mes túrá­kat min­den kirándulónak!

A cikk for­rá­sai: https://​vou​cher​.azor​es​.gov​.pt/​p​t​-​pt/ ‚www​.vis​i​taz​or​es​.com, https://​des​ti​nos​egu​ro​.azor​es​.gov​.pt

Leave a Reply