Wine in Azor­es 2017 Gaszt­ro­nó­mi­ai „Fesz­ti­vál” beszá­mo­ló és prog­ram­aján­ló októ­ber­ben az Azori-szigetekre érke­zők­nek

Az eddi­gi egyik ked­venc bejegy­zé­sem követ­ke­zik. Alap­vég­zett­sé­gem sze­rint Élel­mi­szer­mi­nő­sí­tő bio­ló­gus mér­nök vagyok. Régeb­ben sokat fog­lal­koz­tam élel­mi­sze­rek minő­sé­gé­nek ellen­őr­zé­sé­vel. Borok­kal keve­seb­bet fog­lal­koz­tam, ezért ha eset­leg a leírá­suk­nál nem hasz­ná­lok meg­fe­le­lő sza­va­kat ezt min­den­ki néz­ze el nekem.

Októ­ber­ben egy kisebb magyar cso­port­tal volt alkal­munk részt ven­ni a WINE IN AZORES 2017 por­tu­gál bor- és étel­kós­to­ló ese­mé­nyen. A három este, amit ott töl­töt­tünk ins­pi­rál­ta a követ­ke­ző bejegy­zé­se­met. Nagyon jó volt és kivé­te­le­sen jó boro­kat kós­tol­hat­tunk. Az  ott sze­re­zett élmé­nye­i­met több bejegy­zé­sen keresz­tül mesé­lem el, hát­ha min­den­ki­nek ked­ve lesz meg­lá­to­gat­ni ezt a ren­dez­vényt ha októ­ber­ben Sao Miguel szi­ge­té­re uta­zik.

Azért, hogy az Azori-szigetekre érke­ző kirán­du­lók­nak min­dig nap­ra­kész prog­ram­aján­la­tok­kal tud­jak, szol­gál­ni viszony­lag sok főleg por­tu­gál ese­mény­aján­ló oldalt át kell néz­nem és újsá­got el kell olvas­nom. Októ­ber­ben egy azo­ri napi­lap­ban lát­tam meg a „bor­fesz­ti­vál” aján­ló­ját. Abból kiin­dul­va, hogy a www​.wine​in​az​or​es​.com web­ol­dal kizá­ró­lag por­tu­gál nyel­vű, arra gon­dol­tam ez az ese­mény inkább csak a helyi­ek­nek és por­tu­gá­lok­nak szól, de később a www​.vis​i​taz​or​es​.com hon­la­pon is meg­je­lent a hir­de­tés kivo­na­ta ango­lul, ebből gon­dol­tam, hogy mi is részt tudunk majd ven­ni. A hir­de­tés­ben az állt, hogy a 2017 októ­ber 20, 21, 22-én tar­tan­dó három­na­pos ese­mény­re elő­vé­tel­ben 8 € áron lehet jegye­ket ven­ni októ­ber 20-ig. Az elő­vé­te­li jegye­ket érté­ke­sí­tő Maz­da autó­sza­lont kicsit nehéz volt meg­ta­lál­ni, de lehet, hogy csak az én hiá­nyos por­tu­gál tudá­som­nak tud­ha­tó be. Szó­val meg­vet­tük egy isme­rő­söm­mel együtt mind a 3 nap­ra a kar­sza­la­got. (Az elő­vé­te­les jegyek kor­lá­to­zott darab­szám­ban kap­ha­tók és mond­ha­tom kivá­ló ár/érték arányt kép­vi­sel­nek.) Nagy meg­le­pe­té­sünk­re – ami nagy különb­ség egy magyar­or­szá­gi bor­fesz­ti­vál­hoz képest – a belé­pőn kívül csak egy poha­rat kel­lett vásá­rol­nunk 4€ áron és már indul­ha­tott is a kós­to­ló min­den nap 15:00 – 21:00 órá­ig. Szin­te hihe­tet­len!

Álta­lá­nos tud­ni­va­lók a ren­dez­vény­ről

A beszá­mo­lók­ból kide­rült, hogy 9. alka­lom­mal ren­dez­ték meg a WINE IN AZORES 2017 ren­dez­vényt a Par­que de Expo­sições da Asso­ci­ação Agrí­co­la de São Miguel˙(Expo cen­ter­ben) – Ribe­i­ra Gran­den (Pon­ta Del­ga­da­tól 25 perc­nyi autó­út­ra) ren­dez­ték meg. Ebben az évben 68 borá­szat és 17 egyéb kiál­lí­tó vett részt az ese­mé­nyen. A borok mel­lett finom fala­to­kat is kós­tol­hat­tunk. Az egyik nap pél­dá­ul Chez Sonia food blog­ger főzött a részt­ve­vők­nek, egy másik nap auszt­rál alap­anya­go­kat fel­hasz­nál­va ken­gu­ru­húst készí­tett Jus­tin Jen­nings, a lissza­bo­ni Down Under étte­rem tulaj­do­no­sa és séf­je. Az auszt­rál éte­le­ket elég jól isme­rem, ilyen­kor min­dig nosz­tal­gi­á­val gon­do­lok az Auszt­rá­li­á­ban töl­tött évek­re. A részt­ve­vő borok, vagy­is boros cím­kék között Design Awar­dot hir­det­tek. Az ered­mé­nyek­ről a Wine in Azor­es Face­book olda­lon talál­hat­tok bővebb infor­má­ci­ót. Régeb­ben a ren­dez­vényt Pon­ta Del­gádá­ban ren­dez­ték, de való­szí­nű­leg az otta­ni kiál­lí­tó­tér kicsi­nek bizo­nyult és az köl­tö­zés­re volt szük­ség. A hely­szín meg­kö­ze­lí­té­se egy­sze­rű de kizá­ró­lag autó­val vagy taxi­val lehet­sé­ges.

A borok nagyon fino­mak vol­tak és a han­gu­lat kivá­ló. Iga­zán külön­le­ges vul­ká­ni terü­let­ről szár­ma­zó boro­kat is kós­tol­hat­tunk. Az Azori-szigetek közül bor­ter­me­lés főleg Pico szi­ge­tén van jelen.

Azo­ri Éden Házi Bor­ver­seny

A ren­dez­vény máso­dik nap­ján eszem­be jutott, hogy a jelen­le­vő kis magyar cso­port­ban egy házi­ver­senyt hir­de­tek, amely­ben min­den­ki választ egy ked­venc bort és egy ked­venc cím­két a részt­ve­vő kiál­lí­tók közül.

A ver­seny részt­ve­vői tel­je­sen csak a saját szem­pont­ja­ik alap­ján válasz­tot­ták ki a bort, ami nekik a leg­job­ban ízlett és ugyan­csak saját szem­pont­ja­ik alap­ján választották/tottuk ki a cím­ké­ket. A borok és cím­kék kivá­lasz­tá­sa után a „győz­tes” borok készí­tő­it meg­kér­tem írja­nak pár sort a saját bora­ik­ról és a borá­sza­tuk­ról. Célom, hogy olva­só­im, akik Por­tu­gá­li­á­ba vagy az Azori-szigetekre láto­gat­nak, kap­ja­nak néhány tám­pon­tot, melyik boro­kat, borá­sza­to­kat érde­mes min­den­kép­pen meg­kós­tol­ni, meg­lá­to­gat­ni. Ter­mé­sze­te­sen sok­kal több kivá­ló bor volt jelen az ese­mé­nyen, mint amennyit válasz­ta­ni tud­tunk. Jövő­re újra meg­ren­dez­zük a házi ver­se­nyün­ket, remé­lem még több részt­ve­vő­vel.

A borok­ról, borá­sza­tok­ról és a házi ver­se­nyünk ered­mé­nye­i­ről az EREDMÉNYEK fel­irat­ra kat­tint­va olvas­hat­nak bőveb­ben.  

Ered­mé­nyek

Nem nagyon tudunk első, máso­dik vagy har­ma­dik helye­zet­tet válasz­ta­ni inkább köz­löm a ked­venc borok és cím­kék lis­tá­ját:

A magyar „zsű­ri” által válasz­tott borok

A magyar „zsű­ri” által válasz­tott cím­kék

A leg­jobb tör­té­net a ren­dez­vénnyel kap­cso­lat­ban

Sza­bolcs­nak – az egyik „zsű­ri­tag­nak” – néhány nap­pal a ren­dez­vény után volt a szü­le­tés­nap­ja. Gon­dol­tam jó len­ne őt meg­lep­ni az álta­la leg­jobb­nak tar­tott Bra­ca­ra borá­szat­ban készült bor­ral. Mikor­ra eszem­be jutott ez a terv saj­nos a ked­venc bora már elfo­gyott, a borá­szat­nál viszont a borá­szat veze­tői annyi­ra ked­ve­sek vol­tak, hogy fel­aján­lot­ták sze­rez­nek nekem egy üveg­gel és eljut­tat­ják egy elő­re meg­be­szélt hely­re szü­le­tés­na­pi aján­dék­ként. Nem mon­dom, hogy nem igé­nyelt szer­ve­zést, hogy a bor­fesz­ti­vál után 2 nap­pal meg­ér­kez­zen min­den idő­ben a vacso­rá­ra, de min­den nagyon jól sike­rült és óri­á­si meg­le­pe­tést okoz­tunk neki. Ezúton is nagyon köszö­nöm Manu­el Ped­ro­sa Da Sil­vá­nak a segít­sé­get és az aján­dé­kot. A sze­re­tet nagyon fon­tos, ami­kor élel­mi­sze­re­ket készí­tünk (erre már utal­tam az elő­ző cik­ke­im­ben is) és ennél a borá­szat­nál nagyon lát­szott egy­részt, hogy sze­re­tik amit csi­nál­nak és más­részt, hogy sze­ret­nek örö­met sze­rez­ni. 

Össze­fog­la­ló

A ren­dez­vény nagyon tet­szett. Nem vélet­le­nül vet­tünk részt mind­há­rom nap egy­más után. Min­den nap ráta­lál­tunk vala­mi újdon­ság­ra. A borok kivé­te­le­sen jók vol­tak. Nekem első­sor­ban a fehér­bo­rok és a zöld borok ízlet­tek leg­job­ban. A borok mel­lett talál­tunk a lissza­bo­ni Pas­tel de Nata ízű likőrt, ami­nek az íze tény­leg nagyon hason­lí­tott ennek a külön­le­ges süte­mény­nek az ízé­hez. Volt egy óri­á­si likőr­pult, ahol az Azori-szigeteken gyár­tott likő­rö­ket és Gos­hawk Azor­es Gint lehe­tett nagyon jó áron meg­kós­tol­ni. Imád­tam, hogy min­den­ki beszélt ango­lul a borá­sza­tok kép­vi­se­lői közül így nagyon könnyen ment a kom­mu­ni­ká­ció és min­den kér­dé­sünk­re választ kap­tunk a borok­kal kap­cso­lat­ban. Kós­tol­hat­tunk vul­ká­ni terü­le­tek­ről Pico szi­ge­té­ről szár­ma­zó nagyon ásvá­nyos boro­kat. Az itt­ho­ni borok közül leg­kö­ze­lebb a Som­lói borok­hoz hason­ló ízvi­lág­gal ren­del­kez­nek. Néhány olyan bort is sike­rült meg­íz­lel­ni, ame­lyek az Arin­to sző­lő­faj­tát is hasz­nál­ták a kész­ter­mék elő­ál­lí­tá­sa­kor. Nagyon fino­mak vol­tak. A díja­zot­tak között is talál­tunk ezek­ből a borok­ból.  Ha vala­ki­nek meg­tet­szett vala­me­lyik bor, egy külön erre a cél­ra kiala­kí­tott kis stan­don meg is vásá­rol­hat­ta azo­kat. ( Nem lehe­tett saj­nos min­den bort meg­vá­sá­rol­ni ebben a pavi­lon­ban.)

Mi tet­szett a ren­dez­vé­nyen

A ren­dez­vényt nagyon kel­le­mes kör­nye­zet­ben ren­dez­ték. A borok és hely­ben készí­tett éte­lek válasz­té­ka kivé­te­le­sen jó volt. A részt­ve­vő borá­sza­tok kép­vi­se­lői nagyon fel­ké­szül­tek és ked­ve­sek vol­tak és szin­te kivé­tel nél­kül min­den­ki beszélt ango­lul. A „fesz­ti­vál” ár/érték ará­nya nagyon jó. Mivel a boro­kat és éte­le­ket kora dél­után­tól lehe­tett kós­tol­ni, ezért jó ötlet­nek tar­tot­tam, hogy baba­meg­őr­ző szo­ba is volt a ren­dez­vé­nyen. Az elő­vé­tel­ben meg­vá­sá­rol­ha­tó ked­vez­mé­nyes kar­sza­lag ár/érték ará­nya kitű­nő. Jó ötlet­nek tar­tom, hogy hely­ben is lehet vásá­rol­ni is lehe­tett a ked­venc borok­ból a kós­to­lás után. A borá­sza­tok mar­ke­ting anya­gai nagyon igé­nye­sek vol­tak. 

Mi az ami nem tet­szett annyi­ra

A hon­la­pon és a face­book olda­lon is csak por­tu­gá­lul vol­tak meg­ta­lál­ha­tók az infor­má­ci­ók. A transz­port a hely­szín­ről és hely­szín­re nem volt meg­ol­dott vagy nem talál­tunk meg­fe­le­lő tájé­koz­ta­tást róla. A hely­szí­nen kap­ha­tó éte­lek­nél – már­mint a meg­vá­sá­rol­ha­tó éte­lek­nél – nem figyel­tek az élel­mi­szer­al­ler­gi­á­sok­ra.

A ren­dez­vény web­ol­da­la www​.wine​in​az​or​es​.com, Face­book olda­la WINEINAZORES.

A ren­dez­vény szer­ve­zői már készül­nek a 2018-as Wine in Azor­es fesz­ti­vál­ra. Min­den­ki­nek aján­lom, aki jövő októ­ber­re ter­ve­zi a kirán­du­lá­sát Sao Miguel szi­ge­té­re, hogy láto­gas­son el erre a kivé­te­les ren­dez­vény­re. Az ese­ménnyel kap­cso­lat­ban sok javas­la­tom len­ne, ami­vel még izgal­ma­sab­bá lehet­ne ten­ni a fesz­ti­vált mind a kiál­lí­tók, mind a részt­ve­vők szá­má­ra. Szí­ve­sen segí­te­nék a szer­ve­zők­nek ha kíván­csi­ak új ötle­tek­re.

Fotók: Azo­ri Éden fotó, és a győz­tes borá­sza­tok Face­book fotói

Nagyon köszö­nöm a segít­sé­get Sza­bolcs­nak a fény­ké­pek elké­szí­té­sé­ben és a cikk ins­pi­rá­lá­sá­ban.

Hozzászólás