Flores szigete, Azori-szigetek

Élet az Azori-szigeteken ‑3 év az Azo­ri Édenben

Két hét­tel ezelőtt a tele­fo­no­mon emlék­ként meg­je­len­tek az első azori-szigeteki uta­zá­som képei. Nagy sze­re­tet­tel gon­dol­tam vissza arra, az akkor nem annyi­ra vágyott bul­gá­ri­ai sal­sa tábor­ra, ahol elin­dult az én varázs­la­tos Azori-szigeteki kalandom.

Nagyon sokan vagy­tok kíván­csi­ak milyen az Azori-szigeteken élni, ezért az első utam 4. évfor­du­ló­ján sze­ret­nék egy kis LEG-LEG válo­ga­tás­sal vissza­te­kin­tés­sel, összeg­zés­sel emlé­kez­ni az elmúlt évekre. 

Az Azori-szigetek két­ség­te­le­nül az egyik leg­szebb hely, ahol vala­ha jár­tam. Össze­fog­lal­tam a szá­mom­ra nagyon meg­hök­ken­tő, jó és kevés­be jó eset­leg, vic­ces dol­go­kat (ame­lyek­kel itt talál­koz­tam vagy átél­tem) LEG-ek for­má­já­ban össze­gyűjt­ve így ti is egy kicsit bete­kint­het­tek az itte­ni életbe.

A TOP 3 leg­szebb hely SZÁMOMRA az Azori-szigeteken

Annak elle­né­re, hogy én São Miguel szi­ge­tén töl­töm az év nagy részét a leg­szebb Azo­ri helyek nem mind ehhez a szi­get­hez kapcsolódnak

1.  A leges­leg­szebb helyet São Jor­ge szi­ge­tén talál­tam eddig egy park­ban, ahol a cso­dás kis pata­kok és régi mal­mok, a zöld esz­mé­let­le­nül sok árnya­la­ta és őzi­kék fogad­tak. És aho­vá egy fris­sen kötött isme­ret­ség révén jutot­tam el. Ezúton is köszö­nöm Mr. José Luís Maci­el­nek a kirándulást.

2. A máso­dik leg­szebb hely szá­mom­ra Maia és kör­nyé­ke San­ta Maria szi­ge­tén. A hihe­tet­le­nül egye­di vul­ká­ni kőke­rí­té­sek mögé ülte­tett sző­lő­ül­tet­vé­nyek öle­lé­sé­ben meg­bú­jó óri­á­si vul­ká­ni fal­lal hatá­rolt kis park pihe­nő­hellyel cso­bo­gó patak­kal és kacsákkal.

3. A har­ma­dik termè­sze­te­sen Fur­nas, São Miguel szi­ge­tén. És hogy miért ter­mé­sze­te­sen? Ez volt az a meg­ha­tá­ro­zó hely, ahol eldön­töt­tem, hogy az Azori-szigetekre köl­tö­zöm. Itt jelen­leg túrá­kat is veze­tek, hogy a kirán­du­lók még töb­bet meg­tud­ja­nak erről a cso­dás helyről.

A 4 leg­meg­ha­tá­ro­zóbb élmény, ese­mény az Azori-szigetekkel kapcsolatban

Nagyon nehéz 4 dol­got kiemel­ni, mert ren­ge­teg izgal­mas dol­got éltem át főleg, hogy egye­dül köl­töz­tem nőként a szi­get­re, de megró­bá­lom a leg­ér­de­ke­seb­be­ket össze­gyűj­te­ni Nektek. 

  1. Az első még Bul­gá­ri­á­ban tör­tént mikor meg­is­mer­ked­tem egy Azo­ri fiú­val és meg­kér­dez­tem, hogy hol lakik és Ő emlék­szem laza ter­mé­sze­tes­ség­gel azt vála­szol­ta a PARADICSOMBAN. És mikor elkez­dett képe­ket mutat­ni São Miguel szi­ge­té­ről, emlék­szem mennyi­re meg­le­pőd­tem és elva­rá­zsol­tak már a csak a képek is. Nem kel­lett 1 hónap sem hoz­zá, hogy meg­ve­gyem az első repü­lő­je­gyem oda, hogy a saját sze­mem­mel is meg­néz­zem a PARADICSOMOT. Erről bőveb­ben ebben a cikk­ben olvashattok.
  2. Ami­kor az első láto­ga­tás után 8 hónap­pal sok szer­ve­zés, ter­ve­zés után a szi­ge­tek­re köl­töz­tem a szü­le­im is jöt­tek Velem az első alka­lom­mal, mert a vágyam az volt, hogy a szü­li­na­po­mat már ott tölt­sem így a szü­le­im is elkí­sér­tek az útra, hogy együtt ünne­pel­hes­sünk. Később még több bará­tom isme­rő­söm is csat­la­ko­zott hoz­zánk. De mi is volt az ehhez kötő­dő külön­le­ges ese­mény. Az oda­ér­ke­zé­sünk első nap­ján Vila Fran­ca do Cam­po váro­sá­ban vélet­le­nül bele­ke­ve­red­tünk egy for­ga­tag­ba, ahol éppen egy tán­cos fel­vo­nu­lást tar­tot­tak (São João da Vila fesz­ti­vál), ami annyi­ra szí­nes és vidám volt, hogy azóta is min­dig részt veszek néző­ként és ha min­den igaz jövő­re már tán­cos­ként is a ren­dez­vé­nyen. Néz­ze­tek meg néhány ezen a napom készült fényképeket.
  1. Ami­kor az első októ­be­re­met töl­töt­tem a szi­ge­te­ken egy óri­ás pla­ká­ton egy bor­fesz­ti­vál hir­de­té­sét lát­tam meg. Azon­nal tud­tam, hogy ott a helyem. Nagyon izgal­mas és jól meg­szer­ve­zett ren­dez­vény volt. Azóta is a 2020-as évet kivé­ve min­dig részt veszek raj­ta Ter­ce­i­ra és São Migue­len szi­ge­tén is. Min­den évben írtam is róla, eze­ket itt és itt olvas­hat­já­tok. Érde­mes olvas­gat­ni a kirán­du­lá­so­tok előtt, mert min­den évben a fesz­ti­vál leg­jobb bora­it gyűj­töm össze Nek­tek. Tovább­ra is azt gon­do­lom ez az egyik leg­jobb ese­mény a szi­ge­ten. Jövő­re, ha május­ban vagy októ­ber­ben érkez­tek figyel­jé­tek az olda­lam, mert külön­le­ges kós­to­ló­kat is szer­ve­zek oda min­den évben, ame­lyek­hez tud­tok csatlakozni.
  1. Ren­ge­teg élmé­nyem volt, amit még ki tud­nék emel­ni, de talán a leg­meg­ha­tá­ro­zóbb azzal kap­cso­lat­ban is, hogy az Azori-szigeteken marad­tam, hogy talál­koz­tam olyan embe­rek­kel, akik­kel szo­ros barát­sá­got kötöt­tem. 2019 júni­u­sá­ban egy bará­tom­mal (aki egyéb­ként a leg­jobb Azo­ri bará­tom: Hel­der) kirán­dul­tunk a szi­ge­ten és egy­szer csak kapott egy tele­font és mond­ta, hogy most elme­gyünk meg­néz­ni egy új helyet biz­tos nekem is tet­sze­ni fog. Kide­rült, hogy a bará­tai épí­tet­tek egy Azo­ri far­mot, amely tulaj­don­kép­pen egy élő skan­zen. Ezen a far­mon bemu­tat­ják, hogyan éltek régen az embe­rek, milyen álla­ta­ik, növé­nye­ik vol­tak, hogyan udva­rol­tak, miket ettek, ittak. A házi­gaz­dák egy pár Gore­te és Eugé­nio nagyon ked­ve­sek vol­tak és úgy érez­tem, hogy ez volt a leg­jobb napom addig az Azori-szigeteken töl­tött néhány év alatt. Haza­men­tünk és nem hagyott nyu­god­ni a gon­do­lat, hogy én nagyon sze­ret­ném meg­mu­tat­ni ezt a helyet min­den­ki­nek, aki a szi­ge­tek­re láto­gat és két nap múl­va már náluk vol­tam meg­be­szél­ni a túra rész­le­te­it. Hát így kez­dő­dött a mi barát­sá­gunk a farm tulaj­do­no­sa­i­val. Most már én is egy kicsit a csa­lád részé­nek érzem magam és ha csak tehe­tem segí­tek ezt a cso­dás far­mot bemu­tat­ni az ide­ér­ke­ző turistáknak. 

Mikor velük talál­koz­tam, akkor értet­tem meg iga­zán, hogy mennyi­re fon­tos is az ilyen mély barát­ság, ha egy új hely­re köl­tö­zik az ember. Köszö­nöm Gore­te, Euge­nio és Hel­der hogy a bará­ta­im vagytok.

A far­mot ti is meg­néz­he­ti­tek és átél­he­ti­tek az én leg­jobb élmé­nye­met, erről a prog­ram­le­he­tő­ség­ről itt olvas­hat­tok többet.

Tud­nék még mesél­ni élmé­nye­ket pl. hogy vesz autót egye­dül egy nő, aki abszo­lút nem ért az autók­hoz és, aki ráadá­sul nem beszé­li a por­tu­gál nyel­vet, hogyan keve­re­dik vala­ki egy sötét par­ko­ló­ba és onnan egy fan­tasz­ti­kus blues fesz­ti­vál­ra, milyen izgal­mas barát­sá­go­kat köt­ni a kiuta­zó kirán­du­lók­kal és még foly­tat­hat­nám. Ha kíván­csi­ak vagy­tok több tör­té­net­re írja­tok kom­ment­ben és gyűj­tök még össze néhány érde­kes élményt.

A szi­ge­tek LEG-ekben

Leg­ba­rát­sá­go­sabb szi­get (vagy­is, ahol a leg­ba­rát­sá­go­sabb embe­rek­kel talál­koz­tam) São Jor­ge szi­ge­te de vetek­szik Terceirával. 

A leg­iz­gal­ma­sabb szi­ge­tek San­ta Maria és Sao Miguel. Leg­iz­gal­ma­sabb repü­lő­út lég­csa­va­ros gép­pel Fai­al­ról São Miguel szi­ge­té­re, mikor a Pico csú­csa mel­lett halad­tunk el.

A leg­vi­rá­go­sabb szi­get Flo­res szi­ge­te. A hor­ten­zi­ák­kal teli völ­gye­ket nem lehet felülmúlni.

A leg­fe­ke­tébb szi­get Pico szi­ge­te, ezt már a repü­lő­gép­ről is lehet lát­ni. Fan­tasz­ti­kus, aho­gyan a sző­lőt vul­ká­ni kerí­té­sek mögött ter­mesz­tik és szűk kis uta­kon jut­ha­tunk el ezek­re a területekre.

A leg­több élet­tel teli, leg­vi­dá­mabb szi­ge­tek Ter­ce­i­ra és Faial.

Hoz­zá­te­szem a nem jár­tam még min­den szi­ge­ten és ezek az én egyé­ni tapasz­ta­la­tom, véleményem.

Leg­ne­he­zebb és leg­kel­le­met­le­nebb dol­gok az Azori-szigeteken

Na és jöj­jön a feke­te leves, melyek azok a dol­gok, ami­ket nem lehet meg­szok­ni tehát a leg­ne­he­zebb és leg­kel­le­met­le­nebb dol­gok az itte­ni élet­tel kapcsolatban.

Leg­ne­he­zebb dolog, iga­zán jó bará­to­kat talál­ni és a szo­ci­á­lis érint­ke­zés lehe­tő­sé­ge sok­kal keve­sebb, mint bár­hol, ahol jár­tam eddig a világ­ban. Az embe­rek néha úgy tűn­nek, mint­ha nem akar­ná­nak új embe­rek­kel talál­koz­ni ismerkedni. 

Nincs iga­zán sal­sa élet, tánc. Össze­ha­son­lít­va Magyar­or­szág­gal vagy a déli orszá­gok­kal vagy Auszt­rá­li­á­val, ahol éltem vagy meg­lá­to­gat­tam nagyon kevés a lehe­tő­ség iga­zán jó közös­sé­get talál­ni és olyat pedig nagyon nehéz, ahol sal­sát vagy bár­mi­lyen latin tán­cot is lehet a helyi tán­con kívül táncolni.

Az eső is tud sok len­ni még ha néha ki is süt a nap. A turis­ták„ akik néhány nap­ra vagy hét­re érkez­nek nem érzik nagyon zava­ró­nak az esőt, de ha több hétig, hóna­pig egy­foly­tá­ban esik nagyon nehéz jóked­vű­nek maradni.

És ami talán a leges­leg­kel­le­met­le­nebb a magas pára­tar­ta­lom miatt, hogy min­den­hol meg­je­le­nik a penész és szin­te az összes lakás­ban a salét­rom a fala­kon. A penész kiirt­ha­tat­lan és min­den­hol jelen van. A ruhák­nak a szek­ré­nyek­ben még ha nagyon ala­po­san taka­rít is az ember egy jel­leg­ze­tes „azo­ri sza­guk” (saj­nos ez nem illat) lesz egy idő után. Én min­dent elkö­ve­tek a penész ellen, de a pára­tar­ta­lom miatt sok mun­kát vesz igény­be és még az új laká­sok­ban is meg­je­le­nik. Ez nincs jó hatás­sal az egész­ség­re sem.

A LEGJOBB dol­gok szá­mom­ra az Azori-szigeteken

Leg­jobb dolog a gyö­nyö­rű és min­den nap újra és újra ámu­lat­ba ejtő kör­nye­zet. A szi­get érin­tet­len­sé­ge.  Amit nagyon sze­re­tek, hogy nagyon talá­lé­ko­nyak az itte­ni embe­rek és min­den alap­anyag­ból tud­nak vala­mi hihe­tet­len jót alkot­ni. A halak, mada­rak is fan­tasz­ti­ku­sak. A bál­na­les­sel nem lehet betel­ni. Még ennyi év után is van­nak olyan kirán­du­ló­he­lyek, ahol még nem jár­tam. Imá­dom, hogy min­dent gyö­nyö­rű­en rend­ben tar­ta­nak a par­kok elké­pesz­tő­ek, kivá­ló minő­sé­gű a tájé­koz­ta­tás a múze­u­mok­ban, par­kok­ban. Az úthá­ló­zat nagyon jó. És nem mel­les­leg 9 gyö­nyö­rű szi­get közül választ­hat az ember, ha kirán­dul­ni támad ked­ve. És imá­dom még, hogy kis pro­pel­le­res gépek­kel repül­he­tünk a szi­ge­tek között.

És tud­nám még foly­tat­ni. Nagyon sze­re­tek az Azori-szigeteken len­ni, de a téli hóna­po­kat job­ban sze­re­tem Magyar­or­szá­gon töl­te­ni első­sor­ban a sok eső miatt. Nagyon várom már, hogy jövő­re újra fogad­has­sak turis­tá­kat és mesél­hes­sek nekik az Azo­ri Para­di­csom­ról. Ha tet­szett az össze­fog­la­lóm, várom a kom­men­te­ket, kér­dé­se­ket, ötle­te­ket itt a poszt alatt. 

Az Azori-szigetekkel kap­cso­la­tos leg­fris­sebb hírek­ről az www​.azorie​den​.com blo­gon az https://​www​.face​book​.com/​a​z​o​r​i​e​d​en/ face­book olda­lon vagy bőveb­ben a https://​www​.face​book​.com/​g​r​o​u​p​s​/​a​z​o​r​i​e​d​en/ zárt cso­port­ban érte­sül­het­tek. Ins­pi­rá­ci­ó­kat egy Azori-szigeteki uta­zás­hoz az ins­ta­gram olda­la­mon talál­tok: https://​www​.ins​ta​gram​.com/​e​d​e​n​a​z​o​r​es/.

Hozzászólások

  1. Min­den per­cét imádtam,főleg a Ritá­val eltöl­tött időt!Bár csak 1 szi­ge­ten voltunk,de biz­to­san visszamegyünk!!!

    1. Köszö­nöm a ked­ves hoz­zá­szó­lást. Hét­fő­től egy videó­so­ro­zat is indul ha nosz­tal­gi­áz­ni vágy­tok. Vár­lak ben­ne­te­ket ott is.

Leave a Reply