Uta­zá­si tip­pek Ter­ce­i­ra szi­ge­té­re uta­zók­nak – beszá­mo­ló egy túrá­zó tol­lá­ból (ven­dég­poszt Kit­ti­től)

Az Uta­zó­ma­jom Face­book olda­lán olvas­tam, hogy Kit­ti lel­ke­sen írta meg élmé­nye­it Ter­ce­i­rá­val kap­cso­lat­ban. Annyi­ra jól írt, hogy fel­kér­tem készít­sen nek­tek egy ven­dég­posz­tot az otta­ni élmé­nye­i­ről. Nagyon örü­lök, hogy elfo­gad­ta a fel­ké­ré­se­met és ezt az izgal­mas beszá­mo­lót készí­tet­te.

Szub­jek­tív élmény­be­szá­mo­ló, tip­pek, érde­kes­sé­gek

Nagy öröm­mel és lel­ke­se­dés­sel írom ezt a ven­dég­posz­tot emlé­ke­im és a leg­jobb tudá­som alap­ján, hát­ha vala­ki­nek hasz­no­sak lesz­nek ezek a sorok. 2017-ben jár­tunk Ter­ce­i­rán, azóta lehet­nek vál­to­zá­sok, elő­for­dul­hat, hogy nem tel­je­sen pon­to­sak az ada­tok, hiszen mi is csak lel­kes ama­tőr uta­zók vagyunk.

Miért éppen Ter­ce­i­ra?

2016. nya­rán jár­tunk elő­ször Por­tu­gá­li­á­ban, azon belül is Lissza­bon­ban, majd onnan repül­tünk át Madei­rá­ra. Nagyon meg­fo­gott min­ket az ország szép­sé­ge, az embe­rek ked­ves­sé­ge, és a sza­vak­kal nem leír­ha­tó han­gu­lat. Mond­hat­ni, háti­zsá­kos uta­zók vagyunk, így ár-érték arány­ban véle­mé­nyünk sze­rint az egyik leg­jobb válasz­tás Por­tu­gá­lia, ha az ember gyö­nyö­rű tája­kat és épí­tett kör­nye­ze­tet sze­ret­ne lát­ni biz­ton­sá­gos és kényel­mes körül­mé­nyek között. Így jutott eszünk­be, hogy a követ­ke­ző nya­ra­lá­sunk során is újra ezt a cso­dás orszá­got keres­sük fel.

Soká­ig néz­tük pár­hu­za­mo­san Ter­ce­i­rá­val Sao Miguel szi­ge­tét, és beval­lom, a jobb átszál­lá­si idők, a picit olcsóbb repü­lő­jegy ár miatt dön­töt­tünk Ter­ce­i­ra mel­lett. Ren­ge­teg fotót néze­get­tem meg az Azori-szigetek főszi­ge­té­ről, és azok alap­ján úgy látom, hogy ott még több a lát­ni­va­ló, ha sza­bad ilyet írni, még szebb, mint Ter­ce­i­ra, de egy pil­la­na­tig nem bán­tuk meg a dön­té­sün­ket, mert annyi­ra jól érez­tünk ott magun­kat, végig elva­rá­zsolt min­ket a hely és a nyu­ga­lom, ami átjárt min­ket.

Hogyan jut­ha­tunk el Ter­ce­i­rá­ra?

A leg­ol­csóbb és egy­ben leg­ké­nyel­me­sebb meg­ol­dást az jelent­he­ti, ha Wizz Air-rel elre­pü­lünk Lissza­bon­ba vagy Por­tó­ba, és innen nézünk Ryanair‑t. Lissza­bon­ból repül még a TAP Por­tugal Air­line és a SATA Azor­es Air­li­nes a szi­get­re.

Az Azo­ri Éden olda­lon olvas­hat­tok két össze­fog­la­lót, ami segít­he­ti a szi­ge­tek­re jutást és akár ingyen­je­gyet is igé­nyel­het­tek más szi­ge­tek­re.

A kör­nye­ző szi­ge­tek­ről viszony­lag jól meg­old­ha­tó a komp (pél­dá­ul Pico­ról), de ez is las­sú, és nem jár túl sűrűn.

Ter­ce­i­ra

Magá­ról a szi­get­ről az infor­má­ci­ó­kat ter­mé­sze­te­sen mi is a jó öreg Wiki­pe­dia-ról sze­mez­get­tük első kör­ben. Beszé­des, hogy a terü­le­te kisebb, mint Buda­pes­té, és körül­be­lül 56.000 ember lak­ja. A helyi­ek sze­rint körül­be­lül szin­tén ennyi szar­vas­mar­ha is van a szi­ge­ten, de ez lehet, hogy csak köl­tői túl­zás részük­ről, bár az két­ség­te­len, hogy min­den­fe­lé boci­kat lát­ni. Ennek meg­fe­le­lő­en vég­te­len mennyi­sé­gű, vul­ka­ni­kus kövek­kel beke­rí­tett gyö­nyö­rű zöld lege­lő sor­já­zik min­de­nütt. (Sza­gok, illet­ve legyek töme­ge miatt viszont nem kell aggód­ni, mi egy­ál­ta­lán nem tapasz­tal­tunk ilyes­mit.)

A szi­get fővá­ro­sa Ang­ra do Hero­ís­mo, ahol a szi­get népes­sé­gé­nek a nagyob­bik fele él, ter­mé­sze­te­sen együtt a kör­nye­ző tele­pü­lé­sek­kel. A máso­dik leg­na­gyobb tele­pü­lés Pra­ia da Vito­ria, ehhez esik közel a rep­tér, de a légi for­ga­lom egy­ál­ta­lán nem zava­ró.

Idő­já­rás tekin­te­té­ben a nyár kel­le­me­sen eny­he, nekünk végig jó időnk volt júli­us ele­jén, utol­só reg­gel esett csak az eső. Egyéb­ként 20 – 25 fok között volt a hőmér­sék­let, napon per­sze sok­kal mele­gebb, le is lehet égni. Az óce­án nyá­ron is hűvös, de mivel nincs nagy kont­raszt a leve­gő hőmér­sék­le­té­vel, viszony­lag könnyen meg lehet barát­koz­ni a víz­zel. Télen ter­mé­sze­te­sen le tud hűl­ni a leve­gő akár 10 fok kör­nyé­ké­re is, illet­ve töb­bet is esik az eső. A köz­biz­ton­ság hibát­lan, soha sehol nem kell fél­ni, a lopás is nagyon rit­ka. Álta­lá­ban reme­kül lehet bol­do­gul­ni az angol­lal, még az idő­seb­bek is beszé­lik vala­mennyi­re.

Hasz­nos infor­má­ci­ók

Amennyi­ben sike­rült már az oda­ju­tást elin­téz­ni, a követ­ke­ző kar­di­ná­lis kér­dés a szál­lás. Ter­ce­i­rán nincs túl sok hotel vagy hos­tel. Érde­mes jóval az uta­zás előtt fog­lal­ni. Mi tavaly az uta­zás előtt körül­be­lül 4 hónap­pal sze­ret­tünk vol­na fog­lal­ni, és messze nem volt annyi lehe­tő­sé­günk, mint az uta­zás­tól szá­mí­tott fél évvel koráb­ban. Sze­ren­csé­re, az Airbnb nem hagyott min­ket cser­ben: szu­per, 3 szo­bás, tel­je­sen fel­sze­relt lakást sike­rült Pra­ia da Vito­ria köz­pont­já­ban fog­lal­ni nagyon jó áron. Amennyi­ben nem sze­ret­né­tek autót bérel­ni a szi­get fel­fe­de­zé­sé­hez, min­den­kép­pen ezt a két nagyobb várost aján­la­nánk bázis­nak, mert a tömeg­köz­le­ke­dés ezek­ből nem rossz egy­ál­ta­lán, de nem min­den bejár­ha­tó ebben a for­má­ban, főleg, ha csak pár nap áll ren­del­ke­zés­re.

Az autó­bér­lés nem jelent nagy stresszt itt, nin­cse­nek izgal­mas köz­le­ke­dé­si szi­tu­á­ci­ók, maxi­mum Ang­rá­ban kell dugó­ra szá­mí­ta­ni, illet­ve a tehe­nek okoz­hat­nak némi izgal­mat. Egyéb­ként jó minő­sé­gű, kis for­gal­mú utak­kal lehet szá­mol­ni, viszont kevés az autó­bér­lős cég, érde­mes elő­re fog­lal­ni, ha vala­ki ebben gon­dol­ko­dik. Ami­kor mi néz­tük az autó­bér­lé­si lehe­tő­sé­ge­ket, akkor azzal is szem­be­sül­tünk, hogy az nem egy olcsó mulat­ság. Az inter­ne­ten fent lévő autó­köl­csön­zők ami­ket lát­tunk, aján­la­nak rep­té­ri fel­vé­telt és leadást is.

Az autó­ká­zás­sal járó másik kel­le­met­len­ség, hogy Ang­rá­ban és Pra­i­á­ban is ren­ge­teg a fize­tős par­ko­ló öve­zet.

Ehhez kap­cso­ló­dó­an az Azo­ri Éden olda­lon olvas­hat­tok egy össze­fog­la­lót  par­ko­ló­au­to­ma­ták hasz­ná­la­tá­ról.

Az autó­bér­lést jórészt buszo­zás­sal ki lehet vál­ta­ni, a két nagyobb város között órán­ként jönnek-mennek az olcsó és kényel­mes jára­tok (itt meg­te­kint­he­tő­ek a jegy­árak). Nem árt, ha inte­ge­tünk a sofőr­nek, akik amúgy min­dig nagyon kész­sé­ge­sek vol­tak, pél­dá­ul olyan helyen is letet­tek, ahol nincs is meg­ál­ló. Egyéb neve­ze­tes­sé­gek­hez 2 – 4 órán­ként indu­ló jára­tok­kal tud­tunk eljut­ni Pra­i­á­ból.

A szi­get bel­ső, nyu­ga­ti felé­nek fel­fe­de­zé­sé­hez befi­zet­tünk egy túra­szer­ve­ző cég­hez. Jó szív­vel aján­lom őket! Az egész cég egy hihe­tet­le­nül barát­sá­gos házas­pár­ból áll. A férj viszi a kirán­du­ló­kat, min­dig csak egy-egy párt vagy csa­lá­dot. Min­dent tud­nak a szi­get­ről, pro­fik, és min­dent a ven­dé­ge­ik igé­nye­i­hez iga­zí­ta­nak, vala­mint remek fotó­kat készí­te­nek a túrák köz­ben.

Az élel­mi­szer ára majd­nem annyi mint Magyar­or­szá­gon, talán egy kicsi­vel drá­gább. Ter­mé­sze­te­sen itt is igaz, hogy a szu­per­mar­ke­tek sok­kal olcsób­bak mint a kis bol­tok. Nagyon fino­mak a tej­ter­mé­kek és a borok.

Az étter­mek­ben, fala­to­zók­ban érde­mes kipró­bál­ni ten­ge­ri finom­sá­go­kat, a stea­ket (helyi mar­há­ból), vala­mint egy gyors étke­zés ere­jé­ig a ham­bur­ge­re­ket, nagyon finom húsok­kal ettük eze­ket is.

Az Azo­ri Éden olda­lon olvas­ha­tó az Azo­ri Gaszt­ro­nó­mi­ai Bakancs­lis­ta, ami rész­le­te­sen kitér az azo­ri stea­kre (Bife a Regi­o­nal) és a leg­fi­no­mabb azo­ri ten­ger gyü­möl­csé­re (Lapas).

Prog­ra­mok

A túrá­zás, sétá­lás (Ang­ra és Pra­ia nagyon bájo­sak) mel­lett szám­ta­lan klassz prog­ram, lát­ni­va­ló talál­ha­tó a szi­ge­ten.

Cso­dá­la­tosbar­lang­gal büsz­kél­ke­dik a szi­get, azt nem sza­bad kihagy­ni!

Ha ked­vünk tart­ja, akkor több helyen is kínál­nak bál­na­les kirán­du­lá­so­kat. Egy helyen pedig del­fi­nek­kel úszást. Ezt ki is pró­bál­tuk, és tény­leg átél­het­tük ezt a cso­dát. Per­sze, a del­fi­nek nem soká­ig asszisz­tál­tak nekünk, de még így is hatal­mas élmény volt. Az Oce­an Emo­ti­on-nal men­tünk del­fi­nek­kel úsz­ni és maxi­má­li­san elé­ge­det­tek vol­tunk, ten­ger­bio­ló­gus fia­ta­lok vezet­ték a nyolc fős cso­por­tot. Bár­me­lyik vizes kirán­du­lás­nál taná­csos előt­te émely­gést gát­ló gyógy­szert (pl. Dae­da­lont) beven­ni annak, aki­nek kicsit is érzé­keny a gyom­ra.

Stran­dol­ni lehet Pra­ia hosszú homo­kos part­ján, de Ang­rá­ban is van kiépí­tett a strand – de ter­mé­sze­te­sen sok kisebb helyen is van lehe­tő­ség csob­ban­ni. Talán a leg­na­gyobb élmény Bis­co­i­tos „láva­me­den­cé­it” kipró­bál­ni.

Egy dolog ront­hat­ja a pan­cso­lást el, ez pedig a por­tu­gál gálya (Phy­sa­lia Phy­sa­lis), ami egy nagyon veszé­lyes medúza-szerű állat (iga­zá­ból külön­bö­ző polip­cso­por­tok alkot­ják, négy faj­ta ilyen bio­ló­gi­ai egyed­ből áll egy­más­hoz tapad­va). A nya­ra­lá­sunk alatt egy helyen lát­tunk ilye­ne­ket (Ang­rá­ban), kiso­dor­ta őket a part köze­lé­be az éjsza­kai nagy szél. A helyi­ek szól­tak, hogy ez tény­leg nem játék!

Meg­osz­tó téma, kicsit mi is meg­ha­so­nul­tunk, de érde­kes prog­ram a spa­nyol bika­vi­a­da­lok­hoz képest kevés­bé ijesz­tő bika­fut­ta­tás, a Tou­ra­das a Cor­da.

Per­sze, az álta­lam leírt néhány tip­pen kívül még bőven van mit csi­nál­ni ezen a ked­ves szi­ge­ten. Jó kiin­du­lá­si alap lehet ez az oldal is.

Aki nyu­ga­lom­ra, szép lát­ni­va­lók­ra, ked­ves embe­rek­re vágyik, annak min­den­kép­pen ajánl­juk ezt a szi­ge­tet!

Nagyon köszön­jük Kit­ti­nek a beszá­mo­lót a soro­kat olvas­va már ott érez­tem magam a szi­ge­ten. Jövő héten ugyan­is a Wine in Azor­es bor­fesz­ti­vált láto­ga­tom meg Ter­ce­i­rán, ahon­nan prób­lá­lok minél több infor­má­ci­ót kül­de­ni nek­tek.

Az álta­lunk aján­lott prog­ra­mok­ról a szi­ge­te­ken (töb­bek között a Wine in Azor­es­ről) itt olvas­hat­tok egy beszá­mo­lót.

Ha ti is olyan élve­zet­tel olvas­tá­tok Kit­ti beszá­mo­ló­ját, mint mi kérem, érté­kel­jé­tek a Face­boo­kon a véle­mé­nyek rovat­ban vagy akár itt, a blog­be­jegy­zés alatt. Vár­juk a vissza­jel­zé­se­i­te­ket!

A bejegy­zés­ben sze­rep­lő fotó­kat a szer­ző biz­to­sí­tot­ta nekünk. Köszön­jük!

Leave a Reply