Uta­zá­si tip­pek – bőrönd­je­ink tisz­tí­tá­sa, kar­ban­tar­tá­sa

Teg­nap nagy­ta­ka­rí­tást tar­tot­tam itt­hon. A nagy­ta­ka­rí­tás nálam sok­szor akár napo­kig is eltart, mert min­den papírt szé­pen kivá­lo­ga­tok a fió­kok­ban, most még az ágyak bel­se­jét, a szek­ré­nyek bel­se­jét, a szek­ré­nyek tete­jét, az ágy­hu­za­to­kat, az ablak­ke­re­te­ket, és abla­ko­kat is leta­ka­rí­tot­tam. Itt az Azori-szigeteken sűrűb­ben kell nagy­ta­ka­rí­tást tar­ta­ni a pára­tar­ta­lom miatt. Mikor már­ci­us­ban a barát­nőm­mel, Kati­val egy hosszabb magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dás után vissza­jöt­tünk meg­le­pőd­ve tapasz­tal­tuk, hogy sok fából, papír­ból, pamut­ból készült ter­mék, ami a ház­ban volt kicsit pené­szes lett. Most gon­dol­hat­ná­tok Rita te kis buta hát 100% a pára­tar­ta­lom mit vár­tál? Nem tud­tam mire szá­mít­sak, mert eddig még nem éltem ennyi­re pára­dús helyen. De gon­dol­tam erre, mert még rend­sze­re­sen szel­lőz­tet­ve is volt a lakás­ban, de mind­ez saj­nos kevés volt.

Nem­so­ká­ra újra haza­lá­to­ga­tok, akkor­ra már kész a lis­tám mit, hogyan kell itt tárol­ni, hogy még egy­szer ne for­dul­jon elő a tava­lyi eset. A nagy­ta­ka­rí­tás­hoz sze­re­tek ter­mé­sze­tes sze­re­ket hasz­nál­ni pl. ecet, szó­da­bi­kar­bó­na stb. De már az első lépés­nél elakad­tam itt a szi­ge­te­ken nem talál­tam sehol étel­ece­tet: itt csak bor­ece­tet és alma­ece­tet lehet kap­ni. Ezek nem hasz­nál­ha­tók olyan szé­les­kör­ben a taka­rí­tás­ra, mint az étel­ecet, ami kivá­ló­an alkal­maz­ha­tó a kony­hai taka­rí­tás­ban a veszé­lyes kémi­ai anya­gok helyett.

A nagy­ta­ka­rí­tás része nálam a BŐRÖNDJEIM TISZTÍTÁSA. Magyar­or­szá­gon éven­te végez­tem el a bőrönd­je­im tisz­tí­tá­sát itt az Azori-szigeteken a párás kör­nye­zet miatt fél­éven­te szük­ség van rá. Sao Migue­len még az is nehe­zí­ti a dol­go­mat, hogy bár­mi­lyen szer­ves anyag, étel­ma­ra­dék, papír marad a bőrönd­ben vagy mat­ri­ca­ként rára­gaszt­va gyor­san bepe­né­szed­ne, ha hagy­nám. A bőrön­dök az uta­zás során bepisz­ko­lód­nak. Ott kez­dő­dik, hogy már a check-in pult­nál rára­gasz­ta­nak egy nagy és egy kis mat­ri­cát, utá­na átha­lad néhány futó­sza­la­gon, vagy pél­dá­ul saras idő­ben érke­zel meg vala­ho­vá, vagy csak egy­sze­rű­en sok nem annyi­ra higi­é­ni­kus tárgy­hoz hoz­zá­érsz utá­na meg­fo­god a fogan­tyút mikor húzod a bőrön­dö­det magad után. Mikor leg­kö­ze­lebb útnak indulsz, a bak­té­ri­u­mok a fogan­tyún és a cso­ma­go­don újra ott vár­hat­nak.

Per­sze van más meg­ol­dás is, mint a rend­sze­res bőrönd­mo­sás. Ha a most diva­tos, szí­nes külön­bö­ző méret­ben kap­ha­tó bőrönd­hu­za­to­kat választ vala­ki. Ezek­nek az elő­nye, hogy védik a bőrön­döt a sérü­lé­sek­től a szennye­ző­dé­sek­től és mos­ha­tók.  Fon­tos, hogy a fogan­tyú­kat és a bőrön­dök bel­se­jét ilyen­kor is tisz­tí­ta­ni szük­sé­ges.

Az aláb­bi bőrön­ta­ka­rí­tá­si mód­szert – ha nincs bőrönd­hu­za­tunk – több dolog miatt is aján­lott időn­ként elvé­gez­ni:

  1. Én sze­mély sze­rint sze­re­tem, ha a tár­gyak, amik­kel uta­zom szé­pek, tisz­ták, gon­do­lom ti is így vagy­tok ezzel. Per­sze sok­szor ez csak addig van így, míg kiérünk velük a rep­tér­re, de akkor is.
  2. Mint már emlí­tet­tem a bőrönd fogan­tyú­i­ra és kül­ső felü­le­té­re az uta­zá­sok során sok szennye­ző­dés, bak­té­ri­um kerül. Egy új uta­zás­kor ez a nem túl tisz­ta álla­pot lehet a kiin­du­ló álla­pot a poggyá­szunk­nál, ha nem tisz­tít­juk meg az uta­zá­sok között.
  3. A pisz­kos bőrön­dök­kel szennye­ző­dé­se­ket vihe­tünk az ott­ho­nunk­ba.

A bőrön­dök kül­ső és bel­ső tisz­tí­tá­sa egy­aránt fon­tos dolog. Én a szó­da­bi­kar­bó­nás víz­zel és szi­vaccsal való taka­rí­tás­ra sza­va­zok, de van ter­mé­sze­te­sen sok készít­mény, ami alkal­mas lehet erre. Arra kell csak figyel­ni, hogy a kemény fede­les fényes bőrön­dö­ket, ha egy­sze­rűbb bolt­ban kap­ha­tó kémi­ai fer­tőt­le­ní­tők­kel tisz­tít­juk, elveszt­he­tik a fényü­ket. A kemény fede­les bőrön­dö­ket kicsit egy­sze­rűbb taka­rí­ta­ni és sok­kal job­ban meg­lát­szik raj­tuk, hogy csi­nál­tunk is vala­mit, de min­den alkal­maz­ha­tó szö­vet­bő­rön­dök ese­té­ben is.  A fogan­tyú­kat és a bőrön­dök bel­se­jét álta­lá­ban ecet­tel szok­tam kifer­tőt­le­ní­te­ni és mikor meg­szá­radt 100%-os cit­rom illó­ola­jat cse­peg­te­tek bele. Per­sze ez nem köte­le­ző, de én ezt csi­ná­lom így tisz­ta és illa­tos is lesz. Moti­vá­ci­ó­ként fel­te­szek néhány képet nekem, hogy sike­rült kicsi­no­sí­ta­ni Pinky‑t és a nagy fehér New York­ban vásá­rolt bőrön­dö­met.

Sokan azt hiszik, hogy a bőrön­dök bel­se­je tel­je­sen tisz­ta, mert oda min­dig csak a tisz­ta ruhá­in­kat cso­ma­gol­juk. De gon­dol­junk csak vissza, ami­kor egy túrá­zás után az edző­ci­pőt, fotós áll­ványt, ételt stb. teszünk a bőrönd­be, az azok­ról szár­ma­zó szennye­ző­dés mind-mind ott­ma­rad a bőrönd bel­se­jé­ben és utá­na a követ­ke­ző uta­zás­kor bele­tesszük a szé­pen mosott, össze­haj­to­ga­tott ruhá­kat.

Fon­tos viszont tud­ni, hogy ecet­tel való taka­rí­tás­kor, azt nem sza­bad együtt hasz­nál­ni klór­tar­tal­mú tisz­tí­tó­sze­rek­kel, fehé­rí­tő­vel, mert klór­gáz kép­ződ­het és ennek irrita­tív hatá­sa lehet nagyobb mér­ték­ben komoly egész­ség­ügyi prob­lé­má­kat is okoz­hat.

Össze­fog­lal­va: min­den­ki­nek aján­lom a bőrönd­jei, háti­zsák­jai tisz­tí­tá­sát éven­te leg­alább egy­szer. 

Ha tet­szett a cikk vár­juk a kom­men­te­ket és a hoz­zá­szó­lá­so­kat ti, hogy szok­tá­tok tisz­tán tar­ta­ni az uta­zás­hoz hasz­nált kellékeket?.Fórumok, aho­vá a kom­men­te­ket, ész­re­vé­te­le­ket, véle­mé­nye­ket vár­juk
Face­book: Azo­ri Éden
Ins­ta­gram: Eden­az­or­es
Blog: www​.azorie​den​.com

Leave a Reply