Vala­mi készül Fur­nasban – Hogyan készül a város­ka a Szent Anna fesz­ti­vál­ra?

Mint min­den város­ban, Fur­nasban is nagyon sok fon­tos infor­má­ci­ót tud­ha­tunk meg embe­rek­ről és ese­mé­nyek­ről, ha elme­gyünk a helyi fod­rász­hoz. Egy évvel ezelőtt ismer­ked­tem meg Bru­no­val, Fur­nas sze­rin­tem leg­ügye­sebb fod­rá­szá­val. Ma, ami­kor újra elmen­tem hoz­zá, kér­dez­get­ni kezd­te­mÉ mi ez a nagy készü­lő­dés a város­ban? Már lát­tam néhány pla­ká­tot, hogy Szent Anna fesz­ti­vál lesz a város­ban. Az elő­ző héten ész­re­vet­tem, hogy fehér és sár­ga zász­lók kerül­tek ki a város köz­pont­já­ban lévő Szent Anna temp­lom elé, ren­ge­teg mun­kás tüs­tén­ke­dett, a város­ban fes­tik az útbur­ko­la­ti jele­ket, a busz­meg­ál­ló­kat, a park­ban egy új halas­tó is készül, szó­val nagy a sürgés-forgás.

Az elő­ké­szü­le­tek­ről képe­ket itt találsz. iPho­ne fotók:@azorieden. 

De miről is fog szól­ni ez a fesz­ti­vál?

Bru­no azt mesél­te, hogy a fő nap vasár­nap lesz, ami­kor a helyi lako­sok (1400 fő) virá­gok­kal (virág­sző­nyeg­gel) fel­dí­szí­tik  Fur­nas utcá­it. A Szent Anna temp­lom­ban lévő Szent Anna szob­rot a helyi­ek a vál­lu­kon kör­be­vi­szik ezen a virág­sző­nye­gen. A szob­rot hor­do­zó­kat köve­tik a város­ban élő gye­re­kek, fér­fi­ak majd a nők. Utá­nuk a város­ban dol­go­zó rend­őrök, tűz­ol­tók stb. követ­kez­nek. A fel­vo­nu­ló­kat a helyi zene­kar fog­ja kísér­ni. A temp­lo­mot szí­nes égők­kel díszí­tik fel. Elmon­dá­sa alap­ján a virág­sző­nyeg készí­té­se dél­után 15:00 körül kez­dő­dik. A fesz­ti­vál 17:00 órá­tól indul és egész éjsza­ka tart. (Az utób­bi infor­má­ci­ó­kat képek alap­ján és másik fesz­ti­vá­lok tapasz­ta­la­ta alap­ján gon­do­lom, hogy így fog tör­tén­ni.) A fesz­ti­vál egyéb­ként Anna nap­ján júli­us 26-án kez­dő­dik és 2017. augusz­tus 1‑én zárul.

Mivel Szent Anna a nép­ha­gyo­mány­ban Kedd Asszo­nya nap­ja, jövő ked­den a város apraja-nagyja a váro­si hagyo­má­nyos éte­lét, a Cozido‑t  eszi majd közö­sen a Fur­nas tó körül. Erről még továb­bi infor­má­ci­ó­kat kell besze­rez­nem, de nagyon érde­ke­sen hang­zik. 

Pon­to­sabb rész­le­te­ket és képes beszá­mo­lót jövő héten fog­tok talál­ni itt a blo­gon. Akit érde­kel és itt van a szi­ge­ten, az láto­gas­sa meg ezt a fesz­ti­vált, ha tehe­ti. 

Mit tud­ha­tunk Szent Anná­ról?

Szent Anna asszony a keresz­tény és az isz­lám hagyo­má­nyok sze­rint Szűz Mária édes­any­ja.

Az Újszö­vet­ség sem­mit nem mond Szűz Mária szü­le­i­ről. Egy 2. szá­za­di apok­rif irat sze­rint Mária édes­any­ját Anná­nak (jelen­té­se: kegye­lem­mel áldott), apját pedig Joa­chim­nak (jelen­té­se: Isten meg­vi­gasz­tal) hív­ták.

A legen­da elbe­szé­lé­se sze­rint Szent Anna szü­le­it Sto­lanus­nak és Eme­ren­ci­á­nak hív­ták, akik Bet­le­hem­ben éltek. Anna a Názá­ret­ben élő Joa­chim­nak lett a fele­sé­ge, mind­ket­ten Júda nem­zet­sé­gé­ből és Dávid házá­ból szár­maz­tak. Húsz évig éltek már együtt, de nem volt gyer­me­kük. A vagyo­nu­kat három rész­re osz­tot­ták: egy részt maguk­nak tar­tot­tak meg, a másik részt a temp­lom­nak és a papok­nak adták, a har­ma­dik részt pedig szét­osz­tot­ták a sze­gé­nyek között. Anna, aki keser­ve­sen bán­kó­dott gyer­mek­te­len­sé­gük miatt, meg­fo­gad­ta, hogy ha gyer­me­ke szü­le­tik, azt a temp­lom szol­gá­la­tá­ra szen­te­li.

Gyer­mek­te­len­sé­gük fáj­dal­mát tovább fokoz­ta egy eset: a temp­lom­szen­te­lés ünne­pé­re föl­men­tek Jeru­zsá­lem­be, és Joa­chim áldo­za­ti aján­dé­kot akart fel­aján­la­ni, de egy Isza­kár nevű pap vissza­uta­sí­tot­ta az aján­dé­kot azzal a indok­kal, hogy bűnös kéz­ből nem fogad­ja el. Joa­chim házas­sá­gá­nak ter­mé­ket­len­sé­gét ugyan­is bűnös­sé­ge nyil­ván­va­ló jelé­nek lát­ta.

Joa­chi­mot ez a meg­szé­gye­ní­tés olyan érzé­ke­nyen érin­tet­te, hogy haza­tér­ve elha­tá­roz­ta: nem marad töb­bé a város­ban, hanem elbuj­do­sik az erdők­be és a mező­re a pász­to­rok közé. És így is tett. Nem sok­kal később azon­ban meg­je­lent neki Isten angya­la, és meg­vi­gasz­tal­ta. Meg­ígér­te neki, hogy imád­sá­ga­i­ért és ala­mizs­ná­i­ért Anna gyer­me­ket szül, még­pe­dig egy leányt, akit majd Mári­á­nak kell nevez­ni­ük. Az angyal azt is meg­mond­ta, hogy a gyer­mek fogan­ta­tá­sá­tól fog­va tel­ve lesz Szent­lé­lek­kel. Sza­va igaz­sá­ga mel­lé jelül azt adta, hogy Joa­chim men­jen föl Jeru­zsá­lem­be hálát adni Isten­nek, és a temp­lom­ban, az Arany­ka­pu­nál talál­koz­ni fog a fele­sé­gé­vel, akit ugyan­így angya­li jele­nés indít arra, hogy a temp­lom­ba men­jen. Úgy is tör­tént. Joa­chim és Anna az Arany­ka­pu­nál talál­koz­tak, bol­do­gan elmond­ták egy­más­nak a láto­má­su­kat, majd hálát adván Isten­nek, vissza­tér­tek ott­ho­nuk­ba, Názá­ret­be.

Anna az ígé­ret sze­rint fogant és meg­szül­te a kis­lányt, akit Mári­á­nak nevez­tek el. A két jám­bor szü­lő betar­tot­ta foga­dal­mát, és Mári­át három­éves korá­ban a temp­lom­nak aján­lot­ták föl. Joa­chim ezután hama­ro­san meg­halt. Anna másod­szor is férj­hez ment egy Kle­o­fás nevű fér­fi­hoz, kitől ismét lánya szü­le­tett, és azt is Mári­á­nak nevez­ték. Kle­o­fás halá­la után Anna har­mad­szor is férj­hez ment egy Sala­mon nevű fér­fi­hoz, aki­től újra leány­gyer­me­ket szült, és e har­ma­dik lányt is Mári­á­nak nevez­ték el.

For­rás: https://​hu​.wiki​pe​dia​.org/​w​i​k​i​/​S​z​e​n​t​_​A​nna

Hozzászólás