Azori-szigeteki uta­zás kis­ba­bá­val vagy gye­re­kek­kel I.rész Hogyan készül­jünk fel egy azori-szigeteki kirán­du­lás­ra?

A Gyak­ran Ismé­telt Kér­dé­sek, ame­lyet az Azori-szigetekről és főleg São Miguel szi­ge­té­ről intéz­tek hoz­zám több­sé­gé­ben kis­ba­bák­kal és/vagy gye­re­kek­kel kap­cso­la­tos. Nem vagyok jár­tas ebben a témá­ban, ezért eddig nem tud­tam min­den ezzel kap­cso­la­tos kér­dés­re vála­szol­ni, de a barát­nőm, aki job­ban tud ebben gon­dol­koz­ni (mivel egy gyö­nyö­rű kis­ba­ba anyu­ká­ja) össze­szed­te nek­tek a fon­to­sabb tud­ni­va­ló­kat, én pedig a csa­lá­dok­kal szer­ve­zett túrá­im során szer­zett tapasz­ta­la­ta­im­mal kiegé­szí­tet­tem az írá­sát. Ezúton is köszö­nöm Kati­nak a fan­tasz­ti­kus mun­kát, remél­jük tet­sze­nek a cik­kek és minél több pozi­tív vissza­jel­zés­sel jutal­maz­zá­tok a mun­kán­kat.

A fent emlí­tett témá­ban fel­me­rü­lő kér­dé­se­i­te­ket 3 téma köré cso­por­to­sí­tot­tuk:

1. rész Álta­lá­nos tud­ni­va­lók az Azori-szigetekre való indu­lás előtt (Milyen repü­lő­tár­sa­ság­gal utaz­zunk? Hány nap­ra men­jünk? Milyen szál­lást fog­lal­junk? Mit pakol­junk a kis­ba­bá­nak? Foglaljunk‑e autót?)

2. rész Hol vásá­rol­junk és hol együnk a gyer­me­ke­ink­kel, ha min­den­evők vagy ha vala­mi­lyen étel­lel szem­ben érzé­keny­sé­gük van?

3. rész  A 10 leg­jobb prog­ram gye­re­kek­kel Sao Miguel szi­ge­tén

Az első témá­val ez a bejegy­zés fog­lal­ko­zik, míg a prog­ra­mok­ra és az étke­zés­re egy-egy külön cik­ket készí­tet­tünk.

Az első és leg­fon­to­sabb, amit São Miguel szi­ge­tén tapasz­tal­tam, hogy a helyi­ek nagyon sze­re­tik a gye­re­ke­ket és iga­zán min­den­hol ked­ve­sen áll­nak a csa­lá­dok­hoz. A másik dolog, ami engem meg­le­pett, hogy viszony­lag kevés ját­szó­tér van a szi­ge­ten, ahol a gye­re­kek együtt játsz­hat­nak, bár egy­re több nagyon igé­nyes ját­szó­tér épült az elmúlt évek­ben, de még min­dig elma­rad az euró­pai orszá­gok­ban meg­szo­kott szám­tól. São Miguel szi­ge­té­vel ellen­tét­ben Fai­al szi­ge­tén sok­kal több  ját­szó­te­ret  talál­tam.

HOGYAN TERVEZZÜK MEG AZ UTAZÁSUNKAT AZ AZORI-SZIGETEKRE?

REPÜLŐÚT

A szi­ge­tek­re való uta­zás­ról  a HOGYAN JUTHATUNK EL AZ AZORI-SZIGETEKRE  című cik­kem­ben olvas­hat­tok bőveb­ben. A gyer­mek­kel való uta­zás­hoz Magyar­or­szág­ról min­den­kép­pen a TAP Por­tu­gál légi­tár­sa­ság jára­ta­it aján­lom. A TAP jára­ta­i­ra a jegye­ket a csa­lá­dok a Buda­pest – Pon­ta Del­ga­da vagy Buda­pest – Ter­ce­i­ra útvo­nal­ra egy­ben meg tud­ják vásá­rol­ni. Így a nagyobb cso­ma­go­kat egé­szen a vég­ál­lo­má­sig fel tud­ják adni, ami komoly előny a fapa­dos légi­tár­sa­sá­gok­kal szem­ben. A másik nagyon nagy előny, hogy a TAP légi­tár­sa­ság gépei álta­lá­ban késés ese­tén bevár­ják egy­mást vagy biz­to­sí­ta­nak meg­ol­dást késés ese­tén,  így kényel­me­sen és nyu­god­tan utaz­ha­tunk.

Ha nem Magyar­or­szág­ról uta­zunk, lehet­sé­ges köz­vet­le­nül, átszál­lás nél­kül São Miguel vagy Ter­ce­i­ra szi­ge­té­re is utaz­ni.  Bos­ton­ból, New York­ból, Oak­land­ből, Tor­on­tó­ból, Mont­re­ál­ból, Lon­don­ból és nyá­ron még több város­ból is köz­vet­len járat­tal utaz­ha­tunk a szi­ge­tek­re. Ugyan­csak meg­fon­to­lan­dó – ha nem Magyar­or­szág­ról indul a csa­lád – az éjsza­kai járat (ha ez lehet­sé­ges).

Indu­lás előtt fon­tos ellen­őriz­ni az egyes légi­tár­sa­sá­gok gye­re­kek poggyá­szá­ra, a baba­ko­csik, baba­ülé­sek vagy hor­do­zók szál­lí­tá­sá­ra vonat­ko­zó elő­írá­sa­it. Van­nak olyan légi­tár­sa­sá­gok pél­dá­ul, ame­lyek meg­en­ge­dik a gye­re­kek részé­re a hor­doz­ha­tó autós­ülé­sek fel­vi­te­lét a gép­re (de csak az FAA (USA) vagy CE (EU) által jóvá­ha­gyott konk­rét model­le­ket, és csak abban az eset­ben ha a kis­ba­ba gye­rek jeggyel – nem ölben, hanem saját fog­lalt ülé­sen – uta­zik). A követ­ke­ző lin­ke­ken ellen­őriz­he­ti­tek az egyes légi­tár­sa­sá­gok sza­bá­lyo­zá­sát a cse­cse­mők (2 év alatt) és gye­re­kek (2 és 11/14/16 év között) uta­zá­sá­val és meg­en­ge­dett cso­mag­ja­i­val kap­cso­lat­ban: TAP Por­tugal Air­line, SATA / Azor­es Air­li­nes, Del­ta, Wiz­zAir, Rya­nair.  

IDŐTARTAM

A leg­több blo­gon azt olvas­hat­já­tok 4 – 5 nap elég lehet São Miguel szi­ge­té­nek fel­fe­de­zé­sé­re. Ezzel hatá­ro­zot­tan nem értek egyet. Főleg, mikor kis­gyer­me­kes csa­lád uta­zik 4 – 5 nap még a mun­ká­ból, stresszes kör­nye­zet­ből való lecsen­de­se­dés­re is kevés idő.  Véle­mé­nyem sze­rint mini­má­li­san a szi­ge­ten töl­ten­dő idő 7 – 8 nap, gye­re­kek­kel inkább még 1 – 2 nap­pal több, hogy min­den­ki­nek legyen ide­je ezt a nyu­gal­mat – ami a szi­get­ből árad- átven­ni. A babák­kal és gye­re­kek­kel a 4 – 5 nap­ból sok idő telik dél­utá­ni alvás­sal és ete­tés­sel. Ez a néhány nap­pal több tar­tóz­ko­dá­si idő min­den szi­get­re jel­lem­ző hüvelyk­ujj sza­bály lehet. A szi­ge­tet las­sab­ban, nyu­god­tab­ban kör­be­jár­ni sok­kal nagyobb élmény és iga­zán stressz­ol­dó nya­ra­lást ered­mé­nyez.

Sok csa­lád ter­vét szok­tam átnéz­ni mielőtt a szi­ge­tek­re érkez­nek és azt tapasztalom,err hogy töb­ben nagyon rész­le­tes idő­be­osz­tás­hoz iga­zo­dó ter­vet készí­te­nek min­den meg­né­zen­dő kilá­tó­ról, prog­ram­ról. Ter­mé­sze­te­sen aján­lom, hogy az uta­zás előtt min­den­ki néz­zen utá­na néhány fon­tos dolog­nak, de szi­go­rú­an ter­vez­ni az Azori-szigeteken már csak  az idő­já­rás miatt sem érde­mes és nem is lehet­sé­ges. Csak feszült­sé­get okoz, ha nem tud a csa­lád olyan ütem­ben halad­ni, mint ahogy a ter­vek­ben sze­re­pelt.

TÉVHIT: Sokan sok­kal kisebb­nek, gyor­sab­ban bejár­ha­tó­nak gon­dol­ják a szi­ge­te­ket, mint az való­já­ban. 

SZÁLLÁS

A szál­lás kivá­lasz­tá­sá­val kap­cso­lat­ban az aláb­bi javas­la­to­kat tart­juk a leg­fon­to­sab­bak­nak.

  1. KÉNYELMES OPCIÓ LEHET A CSALÁDNAK EGY APARTMAN VAGY EGY EGÉSZ HÁZ/HÁZRÉSZ FOGLALÁSA

Az apart­man vagy bérelt csa­lá­di ház az ott­hon kényel­mét adhat­ja hason­ló árka­te­gó­ri­á­ban, mint egy hotel. A házi­gaz­da, ha elő­re jel­zik szá­má­ra, való­szí­nű­leg be tud sze­rez­ni egy ete­tő­szé­ket, így nem kell a sajá­tunk cipe­lé­sé­ről gon­dos­kod­ni. Az apart­man vagy ház bér­lé­sé­nek másik elő­nye, hogy kony­há­val ren­del­ke­zik így az éte­lek elké­szí­té­se a gye­re­kek szája-íze sze­rint és a nekik meg­fe­le­lő idő­pont­ban nagyon egy­sze­rű­en meg­old­ha­tó.  A maguk­nak készí­tett éte­lek­kel pénzt is spó­rol­hat a csa­lád. Az álta­lá­nos tapasz­ta­lat a szál­lá­sok­ról, hogy nagyon tisz­ták és kényel­me­sek. Az egyet­len prob­lé­ma lehet a fala­kon a salét­rom meg­je­le­né­se és Pon­ta Del­ga­da vala­mint a kikö­tők­höz köze­li helye­ken a boga­rak jelen­lé­te. Fon­tos tud­ni azon­ban, hogy a szi­ge­ten nem élnek veszé­lyes álla­tok (nin­cse­nek kígyók, mér­ges pókok, stb.).

  1. ÉTELALLERGIÁS GYERMEKEK ESETÉN VÁLASZTÁS EGY HOTEL

A szál­lo­dák­nak egy része (erről a hotel kivá­lasz­tá­sa után érdek­lőd­ni szük­sé­ges) – ha nem is az összes – fel van készül­ve étel­al­ler­gi­ás turis­ták foga­dá­sá­ra, így nem a szük­sé­ges élel­mi­sze­rek beszer­zé­sé­vel kell, hogy  indul­jon a nya­ra­lás. Ráadá­sul saj­nos egyes ter­mé­kek beszer­zé­se kimon­dot­tan nehéz­kes lehet, de ezek­ről a követ­ke­ző rész­ben írunk rész­le­te­sen.

2. A MEDENCÉS SZÁLLÁSOK MEGKÖNNYÍTHETIK A PROGRAMVÁLASZTÁS NEHÉZSÉGEIT

Külö­nö­sen a nyá­ri sze­zon­ban nagyon jól eshet dél­utá­non­ként egy meden­cé­ben lehűl­ni, fel­fris­sül­ni. A szál­lás­hoz tar­to­zó meden­ce elő­nye, hogy onnan sok­kal gyor­sab­ban “haza” lehet jut­ni, ha elfá­rad­nak a kicsik a pan­cso­lás­ban, vala­mint a ború­sabb napok­ban is kivá­ló prog­ram­le­he­tő­ség lehet.

3. FONTOS LEHET A SZÁLLÁSHOZ TARTOZÓ PARKOLÓHELY MEGLÉTE

A par­ko­lás első­sor­ban a nyá­ri csúcs­sze­zon­ban lehet nagyobb prob­lé­ma, ezért a szál­lás­hely­hez tar­to­zó par­ko­ló nagyon elő­nyös lehet. Autó­bér­lés ese­tén min­den­kép­pen érde­mes figyel­ni arra, hogy a szál­lás­hoz tar­toz­zon par­ko­ló­hely is, lehe­tő­leg a közel­ben. Ez jövet-menet egy­aránt nagyon fon­tos (pél­dá­ul ami­kor egy alvó gye­re­ket kell a kocsi­ból az ágy­ba cipel­ni). A par­ko­ló­óra hasz­ná­la­tá­hoz ebben a cikk­ben nyúj­tunk kis segít­sé­get.

KÖZLEKEDÉS

A szi­ge­ten való köz­le­ke­dés­nek kis­gye­rek­kel két fő mód­ja van: az autó­bér­lés és a sze­mély­re sza­bott túrák (ami­ben a köz­le­ke­dés is ben­ne van).

A gye­re­kek­kel való köz­le­ke­dés leg­egy­sze­rűbb mód­ja az autó­bér­lés. Külö­nö­sen ami­kor kis­gye­rek­kel uta­zunk, nagyon meg­nyug­ta­tó érzés, hogy bár­mi­kor bepat­tan­ha­tunk az autó­ba és vissza­me­he­tünk a szál­lás­ra, ha a szük­ség úgy hoz­za. A csa­lá­dok akik Pon­ta Del­gádá­ban száll­nak meg meg­spó­rol­hat­nak egy (vagy akár két) napi autó­bér­lést, ha nem rög­tön az érke­zés­kor, hanem a máso­dik (vagy har­ma­dik) napon – a város fel­fe­de­zé­se után – veszik fel az autót egy bel­vá­ro­si köl­csön­ző­ben.

Autó­bér­lés ese­tén nem sza­bad meg­fe­led­kez­ni az autós­ülésről. Az ülést lehet az autó­köl­csön­ző­től bérel­ni (ára kb. 5 – 10 EUR / nap), fon­tos  az ülés­re való igényt már az autó lefog­la­lá­sa­kor jelez­ni. Ha a légi­tár­sa­ság poggyász sza­bály­za­ta meg­en­ge­di, akkor az ott­ho­ni autós­ülést is el lehet hoz­ni (akár az utas­tér­ben is, és akkor uta­zás alatt abban ül a gye­rek (ez csak akkor lehet­sé­ges, ha a kis­ba­ba nem ölben uta­zik), vagy fel­adott cso­mag­ként). Így az ülés töké­le­te­sen passzol a gye­rek­hez, ami nagyon fon­tos. Hosszú­tá­vú autó­bér­lés ese­tén – ha ott­hon­ról nem hozunk autós­ülést – szin­tén lehet­sé­ges egy­sze­rű­en ven­ni egy újat egy hiper­mar­ket­ben.

A szi­ge­ten való köz­le­ke­dés másik mód­ja – főleg, ha kicsit nagyobb gye­re­kek­kel uta­zunk – a sze­mély­re sza­bott túrák lefog­la­lá­sa. Így a túra­ve­ze­tő hely­is­me­re­té­nek és tapasz­ta­la­tá­nak hála rövi­debb idő alatt több min­dent lehet lát­ni, olyan helye­ket is, aho­va magunk­tól – a gon­dos ter­ve­zés elle­né­re – sem jut­nánk el. Ebben az eset­ben érde­mes Pon­ta Del­gádá­ban vagy annak kör­nyé­kén szál­lást keres­ni. Az álta­lam szer­ve­zett pri­vát túrák­ra itt tud­tok jelent­kez­ni.

AUTÓZÁS

Min­dig legyen a cso­mag­tar­tó­ban egy szá­raz vál­tás ruha és cipő az egész csa­lád­nak. Ha hir­te­len lesza­kad az ég, nagyon jól jön majd min­den­ki­nek a szá­raz ruha.

Az Azori-szigetek gyö­nyö­rű, hor­ten­zi­ák­kal sze­gé­lye­zett útjai bizony nagyon kanyar­gó­sak, ezért érde­mes fel­ké­szül­ni arra hogy a gye­re­kek az úton ten­ge­ri­be­te­gek lesz­nek. Ezért java­solt, hogy legyen nála­tok uta­zá­si beteg­ség elle­ni gyógy­szer (pl. Dae­da­lon), vagy aku­presszú­rás kar­kö­tő – bár­mi, ami ott­hon már bevált. Továb­bá ne feled­kez­ze­tek meg egy pár eldob­ha­tó hányó­zacs­kó­ról és egy tekercs papír­tör­lő­ről – ha még­is baj tör­tén­ne.

Fon­tos, a köz­le­ke­dé­si sza­bá­lyok betar­tá­sa! Akár­mennyi­re is csá­bí­tó  egy szép táj, fotós téma  az autót kizá­ró­lag  az arra kije­lölt par­ko­ló­he­lyen érde­mes lepar­kol­ni. A kilá­tás min­den­hol gyö­nyö­rű, de  kanyar­gós uta­kon a hely­te­len par­ko­lás veszé­lyes lehet. A maxi­má­lis sebes­ség az autó­pá­lyán 110 km.

Fon­tos tájé­ko­zód­ni a szi­ge­ten lévő ben­zin­ku­tak helyé­ről! . Mivel nincs túl sok ben­zin­kút a szi­ge­ten (30) érde­mes min­dig meg­tan­kol­ni a kocsit ha lát­tok egyet. Sen­ki nem sze­ret­ne az út szé­lén ragad­ni üres tank­kal, és a hát­só ülé­sen síró éhes és fáradt kis­gye­re­kek­kel. Ezen az olda­lon meg­ta­lál­ha­tó az összes ben­zin­kút São Migue­len.

Elekt­ro­mos autók töl­té­si lehe­tő­sé­gei. .A tava­lyi évben Sao Migue­len a nagyobb váro­sok­ban (Pon­ta Del­ga­da, Lagoa, Vila Fran­ca do Cam­po) össze­sen 3 töl­tő­osz­lo­pot (est­ação de car­reg­amen­to de veí­cu­los elét­ri­cos) állí­tot­tak fel, a közel­jö­vő­ben ter­ve­zik hogy az Azori-szigeteken össze­sen 26 töl­tő­ál­lo­mást hoz­za­nak lét­re. Tehát ha az öko-lábnyomotok csök­ken­té­se érde­ké­ben elekt­ro­mos autót bérel­tek a szi­get erre is fel­ké­szült, bár a töl­tő­osz­lo­pok hasz­ná­lat­ról még nem tudok tapasz­ta­la­to­kat mon­da­ni. Az viszont biz­tos, hogy elekt­ro­mos autó bér­lé­se ese­tén aján­lott a fent emlí­tett 3 város­ban szál­lást fog­lal­ni, hogy estén­ként kényel­me­sen fel lehes­sen töl­te­ni az autót.

CSOMAGOLÁSI LISTA

Az aláb­bi­ak­ban fel­so­ro­lunk egy pár dol­got amit min­den­kép­pen fon­tos fel­ven­ni a cso­ma­go­lá­si lis­tá­ra, ha kis­ba­bá­val uta­zók­nak.

  • Eső­ka­bát vagy eső­vé­dő a gye­re­kek­nek Még a nyá­ri idő­szak­ban is nap­köz­ben de főleg estén­ként elő­for­dul­hat eső. Erre min­den­kép­pen fel kell készül­ni.
  • Nap­krém és kalap. Bár­mi­lyen korú gyer­mek szá­má­ra és a szü­lők­nek is köte­le­ző, ha nyá­ron a sza­bad­ban tar­tóz­ko­dik. A sugár­zás nagyon erős.
  • UV szű­rős sátor. Nagyon jól jöhet ha sok időt ter­vez­tek a stran­don töl­te­ni. A szi­ge­ten is vásá­rol­ha­tó a Dechat­lon­ban.
  • Víz­ál­ló pik­nik taka­ró. A stran­don és a túrá­zás során egy­aránt hasz­nos: egy tisz­ta, sima, meleg felü­let aho­va le lehet ten­ni a kis­ba­bát és aho­va leül­het a csa­lád.
  • Neop­rén úszó­ru­ha. Az óce­án­ban való für­dés­hez aján­lott kisebb gyer­me­kek szá­má­ra.
  • Strand­szan­dál, vizi­ci­pő. Az Azori-szigetek strand­ja­i­nak sötét­szür­ke, vul­ka­ni­kus ere­de­tű homok­ja nagyon fel tud for­ró­sod­ni nyá­ron és a vul­ká­ni kőze­tek elég éle­sek lehet­nek. Főleg Fer­ra­ria vul­ká­ni öblé­nél való für­dés­hez elen­ged­he­tet­len a vizi­ci­pő.
  • Hor­do­zó. Amennyi­ben túráz­ni sze­ret­né­tek a szi­ge­ten (ami elég való­szí­nű, külön­ben nem az Azori-szigeteket válasz­tot­tá­tok vol­na úti­cé­lul) érde­mes beru­ház­ni egy meg­fe­le­lő hor­do­zó­esz­köz­be. Ezek a túra­hor­do­zók meg­le­he­tő­sen drá­gák tud­nak len­ni, de rend­sze­res túrá­zó csa­lád ese­tén meg­éri beru­ház­ni. Ha a csa­lád amúgy nem szo­kott túráz­ni jár­ni, eset­leg a bará­ti kör­ben van vala­ki aki­től köl­csön lehet kér­ni egy túra­hor­do­zót. Eső­vé­dő taka­ró a hor­do­zó­hoz tar­to­zik ilyen, azt is min­den­kép­pen fon­tos, ahogy azt az elő­ző­ek­ben jelez­tük.
  • Ját­szó­sző­nyeg és játé­kok. Az Azori-szigeteken a leg­több ház és apart­man pad­ló­ja csem­pé­vel van bur­kol­va, sző­nye­gek nél­kül, ezért min­den­kép­pen gon­dol­junk rá hogy a föl­dön ját­szó vagy kúszó kis­ba­ba kényel­me­sen játsz­has­son és ne fáz­zon.

VÁSÁRLÁS

A szi­get leg­na­gyobb bevá­sár­ló komp­le­xu­ma a Pon­ta Del­gádá­ban talál­ha­tó Par­que Atlan­ti­co Shop­ping Cen­ter, ahol a leg­több dol­got ame­lyek­re szük­ség lehet egy babá­val vagy kis­gye­rek­kel kap­cso­lat­ban meg tud­tok vásá­rol­ni. A nagyobb váro­sok­ban talál­ha­tók Con­ti­nen­te üzle­tek, amik a helyi szu­per­mar­ket lánc részei. Egy koráb­bi Azo­ri Éden blog­be­jegy­zés rész­le­te­sen fog­lal­ko­zott São Miguel szi­ge­tén fel­lel­he­tő élel­mi­szer üzle­tek­kel, a poszt része egy hiány­pót­ló Goog­le tér­kép, amin min­den üzlet sze­re­pel.

Továb­bá Pon­ta Del­gádá­ban van egy Decath­lon, ahol szük­ség ese­tén sport­sze­re­ket, úszó­szem­üve­ge­ket, für­dő­ru­hát, men­tő­mel­lényt, UV sát­rat lehet besze­rez­ni. Ha már elő­re tud­já­tok, hogy mire lesz szük­sé­ge­tek akkor online elő­re be tud­tok vásá­rol­ni és hoz­zá bol­ti átvé­telt (Click and Coll­ect) kér­ni. Így érke­zés­kor per­cek alatt fel tud­já­tok ven­ni a cso­ma­got, ezzel érté­kes időt és fáradt­sá­got spó­rol­va.

Javas­lom vásá­rol­ja­tok be inkább a nagyobb váro­sok­ban, mert a kisebb tele­pü­lé­se­ken elő­for­dul, hogy viszony­lag kicsi a kész­let vagy a válasz­ték.

A babák­kal vagy kis­gye­re­kek­kel való uta­zás­hoz továb­bi rész­le­te­ket a követ­ke­ző 2 ezzel a témá­val fog­lal­ko­zó cik­künk­ben kap­hat­tok. Mint azt a cikk ele­jén is jelez­tük az 2. rész­ben főleg az étke­zés­sel, étel­ér­zé­keny­ség­gel élő gyer­me­kek és szü­le­ik szá­má­ra készí­tet­tünk egy kis segít­sé­get. A 3. rész­ben pedig össze­gyűj­töt­tük a 10 leg­jobb gye­re­kes prog­ra­mot São Miguel szi­ge­tén.

Ha tet­szett az írá­sunk vár­juk pozi­tív vissza­jel­zé­se­i­te­ket a cikk alatt vagy a véle­mé­nyek rovat­ban itt. A vissza­jel­zés nagyon fon­tos nekünk, hogy tud­juk érde­mes ennyi időt ezen segí­tő cik­kek meg­írá­sá­ra for­dí­ta­nunk.

Az Azori-szigetekkel vagy uta­zás­sal, érde­kes­sé­gek­kel, friss hírek­kel kap­cso­lat­ban keres­se­tek ben­nün­ket az aláb­bi fóru­mok vala­me­lyi­kén:

Face­book Azo­ri Éden

Ins­ta­gram Eden­az­or­es

Ha sze­ret­né­tek idő­ben érte­sül­ni a szi­ge­tek­kel, túrák­kal, ked­vez­mé­nyek­kel kap­cso­la­tos VIP infor­má­ci­ók­ról várunk az Azo­ri Éden zárt cso­por­tunk­ba. A cso­port nyel­ve a magyar.

Hozzászólások

Hozzászólás