Malas­sa­da – Azo­ri fánk

A Bio­lá­nyos első bejegy­zé­sem egy glu­té­nos étel­ről fog szól­ni, amit saj­nos én nem kós­tol­hat­tam meg és a ren­ge­teg ember­től, aki a sor­ban vára­ko­zott  csak messzebb­ről tud­tam lefény­ké­pez­ni is.

A közép­ko­ri fesz­ti­vá­lon lát­tam, hogy egy Malas­sa­das fel­irat alat­ti kis bódé­nál ren­ge­te­gen vára­koz­tak. A javu­ló por­tu­gá­lom­nak köszön­he­tő­en meg­tud­tam, hogy ez az Azo­ri fánk. Hason­ló­an készí­tik, mint nálunk por­cu­kor­ral meg­szór­va. Tehát itt az első por­tu­gál szó min­den­ki­nek, aki eszik glu­té­nes éte­le­ket Malas­sa­da a wiki­pe­di­an egy „s”-el talál­tam meg. Az ere­de­ti recep­jé­nek begyűj­té­sén már dol­go­zom.

A WIKIPEDIA bará­tom­tól még több infor­má­ci­ót meg­tud­tam erről az édes­ség­ről.

A mala­sa­da vagy malas­sa­da szó por­tu­gá­lul mal-assada = „sütés alatt” jelent. Mi is a malas­sa­da? Tojás nagy­sá­gú élesz­tős, olaj­ban sült, por­cu­kor­ral meg­szórt fánk. Elő­ször a Madei­ra szi­ge­tén készí­tet­ték. A hagyo­má­nyos Malas­sa­dán nincs lyuk és nincs ben­ne töl­te­lék sem. Madei­rán a malas­sa­dát a Terça-feira Gor­da – Hús­ha­gyó­ked­den (fran­ci­á­ul Mar­di Gras) nap­ján fogyaszt­ják, ami Madei­rán az kar­ne­vál utol­só nap­ján. Ezt a hagyo­mányt Hawa­i­ra is átke­rült, ami­kor a 19. szá­zad­ban a cukor­nád ültet­vé­nyek dol­go­zói, akik főleg  Mad­irá­ról és az Azo­ri szi­ge­tek­ről érkez­tek ott meg­tar­tot­ták ezen étel készí­té­sé­nek hagyo­má­nyát. 

Hozzászólás