Fur­nas tó körü­li kirán­du­lás és a hor­ten­zia mezők

Nem vélet­le­nül válasz­tot­tam Fur­nas város­ká­ját az új ide­ig­le­nes ott­ho­nom­nak muta­tok pár képet egy néhány nap­pal ezelőt­ti kirán­du­lás­ról a kör­nyé­ken. Véle­mé­nyem sze­rint ez Fur­nas a „MUST SEE” (min­den­kép­pen lát­ni kell) város a szi­ge­ten. Remé­lem a képe­im után sokak­nak ked­ve lesz ide ellá­to­gat­ni. 

A Fur­nas tóról készült képe­ket a Pico do Fer­ro kilá­tó­ból készí­tet­tem. A töb­bi képet pedig a kilá­tó­ba menet. Ez a hor­ten­zi­ák sze­zon­ja. Ezek a gyö­nyö­rű szín­pom­pás virá­gok még mesé­seb­bé vál­toz­tat­ják a szi­ge­tet ebben a hónap­ban.

Hozzászólás