Első élmé­nye­im az Azori-szigetekkel kapcsolatban- érdekességek

Nagyon érde­kes módon talál­koz­tam egy azo­ri fiú­val és a beszél­ge­té­sünk ele­jén meg­kér­dez­tem tőle hol lakik, Ő gon­dol­ko­dás nél­kül azt vála­szol­ta a Para­di­csom­ban. Gon­dol­tam csak vic­cel, de mikor meg­mu­tat­ta a képe­ket kezd­tem gya­na­kod­ni, hogy ez tény­leg igaz lehet. Utá­na kicsit szé­gyell­tem magam, hogy nem tud­tam pon­to­san hol van a sziget. 

Tehát.…

Az Azori-szigetek (por­tu­gá­lul Aço­res) Por­tu­gá­li­á­hoz tar­to­zó szi­get­cso­port az Atlanti-óceánon 1500 km távol­ság­ra Lissza­bon­tól és mint­egy 3900 km távol­ság­ra Észak-Amerikától talál­ha­tó a Wiki­epe­dia sze­rint. A szi­get­cso­port 9 szi­get­ből áll. A leg­na­gyobb szi­get São Miguel Island. 

Min­den szi­ge­tet egy szín jellemez:

San­ta Maria Island – A sár­ga szi­get (A nap szi­ge­te), ame­lyet a szi­ge­ten nagy szám­ban elő­for­du­ló sár­ga rekettye és a szá­raz meleg, napos idő­já­rá­sa miatt nevez­tek el így. 

São Miguel Island – A zöld szi­get, amely a hihe­tet­le­nül zöld lege­lő­i­ről és erdő­i­ről kap­ta a nevét. 

Ter­ce­i­ra Island- A hal­vány­li­la szi­get, ame­lyet a szi­ge­ten nyí­ló lila orgo­nák jellemeznek. 

Gra­ci­o­sa Island – A fehér szi­get , amit a sápadt fehé­res kövei után nevez­tek el így és arról, hogy a szi­ge­ten min­den házat fehér­re meszelnek. 

São Jor­ge Island – A bar­na szi­get, amely nevét a híres Pon­ta dos Rosa­is (Rosa­is Point) bar­na szik­lái ihlették. 

Pico Island – A szür­ke szi­get, amely a szi­ge­ten talál­ha­tó (Por­tu­gá­lia leg­ma­ga­sabb hegye) a Pico vul­kán hiá­nyos vege­tá­ci­ó­ja után kap­ta a nevét. 

Fai­al Island – A kék szi­get híres a buja hor­ten­zia mezőiről.

Flo­res Island – A rózsa­szín szi­get, amely a szi­ge­ten virág­zó Azá­le­ák után kap­ta a rózsa­szín nevet. 

Cor­vo Island – A feke­te szi­get, amely a feke­te vul­ká­ni kőfa­la­i­ról híres. 

Lent talál­já­tok a virá­gok képe­it, ami után a szi­ge­te­ket elnevezték. 

Forrás:részben Pub­li­cor: Azor­es Tou­ris Guide

Leave a Reply