Wine in Azor­es – Azo­ri Éden házi­ver­seny ered­mé­nyek – kedv­csi­ná­ló a 2018-as “Wine in Azor­es” fesz­ti­vál­ra

Az egyik ked­venc bejegy­zé­sem foly­ta­tá­sa nagyon hasz­nos lehet a 2018-as évre azok­nak, akik Por­tu­gá­li­á­ba vagy az Azori-szigetekre láto­gat­nak.

Ezen bejegy­zés előz­mé­nye egy beszá­mo­ló a 2017 októ­be­ré­ben meg­ren­de­zett Azo­ri (“Wine in Azor­es 2017”) bor­fesz­ti­vál­ról. Ez az ese­mény egy iga­zán külön­le­ges élmény volt  3 nap, ked­ves embe­rek, iste­ni borok, és gaszt­ro­nó­mi­ai külön­le­ges­sé­gek  és tár­sa­sá­gá­ban az Azori-szigeteken.

Még a fesz­ti­vál első nap­ján elha­tá­roz­tam, hogy a velem együtt uta­zó bará­ta­im­mal egy kis házi ver­senyt ren­de­zünk, kinek melyik bor ízlik a leg­job­ban és melyik boros cím­ke a ked­ven­ce. Az ered­mé­nyek, mint már emlí­tet­tem az ele­jén mind a Por­tu­gá­li­á­ba, mind az Azori-szigetekre uta­zók­nak hasz­no­sak lehet­nek. A Por­tu­gá­li­á­ba uta­zók­nak azért, mert egy eset­le­ges Por­tu­gál kör­uta­zás  vagy Por­to, Lissza­bon láto­ga­tás ese­tén  tud­ni fog­ják melyik boro­kat és cím­ké­ket keres­sék, ha kivá­ló boro­kat sze­ret­né­nek kós­tol­ni. Az Azori-szigetekre uta­zók­nak pedig azért, mert az aján­lá­sok alap­ján akár egy „kis boros kör­utat” is szer­vez­het­nek Sao Migue­len vagy iste­ni külön­le­ges vul­ká­ni terü­let­ről szár­ma­zó boro­kat kós­tol­hat­nak Pico szi­ge­tén. A borok és cím­kék kivá­lasz­tá­sa után, meg­kér­tem a borá­sza­tok kép­vi­se­lő­it, hogy vála­szol­ja­nak meg néhány kér­dést azért, hogy még töb­bet meg­tud­juk a kivá­lasz­tott borok­ról, a sző­lők­ről és elké­szí­té­si mód­juk­ról. A vála­sza­i­kat lent olvas­hat­já­tok. Elné­zést, ha a for­dí­tás nem min­den­hol a borá­sza­ti szak­ki­fe­je­zé­se­ket  hasz­nál­va készí­tet­tük.

Ered­mé­nyek

A MAGYAR „ZSŰRI” ÁLTAL VÁLASZTOTT BOROK

  • BRACARA WINESOCALCOS DO BOURO
  • AZORES WINE COMPANYARINTO DOS ACORES
  • ROSA SANTOS FAMILIA VINHOSEXPLICIT PASSITO
  • RUI ROBOREDO MADEIRAVINHOS DO VALE DOUROBEYRA ALTITUDE RIESLING
  • PARRAS WINESQUINTA DO GRADIL RESERVA AND SAVIGNON BLANC & ARINTO

A MAGYAR „ZSŰRI” ÁLTAL VÁLASZTOTT CÍMKÉK

  • BOAS QUINTASHERDADE DE GAMBIA VÖRÖS CÍMKE
  • ROSA SANTOS FAMILIA VINHOSEXPLICIT PASSITO CÍMKE

Bra­ca­ra Wine – Socal­cos do Bou­ro Bran­co

Ez a fehér­bor volt a kez­de­tek­től az egyik ked­ven­cünk. A BRACARA WINE borá­szat több borát is kiemel­ke­dő­nek talál­tuk. A bor, amit töb­ben is a leg­jobb­nak ítél­tünk a fesz­ti­vá­lon nagyon könnyű és friss volt kiegyen­súly­zott savak­kal.  A kér­dé­se­im­re kapott vála­szok alap­ján töb­bet is meg­tud­ha­tunk erről a borá­szat­ról és a kivá­lasz­tott bor­ról. A borá­szat veze­tő­i­vel beszél­get­ve azt is meg­tud­tam, hogy ez a bor már több arany érmet is nyert. Az aján­lá­suk alap­ján kivá­ló­an har­mo­ni­zál fehér húsok­kal, halak­kal, rák­fé­lék­kel, salá­ták­kal, és kele­ti éte­lek­kel.

A kér­dé­se­im­re a borá­szat egyik tulaj­do­no­sa Manu­el Ped­ro­sa da Sil­va vála­szolt.

Melyik az Ön ked­venc bora a kíná­la­tuk­ból?

A ked­ven­cem a Socal­cos do Bou­ro Blend.

Miért erre a bor­ra esett a válasz­tá­sa?

Mert ezzel a bor­ral kez­dő­dött MINDEN. A cím­ké­jét egy épí­tész bará­tunk ter­vez­te, ami azóta is a ked­ven­cünk.

Kérem írja le a bor tulaj­don­sá­ga­it, ame­lyet mi válasz­tot­tunk (Socal­cos do Bou­ro Bran­co) és egy­ben árul­ja el a fel­hasz­nált sző­lő­tí­pust is.

Nagyon gaz­dag, kerek bor virá­gos és tró­pu­si aro­má­val. Kivá­ló­an páro­sít­ha­tó fehér húsok­kal és kele­ti  éte­lek­kel.

A borá­sza­tunk­hoz tar­to­zó sző­lők tera­szos műve­lé­sű­ek, ez a jel­leg­ze­tes­ség tehát bele­ke­rült a borá­sza­tunk nevé­be (a “Socal­co” por­tu­gá­lul teraszt jelent). A tera­szok kele­ti illet­ve déli fek­vé­sű­ek. A sok nap­fény, a ter­mő­föld külön­le­ges tulaj­don­sá­gai, és a régió mik­ro­klí­má­ja mind hoz­zá­já­rul­nak eme nagyon egye­di Vin­ho Ver­de (Zöld bor) elő­ál­lí­tá­sá­hoz.

Kérem mutas­sa be rövi­den a borá­sza­tot.

A borá­sza­tunk kicsi de nagyon csa­lá­di­as. Az Önök által válasz­tott bor a sző­lő­ül­tet­vé­nyünk  leg­jobb része­i­ből szár­ma­zó Lou­re­rio, Arin­to, és Traj­adu­ra sző­lő­faj­ták­ból készült. A Vin­ha do Cru­zei­ro ültet­vény a Braga kerü­let­ben, az Ama­res köz­ség­ben talál­ha­tó Bou­ro San­ta Maria plé­bá­ni­á­hoz tar­to­zik.

A borá­szat­ról és a borok­ról továb­bi infor­má­ci­ók itt talál­ha­tók: 

Web­ol­dal www​.bra​c​ara​wi​ne​.pt
Face­book https://​www​.face​book​.com/​b​r​a​c​a​r​a​w​i​ne/
Ins­ta­gram https://​www​.ins​ta​gram​.com/​b​r​a​c​a​r​a​w​i​ne/
Twit­ter https://​twit​ter​.com/​b​r​a​c​a​r​a​w​ine

Azor­es Wine Com­pany – Arin­to dos Aco­res

Ez az egyet­len Azori-szigetekről vagy­is Pico szi­get­ről szár­ma­zó bor a válo­ga­tá­sunk­ban. A külön­le­ges­sé­ge abban rej­lik, hogy egy vul­ká­ni szi­ge­ten ter­mő sző­lő­ből készí­tik, ami­kor meg­kós­tol­tuk nagyon ásvá­nyos, a vul­ká­ni terü­let­re jel­lem­ző íze­ket érez­tünk. Leg­utol­já­ra Magyar­or­szá­gon egy som­lói bor­nál érez­tem hason­ló íze­ket.

Kér­dé­se­im­re Fili­pe Rocha, a cég egyik ala­pí­tó­ja vála­szolt.

Melyik az Ön ked­venc bora a kíná­la­tuk­ból?

Nagyon nehéz egyet­len ked­venc bort kivá­lasz­ta­ni. Egy bor élve­ze­tét ren­ge­teg dolog befo­lyá­sol­ja: a pil­la­nat, a tár­sa­ság aki­vel együtt fogyaszt­juk el a bort, a han­gu­lat, és így tovább. De ha egy ked­ven­cet kell meg­ne­vez­ni akkor egyet­ér­tünk: a vála­szom nekem is Arin­to dos Aço­res.

Miért erre a bor­ra esett a válasz­tá­sa?

Mert az Arin­to dos Aço­res egy cso­dá­la­to­san egye­di sző­lő­faj­ta. Az azo­ri sző­lő­faj­ták közül ez a leg­sa­va­sabb – sze­mély sze­rint én ele­ve nagyon ked­ve­lem a savas boro­kat – és ez a savas­ság ötvö­ző­dik  vul­ka­ni­kus talaj­jal és a ten­ger közel­sé­gé­vel, ezért a vég­ered­mény egy nagyon külön­le­ges és fan­tasz­ti­kus bor.

Kérem írja le a bor tulaj­don­sá­ga­it, ame­lyet mi válasz­tot­tunk és egy­ben árul­ja el a fel­hasz­nált sző­lő­tí­pust is.

Az Azor­es Wine Com­pany Antó­nio Maçani­ta által készí­tett Arin­to dos Aço­res borá­nak ásvány­tar­tal­ma és sótar­tal­ma meg­le­he­tő­sen nagy. Nagyon szí­ve­sen fogyasz­tom ten­ger gyü­möl­cse­i­hez, főleg a helyi jel­leg­ze­tes kis rák­fé­lék­hez (mint pél­dá­ul a “cra­cas” azaz kacs­lá­bú rák).

Ez a nagyon egye­di sző­lő­faj­ta nem talál­ha­tó meg sehol más­hol Por­tu­gá­li­á­ban (sem a kon­ti­nen­tá­lis Por­tu­gá­li­á­ban , sem Madei­rán). Sokan azt gon­dol­ják hogy az Arin­to dos Aço­res meg­egye­zik az egész Por­tu­gá­li­á­ban elter­jedt és gya­ko­ri Arin­to­val, de téved­nek. Az Arin­to dos Aço­res tel­je­sen más, egy nagyon külön­le­ges sző­lő­faj­ta egy tel­je­sen másik csa­lád­ból.

Kérem mutas­sa be rövi­den a borá­sza­tot.

Az Azor­es Wine Com­pany egy nagyon új pro­jekt amit 3 jó barát indí­tott útjá­ra 2014-ben: Antó­nio Maçani­ta borász, Pau­lo Mac­ha­do negye­dik gene­rá­ci­ós Pico szi­ge­te­ki sző­lő ter­mesz­tő és szin­tén borász, vala­mint jóma­gam, Fili­pe Rocha. Az elmúlt 2 évben 65 hek­tár­nyi elha­gya­tott sző­lőt sze­rez­tünk meg, ame­lyek­nek kőfa­lai (“cur­ra­is”) az UNESCO Világ­örök­ség részét képe­zik. Ter­ve­ink sze­rint az elkö­vet­ke­ző 4 évben 150.000 üveg bort állí­tunk majd elő. Pau­lo borá­sza­tá­ban dol­go­zunk, ahol koráb­ban komoly fel­újí­tá­so­kat végez­tünk és új esz­kö­zö­ket sze­rez­tünk be. 2020-ra ter­vez­zük egy tel­je­sen új borá­szat fel­épí­té­sét. Jelen­leg körül­be­lül 30.000 üveg bort állí­tunk elő (éven­te), ami­nek 20%-át a kon­ti­nen­tá­lis Por­tu­gá­li­á­ba, 60%-át Euró­pá­ba és Észak-Amerikába expor­tál­juk. Vevő­ink kiemel­ke­dő minő­sé­gű borok iránt érdek­lő­dő felső-kategóriás étter­mek és bor­szak­üz­le­tek.

A borá­szat­ról és a borok­ról továb­bi infor­má­ci­ók itt talál­ha­tók:

Web­ol­dal www​.azor​es​wi​ne​com​pany​.com
Face­book https://​www​.face​book​.com/​a​z​o​r​e​s​w​i​n​e​c​o​m​p​a​ny/
Ins­ta­gram https://​www​.ins​ta​gram​.com/​a​z​o​r​e​s​w​i​n​e​c​o​m​p​a​ny/
Twit­ter https://​twit​ter​.com/​a​z​o​r​e​s​w​i​n​e​c​o​?​l​a​n​g​=en

Rosa San­tos Fami­lia Vin­hos – Exp­li­cit Pas­si­to

A bronz­ér­mes csa­lá­di borá­szat­nál mind a bort mind pedig a cím­két nagyon kiemel­ke­dő­nek talál­ta a csa­pa­tunk. A bor majd­nem az egyet­len édes bor volt, amit kós­tol­tunk de  nagyon finom­nak talál­tunk. Nem vélet­le­nül két hölgy bírá­lónk­nak volt a ked­ven­ce. A cím­ké­nél nagyon tet­szett, hogy a bor­ra vonat­ko­zó összes ada­tot tar­tal­maz­za egy nagyon igé­nye­sen kivi­te­le­zett for­má­ban.

Kér­dé­se­im­re Fede­ri­co Rosa San­tos, az egyik tulaj­do­nos vála­szolt.

Melyik az Ön ked­venc bora a kíná­la­tuk­ból? Miért erre a bor­ra esett a válasz­tá­sa?

Ez majd­nem olyan, mint­ha vala­ki azt kér­dez­né melyik gyer­me­ke­met sze­re­tem a leg­job­ban. Min­den borun­kat más­képp sze­re­tem. Mind­egyik­nek meg­van az erős­sé­ge, amit egy bizo­nyos hely­zet­ben vagy alka­lom­mal meg­mu­tat magá­ból. Ezzel azt aka­rom mon­da­ni, hogy a bora­ink képe­sek alkal­maz­kod­ni és cso­dá­la­tos élményt nyúj­ta­ni a meg­fe­le­lő körül­mé­nyek között. Pél­dá­ul egy kötet­len, bará­ti tár­sa­ság­ban eltöl­tött ker­ti sütö­ge­tés során (Imp­li­cit vörös­bor), vagy egy nagyon fon­tos ese­mény alkal­má­val (Exp­li­cit vagy Rosa San­tos vörös­bo­rok).

De ha min­den­kép­pen válasz­ta­nom kell, akkor az Exp­li­cit Pas­si­to (mazso­la­bor) áll hoz­zám a leg­kö­ze­lebb, mert ezt a bort volt a leg­ne­he­zebb és leg­bo­nyo­lul­tabb “elő­hív­ni”. Ez egy kései szü­re­te­lé­sű ter­mé­sze­tes édes bor. Négy hét “pas­ser­il­lage” (a szok­vá­nyos szü­re­ti idő­pon­ton túl szán­dé­ko­san a sző­lő­tő­ké­ken hagy­ják a gyü­möl­csöt)  egy hosszú de gyen­géd pré­se­lés követ­ke­zik majd egy két hóna­pig tar­tó, nagyon las­sú, hor­dós fer­men­tá­ció követ­ke­zik.

Kérem mond­ja el a kivá­lasz­tott cím­ke ter­ve­zé­sé­nek tör­té­ne­tét.

A bor neve a bor­ké­szí­té­si filo­zó­fi­ánk­ból ered: a lehe­tő leg­ke­ve­sebb beavat­ko­zás­sal járó ter­mesz­tés során kizá­ró­lag a helyi ter­ro­ir és ősho­nos sző­lő­faj­ták jöhet­nek szó­ba. Az óko­ri latin­ban az EXPLICIT szó jelen­té­se: vilá­go­san kife­je­zett. Kré­dónk­nak meg­fe­le­lő­en ezzel azt sze­ret­nénk mon­da­ni, hogy ez a bor a nevé­ben hor­doz­za és ere­de­ti módon meg­tes­te­sí­ti sző­lé­sze­tünk min­den jel­leg­ze­tes­sé­gét.

Kérem írja le a bor tulaj­don­sá­ga­it, ame­lyet mi válasz­tot­tunk (Exp­li­cit Pas­si­to) és egy­ben árul­ja el a fel­hasz­nált sző­lő­tí­pust is.

Illa­tá­ban aszalt szil­vá­ra, szent­já­nos­ke­nyér­re és szá­rí­tott föl­di sze­der­re, dió­ra, méz­re és pala kőzet­re emlé­kez­tet. Nagy komp­le­xi­tá­sú ízé­ből leg­in­kább a kan­dí­ro­zott gyü­möl­csö­ket és a mézet lehet kiemel­ni. Savas­sá­ga, édes­sé­ge és alko­hol­tar­tal­ma tel­je­sen kiegyen­sú­lyo­zott, míg az ext­ra sely­mes tan­nin kom­po­nen­sek szá­mos gaszt­ro­nó­mi­ai arcu­lat­ra enged­nek követ­kez­tet­ni. Nagyon jól struk­tu­rált,  és har­mo­ni­kus bor.

Kérem mutas­sa be rövi­den a borá­sza­tot.

A Ser­ra d’Ossa köves lej­tő­in és a dom­bok alján, a néhai szik­la­ró­zsák, kis tölgy­fák és szá­raz föld helyett ma négy hek­tár sző­lő talál­ha­tó. Egy sző­lő, ami Alen­tejo szik­rá­zó nap­sü­té­se alatt dol­go­zó és verej­té­ke­ző embe­rek erő­fe­szí­té­sé­nek, elszánt­sá­gá­nak és kitar­tá­sá­nak köszön­he­tő. Egy a Mar­quis de Pom­bal ide­jé­ig vissza­nyú­ló, hagyo­má­nyo­san gaz­dál­ko­dás­sal fog­lal­ko­zó csa­lád jelen gene­rá­ci­ó­ja a fő haj­tó­erő e mögött a “kis pro­jekt” mögött. Az EXPLICIT és IMPLICIT borok a Rosa San­tos csa­lád és a három borász test­vér kezei között szü­let­tek.

A borá­szat­ról és a borok­ról továb­bi infor­má­ci­ók itt talál­ha­tók:

Face­book https://​www​.face​book​.com/​r​o​s​a​s​a​n​t​o​s​f​a​m​i​l​i​a​.​v​i​n​h​os/

Boas Quin­tas – Her­da­de de Gam­bia vörös cím­ke

Kér­dé­se­im­re Rita Nunes, a cég mar­ke­ting mene­dzse­re vála­szolt.

Melyik az Ön ked­venc bora a kíná­la­tuk­ból?

A Boas Quin­tas egy több régi­ót fel­öle­lő pro­jekt, ahol a sző­lők Por­tu­gá­lia külön­bö­ző terü­le­te­i­ről – Etú­bal, Dão,  Buce­las, Dou­ro, Por­to és Alen­tejo – szár­maz­nak. A Boas Quin­tas borá­szá­nak filo­zó­fi­á­ja egy­sze­rű: “tart­suk tisz­te­let­ben min­den ter­ro­ir egye­di­sé­gét”. Így min­den bor­nak külön sze­mé­lyi­sé­ge van, és lehe­tet­len közü­lük egy ked­ven­cet kivá­lasz­ta­ni. De min­dig talá­lunk egyet a borok közül ami töké­le­te­sen passzol az adott pil­la­nat­hoz vagy étel­hez.

Kérem mond­ja el a kivá­lasz­tott cím­ke ter­ve­zé­sé­nek tör­té­ne­tét.

Az Azori-szigeteken min­den a ter­mé­szet­ről szól, de a kon­ti­nen­tá­lis Por­tu­gá­li­á­ban is van­nak cso­dá­la­tos helyek, ahol a zavar­ta­lan, vad ter­mé­szet­ben gyö­nyör­köd­he­tünk. Jó pél­da erre a Sado tor­ko­la­tá­nál talál­ha­tó Her­da­de de Gâm­bia, ahol külön­bö­ző ván­dor­ma­da­rak talál­nak mene­dék­re. Ezek a ván­dor­ma­da­rak így a régió, a táj, és az itte­ni sző­lők – ahon­nan a Her­da­de de Gâm­bia is szár­ma­zik – szer­ves része­i­vé vál­tak.
Ezért a Her­da­de de Gâm­bia mind­há­rom borá­hoz egy ősho­nos mada­rat tár­sí­tot­tunk.

A Her­da­de de Gâm­bia Vörös­bor cím­ké­jé­re egy feke­te­szár­nyú hím gólya­töcs (Him­an­to­pus him­an­to­pus) került. A gólya­töcs gyak­ran meg­for­dul ezen a tájon, néhány tucat tár­sá­val együtt érke­zik vonu­lás ide­jén. Vörös­bo­runk Tou­ri­ga Naci­o­nal, Syrah és Ara­gon­ez sző­lő­faj­ták­ból készül. Gaz­dag, ízes vörös­bor, amely­nek fűsze­res illa­ta vörös bogyós gyü­möl­csök­kel keve­re­dik, haj­lé­kony tan­ni­no­kat és friss gyü­möl­csös ízt hagy­va maga után. Gril­le­zett húsok, tész­ta­éte­lek, és fűsze­res fogá­sok ide­á­lis kísé­rő­je.

A Her­da­de de Gâm­bia Rozé­bor cím­ké­jét egy szür­ke gém (Ardea ciné­rea) díszí­ti. Majd­nem 1 méte­res magas­sá­gá­val a szür­ke gém a leg­na­gyobb, Por­tu­gá­li­á­ban elő­for­du­ló gém­faj­ta. A bor Tou­ri­ga Naci­o­nal és Syrah sző­lő­sze­mek­ből készül. Rózsa­szín szí­né­vel, epres és mál­nás aro­má­já­val ez a friss és ele­gáns bor töké­le­tes kiegé­szí­tő­je bár­mi­lyen elő­étel­nek, medi­ter­rán fogás­nak, ázsi­ai spe­ci­a­li­tás­nak és salá­tá­nak.

A Her­da­de de Gâm­bia fehér­bor cím­ké­jén lévő illuszt­rá­ció egy rózsás fla­min­gót (Pho­e­ni­cop­te­rus rose­us) ábrá­zol. A hatal­mas, rózsás, hosszú lábú, vas­tag cső­rű, más mada­rak­kal össze­té­veszt­he­tet­len fla­min­gót már nagy távol­ság­ból is fel lehet ismer­ni. Akár több száz pél­dány is össze­ve­rőd­het egy egy sekély vizes terü­le­ten. Fehér­bo­runk Mos­ca­tel gra­ú­do és Fernão Pires sző­lő­faj­ták keve­ré­ké­ből áll össze. Zöl­des szí­ne, gaz­dag virá­gos aro­má­ja és tró­pu­si fel­hang­ja mel­lett kré­mes, így elő­éte­lek, ten­ger gyü­möl­csei, vala­mint gril­le­zett halak meg­bíz­ha­tó és töké­le­tes társa.Ez a boros cím­ke volt a ked­ven­cünk.

Kérem mutas­sa be rövi­den a borá­sza­tot.

A Boas Quin­tas 1991-ben szü­le­tett. Min­den akkor kez­dő­dött, ami­kor Nuno Can­cela de Abreu – egy negye­dik gene­rá­ci­ós, 130 éves múlt­ra vissza­te­kin­tő bor­ter­me­lő és borász csa­lád kép­vi­se­lő­je – úgy dön­tött, hogy min­den bor­ter­me­lői és borá­sza­ti tapasz­ta­la­tát és tudá­sát fel­ajánl­ja egy olyan kez­de­mé­nye­zés szol­gá­la­tá­ban, ami­nek része­ként kivá­ló minő­sé­gű, karak­te­res és kiemel­ke­dő sze­mé­lyi­sé­gű boro­kat hoz lét­re. 
2016-ban a Boas Quin­tas elnyer­te a Revis­ta de Vin­hos – Por­tu­gá­lia leg­na­gyobb presz­tí­zsű borá­sza­ti maga­zin­já­nak – “2016 Leg­jobb Vál­lal­ko­zá­sa” nagy­dí­ját. Nuno Can­cela de Abreu borászt “2016 Leg­jobb Borá­szá­nak” kiál­tot­ta ki Aní­bal Cou­tin­ho, Por­tu­gá­lia egyik leg­be­fo­lyá­so­sabb bor­kri­ti­ku­sa.

A Setú­bal régi­ó­ból szár­ma­zó Her­da­de de Gâm­bia már­ka mel­lett érde­mes lehet még a Dão régi­ó­ból szár­ma­zó Fon­te do Ouro és Agen­da da Vin­ha már­ká­kat is kipró­bál­ni.

A borá­szat­ról és a borok­ról továb­bi infor­má­ci­ók itt talál­ha­tók:

Web­ol­dal www​.boas​quin​tas​.com
Face­book www​.face​book​.com/​b​o​a​s​q​u​i​n​tas
Ins­ta­gram https://​www​.ins​ta​gram​.com/​b​o​a​s​q​u​i​n​t​as/
A web­ol­da­lon lehet idő­pon­tot fog­lal­ni a Mor­tá­gua (Dão régió) borá­szat­ban tar­tott bor­kós­to­lá­sok­ra és kör­be­ve­ze­tés­re.
Egy iga­zán külön­le­ges és élve­ze­tes napot tölt­het el cso­dá­la­tos mada­rak között az, aki ellá­to­gat a www​.her​da​deg​am​bia​.com web­ol­dal­ra, ahol madár­les­sel egy­be­kö­tött Her­da­de de Gâm­bia bor­kós­to­lás­ra van lehe­tő­ség.

Rui Robor­edo Madei­ra – Vin­hos do Vale Dou­ro – Bey­ra Alti­tu­de Riz­ling

Erre a bor­ra már az első napon fel­fi­gyel­tünk főleg azért, mert az íze hason­lí­tott az egyik ked­venc Magyar­or­szá­gi borom­ra. A bor­fesz­ti­vá­lon riz­lin­get nagyon keve­set talál­tunk.

Fla­vio Mac­ha­do vála­szolt nekünk a borá­szat kép­vi­se­le­té­ben.

Melyik az Ön ked­venc bora a kíná­la­tuk­ból?

Több mint 50 borunk van, így meg­le­he­tő­sen nehéz egyet­len ked­ven­cet meg­ne­vez­ni, de ha még­is vála­szol­nunk kell, akkor talán a Beira Inte­ri­or régi­ó­ból szár­ma­zó “Bey­ra Gran­de Reser­va Red Wine 2015” a favo­rit.

Miért erre a bor­ra esett a válasz­tá­sa?

Mert ez az első “Gran­de Reser­va” a Beira Inte­ri­or régi­ó­ból, a leg­ma­ga­sabb pont­szá­mú borunk, egy több mint 40 éves sző­lő­ből.

Kérem írja le a bor tulaj­don­sá­ga­it, ame­lyet mi válasz­tot­tunk (Bey­ra Alti­tu­de Riesling) és egy­ben árul­ja el a fel­hasz­nált sző­lő­tí­pust is.

A bor­hoz 100%-ban Riz­ling sző­lőt hasz­ná­lunk, melyet a Castelo Rod­ri­go régió Ver­mi­o­sa nevű falu­já­ban műve­lünk. A 750 méter ten­ger­szint felet­ti magas­sá­gon talál­ha­tó sző­lő alatt a mele­get reme­kül elrak­tá­ro­zó, kvarc ere­ze­tű pala­kő­zet talál­ha­tó.

A sep­rő rend­sze­res fel­ke­ve­ré­se – az úgy­ne­ve­zett „bâton­nage”- után a bort janu­ár­ban palac­koz­zuk, majd a palack­ban érlel­jük továb­bi 5 hóna­pon keresz­tül. A Riz­ling sző­lő­faj­ta meg­le­he­tő­sen rit­kán for­dul elő Por­tu­gá­li­á­ban.

Kérem mutas­sa be rövi­den a borá­sza­tot.

Az ibé­ri­ai fél­szi­get egyik leg­tá­vo­lab­bi részén, a Dou­ro Superi­or és Beira Alta régi­ók hatá­rán csa­lád kör­nye­zet­ben sze­ret­tem bele ennek a vidék­nek az aro­má­já­ba is illa­tá­ba ami meg­ha­tá­roz­za bora­ink karak­te­rét. Miu­tán szer­te a föld­te­kén szá­mos bor­ké­szí­té­si kul­tú­rát meg­is­mer­tem, azzal a meg­győ­ző­dés­sel tér­tem vissza a Dou­ro völ­gyé­be, hogy ott képe­sek vagyunk a világ leg­jobb borát elő­ál­lí­ta­ni. A ter­mé­szet iránt muta­tott tisz­te­let­ből, aho­gyan a sző­lő­ket művel­jük bora­im maguk­ban hor­doz­zák a tapasz­ta­la­ta­i­mat, a vidék ízét és illa­tát, a pala­kő­ze­tet, a ned­ves grá­ni­tot, a bal­zsa­mos szu­hart (Cis­tus lada­ni­fer), a vad­vi­rá­go­kat és a gyü­möl­csö­ket. Borá­sza­tom­ban a ter­ro­i­runk­ra jel­lem­ző boro­kat állí­tok elő, melyek­hez ősho­nos sző­lő­faj­tá­kat hasz­ná­lok melyek így önál­ló stí­lus­sá, és nem­zet­kö­zi pro­fil­lá vál­nak. A nagy Dou­ro völgy borai: ők a szen­ve­dé­lyem.” (Rui Robor­edo Madei­ra, borász).

A borá­szat­ról és a borok­ról továb­bi infor­má­ci­ók itt talál­ha­tók:

Web­ol­dal www​.rui​ma​dei​ra​.pt
Face­book https://​www​.face​book​.com/​R​u​i​M​a​d​e​i​r​a​.​pt/
Ins­ta­gram https://​www​.ins​ta​gram​.com/​r​r​m​v​i​n​h​os/

Par­ras Wines – Quin­ta do Gra­dil Savig­non Blanc & Arin­to

Ez a fehér­bor több bírá­lónk­nak is a ked­ven­ce volt. A válasz­tott bor ugyan­csak ARINTO sző­lő­ből készült, de mint a kivá­lasz­tott Azori-szigeteki bor leírá­sá­nál ez nem egye­zik meg a szi­ge­te­ken ter­mő sző­lő­ből készült bor ízé­vel. A borá­szat bora­i­nak finom ízvi­lá­ga mel­lett kiemel­ném a borok bemu­ta­tá­sá­nak és kós­tol­ta­tá­sá­nak magas minő­sé­gét. Ez volt az egyik olyan borá­szat, ahol úgy érez­tük a kós­to­lás után, hogy  amellett,hogy kiemel­ke­dő­en ízle­tes boro­kat kós­tol­tunk, tanul­tunk is a borok­ról vala­mint.  Jó volt azt érez­ni, hogy egy iga­zi “bor­szak­ér­tő” fog­lal­ko­zik velünk és min­den érdek­lő­dő­vel oda­fi­gyel­ve a min­den­ki által fel­tett kér­dé­sek mara­dék­ta­lan meg­vá­la­szo­lá­sá­ra.

Fred­eri­co Bicho CFO vála­szolt a kér­dé­se­ink­re.

Melyik az Ön ked­venc bora a kíná­la­tuk­ból?

Sze­mé­lyes ked­ven­cem a Quin­ta do Gra­dil – White Reser­ve Char­don­nay & Arin­to!

Miért erre a bor­ra esett a válasz­tá­sa?

Mert ezt az ízé­ben és illa­tá­ban hihe­tet­le­nül ele­gáns bort nagyon élve­ze­tes és egy­ben nagyon bonyo­lult elké­szí­te­ni (bâton­nage, külön­bö­ző tölgy­fa­hor­dók, külön­le­ges keve­rés, stb.).

Kérem írja le a bor tulaj­don­sá­ga­it, ame­lyet mi válasz­tot­tunk (Quin­ta do Gra­dil Savig­non Blanc & Arin­to) és egy­ben árul­ja el a fel­hasz­nált sző­lő­tí­pust is.

Leg­in­kább 3 szó­ban tud­nám össze­fog­lal­ni: lágy, friss, teli ! Amíg a Char­don­nay az egész vilá­gon ismert és elter­jedt sző­lő­faj­ta, addig az Arin­to az egyik leg­fi­no­mabb sző­lő­faj­ta Por­tu­gá­li­á­ban. Az Arin­to – főleg a Lissza­bon kör­nyé­ké­ről szár­ma­zó Arin­to – magas sav­tar­tal­ma miatt reme­kül páro­sít­ha­tó más sző­lő­faj­ták­kal. Ugyan­eb­ből a páro­sí­tás­ból van egy cso­dá­la­tos hab­zó­bo­runk is (Quin­ta do Gra­dil Espu­man­te Bru­to).

Kérem mutas­sa be rövi­den a borá­sza­tot.

A Quin­ta do Gra­dil egy több mint 300 éves bir­tok ahol a régió leg­fi­no­mabb bora­it állít­juk elő. 2016-ban a Quin­ta do Gra­dil lett az év bor­tár­sa­sá­ga, és fő borá­szunk Antó­nio Vent­ura “2015 Leg­jobb Borá­sza” volt.
Fehér­bo­ra­ink hihe­tet­le­nül fris­sek, Syrah és Tan­nat sző­lő­ből készült vörös­bo­ra­ink komo­lyak.

A több, mint 40 éves Quin­ta do Gra­dil Agu­ar­den­te XO borun­kat is érde­mes kipró­bál­ni.

A borá­szat­ról és a borok­ról továb­bi infor­má­ci­ók itt talál­ha­tók:

Web­ol­dal http://​www​.quint​adog​ra​dil​.wine/pt
Face­book https://​www​.face​book​.com/​q​u​i​n​t​a​d​o​g​r​a​d​il/
Ins­ta­gram https://​www​.ins​ta​gram​.com/​q​u​i​n​t​a​d​o​g​r​a​d​il/

Össze­fog­la­ló

Nagyon élve­ze­tes 3 napot töl­töt­tem el ezen a bor­fesz­ti­vá­lon. Sze­ret­ném ha 2018-ban még töb­ben len­nénk a magyar zsű­ri­ben. Az Azo­ri Éden face­book olda­lon lehet majd csat­la­koz­ni a bor­kós­to­ló csa­pa­tunk­hoz. Min­den­ki­nek nagyon aján­lom, aki sze­ret­ne  egy külön­le­ges élmény része­se len­ni  ked­ves embe­rek, nagy­sze­rű borok és gasz­ro­nó­mi­ai inyenc­sé­gek tár­sa­sá­gá­ban  láto­gas­son el  2018. május 25 – 27-ig Ter­ce­i­ra vagy 2018. októ­ber 19 – 21-ig Sao Miguel szi­ge­té­re a  Wine in Azor­es bor­fesz­ti­vál­ra.

Nagyon köszö­nöm a “zsű­ri­nek” Dóri­nak, Fru­zsi­nak, Andi­nak, Krisztinának,Juditnak és Sza­bolcs­nak a segít­sé­get a borok és a cím­kék kivá­lasz­tá­sá­ban. Hálás vagyok, hogy ilyen lel­ke­sek vol­tak az első Azo­ri Éden házi bor­ver­seny bírá­i­ként.
Köszö­nöm a borá­sza­tok kép­vi­se­lő­i­nek az együtt­mű­kö­dést és a segít­sé­get!

A 2017-es bor­fesz­ti­vál beszá­mo­ló­já­nak első részét ITT talál­já­tok. 

Hason­ló témá­jú  bejegy­zé­se­ink: Fesz­ti­vá­lok, Gaszt­ro­nó­miaÉlmé­nyek

Ha sze­ret­né­tek több Azori-szigeteki ese­mény­ről is érte­sül­ni köves­sé­tek az Azori-Éden face­book oldalt vagy az Eden­az­or­es Ins­ta­gram oldalt.

Leave a Reply