Uta­zá­si segéd­let az Azori-szigetekre uta­zók­nak I. rész

Vég­re itt­hon avagy haza­u­ta­zá­si kál­vá­ri­ám az Azori-szigetekről


Való­szí­nű­leg a teg­na­pi Pon­ta Delgada-Budapest út nem kerül be a ked­venc útja­im közé. Nem sze­ret­nék panasz­kod­ni és újra átél­ni sem a teg­na­pi utat, de tapasz­talt uta­zó­ként azt mond­ha­tom, amíg a repü­lő­te­rek nem áll­nak vissza a nor­má­lis vagy ahhoz köze­li álla­pot­ba csak a nagyon bát­rak vagy nagyon fel­ké­szül­ve utaz­za­nak. Lehet, hogy már én is kicsit érzé­ke­nyebb vol­tam és nor­mál eset­ben min­dent sok­kal könnyeb­ben vet­tem vol­na, de most ezt a 12 órás utat kicsit viszon­tag­sá­gos­nak éreztem. 

Haza­u­ta­zás az Azori-szigetekről

Előz­mé­nyek

Ezt azért írom le, mert néhány dolog­ra ha oda­fi­gyel­tek a ti uta­tok talán kel­le­me­sebb lehet, ha még­is úgy dön­tö­tök, hogy elin­dul­tok. Én egy SATA-Wizz Air járat­kom­bi­ná­ci­ó­val jutot­tam haza teg­nap 6 a légi­tár­sa­sá­gok által lemon­dott és egy álta­lam lemon­dott út után. Annyi repü­lő­jegy­re fel­hasz­nál­ha­tó vou­che­rem van, hogy 2 évig utaz­ha­tok belő­lük. Már­ci­us­ban mikor ez az egész kez­dő­dött az anyu­kám mond­ta, hogy indul­jak azon­nal haza, de nem tet­tem. A karan­tén a szi­go­rú egész­ség­ügyi karan­tént, a sok esőt és azt hogy nem tud­tam dol­goz­ni leszá­mít­va jól telt viszont már nagyon vágy­tam haza és dol­goz­ni is. Ahogy köze­le­dett az idő­pont viszony­lag soká­ig vár­tam, hogy beje­lent­sék nincs tovább 14 napos karan­tén itt­hon, mert akkor nem sok értel­me lett vol­na haza­jön­ni ha nem tudok sem­mit elintézni.Néhány nap­pal ezelőtt viszont nem vár­tam tovább meg­vet­tem újra a jegye­ket és elkezd­tem intéz­ni a men­tes­sé­gi kérel­met mivel én Magyar­or­szá­gon is dol­go­zom. A men­tes­sé­gi enge­dély a repü­lő­út alatt érke­zett, de én még ezelőtt a Nagy­kö­vet­ség­től is kér­tem segít­sé­get Por­tu­gá­li­á­ban, akik­nek ezúton is nagyon köszö­nöm a ked­ves és gyors ügyintézést. 

Az uta­zás

Szó­val elin­dul­tam. Szé­pen tele­pa­kol­tam a kis bőrön­döm kizá­ró­lag műsza­ki esz­kö­zök­kel mint fotós lévén fény­ké­pe­ző­gép (amit min­den­ho­vá vin­ni kell még ha nagy is és nehéz is), lap­top stb. A SATA Azo­ri légi­tár­sa­ság­nál a kere­kes bőrön­dö­ket egy új Covid19 miat­ti sza­bá­lyo­zás sze­rint nem lehet fel­vin­ni a fedél­zet­re ezért a gyö­nyö­rű­en össze­ra­kott bőrönd­ből ki kel­lett pakol­nom és min­dent kéz­ben cipel­ni eköz­ben a guru­lós bőrönd 100%-ban üre­sen került fel­adás­ra. Így a repü­lő­gé­pen össze­gyűjt­he­tő víru­sok szá­ma meg­sok­szo­ro­zó­dott, mert fel kel­lett ten­nem a kame­rát a lap­to­pot és a háti­zsá­kot is a táro­lók­ba. A gép amúgy nagyon tisz­ta volt. Sokan vol­tak akik nem fogad­ták el, hogy ki kell pakol­ni a kere­kes bőrönd­ből, mert lás­suk be kicsit ért­he­tet­len ez az egész nekik kéz­ben kel­lett vin­ni­ük a cso­ma­got a gépig. Ha tud­tam vol­na ezt a meg­ol­dást én is bevál­la­lom, mond­juk nem volt egy­sze­rű a fér­fi­nek rábe­szél­nie a légi utas­kí­sé­rőt. Utá­na követ­ke­zett a beszál­lás, ahol fer­tőt­le­ní­tőt akar­tak a kezem­re nyom­ni. Tud­ni kell rólam hogy én bio­lány vagyok szin­te min­den kémi­ai anya­got tar­tal­ma­zó krém aller­gi­át okoz. Ezért vit­tem kesz­tyűt a gép­re, de mivel 3 tás­kát cipel­tem nem talál­tam meg egy­ből így csak a kezem­re nyom­ták a fer­tőt­le­ní­tőt az mind­egy volt mit csi­ná­lok vele de ők kinyom­ták. A légi utas­kí­sé­rő­ket ekkor lát­tam majd­nem utol­já­ra, azon kívül ami­kor elkö­szön­tek. A beígért, kifi­ze­tett fris­sí­tő­ről, víz­ről elfe­led­kez­tek. Az út kel­le­me­sen telt, min­den­ki fegyel­me­zet­ten maszk­ban ült. Meg­ér­kez­tem Lissza­bon­ba, ahol ki kel­lett ven­nem a bőrönd­je­i­met és a 20 törölt járat között (végül 3 járat indult el és 17 került tör­lés­re, amíg én figyel­tem) meg­ke­res­ni majd­nem az egyet­len jára­tot az enyé­met, ami úgy nézett ki el is fog indult. És gon­dol­tam mivel a repü­lőn nem kap­tunk vizet és szom­jas is vol­tam veszek magam­nak. Hát az üzle­tek mind zár­va vol­tak az infó­pult­nál egy óri­á­si sor állt, ahol meg­kér­dez­het­tem vol­na hol lehet vizet kap­ni. A sze­mé­lyi­met és a jegye­met 2x majd­nem elhagy­tam úgy hoz­ták utá­nam. Gon­dol­tam na majd a check in után bent lehet kap­ni vizet. Beér­tem és lát­tam, hogy egyet­len üzlet van nyit­va ahol ren­ge­teg aján­dé­kot, cso­kit, par­fü­möt, lehe­tett kap­ni viszont egyet nem VIZET, de a pul­tos hölgy elmond­ta a nyi­tott kapuk­nál auto­ma­ták­ból lehet majd ven­ni. Össze­sen 2 kapu volt nyit­va és az össze auto­ma­tán az OUT OF SERVICE (üze­men kívül) fel­irat volt olvas­ha­tó . Ekkor már 7 órá­ja utaz­tam, vár­tam szom­ja­san. A női mos­dó­ban ki volt írva hogy ott se igyunk. 1 mos­dó volt csak nyit­va, amit fél órá­ig taka­rí­tot­tak már ott vár­ták csa­pa­tos­tul a nők előt­te, hogy megnyissák. 

Hogyan jutot­tam még­is vízhez?

Meg­kér­tem a fel­szál­lás­kor a beszál­ló pult­nál, hogy első­ként mehes­sek fel a gép­re, mert a ott biz­tos an tudok ven­ni vizet. Vég­re sike­rült. Szó­val tanul­ság, ha mos­ta­ná­ban utaz­tok és lát­tok lehe­tő­sé­get arra hogy vizet vegye­tek, igya­tok sem­mi­kép­pen nem sza­bad kihagy­ni. Nekem leg­utol­já­ra Pon­ta Del­ga­dá­ban volt erre lehe­tő­sé­gem. A Wizz Air gépén a légi utas­kí­sé­rők ked­ve­sek vol­tak, de nem gon­do­lom hogy elég eré­lye­sen tar­tat­ták vol­na be a maszk­kal kap­cso­la­tos sza­bá­lyo­kat és a gép amit most nekik kell taka­rí­ta­ni ebben az idő­szak­ban nem volt tisz­ta, nem érez­tem magam úgy mint a SATA légi­tár­sa­ság gépén (tisz­ta­ság szem­pont­já­ból). Egy majd­nem mel­let­tem ülő fér­fi végig “toka­ta­ka­ró­ként” ( Kívül Belül Bol­dog­ság Szand­ra után sza­ba­don) hasz­nál­ta a maszk­ját köhö­gött és hor­kolt. Szól­tam a légi utas­kí­sé­rők­nek, de nem volt reak­ció így szól­tam az érin­tett­nek, de 2 perc után újra lehúz­va beszél­ge­tett vala­ki­vel. Az út gyor­san telt és itt vég­re annyi vizet lehe­tett ven­ni 2,5 Euro­ért darab­ját amennyit csak sze­ret­tem volna.

Haza­ér­ke­zés Magyarországra

Tud­tá­tok, hogy eltö­röl­ték a 14 napos karan­tén sza­bá­lyo­zást, ha Por­tu­gá­li­á­ból Magyar­or­szág­ra érkezel?

A haza­ér­ke­zés­kor haj­na­li 3‑kor, 35 perc­cel a terv előtt száll­tunk le.A folyo­són 2 sor­ba terel­tek ben­nün­ket asze­rint milyen ország állam­pol­gá­rai vagyunk. Azt mond­ták, hogy a men­tes­sé­gi kérel­met már nem kérik, mert júni­us 18‑a éjfél­től a karan­tént eltö­röl­ték. Ti erről hal­lot­ta­tok vala­mit ezelőtt? Mi figyel­tük a híre­ket, de nem volt erről sem­mi­lyen infor­má­ció. Szó­val nem kel­lett sem­mit bemu­tat­nom és nem csi­nál­tak mást mint elküld­tek egy kapu­hoz, ahol a hőmér­sék­le­te­met ellen­őriz­ték és egy másik­hoz ahol a sze­mé­lyi iga­zol­vá­nyo­mat.. Mire a cso­ma­gok­hoz értünk már halom­ban egy­más tete­jén áll­tak, mert idő­köz­ben érkez­tek míg ben­nün­ket terel­get­tek és vizs­gál­tak. A sok ide­ges­ke­dés a 14 napos karan­tén­nal feles­le­ges volt. De vég­re itt­hon vagyok és ma már anyu­kám meg­szo­kott finom éte­le­it fogom enni végre.

Össze­fog­la­ló és tanácsok

  1. Aki uta­zik javas­lom, ahol csak tud vegyen vizet és igyon.
  2. Vigyen magá­val az egész útra étel is.
  3. Iga­zi kéz­mo­sás­ra is kevés alka­lom volt ezért tör­lő­ken­dőt nagyon aján­la­tos magunk­kal vinni.
  4. Vigyen több masz­kot cse­rél­ni a repü­lő­kön vala­mint kesz­tyűt is. Tény­leg nem volt nagy tisz­ta­ság a Wizz Air gépén bár kicsit értem miért nagyon kevés ide­jük van a taka­rí­tás­ra a légi utas­kí­sé­rők­nek 2 járat között. A SATA légi­tár­sa­ság­nál tapasz­tal­tam fer­tőt­le­ní­tő sza­got és ott lehe­tett lát­ni, hogy taka­rí­ta­nak és job­ban figyelnek.
  5. Aki a SATA légi­tár­sa­ság­gal uta­zik ne guru­lós bőrönd­be pakol­jon, így nem kell külön cipel­nie majd a tartalmát.

Jó utat Nektek! 

A jelen­le­gi hely­zet­ről a szi­ge­ten: nyit­va­tar­tá­si ren­dek, turis­ta­lát­vá­nyos­sá­gok, sok eső­zés miat­ti lezá­rá­sok sza­bá­lyo­zá­sok­ról a héten lesz kész egy össze­fog­la­ló érde­mes indu­lás előtt elol­vas­ni. Aki Velem sze­ret­ne jön­ni túráz­ni elő­re jelez­ze, hogy tud­juk az idő­pon­to­kat egyeztetni.Vigyázzon min­den­ki magá­ra! Az Azori-szigetek gyö­nyö­rű júli­us 1‑től vár­ha­tó­ak nagyobb vál­to­zá­sok a beuta­zás­sal kap­cso­lat­ban. Figyej­é­tek az olda­la­i­mat a friss hírekért!!!!

Az Azori-szigetekkel kap­cso­la­tos leg­fris­sebb hírek­ről az www​.azorie​den​.com blo­gon az https://​www​.face​book​.com/​a​z​o​r​i​e​d​en/ face­book olda­lon vagy bőveb­ben a https://​www​.face​book​.com/​g​r​o​u​p​s​/​a​z​o​r​i​e​d​en/ zárt cso­port­ban érte­sül­het­tek. Ins­pi­rá­ci­ó­kat egy Azori-szigeteki uta­zás­hoz az ins­ta­gram olda­la­mon talál­tok: https://​www​.ins​ta​gram​.com/​e​d​e​n​a​z​o​r​es/.

Min­den vissza­jel­zés­nek, kom­ment­nek uta­zás­sal kap­cso­la­tos kér­dés­nek akár itt a bejegy­zés alatt is örü­lök és szí­ve­sen segítek.

Leave a Reply